Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) controleert en adviseert de raad van bestuur. De raad is onafhankelijk van het Kadasterbestuur en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rvt richt zich op de werkzaamheden van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het Kadaster. Daarbij weegt de rvt zowel de belangen van het Kadaster als de belangen van de klanten en relaties van het Kadaster af.

Bevoegdheden

In de Organisatiewet Kadaster zijn de bevoegdheden van de rvt nauwkeurig omschreven. De rvt stemt onder andere in met de begroting, de jaarrekening, de tarieven en het meerjarenbeleidsplan.

Leden raad van toezicht

De raad van toezicht van het Kadaster bestaat uit de volgende 5 leden:

 • drs. W.J. Kuijken (voorzitter)
  Lid benoeming- en remuneratiecommissie
  Politiek-bestuurlijk
   
 • drs. M.R. van Dongen (plaatsvervangend voorzitter)
  Voorzitter Auditcommissie
  Finance, risk, audit en compliance
   
 • mr. L.J. Griffith 
  Voorzitter benoeming- en remuneratiecommissie
  Personeel en juridisch

 • Ir. P.C. Molengraaf, MBA
  Lid Auditcommissie
  IT/Digitalisering en data

 • drs. E. Agricola
  Geo-informatie voor maatschappelijke vraagstukken

Overleg en commissies

De raad komt ten minste 5 keer per jaar bijeen. Tussentijds vindt regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht. De rvt overlegt eenmaal per jaar met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De rvt heeft 2 commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de leden drs. M.R. van Dongen en ir. P.C. Molengraaf. Zij werken op basis van het Reglement Auditcommissie. De remuneratiecommissie bestaat uit de leden mr. L.J. Griffith en drs. W.J. Kuijken. De remuneratiecommissie werkt op basis van het Reglement Remuneratiecommissie.

Bekijk de reglementen