Het Kadaster actualiseert ieder jaar de topografische bestanden in de Basisregistratie Topografie (BRT). Dit doen we in 5 fases. In februari, april, juni, september en november komt er steeds een ander levergebied aan de beurt.

Bekijk de bijzonderheden in de releasenotes.

BRT releases

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 342 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Aanlegsteigers op de BRT-Achtergrondkaart

Bij de overgang naar de vernieuwde BRT-Achtergrondkaart is een fout ontstaan bij de weergave van aanlegsteigers. Hierdoor werden alleen nog de aanlegsteigers smaller dan 2 meter weergegeven. Aanlegsteigers breder dan 2 meter zijn hier nu weer aan toegevoegd. Daarnaast worden de aanlegsteigers voortaan breder en in een grijstint in plaats van zwart weergegeven.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van aanlegsteigers op de BRT Achtergrondkaart. Op deze uitsnede is de Sonthaven in Amsterdam te zien met daarin diverse aanlegsteigers weergegeven door middel van een dikke lichtgrijze lijn.

Maskering brugvleugels TOP50

Op de TOP50 kon het voorkomen dat brugsymbolen en kaartteksten in elkaar overliepen. Door middel van maskering is gezorgd dat de brugvleugels en de kaartteksten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Terugmelding parkeerplaats TOP100

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is een fout in het algoritme van de TOP100 opgelost waardoor onrealistisch grote parkeerplaatsen ontstonden.

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina BRT

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 380 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Geografische gebieden TOP10NL

Omdat een weergave in de vorm van een vlak meer duidelijkheid geeft over de vorm en de ligging van een object dan een punt, zijn we de afgelopen jaren bezig geweest om de geografische gebiedspunten geleidelijk aan om te zetten naar vlakken. Dit proces is nu afgerond en alle geografische gebieden zijn nu als vlakobject beschikbaar.

Plaatsen TOP10NL

In navolging van de geografische gebieden, zijn vanaf deze levering ook alle plaatsen van het type buurtschap, deelkern en gehucht als vlakobject beschikbaar; er zijn geen plaatspunten van deze types meer. Alleen wijken en buurten komen nog voor als plaatspunt, binnen woonkernen met minder dan 100.000 inwoners.
Daarnaast hebben we alle plaatsvlakken voorzien van de definitieve inwoneraantallen per 1 juli 2020 op basis van gegevens van het CBS. 

Spoorlijnen op de BRT-Achtergrondkaart

We hebben de weergave van verschillende type sporen verbeterd op de BRT-Achtergrondkaart. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen trein-, metro-, tram en sneltramspoor. Ook is de weergave van spoortunnels verbeterd. 

Detailweergave van de legenda van de BRT-Achtergrondkaart met daarop de verschillende weergaves voor spoorweg, tram, metro/sneltram en spoorwegen in tunnel. 
 

Hoogspanningsleiding op de BRT-Achtergrondkaart

Hoogspanningsleidingen werden op de BRT-Achtergrondkaart voorheen altijd weergegeven als een simpele zwarte lijn. Om de hoogspanningsleidingen duidelijker te kunnen onderscheiden van andere objecten op de kaart, hebben we nu punten toegevoegd op de plek van de hoogspanningsmasten.


Detailweergave van de legenda van de BRT-Achtergrondkaart met daarop de vernieuwde weergave van hoogspanningsleidingen.
 

Plaatsnamen op de BRT-Achtergrondkaart

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een aanpassing gedaan aan de software die de spreiding van kaartlabels op de BRT-Achtergrondkaart bepaalt. Hierdoor zijn veel labels van met name dorpen en gehuchten, die voorheen niet werden weergeven, nu wel zichtbaar. Ook is de weergaven van wijk- en buurtnamen verbeterd. 
 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 318 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Verdubbeling N34

Hoewel deze niet in het levergebied van juni zit, hebben we de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot bijgewerkt met de nieuwe luchtfoto’s van 2021.

Getijdegebied

In navolging van de hoog- en laagwaterlijnen, hebben de waterdeelvlakken die gezamenlijk de zee en de droogvallende gronden vormen geheel herzien op basis van de meest recente luchtfoto’s en gegevens van de Dienst der Hydrografie.

Zonneparken

Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn grootschalige zonneparken zichtbaar in het landschap. Deze werden altijd al ingewonnen in TOP10NL, maar vanaf deze levering hebben we besloten zonneparken op te nemen op de topografische producten van de TOP25 en de TOP50, en een selectie van de zonneparken op de TOP100.

Voorbeeld van de weergave van een zonnepark op de TOP100, gevisualiseerd met symbolen in de vorm van een zijaanzicht van een zonnepaneel. 
 

Kruisingen TOP25

We hebben de weergave van kruisingen op de TOP25 aangepast, zodat de doorlopendheid van het wegenpatroon beter naar voren komt. Dit leidt vooral tot verbeteringen bij op- en afritten.

 Voorbeeld van een situatie waarbij de doorlopendheid van de lokale (gele) weg verbeterd is op de TOP25. Links de oude situatie waarbij de gele weg regelmatig wordt onderbroken door een rood kruispunt. Rechts de verbeterde situatie waarbij de gele weg 1 geheel vormt.
 

Aansluitingen op rotondes TOP50

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is een fout ontdekt in de TOP50 waardoor in sommige gevallen het generalisatieproces wegen met een aansluiting op een rotonde liet verdwijnen. We hebben de betreffende aansluitingen opnieuw ingetekend in het basisbestand TOP10NL, waardoor ze vanaf deze levering ook weer op de TOP50 zichtbaar zullen zijn.

