Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Het Kadaster in een veranderende wereld

Onafhankelijk en betrouwbaar

Hoe snel en hoe extreem de wereld kan veranderen, zagen we in 2020 bij de uitbraak van het coronavirus. De maatschappelijke en economische effecten zijn groot en waarschijnlijk nog jaren merkbaar. Deze crisis laat zien hoe belangrijk een goede digitale infrastructuur, betrouwbare data en een goed functionerende overheid zijn.

Zeker in tijden van crisis zorgt een stabiele basis voor het blijven functioneren van de maatschappij. Het Kadaster draagt bij aan deze basis. We realiseren ons dat continuïteit in onze (digitale) dienstverlening daarvoor essentieel is. Hoe we dat de komende jaren gaan doen, leest u hieronder in een korte samenvatting van de doelen uit ons meerjarenbeleidsplan.

Onze doelen

Icoon van een rechter: versterken rechtszekerheid

Versterken rechtszekerheid

Zeker weten dat je huis of grond van jou is en erop kunnen vertrouwen dat er geen vervelende verrassingen zijn bij de aankoop. In Nederland vinden we dat bijna vanzelfsprekend. Voor een stabiele economie is de toegang tot actuele land- en vastgoedinformatie van groot belang. Net zoals inzicht in en bescherming van rechten en plichten, en een soepel lopend proces van koop en verkoop van onroerend goed. Een betrouwbare registratie die goed digitaal toegankelijk is, is daarom van belang voor onze welvaart. In de komende periode:

 • realiseren we structurele verbeteringen van de kwaliteit en volledigheid van de basisregistratie Kadaster
 • werken we aan verbetering van de informatie-uitwisseling in de vastgoedketen om betrokken partijen sneller zekerheid te bieden

Icoon van een huis met pijl eromheen: Integrale objectenregistratie

Integrale objectenregistratie

In Nederland maken we zowel onder als boven de grond optimaal gebruik van de ruimte die we hebben. Daarvoor is het nodig te weten wat zich waar bevindt, waarvoor het gebruikt wordt en wie wat mag. Voor de gebruikers van deze informatie is het belangrijk dat de informatie betrouwbaar, actueel en samenhangend is.

Registraties moeten een goed beeld geven van de werkelijkheid en wijzigingen moeten snel en efficiënt verwerkt worden. Door aansluiting van de ondergrondse op de bovengrondse basisregistraties kan een compleet 3D-beeld van Nederland worden gemaakt. Gebruikers kunnen met deze 3D-visualisaties analyses maken van bijvoorbeeld geluidsmodellen, zonnepotentie en afwatering. Gemeenten kunnen het gebruiken om plannen te toetsen aan de nieuwe Omgevingswet. En inwoners kunnen sneller de impact van plannen op hun woonomgeving zien. In de komende periode:

 • werken we aan een transitie van 2D-kaarten naar 3D-modellen
  We maken het mogelijk dat iedereen in Nederland de 3D-informatie kan gebruiken en visualiseren.
 • werken we samen met onze partners aan betrouwbare, actuele en samenhangende informatie over bouwwerken, grond en omgeving

Icoon van 4 mensen naast een liggende kaart met een plaatsbepalingstekentje: Geo-informatie voor iedereen.

Geo-informatie voor iedereen

Voor het verkrijgen van inzicht in je woonomgeving of het in beeld brengen van de effecten van energiebesparende maatregelen, heb je kwalitatief goede en actuele informatie over de ruimte nodig. In de komende periode:

 • maken we geo-informatie uit diverse bronnen met overheidsdata bruikbaar voor alle klanten en gebruikers
 • zetten we de gebruiker centraal zodat iedereen informatie eenvoudig en betrouwbaar kan combineren om vragen te beantwoorden, en iedereen inzicht heeft in de kwaliteit van de informatie

Icoon van een mens met radartjes als hersenen: Expert bij internationale, nationale en regionale opgaven.

Expert bij internationale, nationale en regionale opgaven

Maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component vragen om een multidisciplinaire aanpak. Het in kaart brengen van de bestaande situatie en ook de effecten van maatregelen helpt daarbij. Onze kennis van data, de toepassingsgebieden en expertise over data-analyse zetten wij daarvoor in.

Door het intensieve gebruik van ruimte in Nederland, kan als dat nodig is besloten worden tot een aanpassing van de inrichting van een gebied. Zo’n herinrichting vraagt kennis en middelen, die rekening houden met bestaande rechten en maatschappelijke belangen. Het Kadaster heeft deze kennis en zet deze op verzoek in. Dat doen we ook wereldwijd.

Een goede landadministratie en infrastructuur voor geo-informatie zijn belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving en duurzame economische ontwikkeling. Toegang tot land en sterke instituties zijn dan ook opgenomen in de Sustainable Development Goals.

Bij de invulling van onze expertrol leggen we de focus op:

 • opgaven in de grond- en vastgoedmarkt zoals de woningbouwopgave
 • maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component zoals de energietransitie en de stikstofproblematiek
 • advies aan landen bij het opzetten of verbeteren van hun landadministratie, geo-informatie infrastructuur, herverkaveling en organisatieontwikkeling

Icoon van netwerk tussen computers - ipad - smartphone: Digitale overheid

Digitale overheid

De samenleving verwacht dat de overheid zorgt voor snelle, simpele en veilige dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is. Snelle, geautomatiseerde interacties verhogen de efficiëntie en de kwaliteit van dienstverlening. Dat kan met een gedeelde informatiepositie gebaseerd op betrouwbare data. Als bronhouder en beheerder van verschillende basisregistraties richten we ons op het bieden van een betrouwbare en toegankelijke informatiebasis. In de komende periode:

 • geven we met onze dienstverlening invulling aan verwachtingen en behoeften van overheid, bedrijfsleven en burgers
 • werken we samen met overheidspartners aan de ontwikkeling van de basisregistraties als stelsel
 • dragen we bij aan de digitaliseringsagenda van de overheid en de invoering van de Omgevingswet

Icoon van mensen: Vitale en wendbare organisatie

Vitale en wendbare organisatie

Een sterke kadasterorganisatie is nodig om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en onze maatschappelijke meerwaarde duurzaam te blijven realiseren. In onze bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van onze medewerkers, de optimale inzet van IT en andere bedrijfsmiddelen centraal. We richten onze bedrijfsvoering zodanig in dat we risico’s beheersen en financieel stabiel opereren. Keuzes rond bijvoorbeeld huisvesting en mobiliteit maken we met oog voor duurzaamheid en innovatie.

Meer lezen

Wilt u meer weten? U kunt het meerjarenbeleidsplan bij ons aanvragen. In het plan vindt u ook een uitgebreide toelichting op de financiële meerjarenplanning en de tariefontwikkeling. U kunt het aanvragen via ons contactformulier meerjarenbeleidsplan. Ook als u nog vragen hebt, kunt u gebruikmaken van dit formulier.

Contact over meerjarenbeleidsplan