Organisatie

Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). We voeren onze taken zelfstandig uit. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven. 

Raad van Bestuur

Het Kadaster wordt aangestuurd door een raad van bestuur en bestaat uit de voorzitter en een lid raad van bestuur.

Directieraad

De directieraad ontwikkelt de strategie van het Kadaster en voert de dagelijkse leiding. Bekijk wie de leden zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

Gebruikersraad

De gebruikersraad van het Kadaster geeft advies aan de raad van bestuur over bijvoorbeeld kwaliteit en dienstverlening.