Privacyverklaring landelijke voorzieningen 

Het Kadaster heeft ervaring met het beheren van registraties en het daaruit verstrekken van gegevens. Vanwege die ervaring heeft de overheid het Kadaster gevraagd ook de informatieverstrekking uit andere (basis)registraties voor zijn rekening te nemen, zoals WKPB, BAG, WOZ of BGT, maar ook informatie over de ligging van kabels en leidingen (KLIC). Dit zijn de zogenoemde Landelijke voorzieningen (LV). Lees meer over het beheer van de landelijke voorzieningen op de pagina Landelijke voorzieningen. Hier vindt u ook per landelijke voorziening informatie over welke gegevens in de landelijke voorziening worden opgenomen, als ook welke bronhouders verantwoordelijk zijn voor de gegevens die in een landelijke voorziening worden opgenomen en hoe deze gegevens verstrekt worden.

Vraag en antwoord

Gegevens in basisregistraties zijn van hoge kwaliteit. Overheden kunnen deze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven over bijvoorbeeld een adres of gebouw niet overeenkomt met de werkelijkheid. Wanneer sprake is van een fout of onvolledigheid in de registratie kunnen overheden, maar kan ook iedere burger, een terugmelding doen. De bronhouder van het gegeven (bijvoorbeeld een gemeente) zal uw terugmelding onderzoeken en zo nodig het gegeven aanpassen. Dit is geregeld in de verschillende wetten die voor de basisregistraties zijn vastgesteld. Het Kadaster faciliteert het proces van terugmelden en zorgt ervoor dat uw melding bij de juiste bronhouder terechtkomt. Voor dit proces verwerkt het Kadaster persoonsgegevens.

Via het informatie-uitwisselingssysteem KLIC-online verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse netten. Het doel van KLIC is graafschade te beperken, zoals vermeld in de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Het Kadaster faciliteert het proces van informatie-uitwisseling tussen de graver en de netbeheerder. Om te zorgen dat het verzoek van een graver om informatie bij de juiste netbeheerder(s) komt én dat de informatie van de netbeheerder(s) weer bij de graver komt, verwerkt het Kadaster persoonsgegevens. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor de toezichthouder op de WIBON (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur).

1. Wanneer u een terugmelding doet omdat volgens u een gegeven uit een basisregistratie niet juist is, worden door het Kadaster de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

2. In verband met de informatie-uitwisseling over ondergrondse netten (KLIC) worden de volgende gegevens verwerkt:

  • voor deelname aan het informatie-uitwisselingssysteem KLIC-online: uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer, emailadres), evt. het KVK-nummer, uw handtekening, kopie identiteitsbewijs of Burgerservicenummer (zie ook: artikel 2 en 3 Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten) en het nummer van het identiteitsbewijs
  • gegevens ten behoeve van de schaderegistratie, zoals KVK-nummer en bedrijfsnaam;
  • gegevens ten behoeve van melden afwijkende situatie: uw contactgegevens
  • gegevens ten behoeve van de klantregistratie en facturatie (zie ook de pagina Facturering)

De gegevens die u verstrekt in het kader van de terugmelding worden alleen verstrekt aan de bronhouder van het gegeven waarover u een terugmelding doet. Na het afhandelen van uw terugmelding zal de bronhouder u hierover informeren via het door u opgegeven e-mailadres.

Ten behoeve van de informatie-uitwisseling voor KLIC zullen persoonsgegevens van de grondroerder (naam en contactgegevens) worden verstrekt aan netbeheerder(s) die netinformatie verstrekken. Tevens zullen gegevens van netbeheerder(s), en dan met name de persoonsgegevens van de contactpersonen van de verschillende netbeheerders, aan de grondroerder worden verstrekt. Tevens worden de gegevens over de verzoeken tot netinformatie en de verstrekte netinformatie (inclusief de contactgegevens van de grondroerder en (contactpersonen van) netbeheerders) verstrekt aan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is aangewezen als toezichthouder en heeft deze gegevens nodig ter uitoefening van het toezicht op de naleving van de WIBON door grondroerders en netbeheerders. Meldingen in het kader van de WIBON voor coördinatie worden verstrekt aan alle netbeheerders die betrokken zijn in het aangegeven gebied en de betrokken gemeenten.

De gegevens over het aantal schadegevallen worden verstrekt aan Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ten behoeve van het door haar uitgevoerde toezicht op de WIBON en worden in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt door het Kadaster.

De gegevens in de registraties van het Kadaster worden permanent bewaard. Op grond van de Archiefwet worden gegevens na 20 jaar overgedragen aan het Nationaal Archief. Ze blijven echter ook bij het Kadaster bewaard.

Lees meer over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera.) op de pagina Verklaring rechten van betrokkenen.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.