Het Kadaster actualiseert ieder jaar de topografische bestanden in de Basisregistratie Topografie (BRT). Dit doen we in 5 fases. In februari, april, juni, september en november komt er steeds een ander levergebied aan de beurt.

Bekijk de bijzonderheden van de releases in de releasenotes.

BRT releases

Terugmeldingen

Voor de basisregistraties BGT en BRT worden fouten teruggemeld via www.verbeterdekaart.nl.
In deze levering hebben we 133 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Geen levering van de BRT in november

Waar we de BRT normaal in 5 leveringen landsdekkend bijwerken, doen we dat dit jaar in 4 leveringen. Dit betekent dat er dit jaar geen levering van de BRT in november zal plaatsvinden en dat de BRT al in deze september-levering landsdekkend is bijgewerkt op basis van 2022 luchtfoto’s. De eerstvolgende levering van de BRT is in februari 2024 en zal de eerste levering zijn die gebaseerd is op de nieuwe 2023 luchtfoto’s.

Update waterkeringen

We zijn bezig om alle waterkeringen in Nederland in te winnen als functioneel gebiedsvlak. Hieronder vallen alle dijken, grote dammen, stormvloedkeringen en stuwcomplexen. Inmiddels zijn de waterkeringen van 8 provincies als vlak beschikbaar in TOP10NL. Alleen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel ontbreken nog en zullen in een latere levering beschikbaar komen.

Grenswijziging Noordzee

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Dienst der Hydrografie is de ligging van de landsgrens op de kaart in de Eemsdelta aangepast naar de equidistantielijn: de grens naar Nederlandse rechtsopvatting. 

Verbetering TOPnamen

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een fout in het product TOPnamen hersteld. In de lijn-feature classes (bedoeld voor GIS-gebruikers zonder Esri software) werden sommige kaartteksten die uit meerdere delen bestonden in de verkeerde volgorde weergegeven. In de annotatie feature classes (bedoeld voor Esri GIS-gebruikers) zat deze fout niet en is daarom niets gewijzigd.

Verkeers-, Luchtwacht- en Lichttorens TOP25

Vanaf deze levering geven we verkeerstorens, luchtwachttorens en lichttorens als symbool weer op de TOP25raster. Verkeers- en luchtwachttorens worden net als andere soorten torens weergegeven door middel van een rood punt-symbool. Lichttorens worden weergeven door middel van hetzelfde symbool als scheepvaartlichten.

Uitsnede van de TOP25raster kaart waarop een luchtwachttoren is weergegeven door middel van een rood punt-symbool.


Uitsnede van de TOP25raster kaart waarop de lichttorens op het Nieuwe Zuiderhoofd en het Nieuwe Noorderhoofd nabij de Veerdienst IJmuiden – Newcastle zijn weergegeven door middel van een scheepvaartlicht-symbool

Terugmelding regionale wegen TOP50

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een verbetering doorgevoerd aan het wegenpatroon op de TOP50. Door een fout in het algoritme sloten sommige wegen niet goed aan waardoor gaten in het wegenpatroon konden ontstaan.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 98 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Update straatnamen

In deze levering hebben we de straatnamen voor heel Nederland geautomatiseerd bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens uit diverse andere (basis)registraties. Zowel in de brondata zelf als in de manier van koppelen met de geometrie van de BRT zitten geen structurele wijzigingen. Hierdoor betreft het vooral een update qua actualiteit.

Nieuwe URL’s en downloadservices TOPraster

De TOPraster-webservices hebben van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) een nieuwe url gekregen. De oude webservices zijn voor het laatst bijgewerkt met de BRT-levering van april 2023 en zullen in november 2023 helemaal vervallen. Meer informatie is te vinden op de website van het Kadaster.
 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 158 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Wegwijzer-symbolen TOP25

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we de weergave van wegwijzer-symbolen op de TOP25raster verbeterd. Waar nodig worden wegwijzer-symbolen voortaan zo gedraaid dat ze elkaar niet meer overlappen.

Dukdalf-symbolen TOP50

In navolging van de TOP25raster hebben we het symbool voor dukdalven ook op de TOP50raster aangepast. Voortaan wordt een dukdalf op dit product eveneens weergegeven als een witte cirkel, in plaats van als een wit vierkant.

