BGT kwaliteitszorg

Veel overheden en private partijen gebruiken de BGT in hun werkprocessen. Ook worden de gegevens uit de BGT steeds belangrijker bij het oppakken van maatschappelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie en de energietransitie). Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van de gegevens in de BGT op orde is. 

BGT-bronhouders hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te garanderen volgens de eisen in wet- en regelgeving.

Het Kadaster ondersteunt de bronhouders door informatie te verzamelen over de gerealiseerde kwaliteit.

Instrumenten

Voor de kwaliteitsbewaking staan bronhouders verschillende instrumenten ter beschikking. Met name het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders (in Mijn Kadaster) en de BGT Kwaliteitsrapportages (via Tableau) zijn daar van belang.
Een toelichting hierbij kunt u downloaden op de pagina BGT kwaliteitsdashboard Quick Reference Card en toelichting.

BGT Kwaliteitsdashboard

De gegevens in het BGT Kwaliteitsboard voor bronhouders komen uit de maandelijkse controle van het Kadaster bij de Landelijke Voorziening BGT. Het dashboard geeft per bronhouder inzicht in de kwaliteit van de gegevens.

Extra dashboards

Deze dashboards voor korter lopende activiteiten bieden inzicht in de kwaliteit van BGT-gegevens per bronhouder. Volg hier de voortgang van de transitie naar IMGeo 2.2. De dashboards zijn voor iedereen toegankelijk.

Verbetering kwaliteit BGT

Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid in de BGT? U kunt ons helpen de kwaliteit van de BGT te verbeteren door deze fout te melden.  Als bestuursorgaan bent u verplicht de fout te melden (een terugmelding te doen).

4 stappen van BGT-kwaliteitsborging

Het systeem van kwaliteitsborging van de BGT bestaat uit 4 stappen:

  1. interne kwaliteitszorg door de bronhouder
  2. informatievergaring over de gerealiseerde kwaliteit door het Kadaster en het ministerie van BZK
  3. kwaliteitsmanagement BGT door het SVB-BGT, sinds 1 januari 2022
  4. toezicht (en handhaving) door de toezichthouder, het ministerie van BZK

Wilt u hier meer over weten? U leest meer in het document Kwaliteitszorg, toezicht en handhaving BGT. Dit kunt u downloaden op de website van Geobasisregistraties.nl.

Kwaliteitsmonitor BGT

Om een beeld van de kwaliteit van de BGT te geven publiceert het Kadaster maandelijks een tweetal rapportages. Deze rapportages zijn voor iedereen openbaar. De cijfers hiervoor komen uit het Kwaliteitsdashboard BGT en de Extra dashboards op Tableau:

  1. Monitorrapportage Beheer BGT: deze rapportage geeft een algemeen beeld van de kwaliteit van de BGT.
  2. Monitorrapportage Kwaliteitsprioriteiten 2022: deze rapportage is bedoeld voor de realisatie van de kwaliteitsprioriteiten BGT 2022.