Privacyverklaring medewerkers

Het Kadaster verzamelt als (aankomend) werkgever persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. Bijvoorbeeld in het kader van uw in dienst- of uitdiensttreding, gedurende uw (tijdelijke) aanstelling en/of in het kader van een sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. 

Vraag en antwoord

  • Het Kadaster gebruikt uw (voor)naam, geboortedatum, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en e-mailadres, in het kader van uw (voormalige) aanstelling of sollicitatie bij het Kadaster. Desgewenst kunt u zelf deze gegevens nog aanvullen met de gegevens van een eventuele partner en/of kinderen, bijv. voor door het Kadaster georganiseerde personeelsactiviteiten. Het Kadaster gebruikt uw (pas)foto voor de toegangspas tot het gebouw en de (alleen) intern bekend gemaakte personeelslijst. Daarnaast gebruikt het Kadaster uw persoonsgegevens om u te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de organisatie, een en ander in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
  • Het Kadaster gebruikt uw gegevens - voor zover relevant- onder andere in het kader van ziekte- en verzuimbeleid, Arbowet, Participatiewet en overige regelgeving.
  • Het Kadaster gebruikt uw financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen maar ook uit hoofde van het voldoen aan wettelijke, met name fiscale, voorschriften. 
  • Verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Uw CV-gegevens worden alleen met uw toestemming raadpleegbaar gemaakt voor derden.
  • In het kader van de AVG dienen voor bepaalde werkzaamheden en systemen de loggegevens bewaard te worden. Dit houdt in dat in een systeem wordt bijgehouden wie, welke stukken op welk tijdstip heeft ingezien dan wel heeft gemuteerd. Afhankelijk van uw specifieke werkzaamheden kan het dus voorkomen dat u daarbij gelogd wordt.
  • In het kader van financiële controles wordt loginformatie over het gebruik van de door het Kadaster uitgegeven faciliteiten en kantoormiddelen (zoals bedrijfsauto’s, mobiele devices en printers) verzameld.
  • In het kader van beveiliging zijn in de verschillende kadastergebouwen bewakingscamera’s geïnstalleerd. Op het gebruik van deze camera’s en de beelden is het Protocol Cameratoezicht van toepassing. Dit protocol is op te vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Het Kadaster kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

  • Dienstverleners: het Kadaster deelt persoonsgegevens met de door hem ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor het Kadaster correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Te denken valt hierbij aan de salarisverwerking (Raet), Arbodienst en pensioenen (ABP)
  • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, worden persoonsgegevens verstrekt, een en ander in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Artikel 32 AVG verplicht het Kadaster om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking of toegang door onbevoegden tegen te gaan. Daartoe heeft het Kadaster de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die werknemers die deze toegang nodig hebben voor een goede vervulling van hun werkzaamheden en hiervoor geautoriseerd zijn. Deze autorisaties worden periodiek gecontroleerd en zo nodig geschoond. Verder wordt via het zogeheten loggen zichtbaar gemaakt wie, wanneer en welke persoonsgegevens van u heeft ingezien. In geval van verzending van (persoons)gegevens naar (externe) verwerkers vindt dit enkel via encryptie of beveiligde verbindingen plaats. 

Het Kadaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zal na het verstrijken daarvan tot vernietiging overgaan, tenzij uit wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet) andere bewaartermijnen voortvloeien. In beginsel betekent dit dat uiterlijk zeven jaar na uw uitdiensttreding uw persoonsgegevens worden vernietigd. Ingeval van een sollicitatie betekent dit dat uw gegevens na 4 weken na afronding van het werving- en selectieproces worden geanonimiseerd. Sollicitatiegegevens zijn niet herleidbaar naar een persoon.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.