Privacyverklaring gastengebruik wifi

Belangrijke informatie over het gastengebruik van ons wifinetwerk

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Een voorwaarde om toegang te krijgen tot het wifi-netwerk, is dat het Kadaster uw identiteitsgegevens (in het bijzonder uw naam en achternaam) registreert. Het Kadaster hanteert deze werkwijze als gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (de hoogste Europese rechter). Daarin is bepaald dat registratie van gebruikers en de bijbehorende verwerkingen van persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn met het oog op bescherming van rechten van intellectuele eigendom (denk aan auteursrechten van derden). Uw persoonsgegevens worden maximaal 6 maanden bewaard, gerekend vanaf het moment van ontvangst door het Kadaster.

We hebben hiervoor gekozen om de persoonsgegevens te bewaren, omdat er een rechtsplicht op het Kadaster kan rusten om identificerende gegevens te verstrekken, als de gebruiker inbreuk heeft gemaakt op rechten van derden. Die verstrekking vindt enkel plaats na een zorgvuldige juridische beoordeling. De in dit kader genoemde verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Kadaster en onder omstandigheden ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van houders van rechten van intellectuele eigendom (denk aan auteursrechthebbenden).

Log-bestanden

Los van de identiteitsgegevens worden in een aparte database ook zogenoemde log-bestanden bewaard. In de log-bestanden bevinden zich persoonsgegevens, omdat uit de log-bestanden blijkt welk IP-adres op welk moment bepaalde acties op het wifi-netwerk heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld het bezoeken van een bepaalde website). Daarnaast wordt uw zogenoemde MAC-adres (het unieke identificatienummer van uw apparaat) in de log-bestanden geregistreerd. Het Kadaster registreert deze informatie om de betrouwbaarheid van het wifi-netwerk zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen. Daarnaast is het Kadaster verplicht deze informatie op te slaan op basis van onderdeel 12.4.2 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO. v1.04). De in de log-bestanden opgenomen informatie wordt enkel geraadpleegd als een beveiligingsincident is geconstateerd en/of in het geval het wifi-netwerk onrechtmatig gebruikt wordt door een gebruiker. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Kadaster. De log-bestanden worden maximaal 6 maanden bewaard.

Aparte database

Zoals eerder aangegeven bevinden de log-files zich ten opzichte van de identiteitsgegevens in een aparte database. De log-bestanden worden beheerd door een externe partij, die deskundig is op het gebied van informatiebeveiliging. Omdat sprake is van een aparte database, is er geen rechtstreekse koppeling te maken tussen uw gebruiksactiviteit van het wifi-netwerk en uw identiteitsgegevens. Deze koppeling kan wel door het Kadaster gemaakt worden als een beveiligingsincident is geconstateerd waardoor het Kadaster schade heeft geleden, dan wel in het geval het Kadaster schade heeft geleden doordat het wifi-netwerk onrechtmatig is gebruikt. De koppeling zal enkel worden gemaakt na een zorgvuldige technische en juridische beoordeling. Het Kadaster gebruikt de persoonsgegevens in dat geval om (eventueel voorafgegaan door een aansprakelijkstelling of andere correspondentie) rechtsmaatregelen te treffen en eventueel ter onderbouwing van een rechtsvordering. Ook om die reden acht het Kadaster het bewaren van de identiteitsgegevens voor de duur van 6 maanden gerechtvaardigd. De in dit kader genoemde verwerkingen zijn aldus noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Kadaster.

Naar de pagina Privacy