BGT Kwaliteitsdashboard releasenotes

Inhoud van de laatste releasenotes

Release 202110-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 oktober 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release is: 

Verschil vorige versie

 • Gewijzigde aantallen voor mutatiefrequentie
  Op de Aantallen-pagina staan 2 grafieken: ‘Mutaties per periode’ en ‘Gemuteerde objecten vs. niet-gemuteerde objecten’. Deze grafieken werden samengesteld door de nieuwe en gemuteerde objecten in een periode op te tellen. Met deze wijziging tellen we naast de nieuwe en gemuteerde ook de vervallen objecten in de aantallen mee.

Release 202108-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 augustus 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Extra informatie bij Zwerfobjecten
  Bij de rapportage ‘Zwerfobjecten’ zijn in het detailscherm 3 extra kolommen toegevoegd. Dit betreft de kolommen X en Y. Hierin worden de coördinaten (X en Y) van het zwaartepunt van het zwerfobject gepresenteerd. Hiermee kunt u het zwerfobject lokaliseren met bijvoorbeeld de PDOK-viewer. Daarnaast is de kolom ‘Bronhoudergebied’ toegevoegd. Hierin staat in welk bronhoudergebied het zwerfobject ligt. U kunt contact zoeken met deze bronhouder om gezamenlijk afspraken te maken over het oplossen van de betreffende bevinding.  

 • Aanpassing buffer Zwerfobjecten
  Bij de rapportage ‘Zwerfobjecten’ werden alle objecten beoordeeld  tegen de bronhoudergrens met daarbij een buffer van 500 meter. Bij nader inzien bleek dat er voorheen geen rekening werd gehouden met een buffer bij Provinciale- en Landelijke-bronhouders. Het gevolg van deze wijziging kan zijn dat er voor er voor Provinciale- en Landelijke-bronhouders meer bevindingen gerapporteerd worden. Gemeentelijke bronhouders en Waterschappen blijven beoordeeld met een buffer van 500 meter.

 • Link en naamgeving naar Kwaliteitsrapportages aangepast
  Met de overgang van het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT naar het Kadaster hebben we ook de tableau-rapportages verhuist naar de Kadaster-omgeving. Als gevolg hiervan hebben we de naamgeving ‘Tableau SVB-BGT’ aangepast in ‘Kwaliteitsrapportages’. Ook de URL die hieraan gekoppeld is verwijst nu naar de juiste locatie.

Release 202107-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 juli 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • In de resultaten van een aantal rapportages onder het thema BAG-BGT vergelijkingen kunnen bij peildatum 01-06-2021 te veel bevindingen gerapporteerd zijn. Uit een analyse bleek dat de peildatum voor de rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’, BGT-pand ontbreekt’, BAG-pand ontbreekt en ‘Statusconflicten’ niet op 01-06-2021 maar op 28-05-2021 lag. Pand mutaties in de laatste dagen van de maand mei waren niet verwerkt in de database die rapportages genereert. Dit is inmiddels hersteld zodat we vanaf nu alle rapportages weer op de aangegeven peildatum beschikbaar stellen.

Release 202106-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 juni 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Nieuwe rapportage ‘Zwerfobjecten’
  Zwerfobjecten zijn objecten van een bronhouder die buiten het eigen bronhoudergebied vallen. Deze nieuwe rapportage is als een nieuw thema opgevoerd op de landingspagina en in de historiegrafiek.
  Om te bepalen of een object een zwerfobject is maken we gebruik van bronhoudergrenzen met daarbij een buffer van 500 meter. Valt een object hier buiten, dan wordt dit object gesignaleerd als een bevinding onder dit thema. Bij deze rapportage worden alle actuele BGT- en IMGEO-objecten gecontroleerd ongeacht de relatieve hoogteligging. Daarnaast wordt ook de plantopografie (plus-status ‘Plan’) meegenomen in de controle.
  Voor de bronhoudergrenzen van de gemeentelijke bronhouders maken we gebruik van de bestuurlijke grenzen van PDOK.
  Voor de waterschappen gebruiken we de administratieve eenheden die eveneens beschikbaar zijn via PDOK.
  Voor de landelijke en provinciale bronhouders wordt gebruik gemaakt van de abonnementsgebieden vanuit BRAVO.
  Dit nieuwe thema wordt verder toegelicht in de bijgewerkte toelichting BGT kwaliteitsdashboard.
 • Nieuw functionaliteit ‘Uitzonderingen’
  Voor de rapportage ‘BGT-ORL ontbreekt’ is het mogelijk om in het detailscherm een specifieke bevinding te markeren als een uitzondering. Het gaat dan om een uitzonderlijke situatie waar blijkt dat het resultaat niet thuishoort binnen de rapportage, omdat het een juiste (toegestane) situatie betreft. Bij het plaatsen van een uitzonderingsmarkering wordt u verplicht om een toelichting op te geven over de reden van de uitzondering. De werking wordt nader beschreven in de toelichting BGT kwaliteitsdashboard.

Release 202105-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 mei 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Meer bevindingen in de rapportage ‘BGT-pand ontbreekt’
  In de snapshot van 1 mei is er een data reparatie uitgevoerd voor de indicator BGT-Pand ontbreekt. Er is gebleken dat hier te weinig bevindingen werden getoond. Voor de vergelijking van deze query moet de bronhouder van de BAG worden bepaald zodat de vergelijking met de bronhouder van het gerelateerde BGT-pand kan worden uitgevoerd. Doordat er bij de bepaling wat fout ging konden er bevindingen niet juist gekoppeld worden aan een bronhouder waardoor deze niet terug kwamen als bevinding bij de juiste bronhouder. Dit is met deze release hersteld. Dit herstel kan betekenen dat er bij deze indicator meer bevindingen worden getoond in de snapshot van 1-5-2021.

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

U kunt RSS-feeds instellen met verschillende apps in de Google Play Store, App Store en browserextensies in bijvoorbeeld Chrome. Ook kunt u gemakkelijk een of meerdere RSS-feeds aan uw Outlook e-mail toevoegen. Lees hiervoor de instructie voor Outlook van Microsoft.