Openbaarheid en privacy

Voor koop, verkoop, lening en investering is het heel belangrijk dat u met de juiste persoon of organisatie te maken hebt.

Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Om deze reden is openbaarheid van gegevens wettelijk vastgelegd. Ook bij gegevens waar een beslag op rust.

Dit is niet anders onder de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) omdat er een uitzondering voor de openbare registers in is opgenomen.

In augustus 2023 waren er publicaties in de media over de openbaarheid van gegevens bij het Kadaster. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Toegang tot adresgegevens.

Waarom zijn persoonsgegevens openbaar?

De gegevens in onze registraties zijn volgens de wet voor iedereen toegankelijk en openbaar. Hiermee is de rechtszekerheid in het vastgoedverkeer gewaarborgd en ontstaat er geen misverstand over wat van wie is.

Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de rechten die hierop rusten. Met registergoederen - denk aan vastgoed, schepen en vliegtuigen - heeft iedereen wel eens te maken.

Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen. Welvaart begint bij een betrouwbare eigendomsregistratie: dan kun je kopen, verkopen, lenen en investeren. De economie, het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij rechtszekerheid.

Vraag en antwoord

Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

  • naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
  • adres
  • geboortedatum en geboorteplaats
  • burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
  • naam van partner
  • nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de gehele akte) 

Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster verstrekt.

Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand. Als zakelijk gebruiker kunt u gegevens opvragen via het online portaal Mijn Kadaster. Daar hebt u een abonnement voor nodig. U kunt dan zoeken op bijvoorbeeld adres, perceelaanduiding of aktenummer. Voor iedereen geldt: gegevens zijn alleen verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling. Lees meer informatie op de pagina Mijn Kadaster.

Ja. Wij verstrekken geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden.

De openbaarheid van de openbare registers en Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Dit is niet anders onder de privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de privacyregels respecteren het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is gedaan in het belang van rechtszekerheid en transparantie op de vastgoedmarkt. Doordat persoonsgegevens in onze registraties openbaar zijn, ontstaan geen misverstanden over wat van wie is. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Onder de privacywetgeving zijn de persoonsgegevens in de registers van het Kadaster dan ook nog steeds openbaar.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor het Kadaster vanzelfsprekend. Dat deden we al onder de Wet bescherming persoonsgegevens in ons beleid en werkprocessen en dat blijven we doen onder de sinds 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden. Dit is expliciet opgenomen in onze leveringsvoorwaarden.

Het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster is zeer beperkt. Burgerservicenummers worden niet ontsloten via de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers van het Kadaster. Wij registreren geen kopieën van identiteitsdocumenten.

Lees het antwoord op de Kamervragen door minister Ollongren op Tweedekamer.nl.

Op dit moment kan iedereen snel en tegen lage kosten bij ons de informatie opvragen die nodig is voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Bij het beperken van toegang tot specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, is dit niet meer mogelijk. U wordt dan verplicht om naar de notaris te gaan om duidelijk te krijgen wat van wie is. Dat heeft een aantal nadelige gevolgen: langere doorlooptijden, extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. De vastgoedmarkt wordt minder transparant en de economische ontwikkeling wordt beperkt.

Wel kondigt het kabinet aan dat er – in overleg met betrokken partijen- maatregelen worden genomen om geen onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) op te nemen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

Nee. Ter bescherming van de privacy worden persoonsgegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers niet aangeboden als open data. Deze gegevens mogen niet voor ieder willekeurig doel gebruikt worden. Lees hier meer over op de pagina Open datasets.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Privacyverklaring

Wilt u meer weten over uw rechten en mogelijkheden op het gebied van privacy bij het Kadaster?