Algemene leveringsvoorwaarden

For an English version please go to the General terms of delivery page.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster gedeponeerd op 25 juli 2019 bij de griffie van de Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) onder nummer 26/2019.

1. Begrippen

a. Kadaster: de rechtspersoonlijkheid bezittende Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
b.  afnemer: natuurlijke of rechtspersoon die producten van het Kadaster afneemt en/of (her)gebruikt, danwel aan het Kadaster opdraagt diensten te verstrekken of te verrichten;
c. consument: een afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d.  producten: in de offerte en/of de overeenkomst tussen het Kadaster en afnemer of op de website van het Kadaster omschreven producten van het kadaster, zoals informatie, gegevens, webservice of dataset;
e.  diensten: door het Kadaster verrichte werkzaamheden, met name betreffende het analyseren en adviseren over ruimtelijke ordeningsvraagstukken en locatiegebonden onderwerpen en met betrekking tot het adviseren over en combineren van vastgoed-, hypotheek-, kaartgegevens en GIS technologieën;
f.  dienstverlening: alle diensten die overeengekomen worden tussen het Kadaster en afnemer.

2.  Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen het Kadaster en afnemer, die zien op het door het Kadaster verstrekken van producten en/of het verrichten van diensten, met uitzondering van producten die onder het zg. ‘open data’ regime van het Kadaster vallen. Voor laatstgenoemde producten kunnen andere voorwaarden gelden.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk afgewezen. Andere of afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door het Kadaster zijn aanvaard. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met het Kadaster.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer en het Kadaster treden dan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Het Kadaster heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van schriftelijke of digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
 5. Afnemer wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te accepteren. Indien afnemer de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert dient hij dat binnen 30 dagen schriftelijk aan het Kadaster mede te delen. In dat geval hebben het Kadaster en afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen door deze te ontbinden. Ontbinding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de in de tweede zin van dit lid bedoelde mededeling.

3. Totstandkoming van de overeenkomst; verstrekking; acceptatie 

 1. Wanneer het Kadaster een product en/of dienst aanbiedt door middel van een offerte dan is deze vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Na acceptatie van de offerte ontstaat een overeenkomst tussen het Kadaster en afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Een aan het Kadaster gericht verzoek of verstrekte opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en bevat het gebruiksdoel waarvoor het product wordt verstrekt en/of de dienst wordt verricht.
 3. Afnemer is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst met het Kadaster te ontbinden indien het Kadaster de ontvangst van de aanvaarding door afnemer van een door het Kadaster gedaan aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door afnemer gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van het Kadaster geldt niet als verworpen indien het Kadaster de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien afnemer consument is.
 4. Het verstrekken van producten en/of het verrichten van diensten geschiedt op de wijze zoals overeengekomen met afnemer.
 5. Alle door het Kadaster genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij de opdrachtverstrekking aan het Kadaster bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt het Kadaster niet in verzuim. Het Kadaster zal, bij afwijking van de genoemde (leverings)termijnen, overleg plegen met afnemer.
 6. Het door het Kadaster verstrekte product en/of de door het Kadaster verrichte dienst geldt als door afnemer aanvaard, tenzij deze binnen tien werkdagen na de verstrekking of uitvoering schriftelijk bij het Kadaster heeft gereclameerd, dan wel binnen tien werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Indien een gebrek aan het Kadaster is toe te rekenen is het Kadaster slechts gehouden tot het onverwijld op zijn kosten ter beschikking stellen van een niet-gebrekkige versie van het product en/of dienst.
 7. Afnemer stemt ermee in dat het Kadaster digitaal met hem en met derden communiceert.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het Kadaster zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het Kadaster staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Het Kadaster heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door door hem aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Het Kadaster is gehouden om alle gegevens van afnemer vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan het Kadaster zijn bekend gemaakt, tenzij het Kadaster bij of krachtens wettelijk voorschrift verplicht is tot informatieverstrekking.
 4. Bij de overeengekomen dienstverlening kan het Kadaster, naast zijn eigen gegevens, ook gegevens van derden gebruiken voor het beoogde resultaat. De verschillende gegevens kunnen variëren in betrouwbaarheid. Het Kadaster zal afnemer zoveel mogelijk vooraf informeren over de mate van betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens.
 5. Zonder toestemming van het Kadaster mogen de diensten niet door afnemer voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verricht.
 6. Het Kadaster behoudt het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij géén vertrouwelijke informatie ter kennis van derden buiten het Kadaster wordt gebracht.
 7. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Afnemer zal het Kadaster vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

