Reglement auditcommissie raad van toezicht Kadaster

De auditcommissie werkt op basis van het Reglement auditcommissie.

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Organisatiewet Kadaster, lid 3f van de Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, de Code Goed Bestuur uitvoeringsorganisaties van september 2011. 

Besluit

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 

1. Dit reglement geeft in aanvulling op de wettelijke bepalingen en het Reglement raad van toezicht Kadaster regels met betrekking tot aangelegenheden van de door de raad ingestelde auditcommissie, hierna de commissie. 

Artikel 2 Taakomschrijving 

De commissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:

 • de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 • de financiële informatieverschaffing door het Kadaster 
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants; 
 • het beleid van het Kadaster met betrekking tot belastingen; 
 • de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging, de opdrachtverlening en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor het Kadaster; 
 • de financiering van het Kadaster; 
 • de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking hebbend op de administratieve organisatie en interne beheersing

Artikel 3 Werkwijze

 1. De commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant.
 2. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als nodig wordt geoordeeld. 
 3. Van de besprekingen worden verslagen gemaakt welke naar de raad worden gezonden. 
 4. Deze verslagen alsmede de overige bevindingen worden aan de orde gesteld in de plenaire vergaderingen van de raad. 
 5. De commissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten 

Artikel 4 Samenstelling

1.    De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad. 

2.    In de commissie zullen in ieder geval zitting hebben het lid van de raad met het aandachtsgebied Financiën en het lid van de Raad met het aandachtsgebied ICT. 

3.    Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig bestuurder van de Dienst. 

4.    Behoudens bijzondere omstandigheden zal een bestuurder of directeur worden uitgenodigd de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De commissie bepaalt tevens of en wanneer de externe accountant en een vertegenwoordiger van de afdeling administratieve organisatie en interne controle bij de vergaderingen aanwezig zijn. 

5.    Voor de toelichting op speciale onderwerpen kunnen deskundigen worden gehoord. 

Artikel 5 Bekendmaking reglement

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Dienst.