Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Voor betere kwaliteit en kwantiteit van water

Waterkwaliteit die achteruit gaat, een dalend grondwaterpeil of juist wateroverlast. Hoe gaan we om met deze per regio verschillende problemen in het landelijk gebied? De kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater worden beïnvloed door klimaatverandering en de landbouw.

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zorgen boeren, waterschappen en overheden samen voor meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in Nederland. Alle informatie hierover is te vinden op de website van het DAW.

Naar website Agrarischwaterbeheer.nl

Zelf verantwoordelijk en vrijwillig

Belangrijk in de aanpak is dat boeren zelf verantwoordelijk zijn voor de maatregelen die zij nemen.  Ze dragen zo vrijwillig bij aan het maatschappelijke doel van beter waterbeheer op een manier die bij hun eigen bedrijfsvoering past. Dat kunnen ze doen door gebruik te maken van de kennis en het advies van onder meer het Kadaster.

Beleid sneller realiseren

Gebiedsgericht maatwerk is belangrijk bij het verbeteren van de inrichting, het gebruik en het beheer van landelijk gebied. Met ons onafhankelijk advies en onze procesbegeleiding verloopt verkavelen efficiënter. Daardoor kan overheidsbeleid sneller worden gerealiseerd, voor de verbetering van waterberging, waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en het beter benutten van schaars zoetwater bij droogte. Denk hierbij ook aan de extensivering nabij Natura 2000-gebieden, realisatie stikstofdoelen, transitie naar een duurzame kringlooplandbouw en meer.

Kadaster helpt initiatieven verder

Wij helpen initiatieven verder, bijvoorbeeld met het schrijven en begeleiden van (subsidie)projectvoorstellen. Ook kunnen we ons netwerk aanspreken om partijen samen te brengen en onafhankelijke procesbegeleiding te bieden.

Vraag en antwoord

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een programmatische aanpak van een grote kwaliteits- en ruimtelijke opgave in het landelijk gebied. Het doel is voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik in toekomstbestendige landbouw. Sinds 2013 werken agrarisch bedrijfsleven, waterbeheerders en overheden in dit programma samen om nationale en regionale wateropgaven en een economisch sterkere land- en tuinbouw te realiseren. 

Samenwerking tussen kennisinstellingen, waterschappen en overheden zorgt voor een belangrijke bijdrage aan een vitaler landelijk gebied. Een gebied met bedrijven die door goed en duurzaam ondernemerschap toekomstbestendig zijn. Het DAW-supportteam biedt een (unieke) structuur om ondernemers en waterbeheerders daarin te ondersteunen.  Meer informatie vindt u op de website van DAW.

Een gebiedsgerichte en regionale aanpak is belangrijk, omdat de opgaven per gebied verschillen.

Uitgangspunt van de gebiedsbenadering is om tot een specifieke mix van maatregelen te komen voor een bepaald gebied. Hierin kunnen ook andere maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied worden meegenomen.

Voor een aantal aspecten zijn landbouwbedrijven afhankelijk van partijen als waterschappen, provincies en gemeenten.

Opgaven voor waterkwaliteit variëren per (deel)stroomgebied. Dit geldt ook voor de doelmatigheid van de maatregelen waarmee deze opgaven kunnen worden aangepakt.

Omdat de effecten van klimaatverandering per regio sterk verschillen, vraagt klimaatadaptatie om een regionale aanpak. En, de regionale samenwerking maakt het gezamenlijk treffen van overkoepelende maatregelen mogelijk. 

De combinatie van kennis van regionale partners en data van overheden als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Kadaster geeft inzicht in de uitgangssituatie van eigenaren en gebruikers. 

De data biedt inzicht in bijvoorbeeld historische bedrijfsontwikkeling en gronddynamiek (structuurversterking agrarische sector door onder andere ruilen en verkavelen). Dat kan de haalbaarheid van opgaven en doelen voorspelbaarder maken, en de overheidsinzet effectiever.

De informatie uit het DAW zorgt dat samen met de waterschappen de belangrijkste gebieden kunnen worden gekozen.