5. Tarieven en betaling 

 1. Door het Kadaster berekende tarieven zijn steeds in euro's en hierover wordt geen omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen van overheidswege geheven. De tarieven worden vastgesteld conform de Tarievenregeling Kadaster (te raadplegen via www.kadaster.nl). Die regeling bepaalt ook het tijdstip waarop gewijzigde tarieven ingaan.
 2. Betaling van producten en/of diensten vindt plaats overeenkomstig de door het Kadaster aangegeven wijze en binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 3. Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de betalingstermijn betaalt, is afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vertragingsrente gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen het Kadaster en afnemer geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Afnemer is dan tevens gehouden tot volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en (indien een gerechtelijke- of arbitrageprocedure wordt gevoerd en een rechterlijke- of arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld) gerechtelijke of arbitrale kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van het openstaande bedrag.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Indien de opdracht aan het Kadaster door meer dan één afnemer is gegeven, is elke afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met het Kadaster gesloten overeenkomst.
 6. Door het Kadaster kan worden verlangd dat, ten genoegen van het Kadaster, zekerheid wordt gesteld voor betaling.

6. Gebruiksrecht 

 1. Het Kadaster verleent aan afnemer een niet exclusief en een niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de verstrekte producten.
 2. De verstrekte producten mogen worden gebruikt en verwerkt voor het doel zoals vastgesteld in de met afnemer gesloten overeenkomst. Indien overeengekomen is dat afnemer het product ongewijzigd doorlevert of –verkoopt aan derden, zullen expliciete voorwaarden daarvoor gelden.
 3. Door het Kadaster verstrekte persoonsgegevens mogen door afnemer niet worden gebruikt in afgeleide producten of diensten die een commercieel (op winst gericht) oogmerk hebben.
 4. Het Kadaster kan afnemer verplichten bij publicatie van een (gedeelte van een) product een bronvermelding, inclusief datum/jaartal, op te nemen.
 5. Afnemer mag het product slechts verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen applicatie en ten behoeve van back up en beveiligingsdoeleinden.
 6. Afnemer mag zich zonder toestemming van het Kadaster niet voordoen als intermediair van het Kadaster, dan wel de schijn wekken dat hij voor of namens het Kadaster handelt waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, bijvoorbeeld door overname van (onderdelen van) de door het Kadaster gevoerde huisstijl.

7. Persoonsgegevens 

 1. Persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden door het Kadaster verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in de Kadasterwet. Verwerking van persoonsgegevens door afnemer dient verenigbaar te zijn met deze doeleinden en overigens rechtmatig te zijn.
 2. Van onrechtmatige verwerking door afnemer is in ieder geval sprake wanneer de verstrekte gegevens worden gebruikt voor direct-marketing activiteiten. Onder direct-marketing wordt in elk geval begrepen direct-mail en telemarketing.
 3. De verstrekte gegevens mogen door afnemer worden verwerkt voor profilering zoals bedoeld in de AVG, uitsluitend met voorafgaande toestemming van het Kadaster.

8. Intellectuele- en industriële eigendom

 1. Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht, met betrekking tot de te leveren producten, diensten en/of de websites van het Kadaster berusten bij het Kadaster, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Vermeldingen van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten en van de naam, handelsnaam ‘kadaster’ of (beeld)merk(en) van het Kadaster mogen zonder voorafgaande toestemming van het Kadaster niet worden gebruikt op welke wijze dan ook.
 3. Afnemer zal het Kadaster onverwijld op de hoogte stellen van enige aanspraak van derden terzake van een gestelde inbreuk op een (eigendoms)recht, waaronder begrepen intellectuele- en industriële eigendomsrechten, met betrekking tot de door het Kadaster aan afnemer geleverde producten en/of diensten.
 4. Afnemer zal desgevraagd aan het Kadaster om niet alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten. 

9. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat het Kadaster jegens afnemer slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan het Kadaster toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 2. Indien het Kadaster aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar van het Kadaster in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het Kadaster beperkt tot tien keer het door het Kadaster aan afnemer in het kader van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 50.000,-.
 4. Bij het inschakelen door het Kadaster van derden en bij het gebruik door het Kadaster van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal het Kadaster steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Kadaster is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijke functioneren van door het Kadaster bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
 5. Indien een beroep van het Kadaster op het bepaalde in lid 4 van dit artikel in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1, 2, 3 en 6 van dit artikel.
 6. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 7. Afnemer zal het Kadaster vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor het Kadaster jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest indien deze derde(n) zelf afnemer was/waren geweest.
 8. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden die door het Kadaster worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van het Kadaster of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Opschorting en beëindiging

