Landelijke Voorziening - laatste 4 releases

In het kader van IMGEO 2.2 wordt conform het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2 de controle op plaatsbepalingspunten (PBP) uitgezet. Dit betekent dat in deze release de controle op PBP’s bij een aanlevering aan de registratieservice of bij de controles van de controleservice vervalt.

Dit heeft de volgende gevolgen:

 • BGT-objecten kunnen aangeleverd worden zonder PBP, aanleveringen worden hier niet meer op gecontroleerd.

 • In de controleservice is de optie om al dan niet de PBP’s te controleren verwijderd.

Later dit jaar of begin volgend jaar zal bij aanlevering van mutatiebestanden een filter worden ingebouwd op PBP’s. Dit filter laat alleen PBP’s door die liggen op goed idealiseerbare objecten waarbij een beperkt aantal typen inwinningsmethoden zijn toegestaan. Zie ook het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2.

Deze release bevat een wijziging van de geometrische controle van polygonen.

Verschil met vorige versie

Geometrische controle bij polygonen met binnenringen aangepast

De geometrische controle keurde objecten goed waarvan de binnenring op de buitenring ligt zonder dat er een tussenpunt op de buitenring aanwezig is. Deze controle is zodanig aangepast dat een object afgekeurd wordt als de afstand van de binnenring tot de buitenring kleiner is dan 0.5 millimeter. De binnenring mag de buitenring raken op 1punt waarbij er een punt op de buitenring aanwezig moet zijn.

Bij foutsituaties kunnen de volgende fouten gemeld worden in het verwerkingsverslag:
- BGT-I-01-113
Objectaanlevering met id 123 van type BegroeidTerreindeel is niet valide, ring ligt niet op binnen- of buitenring maar bevat bijna rakende ringen met een tolerantie van 0.5 mm bij coördinaat (123456,455123) Zie te downloaden gml-bestand.
- BGT-I-01-114
Objectaanlevering met id 123 van type BegroeidTerreindeel is niet valide, ring ligt niet op binnen- of buitenring maar bevat bijna rakende ringen met een tolerantie van 0.5 mm bij boog/lijn ((123456,455123), (123457,455124)) Zie te downloaden gml-bestand.

Beide wijzigingen zijn gedaan in het kader van wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2. Lees het wijzigingsvoorstel op Geostandaarden.nl

Verschil met vorige versie:

• Controle op OngeclassificeerdObject

In het kader van het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2 vervalt het BGT-object OngeclassificeerdObject (OCO). Er is een controle ingebouwd die het aanleveren van nieuwe OCO’s afkeurt. Wanneer er een aanlevering aangeboden wordt met een nieuwe OCO volgt er een foutmelding “BGT-I-01-110” in het verwerkingsverslag en krijgt de aanlevering de status Fout. Het laten vervallen en muteren van een OCO is nog wel toegestaan.

• Controle op OverigeScheiding

In het kader van het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2 vervalt het BGT-object OverigeScheiding. Er is een controle ingebouwd die het aanleveren van nieuwe OverigeScheidingen afkeurt. Wanneer er een aanlevering aangeboden wordt met een nieuwe OverigeScheiding volgt er een foutmelding “BGT-I-01-110” in het verwerkingsverslag en krijgt de aanlevering de status Fout. Het laten vervallen en muteren van een OverigeScheiding is nog wel toegestaan.

Sinds de release van 27 augustus wordt er een onterechte fout gegeven door ons systeem. Het betreft de foutcode BGT-I-01-048. Na analyse blijkt dat objecten met kruinlijnen niet verwijderd kunnen worden. Met ingang van deze release hebben dit aangepast zodat dit weer mogelijk is.

BRAVO

De release 21.2.4 voor BRAVO is vandaag (5 oktober 2021) beschikbaar gesteld.  

Verschil met vorige versie

Release BRAVO 21.2.4 is een herstelrelease van de vorige versie (21.2.3):

 • Verbeterde URL voor BRT achtergrondkaart

De BRT achtergrondkaart wordt getoond bij de weergave van abonnements- en vooraankondigingsgebieden.
In release 21.2.3 is per abuis een verkeerde url meegegeven voor de BRT achtergrondkaart. In release 21.2.4 is de correcte url https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0?request=getcapabilities&service=wmts opgenomen.

De release 21.2.3 voor BRAVO is op 30 september 2021 beschikbaar gesteld. 

Verschil met vorige versie

Release BRAVO 21.2.3 bevat het volgende verschil ten opzichte van de vorige versie (21.2.2):

• Nieuwe URL voor BRT achtergrondkaart

De oude URL van de BRT achtergrondkaart komt per 28 oktober te vervallen. De nieuwe URL is: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0?request=getcapabilities&service=wmts
De BRT achtergrondkaart wordt getoond bij de weergave van abonnements- en vooraankondigingsgebieden.

De release 21.2.2 voor BRAVO is vandaag (26 juli 2021) beschikbaar gesteld. Deze release (waarin ook release 21.1.1 is opgenomen) is een herstel-release die oplossingen bevat voor restpunten uit release 21.2.0 (‘Bravo Portaal Upgrade’). 

Verschil met vorige versie

Release BRAVO 21.2.2 bevat het volgende verschil ten opzichte van de vorige versie (21.2.0):

 • Wachtwoordgenerator aangepast

Bij het automatisch genereren van nieuwe wachtwoorden werden soms wachtwoorden gegenereerd met daarin een ">" of "<" teken. Dit teken werd in de html-opmaak van de emails waarmee het nieuwe wachtwoord naar de gebruiker van het betreffende account werd gestuurd automatisch vervangen door ‘&gt’ of ‘&lt’. Wanneer de gebruiker dit uit de email overnam werkte het nieuwe wachtwoord niet. Daarom is de wachtwoordgenerator zodanig aangepast dat deze geen wachtwoorden meer genereert met daarin een ">" of "<".

 • Schermnavigatie ‘Beheer parameters’ verbeterd

Bij het verlaten van het scherm ‘Beheer parameters’ (alleen beschikbaar voor de applicatiebeheerder) kwam men terug in het verkeerde keuzemenu. Dat is nu gecorrigeerd.

 • Default leveringstatus ‘Compleet’ ontbrak

Na het handmatig opvoeren van een mutatielevering via het BRAVO-portaal krijgt de mutatielevering de status ‘Opgevoerd’. Van hier uit kan men vanuit een keuzelijst de status ‘Compleet’ kiezen waarna de mutatielevering in validatie wordt genomen. Gebruikers waren gewend dat deze keuzelijst na het opvoeren van een levering per default de status ‘Compleet’ laat zien zodat men alleen maar op ‘Opslaan’ hoefde te drukken om de levering op ‘Compleet’ te zetten. Het bleek dat deze defaultstatus na de vorige release (21.2.0) niet meer getoond werd, zodat men bij het ‘Opslaan’ per ongeluk een ‘lege’ status koos zodat de mutatielevering niet in validatie werd genomen. Dat is nu gecorrigeerd door na het opvoeren van een levering als vervolgstatus weer de defaultwaarde ‘Compleet’ in de keuzelijst te tonen.

