Meerjarenbeleidsplan

Gedreven door data

Data

In dit meerjarenbeleidsplan staan data centraal. Het Kadaster ademt data. Data zijn onze grondstof en deels ook ons eindproduct. We winnen data in, valideren data, registreren data, stellen data beschikbaar, verwerken data in informatieproducten en adviseren op basis van data. Dat doen we al meer dan 185 jaar. We geven een correct en compleet beeld van eigendom en gebruik van ruimte en vastgoed. Daarmee dragen we zorg voor rechtszekerheid en bieden we een fundament voor een stabiele samenleving, een belangrijke basis voor economie en welvaart voor iedereen.

Onze doelstellingen

Registratie van rechten

We registreren rechten op onroerend goed, schepen en luchtvaartuigen. Onze gegevens zijn juist, actueel en compleet. Dat zorgt voor transparantie en zekerheid. Een goed werkend kadaster is fundamenteel voor een stabiele samenleving. Het biedt vertrouwen voor de toekomst.

In de komende periode innoveren we onze landmeetkundige processen door de toepassing van 3D en augmented en virtual reality. Zo kunnen we in de toekomst nog efficiënter werken en zijn onze geo-data van nog meer toegevoegde waarde.

Het doorontwikkelen van de Basisregistratie Kadaster (BRK) heeft continu onze aandacht. De BRK moet aansluiten op andere basisregistraties en toekomstige registratievormen, zoals gebouwgebonden financiering. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op de speerpunten:

Geo- en vastgoedinformatie infrastructuur

In Nederland staan we voor grote, maatschappelijke opgaven als het gaat om  onze leefomgeving. De energietransitie, de bouwopgave en ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen om ruimte. Met onze expertise en geo-informatie geven wij inzicht in de situatie en de ruimtelijke verbanden. Door informatie te koppelen ontstaat er een compleet en visueel beeld. Dat helpt bij besluitvorming. Zo dragen wij bij aan de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De huidige geo-registraties hebben een kwalitatief hoog niveau. In de komende jaren verwachten we een groeiende behoefte aan deze gegevens én de zichtbaarheid van de onderlinge samenhang ervan. Daarvoor is afstemming en harmonisatie nodig. Samen met gebruikers en partners werken we aan een eenduidige en samenhangende manier van registreren. Een voorbeeld daarvan is de komst van de Omgevingswet in 2021. Bij deze wet hoort een nieuw, digitaal stelsel om te zorgen dat de wet in de praktijk uitvoerbaar is. We hebben vanuit onze rol als tactisch beheerder een coördinerende rol hierin. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op de speerpunten:

Bijdragen aan maatschappelijke opgaven

Zoals je hebt gelezen, dragen onze data en kennis bij aan maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijk karakter. Doordat beleids- en besluitvorming steeds meer data-gedreven wordt, verwachten we in de komende periode hier een groei in.

Ook buiten Nederland zijn we actief. We helpen andere landen bij het ontwikkeling van landregistraties en het opzetten van geo-informatie infrastructuren. We geven voorlichting, onderwijs en ondersteunen onderzoek op het vlak van eigendoms- en landregistratie. En wij doen ook ons voordeel hiermee op. Deze kennisuitwisseling leert ons op onze beurt hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren.

Zowel nationaal als internationaal zijn wij vanuit onze onafhankelijke positie gericht op het dienen van het maatschappelijk belang. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op het speerpunt:

Dienstverlening en digitalisering

De invloed van de digitalisering op onze samenleving is duidelijk zichtbaar. Data en het delen ervan vormen de basis voor de digitale samenleving. Om iedereen hier deel van te kunnen laten zijn heeft digitale inclusie onze aandacht. Onze taak is om informatie te delen en de privacy te beschermen. Dat vraagt van ons op verantwoorde manier om te gaan met de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. In de komende jaren werken we verder aan het ontwikkelen van onze kennis en kunde op dit gebied.

Met de digitalisering veranderen ook de eisen die we stellen aan onze medewerkers. De snelle veranderingen in taken, werkzaamheden en werkvormen vragen een hoge, mentale mobiliteit. Wij zorgen dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. De kwaliteit van onze medewerkers bepaalt het succes van onze organisatie. Om onze ambities waar te maken richten we ons daarbij op het speerpunt:

Strategisch samenwerken in netwerken

Of het nu gaat om bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken of de doelstellingen die we willen bereiken, meer dan ooit is samenwerking noodzakelijk. Onze samenleving heeft behoefte aan inzichten op basis van onze data. Dat vraagt om samenwerking op strategisch niveau, met verschillende partners, in verschillende delen van de samenleving. 
Voor onze organisatie betekent dat, dat we de stap maken van samenwerken in ketens naar samenwerken in netwerken. We ontwikkelen ons richting een netwerkorganisatie waar data centraal staat. 

Meer lezen

Benieuwd naar onze visie en strategie voor de komende jaren? Op deze site vind je onze speerpunten waarmee we onze ambities waar maken èn onze doelen in een notendop beschreven. De uitgebreide versie van het meerjarenbeleidsplan kun je bij ons opvragen.   

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van ons meerjarenbeleidsplan? Neem dan contact op met de afdeling communicatie.