 1. Het Kadaster is gerechtigd de dienstverlening aan afnemer en het gebruiksrecht van afnemer met betrekking tot een product met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien (maar niet daartoe beperkt) afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Het Kadaster stelt afnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, in kennis.
 2. Afnemer zal direct na opschorting of beëindiging van het gebruiksrecht het gebruik staken en bij beëindiging het verstrekte product retourneren aan het Kadaster en tevens alle geïnstalleerde versies van het product van zijn systemen verwijderen en verveelvoudigingen vernietigen.
 3. De vorderingen van het Kadaster op afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan het Kadaster omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien het Kadaster afnemer gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  - ingeval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of liquidatie van afnemer;
  - indien afnemer anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 4. In genoemde gevallen is het Kadaster bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van afnemer de hierdoor door het Kadaster geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan het Kadaster toekomende rechten (waaronder het recht de dienstverlening en/of het gebruiksrecht met betrekking tot een product met onmiddellijke ingang te beëindigen).

11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan het Kadaster zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het Kadaster opgeschort.
 2. Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit zo spoedig als mogelijk aan de andere partij mede te delen. Onder overmacht wordt in ieder geval (maar niet daartoe beperkt) begrepen: bovenmatig ziekteverzuim, bijvoorbeeld als gevolg van epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten, algehele stroomstoringen en/of storingen in kabel- of internetverbindingen, de omstandigheid dat het Kadaster een prestatie die van belang is in verband met de door hem te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt en overheidsmaatregelen die het Kadaster verhinderen zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen.
 3. Indien de overmacht(situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in het tweede lid, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Het Kadaster heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het Kadaster zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Indien het Kadaster bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 6. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg van die overmachtsituatie en/of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Overeenkomst op afstand

 1. Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien afnemer consument is en sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.
 2. Iedere opdracht aan en bestelling bij het Kadaster kan door afnemer binnen vierentwintig uur nadat afnemer de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd, mits het product nog niet is verzonden/geleverd. Annulering kan zonder opgave van redenen plaatsvinden. Wanneer het bestelde door het Kadaster is geleverd/verzonden, is annulering niet meer mogelijk. Annulering dient plaats te vinden door het volgen van de hiervoor ingerichte procedure op www.kadaster.nl.
 3. Nadat afnemer de producten heeft ontvangen, heeft hij gedurende een termijn van veertien kalenderdagen een herroepingsrecht. Afnemer is ingevolge dit herroepingsrecht gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). Afnemer krijgt bij een terechte herroeping het volledige door hem betaalde tarief gerestitueerd.
 4. Voor het gebruik maken van het herroepingsrecht dient afnemer de hiervoor -op www.kadaster.nl.- ingerichte procedure te volgen.
 5. Afnemer heeft, nadat hij zich op het herroepingsrecht heeft beroepen, veertien kalenderdagen de tijd om het bestelde retour te zenden.
 6. Het door afnemer voor het bestelde aan het Kadaster betaalde bedrag zal, indien sprake is van een terechte herroeping, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na ontvangst door het Kadaster van de in het kader van de herroeping door afnemer uitgebrachte verklaring tot ontbinding, door het Kadaster worden terugbetaald, mits het bestelde door het Kadaster retour is ontvangen of het Kadaster van de retourzending bewijs heeft ontvangen.
 7. Afnemer kan slechts aanspraak maken op het herroepings- en ontbindingsrecht indien het bestelde deugdelijk verpakt, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en in ongebruikte staat aan het Kadaster worden geretourneerd inclusief de originele verzenddocumenten en overige meegezonden documentatie. De kosten van retournering komen voor rekening van afnemer.
 8. Afnemer heeft geen aanspraak op een herroepings- en ontbindingsrecht in de gevallen genoemd in artikel 6:230p BW. Dit geldt met name bij:
 • een overeenkomst waarbij afnemer het Kadaster specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar afnemer niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van afnemer en afnemer heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra het Kadaster de overeenkomst is nagekomen;
 • een consumentenkoop die betrekking heeft op de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van afnemer en afnemer heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

13. Overig

 1. Rechten en/of verplichtingen van afnemer die voortvloeien uit de door het Kadaster met afnemer gesloten overeenkomst, kunnen uitsluitend met toestemming van het Kadaster worden overgedragen aan of overgaan op een derde.
 2. Op elke met het Kadaster gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen het Kadaster en afnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen). Het Kadaster blijft steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.