Depotservice vraag en antwoord

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over het in depot geven van akten en stukken. U vindt hier ook informatie over de verschillende manieren van in depot geven.

Algemeen

Een in depot genomen bijlage kunt u tot 2 jaar na indepotname aan een ter inschrijving aan te bieden stuk koppelen. Na deze periode kan dat niet meer.

(Zie Kadasterregeling 1994, artikel 10 lid 67 en 8.)

  • Lever digitaal aan, want dit kost u minder dan aanleveren op papier. Bij aanlevering op papier zetten wij stukken om naar digitale bestanden. Daarvoor brengen wij de kosten in rekening. Deze bedragen 125,-.
  • Voorkom dubbele vermeldingen in akte en bijlage. Komt in de akte en in de bijlage een opsomming van de kadastrale omschrijving van de betrokken objecten, rechten en/of gerechtigden voor? Dan vergelijken wij beide opsommingen met elkaar. Dat doen wij ook als in akte en bijlage een kadastrale omschrijving of delen en nummers van de betrokken beperkte rechten voorkomt. Voor deze controleslag brengen wij de kosten in rekening. Deze zijn 8 x het kwartiertarief (als vermeld in artikel 27 lid b Tarievenregeling Kadaster).
  • Voorkom onvolledige of van elkaar afwijkende opsomming. Dan kan het stuk aan de hand van het depotstuk niet geheel of niet correct verwerkt worden, en vragen wij om verbetering van het ingeschreven stuk. Dat brengt voor u extra tijd en kosten met zich mee.

De tarieven van het elektronisch aanleveren en in depot geven, vindt u in de Tarievenregeling Kadaster op de pagina Tarieven. Voor het digitaliseren van analoge bijlagen door het Kadaster wordt 125,- extra in rekening gebracht.

Digitaal aanleveren

Een verzoek tot in depotname van digitale bijlagen of bewijsstukken dient u in met Web-ELAN. Meestal moet u daarbij een begeleidend aanvraagformulier meesturen, maar dat hoeft niet altijd. 

Is voor uw situatie geen formulier beschikbaar, dan kunt u uw bijlage zonder formulier in depot aanbieden. U ontvangt daarna van ons een e-mail met een digitaal getekend Bewijs van ontvangst. Na indepotname ontvangt u een Bewijs van indepotname, met daarop het depotnummer.

Hoe het inschrijven van een stuk met Web-ELAN in zijn werk gaat, leest u in de Installatie- en gebruikershandleiding Web-ELAN, paragraaf 5.4 'Verzoek tot inschrijven stuk'.

Met een equivalentieverklaring geeft u aan dat het betreffende depotnummer deel uitmaakt van het stuk.

  • Bij een afschrift: "Ondergetekende, ……, notaris te ……, verklaart dat dit afschrift samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ### inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is."
  • Bij een uittreksel: "Ondergetekende, .........., notaris te .........., verklaart dat dit uittreksel samen met de tekening die in bewaring is genomen met depotnummer ###  inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de desbetreffende gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is."

Als de bijlage deel uitmaakt van het ter inschrijving aangeboden stuk, kiest u bij uw inschrijving met Web-ELAN voor de button: 'Kies bijlage/bewijsstuk'. Bij soort bijlage/bewijsstuk kiest u voor: 'Depot bijlage/bewijsstuk mede in te schrijven' en vermeldt u het depotnummer.

Als de bijlage alleen dient ter overlegging, kiest u voor 'Depot bewijsstuk ter overlegging' en vermeldt u het depotnummer.

Gebruikt u een andere applicatie dan Web-ELAN en ondervindt u problemen? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Op papier aanleveren

Welke eisen er gelden voor stukken op papier aanleveren leest u op de pagina Eisen voor inschrijven van stukken op papier.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 45, optie 3. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.