Reglement remuneratiecommissie raad van toezicht Kadaster

De remuneratiecommissie werkt op basis van het Reglement remuneratiecommissie.

De raad van toezicht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 14, tweede lid van de Organisatiewet Kadaster, artikel 7 van het Reglement van de raad van toezicht, de Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van november 2015. 

Besluit

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 

1.1.    Dit reglement geeft in aanvulling op de wettelijke bepalingen en het Reglement raad van toezicht Kadaster (“de Raad”) regels met betrekking tot  aangelegenheden van de door de Raad ingestelde Benoeming- en  Remuneratiecommissie, hierna “de Commissie”. 

Artikel 2 Samenstelling 

2.1. De Commissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de Commissie dienen lid te zijn van de Raad.

2.2. In de Commissie zullen in elk geval zitting hebben de voorzitter van de Raad en het lid van de Raad met het aandachtsgebied arbeidsrechtelijke zaken.

2.3. Het voorzitterschap van de Commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad.

2.4. In de Commissie nemen geen leden van de Raad zitting die bij een ander publieke dienstverlener bestuurslid/directeur zijn. 

Artikel 3 Werkwijze

3.1. De Commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Commissie, maar tenminste eenmaal per jaar.

3.2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De Commissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de Commissie dat nodig acht. 

3.3. Vergaderingen kunnen door de voorzitter van de Commissie worden bijeengeroepen.

3.4. De Commissie bepaalt of en wanneer het Bestuur bij haar vergadering aanwezig  is. Het Bestuur zal evenwel niet aanwezig zijn op vergaderingen van de Commissie waarin zijn eigen bezoldiging wordt besproken. 

3.5. Van het verhandelde in een vergadering van de Commissie wordt een verslag  opgemaakt door de voorzitter van de Commissie of een andere daartoe door de  voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

3.6. De Commissie verschaft aan de Raad een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 4 Samenstelling

4.1 De Commissie heeft in het algemeen tot taak het voorbereiden van de besluiten van de Raad op het gebied van de samenstelling en beloning van het Bestuur en de samenstelling van de Raad. De Commissie stelt daartoe adviezen op. De Raad kan de Commissie ook vragen om andere besluiten van de Raad voor te bereiden. In de navolgende leden staan enkele specifieke taken van de Commissie vermeld.

4.2 De Commissie bereidt de volgende taken van de Raad voor met betrekking tot (her)benoemingen van bestuursleden en leden van de Raad:

 • het opstellen van een profiel voor een bestuurslid of lid van de Raad;
 • het opstellen van de benoemingsprocedure voor een bestuurslid of lid van de Raad rekening houdende met de procedure van de ABD;
 • het selecteren van geschikte kandidaten;
 • het opstellen van een niet-bindende voordracht aan de Minister;
 • het doen van een niet-bindende voordracht aan de Minister;
 • het voeren van het arbeidsvoorwaardengesprek met een kandidaat-bestuurslid;
 • het opstellen van een rooster van aftreden van de leden van de Raad;
 • het tijdig doen van voorstellen voor (her)benoemingen van de Raad;
 • het onderhouden van contact met de Ondernemingsraad.

4.3 De Commissie bereidt de volgende taken van de Raad voor ten aanzien van de bezoldiging van het Bestuur:

 • het doen van een voorstel voor de bezoldiging aan de Minister, rekening houdend met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
 • het doen van een voorstel voor een variabele component binnen de grenzen die de WNT stelt;
 • het jaarlijks toetsen of het gevoerde bezoldigingsbeleid correspondeert met de actuele wet en regelgeving (thans WNT).

4.4 De Commissie bereidt jaarlijks het evalueren van het functioneren van de Raad en de individuele leden van de Raad voor. 

4.5 De Commissie bereidt een introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad voor.

4.6 De Commissie bereidt jaarlijks het evalueren van het functioneren van het bestuur voor. 

4.7 De Commissie zal toezien op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor de leden van de directieraad.

4.8 De Commissie zal periodiek de omvang en samenstelling van de Raad en de commissies van de Raad tegen het licht houden en daarover, als daartoe aanleiding is, de Raad adviseren omtrent een voorstel voor aanpassing daarvan.

Artikel 5 Wijziging reglement

5.1. De Commissie gaat jaarlijks na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

5.2. Dit reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de Raad. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de Commissie en het advies  van het Bestuur ingewonnen.

Artikel 6 Publicatie en inwerkingtreding

6.1 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het Kadaster.

6.2 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

Dit reglement is op 25 november 2015 in de vergadering van de raad van toezicht goedgekeurd en vastgesteld.