Privacyverklaring rechthebbende

Het Kadaster houdt in de openbare registers en Basisregistratie Kadaster bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis), schip of luchtvaartuig is verplicht de bijbehorende stukken te laten inschrijven.

Als u een huis koopt of verkoopt, gaat u samen met de verkoper of koper naar de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. De notaris stuurt een afschrift van de akte naar het Kadaster. Wij controleren of alle benodigde gegevens in de akte staan en nemen de akte op in de openbare registers. Pas als dit is gebeurd, is de eigendom juridisch overgedragen. Naar aanleiding van het stuk in het openbaar register wordt de Basisregistratie Kadaster bijgewerkt. De koper en de verkoper ontvangen van ons een brief (kennisgeving). Hiermee laten wij u weten dat de gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd.

Vraag en antwoord

Het Kadaster registreert onder andere de volgende gegevens:

  • persoonlijke gegevens van de koper: zoals naam, adres en geboortedatum, geslacht, evt. partnergegevens, huwelijkse staat
  • de rechten die de koper heeft met betrekking tot registergoederen: zoals eigendom of opstal
  • verwijzing naar de ingeschreven stukken in het openbaar register
  • perceelnummer, adres en omschrijving van het registergoed
  • transactiegegevens: transactiedatum en koopsom
  • hypotheekgegevens: gegevens van de hypotheeknemer en de hoofdsom.

Het Kadaster zorgt voor rechtszekerheid op het gebied van vastgoed, schepen en vliegtuigen. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat de gegevens in de registratie openbaar zijn: iedereen kan raadplegen wie eigenaar is of andere rechten heeft. Ook persoonlijke gegevens zijn voor iedereen in te zien. Inzien betekent dat de gegevens per adres of perceelnummer opgevraagd kunnen worden. Geautoriseerde gebruikers, zoals een notaris of deurwaarder, kunnen ook gegevens opvragen op naam (dat wil zeggen: wat heeft deze persoon op naam).

Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken zoals opgenomen in de Kadasterwet. Zo gebruikt het Kadaster uw naam en adres bijvoorbeeld om u een kennisgeving te sturen bij wijzigingen in de registratie of om u een uitnodiging te sturen om een nieuwe grens aan te wijzen. Het Kadaster kan statistische analyses doen op gegevens in de registratie, maar zorgt er daarbij voor dat resultaten daaruit niet kunnen worden herleid tot individuele personen.

Om de kwaliteit van uw gegevens te controleren en om te zorgen dat de gegevens juist zijn, checkt het Kadaster uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Hiervoor gebruikt het Kadaster onder andere uw Burgerservicenummer. Het Kadaster mag dit doen in verband met het houden van de openbare registers en de basisregistratie kadaster. Dit gebruik is toegestaan op grond van een door de Minister van BZK gegeven autorisatie.

Het Kadaster verstrekt gegevens in massale vorm onder andere aan overheidsorganisaties voor de uitoefening van hun publieke taken, zoals belastingheffing en ruimtelijke plannen en aan opsporingsinstanties in verband met eventuele onderzoeken naar (vastgoed)fraude. Het Kadaster verstrekt het Burgerservicenummer alleen aan overheidsinstanties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun publieke taken.
Het Kadaster verstrekt gegevens in massale vorm ook aan grote vastgoedbeheerders, zoals aan woningcorporaties als het hun eigendommen betreft, of aan nutsbedrijven als het gaat om percelen waar zij een opstalrecht leidingen op hebben. 

Het Kadaster verstrekt op verzoek informatie uit de openbare registers en registratie ten behoeve van wetenschappelijke, historische en statistische onderzoeken. Hierbij worden persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd om de privacy van betrokkenen te waarborgen.
Het Kadaster verstrekt geen gegevens in massale vorm voor direct marketing voor commerciële of charitatieve doelen. Ook worden geen gegevens verstrekt voor profilering of het nemen van besluiten op grond van geautomatiseerde verwerking.

De gegevens in de registraties van het Kadaster worden permanent bewaard. Op grond van de Archiefwet worden gegevens na 20 jaar overgedragen aan het Nationaal Archief. Ze blijven echter ook bij het Kadaster bewaard.

De gegevens die het Kadaster van u registreert in de basisregistratie kadaster zijn gratis te raadplegen via de website MijnOverheid.nl. U leest meer over uw rechten als betrokkene op de pagina Rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.