Verklaring rechten van betrokkenen

U hebt het recht om meer inzicht te krijgen voor welke doeleinden het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Zo hebt u het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens. Het is niet mogelijk om uw rechten in te roepen om persoonsgegevens van anderen in te zien, te rectificeren et cetera.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen kunt u:

Uw verzoek wordt binnen 1 maand na ontvangst afgehandeld. Voor omvangrijke of complexe verzoeken kunnen wij besluiten de termijn nog eens met 2 maanden te verlengen. Wij laten het u weten als we meer dan 1 maand nodig hebben.

Vaststellen van uw identiteit: stuur kopie identiteitsbewijs mee

Om uw verzoek te kunnen behandelen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Daarom vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee te sturen. Het Kadaster gebruikt de kopie alleen om uw identiteit vast te stellen. Daarna vernietigen we de kopie. 

Maak onnodige gegevens onherkenbaar op de kopie

Wij hebben alleen uw voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats nodig om uw identiteit vast te stellen. Alle andere gegevens op de kopie mag u onherkenbaar maken. Zoals BSN (burgerservicenummer) en pasfoto. Dit doet u door die gegevens zwart te lakken. Bijvoorbeeld met de KopieID-app van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hiermee maakt u op veilige manier een digitale kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer over de KopieID-app op Rijksoverheid.nl

Uitzondering voor openbare registers

Voor openbare registers, zoals de openbare registers en basisregistraties kadaster, zijn uitzonderingen op de rechten van betrokkene gemaakt. Dat is geregeld in artikel 47 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit betekent dat u als rechthebbende van een registergoed de bijzondere procedures voor inzage, rectificatie, beperking en kennisgeving kunt volgen, zoals opgenomen in de Kadasterwet en de wetten die zien op de basisregistraties. Meer hierover leest u op de pagina Privacyverklaring rechthebbende. Het recht op verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens zijn niet van toepassing op openbare registers. Dit volgt uit de AVG (artikelen 17 en 20).

Waarvoor en hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens in het door u gedane verzoek, zullen zorgvuldig verwerkt worden ten behoeve van het behandelen van uw verzoek en om u over de beslissing op uw verzoek te informeren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij een rechterlijke uitspraak of andere wettelijke bepaling het Kadaster daartoe dwingt. 

Algemene Maatregel van Bestuur Afscherming Persoonsgegevens (AMvB APG)

Mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, kunnen hun gegevens vanaf 1 juli 2019 laten afschermen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). U moet hiervoor wel opgenomen zijn op de limitatieve lijst van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) of binnen of op grond van het stelsel Beveiligen en Bewaken worden beveiligd. Dit is geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 

Informatieverstrekking

Persoonsgegevens van afgeschermde personen verstrekken wij alleen aan de persoon zelf en zakelijke klanten die in aanmerking komen om afgeschermde gegevens in te zien (notarissen, deurwaarders en bestuursorganen). Deze informatieverstrekking loopt via het APG-loket. Wij schermen gegevens 5 jaar af. Daarna volgt een nieuwe toetsing op de genoemde voorwaarden.

Als u informatie aanvraagt van een afgeschermd persoon krijgt u de volgende melding: “Dit is afgeschermde informatie. Verstrekking is alleen mogelijk op grond van artikel 37a Kadasterbesluit. Neem contact op met het Kadaster via (088) 183 22 43 of APGloket@kadaster.nl. “

Verzoek tot afscherming

Een verzoek indienen tot afscherming? Stuur dan uw persoonsgegevens en een kopie van uw legitimatiebewijs onder vermelding van ‘vertrouwelijk’ en ondertekend naar apgloket@kadaster.nl of per post naar het Kadaster; 

BKK APG-loket 
Postbus 668 
7300 AR Apeldoorn 

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie. 
 

Naar de pagina Privacy