Terug naar vorige pagina

Aanleveren meetgegevens - afzien van aanwijs

Als u zelf de meetgegevens wilt aanleveren, moeten de betrokken partijen hier akkoord mee gaan. U kunt dit op 2 manieren aangeven:

  • met een clausule in de akte
  • met een schriftelijke verklaring

Het is belangrijk dat de juiste teksten in de clausule staan. Anders is er kans op vertraging in de verwerking. Vooral bij grote bouwprojecten kan dit een probleem zijn.

Let op! Als er sprake is van een doorverkoop dan moet onderstaande clausule in alle betrokken akten worden opgenomen. Als u geen clausule laat opnemen in de akte, vragen wij u om een schriftelijke verklaring.

Voorbeeldteksten

We adviseren onderstaande voorbeelden 1 op 1 over te nemen in de akte. Wijzigt u de voorbeeldteksten of vult u ze aan? Dan is vertraging in de verwerking en een afkeuring van de aanlevering mogelijk. In dat geval vragen we u alsnog een schriftelijke verklaring van betrokken partijen aan te leveren.

Clausule

"Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het Kadaster om het nieuwe perceel / de nieuwe percelen te vormen zonder onderzoek ter plaatse en zonder meting. Partijen stellen aan het Kadaster zodanige, door partijen goedgekeurde, gegevens ter beschikking dat over de ligging van de grenzen en de rechtstoestand geen twijfel bestaat"

Volmacht tekst

"Koper geeft hierbij volmacht aan verkoper voor het geven van inlichtingen noodzakelijk voor de bijhouding van de Basisregistratie kadaster als bedoeld in artikel 57 Kadasterwet. Partijen zijn overeengekomen dat de begrenzing van het verkochte, omschreven in de akte van levering ingeschreven in het register Hypotheken 4 deel@ nummer@ overeenkomt met de meetgegevens zoals deze zijn vermeld op de aan deze volmacht gehechte tekening en dat partijen afzien van het geven van aanwijs in het terrein. Op basis hiervan kan de perceelsvorming door het Kadaster geschieden zonder terreinbezoek en overeenkomstig bedoelde meetgegevens. Genoemde meetgegevens zijn ook separaat digitaal aan het Kadaster verstrekt."

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.