Raad van toezicht

Controle en advies raad van bestuur

De raad van toezicht (rvt) controleert en adviseert de raad van bestuur. De raad is onafhankelijk van het Kadasterbestuur en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rvt richt zich op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het Kadaster. Daarbij weegt de rvt zowel de belangen van het Kadaster als de belangen van de klanten en relaties van het Kadaster af.

Bevoegdheden

In de Organisatiewet Kadaster zijn de bevoegdheden van de rvt nauwkeurig omschreven. De rvt stemt onder andere in met de begroting, de jaarrekening, de tarieven en het meerjarenbeleidsplan.

Leden raad van toezicht

De raad van toezicht van het Kadaster bestaat uit de volgende 5 leden:

 • drs. W.J. Kuijken (voorzitter)
  Lid benoeming- en remuneratiecommissie
  Politiek-bestuurlijk

 • mr. R.H. Stam (plaatsvervangend voorzitter)
  Voorzitter benoeming- en remuneratiecommissie
  Personeel en juridisch

 • Ir. P.C. Molengraaf, MBA
  Lid Auditcommissie
  IT/Digitalisering en data

 • drs. E. Agricola
  Geo-informatie voor maatschappelijke vraagstukken

 • drs. M.R. van Dongen
  Voorzitter Auditcommissie
  Finance, risk, audit en compliance

Overleg en commissies

De raad komt ten minste 5 keer per jaar bijeen. Tussentijds vindt regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht De rvt overlegt eenmaal per jaar met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De rvt heeft 2 commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de leden ir. P.C. Molengraaf en drs. M.R. van Dongen. Zij werken op basis van het Reglement Auditcommissie. De remuneratiecommissie bestaat uit de leden mr. R.H. Stam en drs. W.J. Kuijken. De remuneratiecommissie werkt op basis van het Reglement Remuneratiecommissie.

Bekijk de reglementen