Code Goed Bestuur

Principes en aspecten van goed publiek bestuur

Onderschrijving Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Het Kadaster onderschrijft de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Deze code van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) helpt om de principes en aspecten van goed publiek bestuur te vertalen naar onze organisatie.

Hoe het Kadaster de Code naleeft

In 2000 was het Kadaster een van de initiatiefnemers om de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) op te richten. De Code Goed Bestuur laat zien op welke manier de HPV-leden zich publiek willen verantwoorden.

Principes uit de Code Goed Bestuur vertaald naar het Kadaster

De aspecten van goed publiek bestuur zijn: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, legitimiteit, effectiviteit en efficiency en verantwoording. 

U leest hierna per principe uit de Code Goed Bestuur hoe wij deze principes hebben vertaald naar onze organisatie.

  • Dialoog - De dialoog met stakeholders en gebruikers is voor het Kadaster een van de pijlers van werken. Via klantcontacten op verschillende niveaus en de Gebruikersraad is er nauw contact.
  • Bestuur - De werkwijze van het bestuur wordt jaarlijks opgenomen in het verslag van het bestuur. Relevante informatie over de leden, zoals opgenomen in de Code, is verwoord in de bijlage personalia van het jaarverslag. De klachtenregeling is beschikbaar via de website. In het jaarverslag vindt verantwoording plaats over de klachten die zijn ontvangen. U leest meer over de verantwoording die we hebben afgelegd aan de maatschappij op de pagina Jaarverslag van het Kadaster.
  • Tegenkracht - Voor het Kadaster wordt de raad van toezicht (rvt) beschouwd als tegenkracht. De principes hierover worden door de rvt gevolgd. Een bericht van de rvt is onderdeel van het jaarverslag. Ook de Gebruikersraad en de Ondernemingsraad hebben kenmerken van tegenkracht en kennen elk een eigen verankering in wetgeving.
  • Beheersen - De principes van verslaglegging en financieel beheer worden door het Kadaster gevolgd. Het universele 'three lines of defense' risicobesturingsmodel hebben wij ingevoerd. 'In-control' zijn is een belangrijk element voor het bestuur. 
  • Verantwoorden - De jaarlijkse verantwoording vindt plaats via het jaarverslag. Het Kadaster gebruikt het jaarverslag als verantwoordingsmiddel voor alle stakeholders. Daarmee voldoet het aan de relevante bepalingen voor jaarverslaglegging. Ook een 'In-control-statement' maakt deel uit van het jaarverslag. Bij het Kadaster wordt de accountant, volgens de Kaderwet ZBO’s, door de raad van bestuur (rvb) aangewezen. De accountant is aanwezig bij het gesprek tussen rvt en rvb over de jaarstukken.
  • Naleving en monitoring - Met het jaarverslag en informatie op de website voldoet het Kadaster aan de informatiebehoefte zoals verwoord in de Code Goed Bestuur. Doordat we onder toezicht staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een raad van toezicht hebben en een gebruikersraad, komen we tegemoet aan de doelstelling van de code.

Respectvol, eerlijk en transparant

Het Kadaster wil een organisatie zijn waarin medewerkers op een respectvolle, eerlijke en transparante manier met elkaar omgaan. Dat doen we ook met onze klanten, toeleveranciers en overige relaties. 

Integriteit

Integriteit is cruciaal voor een goed functionerend Kadaster. Hiervoor is een integriteitsbeleid geformuleerd gericht op de medewerkers. Het gaat erom dat de organisatie en de medewerker in bepaalde situaties niet geschaad worden. Wij willen medewerkers een veilige en discrete werkomgeving bieden. Als het toch een keer mis gaat, zijn er afspraken dat dit gemeld kan worden bij een vertrouwenspersoon of manager.

Het beleid voor integriteit bestaat uit 3 delen. Deze zijn uitgewerkt in regelingen over 3 onderwerpen:

  • Niet integer handelen (misstanden): handelingen die de organisatie schade, zoals het lekken van vertrouwelijke informatie, omkopen, nevenactiviteiten
  • Ongewenst gedrag: handelingen die de medewerker als persoon schaden, zoals seksuele en fysieke intimidatie, roddelen, pesten, negeren
  • Algemene klachten: als de medewerker het ergens niet mee eens is