Verklaring rechten van betrokkenen

Duidelijkheid over het verwerken van uw persoonsgegevens

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om meer inzicht te krijgen voor welke doeleinden het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Zo hebt u het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens. Het is niet mogelijk om uw rechten in te roepen om persoonsgegevens van anderen in te zien, te rectificeren et cetera.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen kunt u schriftelijk een verzoek doen per post. Op de contactpagina op onze website vindt u ons algemeen postadres. U kunt ook gebruikmaken van het formulier Aanvragen uitoefenen rechten betrokkenen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren wanneer u een verzoek indient. Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen of op een andere wijze voldoende te identificeren. Deze kopie wordt na bevestiging van uw identiteit vernietigd.

Uw verzoek zal uiterlijk binnen een maand worden afgehandeld, maar voor omvangrijke of complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens 2 maanden worden verlengd.   

Uitzondering voor openbare registers

Voor openbare registers, zoals de openbare registers en basisregistraties kadaster, zijn uitzonderingen op de rechten van betrokkene gemaakt. Dat is geregeld in artikel 47 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit betekent dat u als rechthebbende van een registergoed de bijzondere procedures voor inzage, rectificatie, beperking en kennisgeving kunt volgen, zoals opgenomen in de Kadasterwet en de wetten die zien op de basisregistraties. Meer hierover leest u op de pagina Privacyverklaring rechthebbende. Het recht op verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens zijn niet van toepassing op openbare registers. Dit volgt uit de AVG (artikelen 17 en 20).

Waarvoor en hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens in het door u gedane verzoek, zullen zorgvuldig verwerkt worden ten behoeve van het behandelen van uw verzoek en om u over de beslissing op uw verzoek te informeren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij een rechterlijke uitspraak of andere wettelijke bepaling het Kadaster daartoe dwingt. 

Algemene Maatregel van Bestuur Afscherming Persoonsgegevens (AMvB APG)

Mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, kunnen hun gegevens vanaf 1 juli 2019 laten afschermen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). U moet hiervoor wel opgenomen zijn op de limitatieve lijst van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) of binnen of op grond van het stelsel Beveiligen en Bewaken worden beveiligd. Dit is geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 

Informatieverstrekking

Persoonsgegevens van afgeschermde personen verstrekken wij alleen aan de persoon zelf en zakelijke klanten die in aanmerking komen om afgeschermde gegevens in te zien (notarissen, deurwaarders en bestuursorganen). Deze informatieverstrekking loopt via het APG-loket. Wij schermen gegevens 5 jaar af. Daarna volgt een nieuwe toetsing op de genoemde voorwaarden.

Verzoek tot afscherming

Een verzoek indienen tot afscherming? Stuur dan uw persoonsgegevens en een kopie van uw legitimatiebewijs onder vermelding van ‘vertrouwelijk’ en ondertekend naar apgloket@kadaster.nl of per post naar het Kadaster; 

BKK APG-loket 
Postbus 668 
7300 AR Apeldoorn 

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie. 
 

Naar de pagina Privacy