 • Opgeslagen rapportage filters bleven niet beschikbaar in een volgende sessie

Het BRAVO portaal biedt de mogelijkheid om zelfgekozen filterinstellingen per scherm op te slaan (via Acties/Rapport Opslaan) voor toekomstig gebruik. Sinds release 21.2.0 bleek dat na uitloggen en weer inloggen met hetzelfde account de eerder opgeslagen filterinstellingen verdwenen waren. Dat is nu opgelost zodat de gebruiker na opnieuw inloggen de in een eerdere sessie opgeslagen filters kan hergebruiken.

 • Niet langer benodigde package uit de applicatiecode verwijderd

Een niet langer benodigde package (APEX P_Debug) is overal uit de code verwijderd. De gebruiker zal hier niets van merken.

 • Autorisatie-issues voor de rol ‘Helpdesk Raadpleger’ opgelost

Wanneer een gebruiker was ingelogd met de rol ‘Helpdesk Raadpleger’ was er sprake van enkele autorisatie issues. De raadpleger kreeg daardoor ten onrechte toegang tot knoppen waarmee wijzigingen konden worden aangebracht. Deze knoppen zijn nu verwijderd voor de betreffende rol. Het betreft:

 1. De knop ‘Nieuw kanaal’ is uit het detailscherm ‘Kanaal’ (836) verwijderd
 2. De knop ‘Nieuwe marktpartij’ is uit het detailscherm ‘Marktpartij’ (160) verwijderd
 3. De knop ‘Opslaan’ is uit het detailscherm ‘organisatie’ (838) verwijderd
 • Knop ‘Definitief fout’ werkte niet

Wanneer een signaal in het automatisch berichtenverkeer niet kan worden uitgevoerd (‘signaal mislukt’) of in een retry-modus komt (‘signaal opnieuw verzenden’) kan de beheerder ingrijpen door dit signaal af te breken. De knop ‘Definitief fout’ waarmee dit gedaan kan worden werkte sinds release 21.2.0 niet meer. Dit probleem is nu opgelost.

De nummers tussen []’s duiden het ticketnummer in de Transfer Solutions servicedesk aan.

Monitor op downloadservice [2704]

De laatste maanden is het regelmatig voorgekomen dat de BRAVO-downloadservice bleef hangen. Dit werd niet tijdig geconstateerd omdat hierop niet automatisch gemonitord werd. Daardoor konden de wachtrijen flink oplopen voordat dit geconstateerd werd. Er is nu een check ingebouwd die iedere 5 minuten controleert of een bepaalde download langer dan 5 minuten draait (deze termijn is in te stellen via een beheerparameter). In dat geval wordt een alertering gestuurd naar applicatiebeheer.

Monitor op verwerkingsduur [2701]

Er is een check ingebouwd die om het hele uur wordt uitgevoerd en controleert of er een verwerkingsjob is (voor mutatieleveringen) die langer draait dan een bepaald aantal minuten, in te stellen via een beheerparameter (default ingesteld op 60 minuten). In dat geval wordt een alertering gestuurd naar applicatiebeheer.

Performanceverbetering bij opvragen van logginggegevens [2700/2699]

De SVB-BGT beheerder kan bepaalde logging gegevens opvragen via het Bravo portaal. De performance van deze query is verbeterd door de indexering aan te passen en oude records uit de loggingtabel op te schonen.

Aanbieder van abonnement valt weg als de einddatum gewijzigd wordt [2697]

Wanneer een gebruiker de einddatum van een abonnement aanpaste en deze wijziging opsloeg dan werd de kolom ‘Aanbieder’ ten onrechte leeggemaakt. Hierdoor bevatten de abonnementssignalen ook geen gegevens van de Aanbieder meer waardoor medewerkers van marktpartijen deze signalen niet meer in het portaal konden zien. Dit probleem is nu opgelost.

Ophaalverzoeken waarin de aanbiedende bronhouder een andere was dan de verantwoordelijke bronhouder werden ten onrechte geaccepteerd [2696]

Een ophaalverzoek (opvDi01 bericht) met een bronhoudercode in de <Organisatie> tab van de stuurgegevens en een andere bronhoudercode in de berichtidentificatie werd toch geaccepteerd. Het gevolg was een levering met een andere bronhouder als ‘Aanbieder’ dan de verantwoordelijke bronhouder. Dit is niet toegestaan want bronhouders kunnen elkaar niet machtigen. In het vervolg zal zo’n ophaalverzoek worden afgekeurd via een FO03 bericht met de vermelding “Zendende organisatie heeft geen geldige machtiging voor aangegeven bronhouder”.

Fout in de controle of een bericht al eerder verstuurd is [2695]

Wanneer BRAVO van dezelfde zender (zendende organisatie) een ophaalverzoek ontvangt met hetzelfde berichtreferentienummer als een eerder ontvangen ophaalverzoek dat al afgehandeld is moet het nieuwe ophaalverzoek niet meer in behandeling worden genomen. In plaats daarvan moet alleen hetzelfde response-bericht (Bv03 of FO03) dat bij het eerdere ophaalverzoek was verzonden opnieuw verzonden worden. De fout was dat BRAVO bij het zoeken naar een bericht met hetzelfde referentienummer eventueel later binnengekomen signalen van dezelfde zender raadpleegde. Deze waren nog niet afgehandeld en hierdoor werd ten onrechte een Fo03-bericht terug gestuurd. De query is aangepast waardoor Bravo nu alleen naar eerder binnengekomen berichten kijkt.

Eerder verzonden response wordt niet opnieuw verstuurd [2694]

Dit scenario kwam voor wanneer een aanbieder een identiek ophaalverzoek (opvDi01) nogmaals naar BRAVO verstuurde. BRAVO moet dan hetzelfde response-bericht (Bv03 of Fo03) als bij het vorige (identieke) bericht terug sturen. Maar wanneer om de een of andere reden dit vorige response-bericht niet in de database kon worden teruggevonden zou BRAVO een Fo03-bericht moeten versturen. Dit bericht werd echter nooit verstuurd. Deze fout is hersteld waardoor BRAVO voortaan in het voorkomende geval een Fo03-bericht zal verzenden met de tekst “Referentienummer is al eerder door zender gebruikt, maar eerder gegeven response kon niet teruggevonden worden.”

Signalen preview scherm toont signalen niet in de juiste volgorde [2692]

In het scherm dat geopend wordt wanneer men in de detailgegevens van een berichtenkanaal op de knop ‘Signalen preview’ drukt werden de signalen in een willekeurige volgorde getoond. Nu worden ze in volgorde van tijdstip getoond (meest recente eerst).

Diverse issues met zelftest door Beheerder SVB-BGT opgelost [2691]

Er gingen diverse dingen niet goed als de beheerder SVB-BGT een zelftest wilde doen namens een marktpartij:

 • De selectlist voor de marktpartij van het te testen kanaal toonde alleen ‘-1’.
 • Soms toonde de select list niet een -1 maar een bronhouder: dat was de laatst gekozen bronhouder in de schermen voor automatisch berichtenverkeer.
 • De select list met het kanaal toonde niet de naam maar het ID van het kanaal.
 • Het overzicht met signalen bleef altijd leeg voor de beheerder SVB-BGT.

Deze problemen zijn nu opgelost door middel van een aangepaste werkwijze:

 1. Kies in het scherm "Kanalen" een kanaal van de betreffende aanbieder (marktpartij of bronhouder).
 2. Ga via de editknop naar de detailgegevens van het kanaal.
 3. Navigeer van daaruit via de knop "Zelftest" naar de zelftestpagina.
 4. De select list voor bronhouders is op de zelftestpagina vervolgens alleen zichtbaar als de aanbieder een bronhouder was, en niet een marktpartij.

Zelftest-berichten worden geweigerd als in de stuurgegevens van de envelop geen ‘zelftest’ wordt vermeld [2690]

Als gevolg van configuratie-issues aan de zijde van de bronhouder kon het gebeuren dat BRAVO via automatisch berichtenverkeer een ‘zelftest’ bericht ontving waarbij de stuurgegevens van de bericht-envelop ten onrechte geadresseerd waren aan S0001/BRAVO/SVB-BGT terwijl het bericht zelf correct geadresseerd was aan S0001/ZELFTEST/SVB-BGT. BRAVO handelde deze situatie niet goed af, waardoor er in plaats van het uitvoeren van een zelftest een levering werd aangemaakt die ter registratie werd aangeboden aan de LV-BGT. In het vervolg zal BRAVO in dit soort gevallen het ophaalverzoek niet in verwerking nemen maar via een FO03-response een foutcode StuF010 retourneren

Gemachtigde dataleverancier moet dezelfde notificaties krijgen als de bronhouder zelf [2684]

Wanneer er naar aanleiding van een mutatielevering of vooraankondiging een notificatiemail naar de initiërende en/of rakende bronhouder wordt gestuurd zal dezelfde e-mail in het vervolg ook naar de door deze bronhouder(s) gemachtigde dataleverancier(s) gestuurd worden. Deze dataleverancier(s) bleken wel een melding maar geen e-mail te krijgen. Dat is nu dus wel het geval.

Alertering bij verlopen of intrekken van machtiging [2671]

Marktpartijen kunnen op basis van een machtiging abonnementen bestellen. Wanneer die machtiging verloopt of ingetrokken wordt zullen de abonnementen die op grond van deze machtiging besteld zijn door een dagelijkse batchjob automatisch worden beëindigd. Het beëindigen van abonnementen heeft wel impact. Daarom vindt er in het vervolg een alertering plaats. Wanneer een machtiging de einddatum nadert zullen er enkele dagen van tevoren (instelbaar door de beheerder, standaard op 14, 7 en 1 dag van tevoren alsmede op de vervaldag zelf) alerteringsmails naar de bronhouder én naar de door deze bronhouder gemachtigde dataleverancier(s) gestuurd worden om deze daarop te wijzen. Hiervoor wordt het e-mailadres van de Organisatie gebruikt.
Wanneer de bronhouder een machtiging intrekt wordt er eerst om een bevestiging gevraagd. Op het moment dat de machtiging daadwerkelijk ingetrokken wordt, wordt er een e-mail verstuurd naar de dataleverancier op wie de machtiging betrekking had.

Helpdesk Raadpleger moet ook abonnementsgebied kunnen bekijken [2637]

Er is nu een knop "Gebied bekijken" voor gebruikers met het profiel HELPDESK_RAADPLEGER. Daarmee kan het abonnementsgebied worden bekeken maar niet gewijzigd.

Onterechte WAS-WAS fout bij OPR-objecten [2702]

Bij het verwerken van OPR-objecten traden in sommige gevallen onterechte foutmeldingen op. In de gevallen waarbij dit optrad had het WAS object geen koppeling met een ORL (openbare ruimte label). De code die de oorzaak was van deze onterechte afkeuring is nu verbeterd

De nummers tussen []’s duiden het ticketnummer in de Transfer Solutions servicedesk aan.

Machtigingenmodule

 • Wanneer een vooraankondiging raakt aan de objecten van een bepaalde bronhouder, ontvangt deze bronhouder een melding in Bravo (Meldingenscherm). Er is nu een wijziging aangebracht waardoor ook de marktpartijen die een lopende machtiging van de betreffende bronhouder hebben een melding in Bravo krijgen wanneer een vooraankondiging deze bronhouder raakt. Medewerkers van de marktpartij kunnen deze melding dan voor ‘gezien’ afvinken in het Meldingenscherm. [2661]
 • Het uitvoeren van een zelftest wordt verplicht gesteld voordat men in een kanaal het attribuut ‘Automatisch berichtenverkeer’ op ‘Aan’ kan zetten. [2666] Dit doet zich voor en wel in de volgende gevallen:
  • Er is een nieuw kanaal aangemaakt en met wil dit op ‘Aan’ zetten. Dat kan pas nadat er een zelftest is uitgevoerd (ongeacht het resultaat van die zelftest)
  • De stuurgegevens van een bestaand kanaal zijn gewijzigd en men wil deze wijzigingen opslaan. In dat geval wordt het kanaal automatisch op ‘Uit’ gezet en kan men het pas weer op ‘Aan’ zetten nadat er een zelftest op dit kanaal is gedaan (ongeacht het resultaat van die zelftest)
 • Als een gemachtigde marktpartij een opgevoerde levering wijzigde verdween het veld ‘Aanbieder’ uit het scherm. Dit probleem is nu opgelost. [2679]
 • De keuzelijst om bij het aanmaken van een nieuwe machtiging een ‘Aanbieder’ te kiezen bevatte behalve de marktpartijen ook alle bronhouders. Nu worden alleen nog de marktpartijen getoond. [2675]
 • Een bronhouder zag in het scherm ‘Berichtenverkeer’ niet alleen zijn eigen signalen, maar ook de signalen van aanbiedende marktpartijen die door deze bronhouder gemachtigd waren. Dit leverde verwarring op en daarom is dit aangepast zodat een bronhouder alleen zijn eigen signalen (waarbij hij zelf de ‘aanbieder’ is) te zien krijgt. [2665]
 • Medewerkers van de helpdesk (KCC BGT) hebben read-only toegang gekregen tot de schermen van de machtigingenmodule (Machtigingen Overzicht, Organisaties overzicht, Marktpartijen overzicht, Rollen Scherm inclusie details en gebruikers per Organisatie). [2664]
 • Wanneer de stuurgegevens van een kanaal niet correct zijn ingevuld gaf de zelftest een onjuiste melding waarbij naar het niet meer bestaande oude ‘Stuurgegevens’ scherm werd verwezen. Deze foutmelding is aangepast naar ‘Vul bij het kanaal de juiste stuurgegevens in om een testbericht te kunnen sturen’. [2663]

Opvulproces

 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de 4e ronde van het opvulproces uit te kunnen voeren:
  • Op tile-basis weergeven van de resultaten van opvulronde 4 [2676]
  • Meldingen die vanuit opvulronde 4 naar MMS gaan voorzien van de aanduiding ‘Melding uit Opvulronde 4’ [2676]
 • De resultaten van de offline gedraaide 3e opvulronde worden in een aparte tile-laag getoond [2657]

Overig

 • Een kennisgeving van een wijziging, waarbij het ORL van een OPR wordt verwijderd werd in een bepaalde situatie (levering 440260) niet overgenomen in het mtbLVBDi01-bericht en dus niet correct verwerkt in de LV-BGT en in de productiedatabase van BRAVO. Dit probleem is opgelost en ook is geverifieerd dat de LV-BGT en Bravo hierdoor niet uit sync zijn geraakt. [2665]

Bekende issues

 • Wanneer een vooraankondiging raakt aan de objecten van een bepaalde bronhouder, kan deze bronhouder een notificatie-email ontvangen. Er is een wijziging nodig waardoor ook de marktpartijen die een lopende machtiging van de betreffende bronhouder hebben een notificatie-email kunnen ontvangen.
 • Wanneer de machtiging van een bronhouder aan een marktpartij verloopt omdat de einddatum is bereikt zullen de abonnementen die de marktpartij op basis van deze machtiging hebben geactiveerd automatisch worden opgeheven. Om te voorkomen dat dit op een ongewenste wijze plaatsvindt moeten zowel de machtigende bronhouder als de gemachtigde marktpartij automatisch genotificeerd worden wanneer een machtiging op het punt staat te verlopen. De notificatietermijn moet instelbaar zijn.

Functionele wijzigingen

[2640] Uitbreiden van rapportages naar Cloud Database Tableau

Uitbreiding van de gegevens die automatisch ter beschikking worden gesteld aan de rapportagedatabase van Tableau.

[2501] Afstemmen van nulstand-aanvragen op het registreren van mutaties

Er worden alleen begonnen met het aanmaken van een nieuwe nulstand op het moment dat er geen registratie van een mutatielevering loopt of er een levering klaarstaat om geregistreerd (=opgeslagen in de ‘productiedatabase’) te worden. De abonnementen-jobs voor het aanmaken van nulstanden worden automatisch weer opgepakt zodra alle (klaarstaande) registraties van mutatieleveringen afgerond zijn. Hierdoor worden de nulstand-jobs naar een ‘rustiger’ moment verschoven zodat de kans op lange wachtrijen in de abonnementsverwerking afneemt. Deze functionaliteit kan met behulp van een databaseparameter ‘on the fly’ aan- of uitgezet worden.

Technische wijzigingen

[2642] Aanpassing in SDA_FILEHANDLER voor juiste directory/bestandsverwerking in de cloud-omgeving

Technische wijziging waardoor binnen een verwerkingsjob aan automatisch aangemaakte mappen de juiste rechten worden toegekend.

[2639] Niet duidelijk waaruit deze wijziging bestaat.

Aan Martijn gevraagd.

[2633] Aanpassingen gewenst in het scherm van bgt-debug-log 

Technische aanpassing ter verbetering van de debuglogging.

Opgeloste storingen

[2627] Bronhouders kunnen gebied van vooraankondiging niet zien

Bronhouders konden het gebied van een vooraankondiging niet meer zien, ook niet van hun eigen vooraankondiging. De knop 'Gebied tekenen/wijzigen' was niet (meer) beschikbaar. Oplossing: De knop is weer beschikbaar, maar biedt alleen de mogelijkheid om het gebied in de kaart te zien, niet om het achteraf te wijzigen.

[2607] Complete overlap wordt als rest-overlap gemeld

Wanneer een mutatielevering werd afgekeurd vanwege een overlap werd in het geval dat het een volledige overlap van 2 objecten betrof in het verwerkingsverslag toch gesproken van een ‘rest-overlap’. Oplossing: In het geval van een volledige overlap is de term 'rest-overlap' vervangen door 'overlap'.

[2600] "Numeric overflow" verstoort berichtenverkeer

Het automatisch berichtenverkeer was verstoord geraakt doordat de database te maken kreeg met een ‘numeric overflow’. Oplossing: Packages opnieuw gecompileerd en de signalen die waren blijven hangen weer op gang geholpen. Aanleiding wordt nader onderzocht.

[2594] Er blijken toch nog dubbele e-mailadressen opgevoerd te kunnen worden.

In het kader van de AVG-maatregelen moeten alle accounts unieke e-mailadressen hebben. Het bleek echter dat bij het aanmaken van nieuwe accounts er toch nog e-mailadressen konden worden opgevoerd die al bij andere accounts in gebruik waren.

[2587] Abonnementen hebben na bijna een etmaal nog geen nulstand

Diverse nulstand-abonnementen die voor een bronouder waren besteld stonden al circa 23 uur op actief en hadden nog steeds geen nulstand. Oplossing: Dit had er mee te maken dat er bij enkele medewerkers van die bronhouder ongeldige e-mailadressen geregistreerd stonden. Daardoor gaf de verzending van de notificatie-email een fout waarop de abonnementen-jobs vastliepen. Er zijn code-aanpassingen gedaan waardoor de jobs als gevolg van een dergelijke verzendfout niet meer kunnen vastlopen.

[2586] Foutieve mailtitels bij logging van te schonen abonnementen

De automatische job die controleert of er abonnementen in aanmerking komen om geschoond te worden verstuurt notificatiemails naar de SVB-BGT beheerder. Wanneer er heel veel abonnementen gevonden zijn worden de mails in kleinere delen opgesplitst die apart worden verzonden. Daarbij werd in de opeenvolgende deel-mails een onjuiste titel mee-gekopieerd. Oplossing: Code-aanpassing waardoor de deel-mails nu een correcte titel krijgen.

Known issues / niet opgeloste bevindingen

[2617] Einddatum kan nog gewijzigd worden nadat abonnement al is opgeheven

Nadat abonnement is opgeheven kan gebruiker de einddatum weer in de toekomst zetten en dat opslaan.

[2582] Datumfilter bij CSV-rapportage geeft soms verkeerd resultaat

Wanneer er geswitcht wordt tussen bijvoorbeeld tabblad Home en weer terug naar tabblad Leveringen komt het datumfilter er 2 keer in te staan. Het ene datumfilter heeft de standaard waarde van 2 maanden voor de huidige datum, de andere de door de gebruiker aangepaste datum. Vermoedelijk blijft het standaard datumfilter onderhuids actief waardoor de csv niet alle gegevens bevat.

[2578] Kan organisatie van account niet meer aanpassen

Beheerder kan de ‘organisatie’ in een BRAVO-account niet meer kan aanpassen. Dit zat altijd onder het detailscherm "onderhouden gebruiker", maar daar staat dit veld niet meer tussen.

[2574] Wachtwoord dat begint met cijfer wordt niet geaccepteerd

Wachtwoorden die beginnen met een cijfer worden bij aanpassen van het wachtwoord geaccepteerd.

[2564] Handleiding in BRAVO is verouderd

De te downloaden versie is nog niet is bijgewerkt voor BRAVO 19.1 en 19.2

[2562] Aanpassen van abonnementsgebied werkt niet goed

Tijdens het wijzigen van een bestaand abonnementsgebied komt de kaart soms plotseling in ‘versleep-modus’ terecht en beweegt daardoor met de muis mee. Bovendien treedt er dan een error op wanneer men vanuit die situatie probeert op te slaan.

[2529] Kruinlijn controle doet het niet

In een specifieke situatie werd een levering met een ontbrekende kruinlijn niet door BRAVO afgekeurd, maar wel achteraf door de LV-BGT. [2455] Locking voor ORL’s gaat niet goed
Locking van ORL’s ging tijdens het opvulproces niet goed bij ORL’s die zelf geen geometrie hebben maar alleen labelpositie(s).

MMS

De release 2.1.8 voor MMS is vandaag (5 oktober 2021) beschikbaar gesteld.  

Verschil met vorige versie

Release MMS 2.1.8 is een herstelrelease van de vorige versie (2.1.7):

 • Verbeterde URL voor BRT achtergrondkaart

De BRT achtergrondkaart wordt getoond bij de weergave van mutatiemeldingen en inwinningsopdrachten.
In release 2.1.7 was per abuis een verkeerde url meegegeven voor de BRT achtergrondkaart. In release 2.1.8 is de correcte url https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0?request=getcapabilities&service=wmts opgenomen.
 

De release 2.1.7 voor MMS is 30 september 2021 beschikbaar gesteld. 

Verschil met vorige versie

Release MMS 2.1.7 bevat het volgende verschil ten opzichte van de vorige versie (2.1.6):

• Nieuwe URL voor BRT achtergrondkaart

De oude URL van de BRT achtergrondkaart komt per 28 oktober te vervallen. De nieuwe URL is: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0?request=getcapabilities&service=wmts
De BRT achtergrondkaart wordt getoond bij de weergave van mutatiemeldingen.

• Nieuwe URL voor luchtfoto

De uitgefaseerde TMS-URL van PDOK-luchtfoto’s is vervangen door die van de PDOK WMTS-service:
https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wmts.
De luchtfoto kan worden getoond als achtergrond bij de weergave van mutatiemeldingen.

Deze release is gericht op het verbeteren van de efficiency en het gebruiksgemak van MMS. Hij is tot stand gekomen op grond van verbetervoorstellen vanuit de gebruikersorganisatie die vertegenwoordigd wordt door de MMS Klankbordgroep. De voornaamste aspecten van MMS 2.0 zijn:

 • compacte en flexibele procesflow (minder stappen, omkeerbaarheid)
 • kaartgeoriënteerdheid
 • groepsgewijs verwerken van mutatiemeldingen en opdrachten
 • overzichtelijke lay-out op het scherm en eenvoudige navigatie
 • signalering van ‘te laat in onderzoek genomen’ terugmeldingen
 • uitgebreidere exportmogelijkheden 

Functionele wijzigingen

MMS Release 2.0 bevat de volgende functionele wijzigingen:

(De nummers tussen [] zijn de nummers van de corresponderende tickets uit de Transfer Solutions Servicedesk.)

Full screen kaartbeeld

De vaste schermgedeelten voor ‘Zoeken’ en ‘Informatie over geselecteerde melding’ zijn vervangen door pop-ups waardoor een veel groter gedeelte van het applicatiewindow voor de kaartweergave ter beschikking is gekomen.

Vernieuwde knoppenbalk in kaartscherm van de homepagina

De volgorde van de knoppen is gewijzigd. Het icoontje van de tooltip van enkele bestaande knoppen is aangepast. Er zijn nieuwe knoppen toegevoegd voor:

 • selecteren door aan te klikken in de kaart
 • selecteren door een polygoon te tekenen in de kaart
 • zoeken op basis van attribuutwaarden

Kaartlagenmenu aangepast

De default filtering in het kaartlagenmenu (blauwe vlak rechtsboven) is als volgt aangepast:

 • Bij het opstarten van de applicatie worden default alleen de mutatiemeldingen met de status ‘Voorraad’ in de kaart getoond.
 • Er kan een laag getoond worden met alle openstaande mutatiemeldingen, exclusief mutatiemeldingen met de status voorraad.
 • Er kan een laag getoond worden met alle afgesloten mutatiemeldingen.

In alle gevallen betreft het meldingen die op naam staan van de eigen organisatie en van organisaties waarvoor een machtiging is verkregen.

Applicatiemenu verplaatst

Het applicatiemenu is verplaatst naar de horizontale zwarte balk aan de bovenzijde van het scherm, zodat de zwarte balk aan de linkerzijde van het scherm gebruikt kan worden voor procesgerichte activiteiten.

Weergave ‘Te laat beoordeelde terugmeldingen’

In de bovenste horizontale zwarte balk wordt getoond hoeveel ‘Te laat beoordeelde terugmeldingen’ er zijn voor de organisatie waarbij het ingelogde account een functie heeft. Indien dit er 1 of meer zijn krijgt deze tekst een rode achtergrondkleur. Als men dan op deze tekst klikt, worden de betreffende terugmeldingen in een lijstweergave getoond.

Weergave ‘Berichten’

Wanneer er berichten zijn (algemeen of binnen de eigen organisatie) dan wordt dit aangegeven in de bovenste horizontale zwarte balk. Door op deze tekst te klikken wordt er een pop-up met de actuele berichten getoond (let op: het is nog niet mogelijk om deze aan te merken als ‘gelezen’).

Quick search via een zoekbalk

Via een zoekbalk met vrije invoer kan men snel zoeken op adresgegevens en wegnummers of op het nummer van een mutatiemelding of opdracht. Daarnaast is er een knop waarmee men een invulscherm kan openen voor gedetailleerd zoeken op combinaties van attribuutwaarden.

Statussen binnen procesflow aangepast

De procesflow is vereenvoudigd doordat enkele statussen zijn komen te vervallen. Ook is de naamgeving van enkele statussen aangepast. De wijzigingen zijn:

 • Opgevoerd wordt Voorraad
 • Gerealiseerd (niet ingewonnen) wordt Voorraad
 • Ingewonnen wordt Opdracht gegeven
 • Ingetekend wordt Opdracht gegeven
 • Gecontroleerd Opdracht gegeven
 • Gecontroleerd en verwerkt wordt Ingewonnen en verwerkt

Selecteren van mutatiemeldingen via de lijst

De lijst met mutatiemeldingen bevat checkboxen. Wanneer de checkbox van 1 of meer mutatiemeldingen is aangevinkt maken deze mutatiemeldingen deel uit van de ‘selectie’. De actuele selectie kan in lijstvorm getoond worden door in de linker zwarte balk te klikken op de tekst ‘Geselecteerde meldingen’. De actuele selectie kan in kaartweergave getoond worden door in de linker zwarte balk te klikken op de tekst ‘Toon selectie in kaart’. De actuele selectie kan ongedaan gemaakt worden door in de linker zwarte balk te klikken op de tekst ‘Selectie leegmaken’. Een selectie blijft gehandhaafd zolang deze niet wordt leeggemaakt. Het is met behulp van de checkboxen mogelijk om mutatiemeldingen aan een bestaande selectie toe te voegen of deze daaruit te verwijderen. Ook kan de selectie uitgebreid worden met een nieuwe kaartselectie.

Selecteren van mutatiemeldingen via de kaart

Mutatiemeldingen kunnen in de kaart geselecteerd worden door op de knop ‘Selecteren’ te drukken en vervolgens 1of meer mutatiemeldingen in de kaart aan te klikken. Mutatiemeldingen kunnen in de kaart geselecteerd worden door op de knop ‘Selecteren d.m.v. polygoon’ te drukken en vervolgens een selectiepolygoon in de kaart te tekenen. Dit kan meerdere keren herhaald worden. De actuele selectie kan in lijstvorm getoond worden door in de linker zwarte balk te klikken op de tekst ‘Geselecteerde meldingen’. De actuele selectie kan ongedaan gemaakt worden door in de linker zwarte balk te klikken op de tekst ‘Toon selectie in kaart’. Een selectie blijft gehandhaafd zolang deze niet wordt leeggemaakt. Het is met behulp van de checkboxen mogelijk om mutatiemeldingen aan een bestaande selectie toe te voegen of deze daaruit te verwijderen. Ook kan de selectie uitgebreid worden met een nieuwe kaartselectie.

Groepsgewijs wijzigen van de status van mutatiemeldingen

Wanneer alle mutatiemeldingen binnen de actuele selectie dezelfde status hebben kan met behulp van de statuskiezer een nieuwe status gekozen worden die op de gehele groep van toepassing is. Wanneer de gekozen status vervolgens wordt opgeslagen zullen alle mutatiemeldingen in de groep deze status krijgen.

Statustoekenning mutatiemeldingen door middel van een statuskiezer

Wanneer de selectie uitsluitend bestaat uit 1 of meer mutatiemeldingen met dezelfde status wordt in de linker zwarte balk de ‘statuskiezer’ getoond. 

 • De actuele status is met een oranje kleur weergegeven.
 • De statussen die vanuit de actuele status bereikbaar zijn worden getoond.
 • Men kan een nieuwe status kiezen door er op te klikken, waarbij men achteruit of vooruit kan gaan in de procesflow en ook statussen kan overslaan. De aangeklikte nieuwe status wordt met een oranje kleur weergegeven.
 • Wanneer men op ‘Opslaan’ klikt wordt de oranje status toegekend aan de geselecteerde mutatiemelding(en).

Detailscherm van mutatiemelding

In het detailscherm van een mutatiemelding vormen de kaartweergave van de ligging en de weergave van de attribuutgegevens 1 geheel. Binnen dit scherm kan men zowel de ligging als de attribuutgegevens bekijken en wijzigen. - Uit het detailscherm van een mutatiemelding zijn enkele niet relevante attribuutvelden verwijderd. Ook is het label van enkele velden gewijzigd en zijn enkele velden samengevoegd. De status wordt niet meer vermeld omdat deze zichtbaar is in de statuskiezer.

Aanmaken van nieuwe bronhoudersmelding

Een nieuwe bronhoudersmelding wordt nu kaartgeörienteerd opgevoerd. Dat wil zeggen: men geeft eerst de ligging in de kaart aan en voert daarna de attribuutgegevens op.

Detailscherm van een Opdracht

In het detailscherm van een Opdracht vormen de kaartweergave, de weergave van de attribuutgegevens en de lijstweergave 1 geheel. Binnen dit scherm kan men zowel de attribuutgegevens als de inhoud van de Opdrachtbekijken en wijzigen.

 • De attribuutweergave toont de attribuutgegevens van de Opdracht.
 • De kaartweergave toont de ligging van de mutatiemeldingen die tot de Opdracht behoren.
 • De lijstweergave toont een lijst van de mutatiemeldingen die tot de Opdracht behoren.

Aanmaken van een nieuwe Opdracht

Wanneer een selectie is gevormd die uitsluitend mutatiemeldingen (dit mogen zowel bronhoudersmeldingen als terugmeldingen zijn) met de status Voorraad bevat kan deze groep in 1 keer worden omgezet naar een Opdracht met daarin de betreffende meldingen.

Toevoegen van meldingen aan een bestaande Opdracht

Aan een bestaande Opdracht kunnen (mits de status van deze Opdracht ‘Opgevoerd’ is) nieuwe mutatiemeldingen worden toegevoegd door deze te selecteren in de kaart. Alleen meldingen met de status ‘Voorraad’ kunnen op deze manier geselecteerd worden.

Verwijderen van mutatiemeldingen uit een Opdracht

Wanneer de status van een mutatiemelding die in een Opdracht is opgenomen wordt teruggezet naar ‘Voorraad’ dan zal die mutatiemelding automatisch (na gegeven bevestiging) uit die Opdracht ontkoppeld worden.

Groepsgewijs wijzigen van de status van Opdrachten

In de lijst met Opdrachten is het mogelijk om door middel van checkboxen 1 of meer Opdrachten te selecteren. Wanneer alle geselecteerde Opdrachten dezelfde status hebben verschijnt een statuskiezer waarmee men aan alle geselecteerde Opdrachten dezelfde status kan toekennen.

Ontbinden van een Opdracht nadat er al ‘opdracht gegeven’ is

Wanneer de status van een Opdracht teruggezet wordt van ‘Opdracht gegeven’ naar ‘Opgevoerd’, dan worden alle mutatiemeldingen die in die Opdracht zaten ontkoppeld en teruggezet naar de status ‘Voorraad’.

Nieuwe importmogelijkheden

Bij het importeren van mutatiemeldingen uit een CSV-bestand kan aangegeven worden dat deze automatisch in een nieuw te vormen selectie moeten worden opgenomen (alle geïmporteerde mutatiemeldingen worden dan automatisch aangevinkt en de statuskiezer wordt geactiveerd).

Nieuwe exportmogelijkheden

Aan de bestaande bulk-export naar een CSV-bestand zijn de volgende exportformaten toegevoegd:

 • Shape file
 • JSON file (JavaScript Object Notation)

Deze release is primair gericht op maatregelen die benodigd zijn in het kader van de AVG wetgeving. Het betreft:

 • verbeterde security voor wachtwoord
 • maatregelen tot bescherming van persoonlijke gegevens

Functionele wijzigingen

MMS Release 2.1 bevat de volgende functionele wijzigingen.

Wijzigingen in het kader van AVG

[301] Bevoegdheden voor Helpdesk medewerkers uitgebreid

Medewerkers van de Helpdesk (KCC) kunnen worden geautoriseerd om leestoegang te krijgen tot diverse schermen van MMS. Bovendien kunnen zij geautoriseerd worden om het wachtwoord te resetten voor gebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten.

[333] Verbeterde security voor wachtwoord

De security voor het wachtwoord is op de volgende punten verbeterd:

 • Wachtwoordsterktecontrole bij handmatig opvoeren/wijzigen van een wachtwoord (minimaal 8 karakters waaronder tenminste 1 hoofdletter, tenminste 1 kleine letter en tenminste 1 cijfer)
 • Aanmaken van een nieuw wachtwoord of resetten van een bestaand wachtwoord door de beheerder vindt plaats met behulp van een wachtwoordgenerator
 • Bij het verstrekken van een nieuwe account worden accountnaam en wachtwoord in twee afzonderlijke e-mails verzonden
 • Wachtwoordgeldigheidsduur: wachtwoord vervalt automatisch na een door de beheerder instelbaar aantal dagen (default 90). Op 21, 14 en 7 dagen van tevoren en op de vervaldag zelf wordt hiervan een automatische notificatie gestuurd naar het e-mailadres van het account. Hierna wordt nog 1 zogenaamde ‘grace login’ met het vervallen wachtwoord toegestaan.
 • Maximum aantal foutieve inlogpogingen: (instelbaar door de beheerder, default 6) Als het maximum aantal foutieve inlogpogingen is overschreden treedt een verplichte wachttijd in werking. (instelbare tijdsduur, default 5 minuten). Na 2 cycli van het bovenstaande wordt de toegang voor het betreffende account definitief geblokkeerd.
 • Wachtwoord-reset: de ingelogde gebruiker krijgt de mogelijkheid om zelf het wachtwoord te resetten. De gebruiker krijgt dan een mail met een aan de gebruikersnaam gekoppelde URL. Deze URL verwijst naar een pagina waar de gebruiker de mogelijkheid heeft om een nieuw wachtwoord in te voeren.
 • Sessie time-out. Nadat er tijdens een sessie gedurende een bepaalde periode (instelbaar door de beheerder, default 60 minuten) geen activiteit is geweest wordt de sessie automatisch uitgelogd.
 • Aanpassen e-mailadres: de ingelogde gebruiker kan zijn e-mailadres wijzigen. Deze e-mailaanpassing moet eerst geverifieerd worden door middels van een respons op een naar dat nieuwe e-mailadres gestuurde e-mail. Zolang het nieuwe mailadres niet is bevestigd, blijft het oude mailadres actief.

[334] De categorie “geslacht” niet meer tonen bij de accountgegevens

Het veld ‘geslacht’ wordt niet langer getoond en is ook in de beheerschermen voor gebruikers niet meer zichtbaar. Als aanhef in automatische mailberichten wordt ‘Heer/Mevrouw’ gebruikt.

[337] Archiveren, bewaren en verwijderen van gedeactiveerde gebruikers

Dagelijks controleert een batchjob of er gebruikers zijn die reeds een bepaalde (via een parameter instelbare) tijd gedeactiveerd zijn. Van deze gebruikers worden dan alle beschrijvende kolommen leeg gemaakt of van een nietszeggende waarde voorzien. In het portaal is onder 'Beheer' een tab 'Logging' toegevoegd. Hierin worden de resultaten van het archiveren aan de MMS beheerder getoond. In samenhang met deze wijziging zal het voor de MMS beheerder niet langer mogelijk zijn om accounts te ‘verwijderen’.

[338] Downloaden van persoonlijke gegevens

Het scherm 'Mijn instellingen' is uitgebreid met een overzicht van de functies die de ingelogde gebruiker bij Bronhouders heeft. Daarnaast is er een knop 'Download' toegevoegd waarmee de ingelogde gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens, inclusief deze functies, als pdf kan downloaden.

[401] Tonen van de gegevens van de terugmelder

In het geval van een terugmelding is het e-mailadres van de terugmelder zichtbaar voor ingelogde gebruikers die een functie hebben bij de bronhouder op wiens naam de terugmelding gesteld is. In alle overige gevallen is het e-mailadres van de terugmelder niet zichtbaar.

[476] E-mailadressen moeten uniek zijn

Bij het opvoeren of wijzigen van e-mailadressen van accounts en organisaties wordt afgedwongen dat deze uniek zijn. In verband met de e-mailcommunicatie over wachtwoord-resets en verlopen wachtwoorden mogen er geen dubbele e-mailadressen in MMS voorkomen.

[478] Synchronisatiemail bij e-mailwijziging t.b.v. contactadministratie SVB-BGT

Bij wijziging van het mailadres van een account en na bevestiging hiervan door de gebruiker zal het gewijzigde e-mailadres naar SVB-BGT worden gemaild zodat deze de contactadministratie kan bijwerken.

[486] Sessie-time out instelbaar door de SVB-BGT beheerder

Overige wijzigingen

[311] Bronhouder mag meldingen uit het opvulproces niet kunnen verwijderen

Wanneer het SVB-BGT een landelijk opvulproces uitvoert worden gaten in de BGT-bedekking en andere geconstateerde foutsituaties die door bronhouders moeten worden opgelost via MMS aan de betreffende bronhouders doorgegeven door middel van een automatisch opgevoerde mutatiemelding. In verband met de door het SVB-BGT verzorgde voortgangsadministratie mogen meldingen vanuit het opvulproces niet door de bronhouders verwijderd kunnen worden.

[427] Combinatie van functies van Coördinator en Beheerder mogelijk maken

Het wordt mogelijk dat hetzelfde account zowel de functie van Coördinator als die van Beheerder heeft. Bovendien mogen er per Organisatie meerdere accounts zijn met de functie Beheerder en/of Coördinator.

[431] Exporteren naar shape-file is weer mogelijk

Het exporteren van mutatiemeldingen en/of terugmeldingen naar shapefile is weer mogelijk gemaakt. Deze optie was tijdelijk gedeactiveerd omdat de WFS die er aan ten grondslag ligt het risico van een datalek bevatte.

[458] Rakende bronhouders niet notificeren bij meldingen vanuit het opvulproces

Wanneer het SVB-BGT een landelijk opvulproces uitvoert worden gaten in de BGT-bedekking en andere geconstateerde foutsituaties die door bronhouders moeten worden opgelost via MMS aan de betreffende bronhouders doorgegeven door middel van een automatisch opgevoerde mutatiemelding. Deze bronhouders ontvangen dan een notificatie-mail. De wijziging houdt in dat de rakende bronhouders deze mail niet ook krijgen, zoals in het verleden het geval was.

[460] Monitoring en alertering van berichtenverkeer MMS --> TMS

Wanneer in MMS de status van een Terugmelding wordt gewijzigd, wordt dit via automatisch berichtenverkeer doorgegeven aan TMS, de Terugmeldregistratie van het Kadaster. Wanneer er in deze communicatie iets fout gaat, bijvoorbeeld doordat TMS niet bereikbaar is, zal MMS het betreffende statusinfobericht nog 2x verzenden met een interval van 30 seconden. Als ook de 3e verzendpoging niet goed afgehandeld wordt zet MMS het automatisch berichtenverkeer naar TMS uit en wordt een e-mailnotificatie naar de beheerder van MMS gestuurd. Deze kan dan, nadat het probleem is opgelost, via een button het berichtenverkeer naar MMS weer aanzetten en een nieuwe verzendpoging doen.

Opgeloste storingen

[274] Onduidelijke meldingtekst

De tekst van een melding die sporadisch optreedt wanneer een bepaalde fout wordt gemaakt bij het inloggen is leesbaarder gemaakt.

[331] Fout bij toekennen gebruiker aan Organisatie

Zelfde als 475?

[416] Kolom toelichting in statushistorie te klein

In sommige gevallen trad een onverwachte fout op doordat de tekstbuffer van de statusinfo in de statushistorie van een mutatiemelding te kort was. Deze buffer is nu langer gemaakt.

[421] Zoekfunctie in beheerscherm ‘Berichtenverkeer’ vindt sommige records niet

Bij het zoeken op een bepaalde karakterstring in het beheerscherm ‘Berichtenverkeer’ toonde de resultaatlijst maximaal 15 rijen. Deze beperking is nu opgeheven. Om dit mogelijk te maken wordt maar een gelimiteerd aantal karakters in elke rij getoond. Via een <detail>-knop kunnen de overige karakters getoond worden.

[442] Bronhouder kan specifieke terugmeldingen niet op Afgerond zetten

Werd veroorzaakt door een probleem met de HTML-rendering in situaties waarbij er alleen een line-feed (chr(10)) in de tekst staat, in plaats van een line-feed+carriage-return (chr(10)+chr(13). De chr(13) wordt dan door de HTML-renderings automatisch toegevoegd wat problemen gaf bij de validatie in de status Afgerond. Oplossing: validatie-mechanisme aangepast.

[454] MMS kan niet diep genoeg inzoomen op de PDOK achtergrondkaart

De PDOK BGT achtergrondkaart kon in MMS 2 stappen minder diep inzoomen dan de PDOK viewer, waardoor bepaalde schaalafhankelijke informatie wel in de PDOK viewer (BGT achtergrondkaart) maar niet in MMS getoond kon worden. Oplossing: Dieper zoomniveau toegevoegd aan de BGT achtergrondkaart van MMS.

[475] Fout in Organisatie-rapport

Bij het tonen van de medewerkers in het detailoverzicht van het beheerscherm ‘Organisatie’ trad een fout op doordat het aantal MMS-gebruikers waaruit gekozen kan worden in de loop der tijd steeds verder is toegenomen. Om dit te voorkomen is de rapportstructuur van het detailscherm ‘Organisaties’ gewijzigd.

[482] Buffer overflow bij zoeken in de kaart

Er trad een fout op wanneer bij het zoeken in de kaart een zoek-adres van meer dan 32 karakters lang werd ingevoerd.

Known issues/niet opgeloste storingen

[383] Performance bij werken met groepen voldoet niet

Performance bij het werken met gegroepeerde mutatiemeldingen is onvoldoende.

[403] Performance dashboard is slecht

Het Dashboard opent zeer traag, verschilt per ingelogd account.

[404] Bij zoeken op wegnummers valt de gezochte weg vaak net buiten de kaart

Met name N-wegen worden op het automatisch gekozen zoomniveau vaak buiten de kaartextent getoond.

[411] MMS probeert 2 meldingen in 1 statusinfobericht te versturen

TMS verwacht per statusinfobericht maar 1 terugmelding. MMS verstuurt soms 2 terugmeldingen per bericht waarbij het verschil zit in een extra ‘0’ in de code van 1 van die 2.

[414] SVB-BGT kan geen terugmeldingen toewijzen aan andere bronhouder

Een SVB-BGT medewerker of beheerder kan terugmeldingen niet toewijzen aan een andere bronhouder.

[456] Synchroniseren van meerdere terugmeldberichten tegelijk lukt niet

Bij een ‘bulk-synchronisatie’ moeten de terugmeldingen niet in 1 bericht worden geplaatst, maar moet er voor elke terugmelding een apart bericht naar TMS verzonden worden

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.