Terug naar vorige pagina

Gebiedsgerichte aanpak

Herinrichting van landelijk gebied

Bij de herinrichting van landelijk gebied hebben overheden en andere organisaties kennis, informatie en inzicht nodig om gebiedsopgaven goed te kunnen uitvoeren. De druk op de grond in het landelijk gebied wordt steeds groter. Dit komt door ontwikkelingen zoals de extensivering van het grondgebruik, noodzaak van vermindering van de uitstoot van stikstof (ammoniak), realisatie van de energietransitie, bodemdaling en CO2 vastlegging. 

Voorbeelden van vragen die spelen

 • Welke locatie is het meest geschikt voor nieuwe natuur of waterberging? 
 • Hoeveel grond heeft een agrariër nodig om kringlooplandbouw mogelijk te maken? 
 • Hoe kom je samen met grondeigenaren tot een integrale gebiedsinrichting? 
 • Hoe schep je ruimte voor een doelmatige energie-infrastructuur in combinatie met andere gebiedsopgaven?
 • Hoe kan je herverkaveling inzetten voor realisatie van integrale opgaven in het landelijk gebied?
 • Kortom: hoe realiseer je samen met eigenaren een toekomstbestendige leefomgeving?

Waar kunnen wij u bij helpen?

Wij kunnen u helpen met informatie over de eigenaren, gebruikers, type grondgebruik, huiskavels en veldkavels, leeftijd van de gebouwen. Maar het gaat niet alleen om de data. Vanuit onze onafhankelijke positie gaan wij in gesprek met de eigenaren en de gebruikers over de toekomst van hun gebied.

Actuele thema's

Aanpak bodemdaling veenweidegebieden

Voor klimaatdoelen moet het peil van het (grond)water worden aangepast en de CO2 worden vastgelegd. Dit heeft consequenties voor het gebruik van deze gronden. Hoe pak je dit aan?

Beperking uitstoot stikstof voor natuurkwaliteit

Betere natuurkwaliteit in de kwetsbare N2000-gebieden; dat betekent onder meer minder uitstoot van stikstof. Hoe kunnen we meerdere doelen combineren? Wat is daarvoor geschikt grondinstrumentarium?

Landschapsontwikkeling in beeld met betrouwbare data

In de loop van de jaren is er veel veranderd in het landschap. Hoe toon je aan hoe het landschap zich heeft ontwikkeld? Welke landschapselementen zijn verdwenen? Met betrouwbare data krijgt u dit inzicht.

Interessant voor u?

Advies op maat

op aanvraag
 • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
 • afstemmen belangen en mogelijkheden
 • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht

op aanvraag
 • situatie en ontwikkelingen in gebied
 • analyse van impact die keuzes hebben
 • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Wettelijke herverkaveling

op aanvraag
 • voorlichting en advies over herverkaveling
 • analyse of herverkaveling mogelijk is
 • ondersteunen van de herverkaveling
Naar Wettelijke herverkaveling

Verkavelen voor Groei

op aanvraag
 • vernieuwend en sneller verkavelen
 • vele bijkomende voordelen
 • eenvoudig besparingen realiseren
Naar Verkavelen voor Groei