Privacy

For an English version please go to the Privacy page.

 

Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn. Het Kadaster gebruikt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Verwerken van persoonsgegevens

Op verschillende momenten of voor verschillende doeleinden verwerkt het Kadaster uw persoonsgegevens: 

Hebt u een huis gekocht of bijvoorbeeld een schip laten registreren dan heeft het Kadaster uw gegevens opgenomen in de openbare registers en geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster of in de registratie voor schepen. Het Kadaster verwerkt in deze situatie uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Welke gegevens het Kadaster van u verwerkt, leest u op de pagina Privacyverklaring rechthebbende.

Het Kadaster houdt voor verschillende bronhouders een landelijke voorziening. Wanneer u een fout ontdekt in de objectgegevens in een van de registraties, kunt u een terugmelding doen. Voor het doen en afhandelen van een terugmelding worden persoonsgegevens verwerkt. Ten behoeve van de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen (KLIC) verwerkt het Kadaster eveneens contactgegevens. Welke gegevens het Kadaster verwerkt inzake de landelijke voorzieningen en KLIC leest u op de pagina Privacyverklaring landelijke voorzieningen

Voor het bestellen van producten, afnemen van diensten, aanvragen van offertes of vragen aan het Kadaster kunt u gebruik maken van webformulieren. De (persoons)gegevens die u verstrekt via de webformulieren zijn noodzakelijk om uw vraag of bestelling te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken uw gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster. Welke gegevens het Kadaster van u verwerkt leest u op de pagina Privacyverklaring klanten.

Als u solliciteert bij het Kadaster of als u medewerker bent, kunt u op de pagina Privacyverklaring medewerkers lezen welke gegevens het Kadaster verwerkt als u (ex-) medewerker, sollicitant, inhuurkracht of uitzendkracht bent. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster.

Op onze website is het mogelijk een chat te starten met onze klantenservice. Uw gegevens als chatgebruiker blijven anoniem. Het Kadaster slaat chatgesprekken tijdelijk op (maximaal 3 maanden) voor kwaliteit en leerdoeleinden om onze diensten en onze website te verbeteren. U kunt geen rechten ontlenen aan de antwoorden van het Kadaster via de chat.

Website Kadaster

Voor deze website maakt het Kadaster gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van het Kadaster maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Meer informatie over cookies leest u op de pagina Cookies.

Bezoekers 

Wanneer u een Kadastervestiging bezoekt, wordt uw naam geregistreerd en eventueel de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt zodat het Kadaster, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, weet wie zich in het gebouw bevindt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en na een termijn van 6 maanden vernietigd.

De Kadastervestigingen worden onder andere beveiligd met beveiligingscamera’s. Bij betreding van het gebouw wordt u geattendeerd op aanwezigheid van camera’s. De beelden van de beveiligingscamera’s worden ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen gebruikt en alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. Wanneer u beveiligingsbeelden wilt inzien waarop u zelf staat, dient u een verzoek daartoe in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Kadaster. Meer hierover leest u op deze pagina onder de vraag 'Hebt u vragen of klachten?'. De beveiligingsbeelden kunnen maximaal 90 dagen worden bewaard, waarna ze automatisch worden overschreven. 

Wanneer u als bezoeker gebruikmaakt van ons wifi-netwerk worden uw identiteitsgegevens (naam en achternaam) geregistreerd zodat u toegang kunt krijgen tot het netwerk. Ook worden het door u gebruikte IP-adres en MAC-adres geregistreerd. De voor het gebruik van het wifi-netwerk geregistreerde gegevens worden bewaard met het oog op eventueel onrechtmatig gebruik van het netwerk. Deze gegevens worden, na een zorgvuldige juridische beoordeling, alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard. De volledige privacyverklaring over het gebruik van ons netwerk door gasten kunt u lezen op de pagina Privacyverklaring gastengebruik wifi.

Informatiebeveiliging

Het Kadaster beveiligt uw gegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. Het Kadaster volgt de beveiligingsrichtlijnen uit de ISO 27001 normering en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Uw rechten (rechten van betrokkenen)

Op grond van de AVG heeft u rechten die u jegens het Kadaster kunt inroepen zodat u meer inzicht krijgt op welke wijze het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Wilt u weten welke persoonsgegevens het Kadaster van u verwerkt of bent u van mening dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Welke rechten u kunt inroepen en op welke manier u dit kunt doen leest u op de pagina Verklaring rechten van betrokkenen.

Vraag en antwoord

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kadaster. U vindt onze contactinformatie op de contactpagina op onze website

Het Kadaster heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over hoe het Kadaster met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de FG van het Kadaster via het formulier privacy . De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088 - 180 52 50.

Handige link