Maskering TOP250 en TOP500

Op de TOP250raster en de TOP500raster hebben we de maskering van sommige kaartteksten en symbolen verbeterd. Maskering is een cartografische techniek waarbij objecten die onder een kaarttekst liggen gedeeltelijk worden afgedekt om de kaarttekst beter leesbaar te maken. 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 224 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Bulk-terugmelding provincie Gelderland

De afgelopen twee jaar heeft de provincie Gelderland terreineigenaren en – beheerders binnen het Natura-2000 gebied “Veluwe” gevraagd om in kaart te brengen op welke plekken beheer-, wandel-, ruiter- en fietspaden in de BRT geactualiseerd moeten worden. Deze informatie is samengebracht in 1 GIS-bestand. En aan het Kadaster, als bronhouder van de BRT, aangeleverd. In deze levering van de BRT is de bulk-terugmelding verwerkt.

Gemeentegrenswijzigingen

De gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van 1 januari 2023 zijn in deze levering van de BRT verwerkt in alle BRT producten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens uit de Basisregistratie Kadaster.

GPS-kernnetpunten

In deze levering hebben we de inrichtingselementen van het type GPS-kernnetpunt bijgewerkt. Alleen recent gecontroleerde punten (maximaal 5 jaar geleden) worden in de BRT opgenomen.

Objectklasse Plaats

We hebben de objecten in de objectklasse Plaats voor heel Nederland bijgewerkt. De geometrie is bijgewerkt op basis van luchtfoto’s en straatfoto’s uit 2022. De inwoneraantallen zijn bijgewerkt op basis van gegevens van het CBS van 1 juli 2022.

Waternamen BRT-Achtergrondkaart kleur, pastel en grijs

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is vorige levering de weergave van waternamen voor rivieren en kanalen op de BRT-Achtergrondkaart water aangepast. De waternamen volgen daarmee beter de loop van het water. Deze levering is dit ook aangepast voor de andere versies van de BRT-Achtergrondkaart: kleur, pastel en grijs.

Droogvallend LAT op de TOP25

Op de TOP25raster hebben we de weergave van droogvallende gronden in getijdegebieden uitgebreid met droogvallend LAT. LAT is de afkorting van Lowest Astronomical Tide, het laagste astronomisch getij. Dit droogvallend LAT is toegevoegd aan de al bestaande weergave van droogvallend NAP (Normaal Amsterdams Pijl). Hierdoor ontstaat een soepelere overgang van droogvallend naar zee.

Duinen op de TOP25

Op de TOP25raster hebben we de weergave van zand en duinen verbeterd. Door het weghalen van de zwarte contour en een meer gelijkmatig kleurenverloop ontstaat een meer natuurlijke overloop tussen zand en duin.

Update schaduwering TOP25 en TOP50

Op de TOP25 en de TOP50 maken we gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) om schaduwering in het duingebied weer te geven. Deze schaduwering geeft een indicatie van het aanwezige reliëf in het terrein. In deze levering maken we voor het eerst gebruik van AHN 4 in plaats van AHN 3 zodat de schaduwering gebaseerd is op het meest actuele hoogtebestand.

Uitsnede van de TOP25raster bij Terschelling waarop zowel  de overgang tussen zand en duinen als de toevoeging van droogvallend LAT te zien is.

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina BRT

Terugmeldingen

www.verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de BGT en de BRT. In deze levering hebben we 316 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Bedrijventerreinen TOP250 en TOP500

In de EuropeanRegionalMap (ERM), het bronbestand voor de TOP250, TOP500 en TOP1000, zijn sinds kort de grotere bedrijventerreinen in Nederland opgenomen. Deze bedrijventerreinen geven we vanaf deze levering ook weer op de TOP250 en TOP500 door middel van een grijs vlak. Samen met de weergave van de roze vlakken van het bebouwd gebied geeft dit een betere weergave van de fysieke begrenzing van een woonplaats.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van bedrijventerreinen op de TOP250 waarbij de bedrijventerreinen ten westen van Hoogkerk en ten oosten van Groningen nu zichtbaar zijn.

Waternamen BRT-Achtergrondkaart water

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we de weergave van waternamen voor rivieren en kanalen op de BRT-Achtergrondkaart aangepast. De waternamen volgen nu beter de loop van het water.

Afgebroken namen BRT-Achtergrondkaart

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl op de BRT-Achtergrondkaart hebben we in samenwerking met PDOK een verbetering doorgevoerd aan de weergave van water- en straatnamen.

De terugmelding had betrekking op ten onrechte afgebroken labels van de Noordzee, maar hetzelfde probleem trad in mindere mate ook op bij de weergave van andere water- en straatnamen. Deze verbetering hebben we doorgevoerd voor alle vier de varianten van de BRT-Achtergrondkaart.

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina BRT

Terugmeldingen

Www.verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de BGT en de BRT. In deze levering hebben we 144 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Update straatnamen

In deze levering hebben we de straatnamen geautomatiseerd bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens uit diverse andere (basis)registraties. Vooral de vulling van straatnamen voor fietspaden is hierdoor verbeterd. Dit hangt nauw samen met een kwaliteitsslag die recent bij het Nationaal Wegenbestand (NWB) heeft plaatsgevonden.

Weergave tunnels TOP25

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we de weergave van tunnels op de TOP25raster verbeterd. Op sommige locaties ontbrak een wegcontour bij tunnels waardoor onterecht de indruk van een gelijkvloerse kruising werd gewekt. Deze situaties zijn hersteld.

Wijk- en buurtnamen op de BRT-Achtergrondkaart

Door een recente uitbreiding van het aantal wijk- en buurtnamen in de BRT werden er in sommige plaatsen teveel wijk- en buurtlabels getoond in verhouding tot het schaalniveau op de BRT-Achtergrondkaart. In deze levering hebben we een aanpassing gedaan om deze balans te herstellen.

Labels hoogte- en dieptepunten op de BRT-Achtergrondkaart water

Op de watervariant van de BRT-Achtergrondkaart hebben we labels toegevoegd van hoogte- en dieptepunten. Dit zijn respectievelijk punten op het land waarvan de hoogte ten opzichte van het NAP bekend is en punten waarvan de waterdiepte ten opzichte van het NAP bekend is. De labels zijn zichtbaar bij inzoomen vanaf schaalniveau 1:6.000 en verder.

Terugmeldingen

De website verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de BGT en de BRT. In deze levering hebben we 126 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Waterkeringen

In de provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben we de waterkeringen volledig ingewonnen als functioneel gebiedsvlak. Hieronder vallen alle dijken, grote dammen, stormvloedkeringen en stuwcomplexen. In de vorige levering van de BRT gold dit ook al voor de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zeeland.

Herindeling gemeenten Amsterdam en Weesp

In deze levering van de BRT hebben we de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp verwerkt, waarbij het grondgebied van de voormalige gemeente Weesp is toegevoegd aan dat van de gemeente Amsterdam.

Dukdalf symbolen TOP25

Naar aanleiding van een terugmelding via de website Verbeterdekaart.nl hebben we het symbool voor dukdalven op de TOP25raster aangepast. Voortaan wordt een dukdalf weergegeven als een witte cirkel, in plaats van als een wit vierkant.

Vergelijking van uitsneden uit de april-levering en de juni-levering van de TOP25raster, waarbij links de oude weergave en rechts de nieuwe weergave van dukdalven te zien is. Het oude symbool was een wit vierkant, het nieuwe symbool is een witte cirkel.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 247 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

TOP10NL WMTS

In de vorige levering van de BRT hebben we de TOP10NL WMS en WMTS webservices vernieuwd. In deze eerste versie van de nieuwe WMTS was de weergave van plaatslabels nog niet optimaal. In deze levering hebben we dit in samenwerking met PDOK verbeterd.

Objectklasse Plaats

We hebben de objecten in de objectklasse Plaats voor heel Nederland bijgewerkt op basis van luchtfoto’s uit 2021 en voorzien van het aantal inwoners in de Basisregistratie Personen per 1 juli 2021.

Wijken en buurten

We hebben alle wijken en buurten binnen woonkernen met minder dan 100.000 inwoners gecontroleerd, en waar nodig aangevuld als puntobject:
-    Voor alle woonkernen tussen de 15.000 en 100.000 zijn alle wijken binnen de woonkern volledig ingewonnen.
-    Voor woonkernen met minder dan 15.000 inwoners zijn de wijken beperkter ingewonnen.

Gebouwen en inrichtingselementen

In TOP10NL hebben we een groot aantal gebouwattributen en inrichtingselementen bijgewerkt met behulp van externe bronnen uit 2020 en 2021. Waar mogelijk zijn deze inrichtingselementen conform inwinningscriteria volledig ingewonnen.

Functionele gebieden

Vanaf deze levering zijn alle functionele gebieden als vlakobject beschikbaar, met uitzondering van de landgoederen en de natuurgebieden zonder status als Natura 2000-gebied of voormalig natuurmonument. Deze twee types zijn nog als puntobject aanwezig.

Waterkeringen

We hebben in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zeeland de waterkeringen volledig ingewonnen als functioneel gebiedsvlak. Hieronder vallen alle dijken, grote dammen, stormvloedkeringen en stuwcomplexen.

BRT-Achtergrondkaart Water

We hebben de watervariant van de BRT-Achtergrondkaart uitgebreid met kilometer-aanduiding langs belangrijke vaarwegen (zichtbaar vanaf zoomniveau 9) en labels voor de namen van de Deltawerken (zichtbaar vanaf zoomniveau 6).

Schaduwering TOP50

In navolging van de TOP25 hebben we schaduwering nu ook op de TOP50 geïntroduceerd. Deze schaduwering geeft een indicatie van het reliëf in bossen, heide en duinen en is gebaseerd op AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland).

Voorbeeld van de toepassing van duinschaduwering in de duinen van West-Terschelling op de TOP50.
 

Fiets- en voetveer TOP100

Op de TOP100raster hebben we de visualisatie van fiets- en voetveren aangepast zodat deze nu in lijn is met de TOP25 en TOP50.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 274 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Gemeentegrenswijzigingen

De gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van 1 januari 2022 zijn in deze levering van de BRT verwerkt in alle BRT-producten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens uit de Basisregistratie Kadaster.

GPS-kernnetpunten

In deze levering hebben we de inrichtingselementen van het type GPS-kernnetpunt bijgewerkt. Alleen recent gecontroleerde punten (maximaal 5 jaar geleden) worden in de BRT opgenomen.

Dubbele inrichtingslijnen

In sommige gevallen bleken er in TOP10NL inrichtingslijnen van identieke types gedeeltelijk of volledig over elkaar heen te liggen. De overbodige dubbele lijnen hebben we in deze levering verwijderd.

Torens als hoogbouw

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl over de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, hebben we in TOP10NL alle torens hoger dan 35 meter ten opzichte van het maaiveld voorzien van de waarde “hoogbouw” voor het attribuut “hoogteklasse”.

BRT Audit 2020

Onlangs zijn de resultaten van de 4e externe audit op de kwaliteit van de BRT gepubliceerd op de pagina BRT Externe kwaliteitsrapportage 2020. Waar mogelijk hebben we de geconstateerde tekortkomingen hersteld in TOP10NL.

TOP10NL webservices vernieuwd

In samenwerking met PDOK hebben we de TOP10NL webservices vernieuwd. Er wordt bij het samenstellen van de webservices nu gebruik gemaakt van andere software, maar op enkele details na is het kaartbeeld gelijk gebleven. Wel zijn de url’s van de WMS en de WMTS gewijzigd. De bestaande url’s zullen in augustus 2022 uitgezet worden. De nieuwe url’s zijn:

Weergave zonneparken

Op basis van terugmeldingen via www.verbeterdekaart.nl hebben we de weergave van zonneparken op de TOP25, TOP50 en de TOP100 verbeterd. Door ook ‘afgekapte’ symbolen weer te geven, is de vorm en de contour van het zonnepark duidelijker te zien.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van zonneparken. Linksboven de huidige weergave op de TOP25, rechtsboven de nieuwe weergave op de TOP25, linksonder de huidige weergave op de TOP50 en rechtsonder de nieuwe weergave op de TOP50.

BRT-Achtergrondkaart voor kleurenblinden

Tijdens het afgelopen BRT Gebruikersoverleg is een aanpassing aan de standaard variant van de BRT- Achtergrondkaart goedgekeurd die de kaart beter geschikt maakt voor kleurenblinden. Hiervoor hebben we de weergave van heide en spoorlijnen aangepast zodat deze een hoger contrast hebben ten opzichte van de omgeving.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van heide en spoorlijnen op de BRT Achtergrondkaart. Op deze uitsnede is de Oldebroeksche Heide en een deel van de spoorlijn tussen Zwolle en Utrecht te zien.

BRT-Achtergrondkaart zoomlevel 0 en 1

Door vragen op het Geoforum hebben we de weergaven de BRT-Achtergrondkaart op zoomlevel 0 en 1 aangepast. Nederland heeft op deze zoomlevels voortaan een neutrale kleur en er is een beperkte selectie van topografie toegevoegd in de vorm van bos en E-wegen. Hierdoor sluit de BRT-Achtergrondkaart op deze zoomlevels beter aan bij buitenlandse kaarten.

Wijknamen op de BRT-Achtergrondkaart

We hebben de plaatsing van wijknamen op de BRT-Achtergrondkaart aangepast. Deze worden voortaan vanaf een dieper zoomlevel getoond en bovendien in een grijstint in plaats van zwart weergegeven.

BRT-Achtergrondkaart Water

We hebben meerdere aanpassingen aan de watervariant van de BRT Achtergrondkaart gedaan:

  • We hebben de selecties van waterdelen per zoomlevel verbeterd waardoor een duidelijker en meer compleet waternetwerk ontstaat.
  • Voortaan geven we gebieden bestaande uit riet, moeras of dras weer in een mintgroene kleur.
  • Voortaan geven we kassengebieden weer in een beigeachtige kleur.

Onverharde wegen op de TOP50

We hebben de weergave van onverharde wegen op de TOP50 verbeterd. Door een dunner contour en een lichtere grijstint te gebruiken ontstaat een rustiger kaartbeeld op plekken met veel onverharde wegen, zoals het Paleispark bij Paleis Het Loo.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van onverharde wegen op de TOP50 bij het Paleispark van Het Loo bij Apeldoorn. Links de huidige weergave en rechts de nieuwe weergave.

Open grotere versie van deze kaart (jpg, 419 kB).

Update duinschaduwering met AHN3

We hebben de schaduwering van het duingebied op de TOP25 bijgewerkt met behulp van AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland). Tot aan deze levering was de duinschaduwering nog gebaseerd op AHN2.

Update buitenlandse topografie op de TOP250, TOP500 en TOP1000

Op de kaartproducten van de TOP250, TOP500 en TOP1000 hebben we de buitenlandse topografie bijgewerkt aan de hand van recente data uit EuroRegionalMap (ERM).

Sportstadions op de TOP100

Op de TOP100 worden voortaan geen sportstadions meer gegeneraliseerd of uitgedund, waardoor de contour van het stadion als zodanig herkenbaar blijft.

Kastelen op de TOP100

We hebben het algoritme aangepast dat de uitdunning van kastelen op de TOP100 bepaalt, zodat er voortaan meer kasteelsymbolen op de TOP100 worden weergegeven.

Gedenktekens op de TOP25, TOP50 en TOP100

Door een verrijking van het aantal gedenktekens in het basisbestand TOP10NL was een betere uitdunning van de symbolen van gedenktekens nodig op de TOP25, TOP50 en TOP100. Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat de symbolen van gedenktekens niet meer kunnen overlappen

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 342 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Aanlegsteigers op de BRT-Achtergrondkaart

Bij de overgang naar de vernieuwde BRT-Achtergrondkaart is een fout ontstaan bij de weergave van aanlegsteigers. Hierdoor werden alleen nog de aanlegsteigers smaller dan 2 meter weergegeven. Aanlegsteigers breder dan 2 meter zijn hier nu weer aan toegevoegd. Daarnaast worden de aanlegsteigers voortaan breder en in een grijstint in plaats van zwart weergegeven.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van aanlegsteigers op de BRT Achtergrondkaart. Op deze uitsnede is de Sonthaven in Amsterdam te zien met daarin diverse aanlegsteigers weergegeven door middel van een dikke lichtgrijze lijn.

Maskering brugvleugels TOP50

Op de TOP50 kon het voorkomen dat brugsymbolen en kaartteksten in elkaar overliepen. Door middel van maskering is gezorgd dat de brugvleugels en de kaartteksten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Terugmelding parkeerplaats TOP100

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is een fout in het algoritme van de TOP100 opgelost waardoor onrealistisch grote parkeerplaatsen ontstonden.

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina BRT

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRT op telefoonnummer 088 - 183 38 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier