Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Voor betere kwaliteit en kwantiteit van water

Waterkwaliteit die achteruit gaat, een dalend grondwaterpeil of juist wateroverlast. Hoe gaan we om met deze per regio verschillende problemen in het landelijk gebied? De kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater worden beïnvloed door klimaatverandering en de landbouw. In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zorgen boeren, waterschappen en overheden samen voor meer duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in Nederland.

Zelf verantwoordelijk en vrijwillig

Belangrijk in de aanpak is dat boeren zelf verantwoordelijk zijn voor de maatregelen die zij nemen.  Ze dragen zo vrijwillig bij aan het maatschappelijke doel van beter waterbeheer op een manier die bij hun eigen bedrijfsvoering past. Dat kunnen ze doen door gebruik te maken van de kennis en het advies van onder meer het Kadaster.

 

Beleid sneller realiseren

Gebiedsgericht maatwerk is belangrijk bij het verbeteren van de inrichting, het gebruik en het beheer van landelijk gebied. Met ons onafhankelijk advies en onze procesbegeleiding verloopt verkavelen efficiënter. Daardoor kan overheidsbeleid sneller worden gerealiseerd, voor de verbetering van waterberging, waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en het beter benutten van schaars zoetwater bij droogte. Denk hierbij ook aan de extensivering nabij Natura 2000-gebieden, realisatie stikstofdoelen, transitie naar een duurzame kringlooplandbouw en meer.

Vraag en antwoord

Interessant voor u?

Advies op maat op aanvraag

  •  inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  •  afstemmen belangen en mogelijkheden
  •  onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht op aanvraag

  •  situatie en ontwikkelingen in gebied
  •  analyse van impact die keuzes hebben
  •  basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Handige link