Wegenpatroon TOP50

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een verbetering doorgevoerd in de algoritmes die het wegenpatroon berekenen voor de TOP50. Hierdoor zijn een aantal missende verbindingen weer hersteld.

Wegnummers BRT-Achtergrondkaart grijs

Op de grijze variant van de BRT-Achtergrondkaart hebben we de wegnummerblokjes van de hoofd- en snelwegen een grijze in plaats van een rode kleurstelling gegeven. Dit past beter bij het uitgangspunt dat de grijze BRT Achtergrondkaart zo neutraal mogelijk moet zijn. 

 

Voorbeeld van de nieuwe weergave van wegnummers van snelwegen op de BRT-Achtergrondkaart grijs. Hierbij is op een aantal snelwegen in Nederland een grijs blokje met het betreffendewegnummer geplaatst, bijvoorbeeld A28.
 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 411 terugmeldingen op de BRT verwerkt. Een groot gedeelte van de meldingen is gedaan op bospaden en is afkomstig van Staatsbosbeheer.

Onverharde start- en landingsbanen

Vanaf nu zijn in de BRT niet alleen start- en landingsbanen van asfalt (verhard), maar ook van gras opgenomen (onverhard). Al deze onverharde start- en landingsbanen zullen worden afgebeeld op de BRT Achtergrondkaart en de TOP25. Een selectie hiervan zal worden afgebeeld op de TOP50 en de TOP100.

Wijzigingen buiten het levergebied

Wij hebben in deze levering een aantal grote infrastructurele projecten geactualiseerd, ondanks dat ze niet in het levergebied van april liggen. Het gaat om:

  • De Blankenburgverbinding (nieuwe verbindingsweg tussen de A15 en de A20)
  • De Groene Boog, A16 (nieuwe ringweg aan de noordzijde van Rotterdam)
  • De Hoeksebaan (nieuwe uitvalsweg bij Hoek van Holland)
  • De Rijnlandroute, N434 (randweg aan de zuidzijde van Leiden tussen de A4 en de A44)
  • De Rotterdamse Baan (nieuwe ontsluitingsweg tussen Denk Haag centrum en Knooppunt Ypenburg

Fietspaden op de TOP25

Op verzoek van gebruikers van de applicatie Topo GPS hebben we de visualisatie van fietspaden op de TOP25 aangepast, zodat het verschil tussen verharde en half-verharde fietspaden duidelijker wordt. 

Detailweergave van de legenda van de TOP25 met daarop de verschillende weergaves voor fietspaden en voetpaden.

Verbeterd algoritme wegen op de TOP50 en TOP100

We hebben de algoritmes verbeterd die het wegenpatroon berekenen voor de TOP50 en de TOP100. Hierdoor zijn een aantal missende verbindingen weer hersteld.

Voorbeeldsituatie van een herstelde verbinding tussen een afrit van een autosnelweg en een regionale weg op de TOP100. Links de oude situatie (de regionale weg raakt de afrit niet) en rechts de verbeterde situatie (de regionale weg sluit aan aan de afrit van de autosnelweg)..

Korte veerverbindingen op de TOP250

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we veerverbindingen korter dan 3 kilometer van de TOP250 verwijderd. Vanwege de te korte lengte kwam de visualisatie van deze verbindingen niet goed tot zijn recht.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 646 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Gemeentegrenswijzigingen

De gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van 1 januari 2021 zijn in deze levering van de BRT verwerkt in alle BRT producten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens uit de Basisregistratie Kadaster.

Objectklasse Plaats

We hebben de objecten in de objectklasse Plaats voor heel Nederland bijgewerkt. De geometrie is bijgewerkt op basis van luchtfoto’s en straatfoto’s uit 2020. De inwoneraantallen zijn bijgewerkt op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen per 1 juli 2020.

GPS-kernnetpunten

In deze levering hebben we de inrichtingselementen van het type GPS-kernnetpunt bijgewerkt. Alleen recent gecontroleerde punten (maximaal 5 jaar geleden) worden in de BRT opgenomen.

Hoog- en laagwaterlijnen

Voor TOP10NL hebben we in deze levering de hoogtelijnen van het type hoogwaterlijn en laagwaterlijn (voor zowel referentievlak NAP als referentievlak LAT) bijgewerkt aan de hand van recente gegevens van de Dienst der Hydrografie. Deze wijzingen zijn echter nog niet verwerkt in de betreffende kleinschalige producten van de BRT. 

Fietspaden TOP25

Naar aanleiding van terugmeldingen via Topo GPS hebben we de weergave van fietspaden aangepast op de TOP25:

  • Smalle fietspaden die voorheen niet duidelijk herkenbaar waren vanwege een te dikke contour zijn duidelijker weergegeven.
  • De weergave van fietspaden smaller dan 2 meter is aangepast zodat deze fietspaden duidelijker te onderscheiden zijn van voetpaden. 

Steenglooiing TOP50

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de weergave van steenglooiing op de TOP50.

Vuurtorens TOP100

Voor de TOP100 hebben we een verbetering doorgevoerd met betrekking tot vuurtorens. Hierdoor zijn een aantal vuurtorens (waaronder de Brandaris op Terschelling) die ten onrechte ontbraken in de TOP100 weer zichtbaar.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRT op telefoonnummer 088 - 183 38 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier