Het Kadaster actualiseert ieder jaar de topografische bestanden in de Basisregistratie Topografie (BRT). Dit doen we in 5 fases. In februari, april, juni, september en november komt er steeds een ander levergebied aan de beurt.

Bekijk de bijzonderheden van de releases in de releasenotes.

BRT releases

Terugmeldingen

De website verbeterdekaart.nl is het officiële terugmeldsysteem van de BGT en de BRT. In deze levering hebben we 126 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Waterkeringen

In de provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben we de waterkeringen volledig ingewonnen als functioneel gebiedsvlak. Hieronder vallen alle dijken, grote dammen, stormvloedkeringen en stuwcomplexen. In de vorige levering van de BRT gold dit ook al voor de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zeeland.

Herindeling gemeenten Amsterdam en Weesp

In deze levering van de BRT hebben we de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp verwerkt, waarbij het grondgebied van de voormalige gemeente Weesp is toegevoegd aan dat van de gemeente Amsterdam.

Dukdalf symbolen TOP25

Naar aanleiding van een terugmelding via de website Verbeterdekaart.nl hebben we het symbool voor dukdalven op de TOP25raster aangepast. Voortaan wordt een dukdalf weergegeven als een witte cirkel, in plaats van als een wit vierkant.

Vergelijking van uitsneden uit de april-levering en de juni-levering van de TOP25raster, waarbij links de oude weergave en rechts de nieuwe weergave van dukdalven te zien is. Het oude symbool was een wit vierkant, het nieuwe symbool is een witte cirkel.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 247 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

TOP10NL WMTS

In de vorige levering van de BRT hebben we de TOP10NL WMS en WMTS webservices vernieuwd. In deze eerste versie van de nieuwe WMTS was de weergave van plaatslabels nog niet optimaal. In deze levering hebben we dit in samenwerking met PDOK verbeterd.

Objectklasse Plaats

We hebben de objecten in de objectklasse Plaats voor heel Nederland bijgewerkt op basis van luchtfoto’s uit 2021 en voorzien van het aantal inwoners in de Basisregistratie Personen per 1 juli 2021.

Wijken en buurten

We hebben alle wijken en buurten binnen woonkernen met minder dan 100.000 inwoners gecontroleerd, en waar nodig aangevuld als puntobject:
-    Voor alle woonkernen tussen de 15.000 en 100.000 zijn alle wijken binnen de woonkern volledig ingewonnen.
-    Voor woonkernen met minder dan 15.000 inwoners zijn de wijken beperkter ingewonnen.

Gebouwen en inrichtingselementen

In TOP10NL hebben we een groot aantal gebouwattributen en inrichtingselementen bijgewerkt met behulp van externe bronnen uit 2020 en 2021. Waar mogelijk zijn deze inrichtingselementen conform inwinningscriteria volledig ingewonnen.

Functionele gebieden

Vanaf deze levering zijn alle functionele gebieden als vlakobject beschikbaar, met uitzondering van de landgoederen en de natuurgebieden zonder status als Natura 2000-gebied of voormalig natuurmonument. Deze twee types zijn nog als puntobject aanwezig.

Waterkeringen

We hebben in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zeeland de waterkeringen volledig ingewonnen als functioneel gebiedsvlak. Hieronder vallen alle dijken, grote dammen, stormvloedkeringen en stuwcomplexen.

BRT-Achtergrondkaart Water

We hebben de watervariant van de BRT-Achtergrondkaart uitgebreid met kilometer-aanduiding langs belangrijke vaarwegen (zichtbaar vanaf zoomniveau 9) en labels voor de namen van de Deltawerken (zichtbaar vanaf zoomniveau 6).

Schaduwering TOP50

In navolging van de TOP25 hebben we schaduwering nu ook op de TOP50 geïntroduceerd. Deze schaduwering geeft een indicatie van het reliëf in bossen, heide en duinen en is gebaseerd op AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland).

Voorbeeld van de toepassing van duinschaduwering in de duinen van West-Terschelling op de TOP50.
 

Fiets- en voetveer TOP100

Op de TOP100raster hebben we de visualisatie van fiets- en voetveren aangepast zodat deze nu in lijn is met de TOP25 en TOP50.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 274 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Gemeentegrenswijzigingen

De gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van 1 januari 2022 zijn in deze levering van de BRT verwerkt in alle BRT-producten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens uit de Basisregistratie Kadaster.

GPS-kernnetpunten

In deze levering hebben we de inrichtingselementen van het type GPS-kernnetpunt bijgewerkt. Alleen recent gecontroleerde punten (maximaal 5 jaar geleden) worden in de BRT opgenomen.

Dubbele inrichtingslijnen

In sommige gevallen bleken er in TOP10NL inrichtingslijnen van identieke types gedeeltelijk of volledig over elkaar heen te liggen. De overbodige dubbele lijnen hebben we in deze levering verwijderd.

Torens als hoogbouw

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl over de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, hebben we in TOP10NL alle torens hoger dan 35 meter ten opzichte van het maaiveld voorzien van de waarde “hoogbouw” voor het attribuut “hoogteklasse”.

BRT Audit 2020

Onlangs zijn de resultaten van de 4e externe audit op de kwaliteit van de BRT gepubliceerd op de pagina BRT Externe kwaliteitsrapportage 2020. Waar mogelijk hebben we de geconstateerde tekortkomingen hersteld in TOP10NL.

TOP10NL webservices vernieuwd

In samenwerking met PDOK hebben we de TOP10NL webservices vernieuwd. Er wordt bij het samenstellen van de webservices nu gebruik gemaakt van andere software, maar op enkele details na is het kaartbeeld gelijk gebleven. Wel zijn de url’s van de WMS en de WMTS gewijzigd. De bestaande url’s zullen in augustus 2022 uitgezet worden. De nieuwe url’s zijn:

Weergave zonneparken

Op basis van terugmeldingen via www.verbeterdekaart.nl hebben we de weergave van zonneparken op de TOP25, TOP50 en de TOP100 verbeterd. Door ook ‘afgekapte’ symbolen weer te geven, is de vorm en de contour van het zonnepark duidelijker te zien.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van zonneparken. Linksboven de huidige weergave op de TOP25, rechtsboven de nieuwe weergave op de TOP25, linksonder de huidige weergave op de TOP50 en rechtsonder de nieuwe weergave op de TOP50.

BRT-Achtergrondkaart voor kleurenblinden

Tijdens het afgelopen BRT Gebruikersoverleg is een aanpassing aan de standaard variant van de BRT- Achtergrondkaart goedgekeurd die de kaart beter geschikt maakt voor kleurenblinden. Hiervoor hebben we de weergave van heide en spoorlijnen aangepast zodat deze een hoger contrast hebben ten opzichte van de omgeving.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van heide en spoorlijnen op de BRT Achtergrondkaart. Op deze uitsnede is de Oldebroeksche Heide en een deel van de spoorlijn tussen Zwolle en Utrecht te zien.

BRT-Achtergrondkaart zoomlevel 0 en 1

Door vragen op het Geoforum hebben we de weergaven de BRT-Achtergrondkaart op zoomlevel 0 en 1 aangepast. Nederland heeft op deze zoomlevels voortaan een neutrale kleur en er is een beperkte selectie van topografie toegevoegd in de vorm van bos en E-wegen. Hierdoor sluit de BRT-Achtergrondkaart op deze zoomlevels beter aan bij buitenlandse kaarten.

Wijknamen op de BRT-Achtergrondkaart

We hebben de plaatsing van wijknamen op de BRT-Achtergrondkaart aangepast. Deze worden voortaan vanaf een dieper zoomlevel getoond en bovendien in een grijstint in plaats van zwart weergegeven.

BRT-Achtergrondkaart Water

We hebben meerdere aanpassingen aan de watervariant van de BRT Achtergrondkaart gedaan:

  • We hebben de selecties van waterdelen per zoomlevel verbeterd waardoor een duidelijker en meer compleet waternetwerk ontstaat.
  • Voortaan geven we gebieden bestaande uit riet, moeras of dras weer in een mintgroene kleur.
  • Voortaan geven we kassengebieden weer in een beigeachtige kleur.

Onverharde wegen op de TOP50

We hebben de weergave van onverharde wegen op de TOP50 verbeterd. Door een dunner contour en een lichtere grijstint te gebruiken ontstaat een rustiger kaartbeeld op plekken met veel onverharde wegen, zoals het Paleispark bij Paleis Het Loo.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van onverharde wegen op de TOP50 bij het Paleispark van Het Loo bij Apeldoorn. Links de huidige weergave en rechts de nieuwe weergave.

Open grotere versie van deze kaart (jpg, 419 kB).

Update duinschaduwering met AHN3

We hebben de schaduwering van het duingebied op de TOP25 bijgewerkt met behulp van AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland). Tot aan deze levering was de duinschaduwering nog gebaseerd op AHN2.

Update buitenlandse topografie op de TOP250, TOP500 en TOP1000

Op de kaartproducten van de TOP250, TOP500 en TOP1000 hebben we de buitenlandse topografie bijgewerkt aan de hand van recente data uit EuroRegionalMap (ERM).

Sportstadions op de TOP100

Op de TOP100 worden voortaan geen sportstadions meer gegeneraliseerd of uitgedund, waardoor de contour van het stadion als zodanig herkenbaar blijft.

Kastelen op de TOP100

We hebben het algoritme aangepast dat de uitdunning van kastelen op de TOP100 bepaalt, zodat er voortaan meer kasteelsymbolen op de TOP100 worden weergegeven.

Gedenktekens op de TOP25, TOP50 en TOP100

Door een verrijking van het aantal gedenktekens in het basisbestand TOP10NL was een betere uitdunning van de symbolen van gedenktekens nodig op de TOP25, TOP50 en TOP100. Hiermee hebben we ervoor gezorgd dat de symbolen van gedenktekens niet meer kunnen overlappen

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 342 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Aanlegsteigers op de BRT-Achtergrondkaart

Bij de overgang naar de vernieuwde BRT-Achtergrondkaart is een fout ontstaan bij de weergave van aanlegsteigers. Hierdoor werden alleen nog de aanlegsteigers smaller dan 2 meter weergegeven. Aanlegsteigers breder dan 2 meter zijn hier nu weer aan toegevoegd. Daarnaast worden de aanlegsteigers voortaan breder en in een grijstint in plaats van zwart weergegeven.

Voorbeeld van de nieuwe weergave van aanlegsteigers op de BRT Achtergrondkaart. Op deze uitsnede is de Sonthaven in Amsterdam te zien met daarin diverse aanlegsteigers weergegeven door middel van een dikke lichtgrijze lijn.

Maskering brugvleugels TOP50

Op de TOP50 kon het voorkomen dat brugsymbolen en kaartteksten in elkaar overliepen. Door middel van maskering is gezorgd dat de brugvleugels en de kaartteksten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Terugmelding parkeerplaats TOP100

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is een fout in het algoritme van de TOP100 opgelost waardoor onrealistisch grote parkeerplaatsen ontstonden.

Meer informatie

Meer informatie over de BRT vindt u op de pagina BRT

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 380 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Geografische gebieden TOP10NL

Omdat een weergave in de vorm van een vlak meer duidelijkheid geeft over de vorm en de ligging van een object dan een punt, zijn we de afgelopen jaren bezig geweest om de geografische gebiedspunten geleidelijk aan om te zetten naar vlakken. Dit proces is nu afgerond en alle geografische gebieden zijn nu als vlakobject beschikbaar.

Plaatsen TOP10NL

In navolging van de geografische gebieden, zijn vanaf deze levering ook alle plaatsen van het type buurtschap, deelkern en gehucht als vlakobject beschikbaar; er zijn geen plaatspunten van deze types meer. Alleen wijken en buurten komen nog voor als plaatspunt, binnen woonkernen met minder dan 100.000 inwoners.
Daarnaast hebben we alle plaatsvlakken voorzien van de definitieve inwoneraantallen per 1 juli 2020 op basis van gegevens van het CBS. 

Spoorlijnen op de BRT-Achtergrondkaart

We hebben de weergave van verschillende type sporen verbeterd op de BRT-Achtergrondkaart. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen trein-, metro-, tram en sneltramspoor. Ook is de weergave van spoortunnels verbeterd. 

Detailweergave van de legenda van de BRT-Achtergrondkaart met daarop de verschillende weergaves voor spoorweg, tram, metro/sneltram en spoorwegen in tunnel. 
 

Hoogspanningsleiding op de BRT-Achtergrondkaart

Hoogspanningsleidingen werden op de BRT-Achtergrondkaart voorheen altijd weergegeven als een simpele zwarte lijn. Om de hoogspanningsleidingen duidelijker te kunnen onderscheiden van andere objecten op de kaart, hebben we nu punten toegevoegd op de plek van de hoogspanningsmasten.


Detailweergave van de legenda van de BRT-Achtergrondkaart met daarop de vernieuwde weergave van hoogspanningsleidingen.
 

Plaatsnamen op de BRT-Achtergrondkaart

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een aanpassing gedaan aan de software die de spreiding van kaartlabels op de BRT-Achtergrondkaart bepaalt. Hierdoor zijn veel labels van met name dorpen en gehuchten, die voorheen niet werden weergeven, nu wel zichtbaar. Ook is de weergaven van wijk- en buurtnamen verbeterd. 
 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 318 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Verdubbeling N34

Hoewel deze niet in het levergebied van juni zit, hebben we de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot bijgewerkt met de nieuwe luchtfoto’s van 2021.

Getijdegebied

In navolging van de hoog- en laagwaterlijnen, hebben de waterdeelvlakken die gezamenlijk de zee en de droogvallende gronden vormen geheel herzien op basis van de meest recente luchtfoto’s en gegevens van de Dienst der Hydrografie.

Zonneparken

Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn grootschalige zonneparken zichtbaar in het landschap. Deze werden altijd al ingewonnen in TOP10NL, maar vanaf deze levering hebben we besloten zonneparken op te nemen op de topografische producten van de TOP25 en de TOP50, en een selectie van de zonneparken op de TOP100.

Voorbeeld van de weergave van een zonnepark op de TOP100, gevisualiseerd met symbolen in de vorm van een zijaanzicht van een zonnepaneel. 
 

Kruisingen TOP25

We hebben de weergave van kruisingen op de TOP25 aangepast, zodat de doorlopendheid van het wegenpatroon beter naar voren komt. Dit leidt vooral tot verbeteringen bij op- en afritten.

 Voorbeeld van een situatie waarbij de doorlopendheid van de lokale (gele) weg verbeterd is op de TOP25. Links de oude situatie waarbij de gele weg regelmatig wordt onderbroken door een rood kruispunt. Rechts de verbeterde situatie waarbij de gele weg 1 geheel vormt.
 

Aansluitingen op rotondes TOP50

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl is een fout ontdekt in de TOP50 waardoor in sommige gevallen het generalisatieproces wegen met een aansluiting op een rotonde liet verdwijnen. We hebben de betreffende aansluitingen opnieuw ingetekend in het basisbestand TOP10NL, waardoor ze vanaf deze levering ook weer op de TOP50 zichtbaar zullen zijn.

Wegenpatroon TOP50

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een verbetering doorgevoerd in de algoritmes die het wegenpatroon berekenen voor de TOP50. Hierdoor zijn een aantal missende verbindingen weer hersteld.

Wegnummers BRT-Achtergrondkaart grijs

Op de grijze variant van de BRT-Achtergrondkaart hebben we de wegnummerblokjes van de hoofd- en snelwegen een grijze in plaats van een rode kleurstelling gegeven. Dit past beter bij het uitgangspunt dat de grijze BRT Achtergrondkaart zo neutraal mogelijk moet zijn. 

 

Voorbeeld van de nieuwe weergave van wegnummers van snelwegen op de BRT-Achtergrondkaart grijs. Hierbij is op een aantal snelwegen in Nederland een grijs blokje met het betreffendewegnummer geplaatst, bijvoorbeeld A28.
 

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 411 terugmeldingen op de BRT verwerkt. Een groot gedeelte van de meldingen is gedaan op bospaden en is afkomstig van Staatsbosbeheer.

Onverharde start- en landingsbanen

Vanaf nu zijn in de BRT niet alleen start- en landingsbanen van asfalt (verhard), maar ook van gras opgenomen (onverhard). Al deze onverharde start- en landingsbanen zullen worden afgebeeld op de BRT Achtergrondkaart en de TOP25. Een selectie hiervan zal worden afgebeeld op de TOP50 en de TOP100.

Wijzigingen buiten het levergebied

Wij hebben in deze levering een aantal grote infrastructurele projecten geactualiseerd, ondanks dat ze niet in het levergebied van april liggen. Het gaat om:

  • De Blankenburgverbinding (nieuwe verbindingsweg tussen de A15 en de A20)
  • De Groene Boog, A16 (nieuwe ringweg aan de noordzijde van Rotterdam)
  • De Hoeksebaan (nieuwe uitvalsweg bij Hoek van Holland)
  • De Rijnlandroute, N434 (randweg aan de zuidzijde van Leiden tussen de A4 en de A44)
  • De Rotterdamse Baan (nieuwe ontsluitingsweg tussen Denk Haag centrum en Knooppunt Ypenburg

Fietspaden op de TOP25

Op verzoek van gebruikers van de applicatie Topo GPS hebben we de visualisatie van fietspaden op de TOP25 aangepast, zodat het verschil tussen verharde en half-verharde fietspaden duidelijker wordt. 

Detailweergave van de legenda van de TOP25 met daarop de verschillende weergaves voor fietspaden en voetpaden.

Verbeterd algoritme wegen op de TOP50 en TOP100

We hebben de algoritmes verbeterd die het wegenpatroon berekenen voor de TOP50 en de TOP100. Hierdoor zijn een aantal missende verbindingen weer hersteld.

Voorbeeldsituatie van een herstelde verbinding tussen een afrit van een autosnelweg en een regionale weg op de TOP100. Links de oude situatie (de regionale weg raakt de afrit niet) en rechts de verbeterde situatie (de regionale weg sluit aan aan de afrit van de autosnelweg)..

Korte veerverbindingen op de TOP250

Op basis van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we veerverbindingen korter dan 3 kilometer van de TOP250 verwijderd. Vanwege de te korte lengte kwam de visualisatie van deze verbindingen niet goed tot zijn recht.

Terugmeldingen

Via www.verbeterdekaart.nl is het voor de basisregistraties BGT en BRT mogelijk om fouten terug te melden. In deze levering hebben we 646 terugmeldingen op de BRT verwerkt.

Gemeentegrenswijzigingen

De gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties van 1 januari 2021 zijn in deze levering van de BRT verwerkt in alle BRT producten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de voorlopige gegevens uit de Basisregistratie Kadaster.

Objectklasse Plaats

We hebben de objecten in de objectklasse Plaats voor heel Nederland bijgewerkt. De geometrie is bijgewerkt op basis van luchtfoto’s en straatfoto’s uit 2020. De inwoneraantallen zijn bijgewerkt op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen per 1 juli 2020.

GPS-kernnetpunten

In deze levering hebben we de inrichtingselementen van het type GPS-kernnetpunt bijgewerkt. Alleen recent gecontroleerde punten (maximaal 5 jaar geleden) worden in de BRT opgenomen.

Hoog- en laagwaterlijnen

Voor TOP10NL hebben we in deze levering de hoogtelijnen van het type hoogwaterlijn en laagwaterlijn (voor zowel referentievlak NAP als referentievlak LAT) bijgewerkt aan de hand van recente gegevens van de Dienst der Hydrografie. Deze wijzingen zijn echter nog niet verwerkt in de betreffende kleinschalige producten van de BRT. 

Fietspaden TOP25

Naar aanleiding van terugmeldingen via Topo GPS hebben we de weergave van fietspaden aangepast op de TOP25:

  • Smalle fietspaden die voorheen niet duidelijk herkenbaar waren vanwege een te dikke contour zijn duidelijker weergegeven.
  • De weergave van fietspaden smaller dan 2 meter is aangepast zodat deze fietspaden duidelijker te onderscheiden zijn van voetpaden. 

Steenglooiing TOP50

Naar aanleiding van een terugmelding via www.verbeterdekaart.nl hebben we een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de weergave van steenglooiing op de TOP50.

Vuurtorens TOP100

Voor de TOP100 hebben we een verbetering doorgevoerd met betrekking tot vuurtorens. Hierdoor zijn een aantal vuurtorens (waaronder de Brandaris op Terschelling) die ten onrechte ontbraken in de TOP100 weer zichtbaar.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRT op telefoonnummer 088 - 183 38 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier