Terug naar vorige pagina

Stappenplan BRK-PB wijzigingen Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft gevolgen voor de bij het Kadaster geregistreerde en nog in te schrijven beperkingenbesluiten. U moet als bestuursorgaan (bevoegd gezag) een aantal acties uitvoeren. Op deze pagina vindt u daarvoor een uitgebreid stappenplan.

De wijzigingen en acties worden beschreven in de door BZK verstuurde brief ‘Wijzigingen registratie publiekrechtelijke beperkingen’.
Bij deze brief is een bijlage verstuurd, de ‘Transponeringstabel Wkpb’. In deze bijlage wordt per grondslag (type besluit) aangegeven wat er wijzigt. Deze documenten vindt u op iplo.nl.

Wanneer kunt u de stappen uitvoeren?

Stappen 1 tot en met 4 kunt u alvast uitvoeren. Stap 5 kan worden voorbereid. Deze laatste stap wordt uitgevoerd als de functionaliteit na 2 januari 2024 beschikbaar is. 

Stappenplan

Na stap 1 hebt u een overzicht van alle ‘eigen’ ingeschreven publiekrechtelijke beperkingen. Dus van de BRK-PB geregistreerde Wkpb beperkingen. Het overzicht is bewerkt om de volgende stappen voor te bereiden.

Wat hebt u nodig bij stap 1?

Uit te voeren acties

 1. Log in op Mijn Kadaster en ga naar het BRK-PB portaal. 
  Alleen van het bevoegd gezag waaronder is ingelogd  staan de gegevens in de export.
 2. Maak een Excel-export in het BRK-PB portaal.
  In deze export staan de beperkingen die onder het bevoegd gezag vallen. 
 3. Filter op actuele beperkingen.
  Alleen de actuele beperkingen zijn nodig voor het uitvoeren van de acties.
 4. Ontdubbel. 
  Zorg dat er alleen unieke beperkingen in het bestand staan.
 5. Voeg 6 extra kolommen toe om in stap 2 een goede analyse te kunnen maken van de beperkingen:
  • Criterium/criteria (wat is voorwaarde voor de actie, dit volgt uit de transponeringstabel)
  • Ter beoordeling bij (bijvoorbeeld een vakafdeling die de Wkpb beheerder ondersteund)
  • Actie (bijvoorbeeld doorhalen, hercodering of geen actie)
  • Nieuwe grondslagcode (alleen in te vullen bij hercodering)
  • Nieuw OIN (alleen in te vullen bij hercodering i.c.m. nieuw bevoegd gezag)
  • Termijn (op welke termijn moet de actie worden uitgevoerd)
 6. Sla het bestand op.

Na stap 2 hebt u een analyse uitgevoerd op de gegevens van de export van stap 1. Dat houdt het volgende in:

 • overzicht van alle beperkingen die niet worden geraakt door de Omgevingswet.
 • overzicht van alle beperkingen waarvan na 1 januari 2024 de grondslag gewijzigd moet worden (actie hercodering). U heeft ook precieze informatie over de wijziging. Denk aan een nieuwe grondslagcode of verplaatsing naar de BRK of ander bevoegd gezag.
 • overzicht van alle beperkingen die na 1 januari 2024 direct of op termijn beëindigd moeten worden (actie doorhalen)
 • overzicht of er beperkingen zijn waarvan de registratie van nieuwe besluiten zich verplaatst naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) of naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).
 • overzicht wanneer de acties na 1 januari 2024 moeten worden uitgevoerd
 • een inschatting van de hoeveelheid werk

Wat hebt u nodig bij stap 2:

Uit te voeren acties

 1. Maak een eerste analyse
  Bepaal van ieder type grondslag in de transponeringstabel of er actie nodig is. De grondslagen ziet u terug als grondslagcodes van 2 of 3 letters.
  Tip: Gebruik voor deze actie de kolom ‘Benodigde acties’ uit de transponeringstabel. Hierin staan de criteria die bepalen wanneer u welke actie moet ondernemen.
 2. Maak een analyse per unieke beperking
  Bij de meeste grondslagen is er geen verdere analyse nodig, omdat de actie voor alle ingeschreven beperkingen van deze grondslag gelijk is. Soms moet de actie per unieke beperking (beperkings-ID) beoordeeld worden via de criteria uit de transponeringstabel.
 3. Vul de export aan met het resultaat van de analyse
  Gebruik hiervoor de kolommen die in Stap 1 zijn toegevoegd aan het bestand. De kolommen ‘Actie’, ‘Nieuwe grondslagcode’ en ‘Nieuw OIN’ worden gebruikt om het csv-bestand dat nodig is bij de uitvoering van de wijzigingen te vullen. In Stap 5 wordt dit verder toegelicht. 
 4. Controleer kort voor het uitvoeren van de acties of alle beperkingen in de export nog actueel zijn. Controleer ook of er nieuwe beperkingen zijn opgevoerd en voer voor deze beperkingen de analyse nog een keer uit.

Let op de datakwaliteit

In de export uit stap 1 staan de gegevens zoals deze door het bevoegd gezag zelf zijn geregistreerd. Houdt er rekening mee dat de geregistreerde grondslag mogelijk niet overeenkomt met de inhoud van het besluit. Controleer dit waar nodig. Controleer ook de actualiteit van de beperkingen.

Na stap 3 hebt u het volgende bereikt: 

 • U weet of er binnen uw organisatie besluiten worden genomen met een grondslag uit categorie B van de Transponeringstabel Wkpb.
 • Van de bestaande besluiten is bepaald of er overgangsrecht is of niet. En u weet wat daarvan de gevolgen zijn.
 • U weet welk type besluiten vanaf 1 januari onder de Wkpb vallen en daarom in de BRK-PB worden geregistreerd.
 • Medewerkers die betrokken zijn bij besluiten uit de categorie B van de transponeringstabel Wkpb weten van de wijzigingen en zijn hierop voorbereid. Zie ook stap 4 van het stappenplan.

Wat hebt u nodig bij stap 3?

In deze stap gaat het om de besluiten uit deel B van de transponeringstabel. Hierin staan beperkingen die op dit moment niet onder de Wkpb vallen. Deze beperkingen worden nu in de Basisregistratie Kadaster (BRK) geregistreerd op grond van een registratieverplichting in andere wetten dan de Wkpb. Dit zijn beperkingen volgens de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de Interimwet Stad- en Milieubenadering. 

In stap 2 zijn alleen de Wkpb beperkingen nagelopen die vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in de BRK-PB waren ingeschreven (deel A van de transponeringstabel). 

Uit te voeren acties:

 1. Ga na of uw organisatie besluiten met een grondslag uit categorie B van de Transponeringstabel neemt.
  Nee? Dan kunt u deze stap verder overslaan en doorgaan naar stap 4.  
 2. Zo ja, dan gaat u in de transponeringstabel Wkpb (deel B) per grondslag na wat er met de bestaande beperkingen moet gebeuren. 
 3. U bepaalt welke besluiten na 1 januari 2024 nog worden ingeschreven en welke niet meer.
 4. U bereidt eventuele acties en wijzigingen voor met (vak)afdelingen die dit uitvoeren. 

Wijzigingen en acties

In de transponeringstabel deel B wordt onderscheid gemaakt tussen beperkingen waarvoor overgangsrecht geldt, beperkingen waarvoor geen overgangsrecht geldt en beperkingen die een vergelijkbaar besluit terugkrijgen onder de Omgevingswet. Hieronder lichten we dit toe.

Wel overgangsrecht

 • Bestaande besluiten in de BRK worden gerespecteerd totdat deze in hun natuurlijke levenscyclus worden doorgehaald. 
 • Besluiten waarvoor een bepaalde procedure al was gestart onder het oude recht mogen nog wel in de BRK worden ingeschreven. Denk aan een saneringsproject of project voor aanleg en wijziging (spoor)wegen of een procedure afwijking geluidszone. 
 • Nieuwe besluiten mogen niet meer worden ingeschreven in de BRK. Omdat er geen wettelijke grondslag meer bestaat om deze in te schrijven in de openbare registers, zullen ze worden geweigerd.

Geen overgangsrecht

 • De bestaande besluiten moeten worden doorgehaald zodra de wet voorziet in een grondslag voor de verwijdering. Als bestaande besluiten worden doorgehaald, staan we dit wel toe.
 • Nieuwe besluiten mogen niet meer worden ingeschreven in de BRK. Omdat er geen wettelijke grondslag meer bestaat om deze in te schrijven in de openbare registers, zullen ze  worden geweigerd.

Besluiten waarvoor we een vergelijkbaar besluit terugkrijgen onder de Omgevingswet wat valt onder het Aanwijzingsbesluit Wkpb

 • Nieuwe besluiten worden na 1 januari 2024 in de BRK-PB geregistreerd
 • De nieuwe grondslagcodes zijn dan beschikbaar in het BRK-PB portaal. 
 • Er is hier geen sprake van hercodering van de bestaande besluiten.

Na stap 4 is de interne organisatie voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet .

Gevolgen voor de Organisatie van het bevoegd gezag

De wijzigingen in de registratie van beperkingen heeft gevolgen voor de organisatie en voor de werkprocessen bij het bevoegd gezag. Dit zal per organisatie verschillen. We hebben voor u een aantal aandachtspunten op een rij gezet. 

Aandachtspunten voor organisatie

De volgende aandachtspunten kunt u gebruiken om binnen de eigen organisatie verder navraag te doen. 

 1. Maak afspraken over de uitvoering van het werk door de wijzigingen van de Omgevingswet. Zorg dat bekend is wie (of welk team) dit doet en zorg voor voldoende capaciteit. Denk daarbij ook aan ondersteuning van bijvoorbeeld een vakafdeling.
 2. Informeer binnen de organisatie de teams en medewerkers die op de hoogte moeten zijn van de wijzigingen. Vergeet hierbij niet de vak-afdelingen. Zij moeten weten welke besluiten er in de BRK-PB, BRK of DSO moeten worden geregistreerd en beheerd. Zorg ook dat zij weten wie deze registratie uitvoert.
 3. Ga na of de wijzigingen gevolgen hebben voor bestaande werkprocessen binnen de organisatie. Pas deze aan. 
 4. Zorg dat medewerkers die een nieuwe taak krijgen de juiste autorisaties hebben. Dit kunnen ook medewerkers zijn die deze taken namens uw organisatie uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een Omgevingsdienst. 
 5. Pas het mandaatregister zo nodig aan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet er voor het aanbieden van stukken in de BRK een mandaat zijn. Ook de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de Wkpb-registratie moet in een mandaatbesluit- of machtigingsbesluit zijn vastgelegd.
 6. Informeer de gebruikers en beheerders van interne  informatiesystemen. Niet alle type beperkingen zitten na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog in de dataset van de BRK-PB. 

Na stap 5 zijn alle voorbereidingen afgerond en zijn de acties uitgevoerd. Dit houdt het volgende in:  

 • Het csv-bestand voor het wijzigen van de grondslagen is gemaakt. Vlak voor de verwerking hoeft dit bestand alleen nog gecontroleerd te worden op de actualiteit en volledigheid van de beperkingen.
 • Het csv-bestand en het pdf-brondocument voor het beëindigen van beperkingen (in bulk) is gemaakt. Vlak voor de verwerking hoeven deze bestanden alleen nog gecontroleerd te worden op de actualiteit en volledigheid van de beperkingen. 
 • Het is bekend hoe de nieuwe functionaliteiten worden gebruikt.
 • De wijzigingen zijn succesvol uitgevoerd.

Wat hebt u nodig bij stap 5:

Het Kadaster biedt 2 nieuwe functionaliteiten aan Wijzigen einddatum bulk en Wijzigen grondslag bulk. Hiermee kunnen de wijzigingen (onder acties in stap 2 vastgesteld) worden uitgevoerd.  Meer informatie over de functionaliteiten vindt u in de documenten:

Uit te voeren acties

 • Bereid het gebruik van de functionaliteiten voor met behulp van de beschrijvingen en de voorbeeld csv-bestanden. 
 • Voer daarna de acties (uit stap 2) uit in het BRK-PB portaal.

Toelichting bij nieuwe functionaliteiten voor het uitvoeren van de wijzigingen

Beschikbaarheid functionaliteiten

 • De nieuwe functionaliteiten voor het wijzigen van de einddatum van beperkingen (actie doorhalen) is op 2 januari 2024 beschikbaar in het BRK-PB portaal. 
  Dit is het opvoeren of wijzigen van de ‘Datum beëindiging’ (einddatum) van 1 of meerdere beperkingen. Hiermee eindigt de beperking. Beperkingen kunnen ook per stuk beëindigd worden via het detailscherm van de beperking.
 • De nieuwe functionaliteit voor het wijzigen van de grondslag van beperkingen (actie hercodering) is op 2 januari 2024 beschikbaar in het BRK-PB portaal.
  Dit is het wijzigen van de grondslag van 1 of meerdere beperkingen. Dat mag alleen voor  grondslagwijzigingen die volgen uit de Omgevingswet. Het is niet mogelijk via het detailscherm van een individuele beperking de grondslag te wijzigen. 
  Let op: Naar de BRK hercoderen van WVG beperkingen (voorkeursrechten) met als werkingsgebied een vrije contour is uiterlijk 1 februari 2024 beschikbaar. 
 • De functionaliteit voor het uitvoeren van de acties die nodig zijn bij een ‘gedeeltelijke Bruidsschat Omgevingsplan’ (bij bodembesluiten) is uiterlijk 31 maart 2024 beschikbaar

Gefaseerd werken is mogelijk

U kunt per functionaliteit meerdere keren een uniek csv-bestand aanbieden. Bijvoorbeeld om per grondslag de wijzigingen door te voeren of om de wijzigingen gefaseerd te verwerken.

Meer informatie over de wet- en regelgeving van de Omgevingswet

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) verzorgt de informatie over de wet- en regelgeving van de Omgevingswet. Meer informatie en documenten over de Wkpb en de omgevingswet vindt u iplo.nl.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.