De Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB) is een centrale registratie van beperkingen die voortkomen uit de Wkpb (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen). Deze wet geeft aan welke beperkingen bij het Kadaster moeten worden geregistreerd. De beperkingen regelen wat eigenaren wel of niet met onroerende zaken mogen doen.

Welke beperkingen worden geregistreerd?

Alleen beperkingen die onder de werkingssfeer van de wet vallen, worden in de BRK-PB geregistreerd. De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft gevolgen voor in de BRK-PB geregistreerde beperkingenbesluiten. Wilt u meer infomatie over de Omgevingswet? En wat het voor u betekent? Ga dan naar de pagina Omgevingswet.

De bijlage van het aanwijzingsbesluit Wkpb bevat een specificatie van aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten. In de Uitvoeringsregeling Wkpb is een tabel opgenomen waarin de mogelijke werkingsgebieden per beperkingenbesluit zijn gespecificeerd. 

Wie is verantwoordelijk voor het registreren?

De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van de gegevens in de BRK-PB en voor de kwaliteit ervan. Dit zijn Ministeries, Provinciën, Waterschappen en Gemeenten. Het Kadaster beheert het beheerportaal BRK-PB en maakt de data hieruit voor diverse afnemers beschikbaar.

Bronhouder?

Als bronhouder bent u bij Wkpb-beperkingen verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden in de BRK-PB. Meer informatie vindt u op de pagina BRK-PB voor bronhouders.

Afnemer?

Als u een kadastraal informatieproduct aanvraagt, wordt bepaald of er publieksrechtelijke beperkingen zijn. Meer leest u op de pagina Het ontsluiten van BRK-PB data.

Nieuws

Nieuws item: Tarieven per 1 januari 2024

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2024 zijn tarieven. Het gaat om een algemene inflatiecorrectie van 13,2% en een verhoging van 6,3% voor enkele productgroepen. 

Lees artikel

Agenda BRK-PB

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

Er zijn publiekrechtelijke beperkingen die niet onder de Wkpb vallen, maar die wel bij het Kadaster in de BRK-PB worden ingeschreven. Dit zijn:

  • Geluidszone ex. art. 41 Wet geluidhinder
  • Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering
  • Besluit op grond van artikel 110i Wet geluidhinder
  • Besluit op grond van de Wet Milieubeheer

Deze beperkingsbesluiten kunnen digitaal worden ingeschreven in de BRK via SYVAS. Alleen kadastrale percelen kunnen als werkingsgebied aan deze categorie beperkingen worden gekoppeld.

De publiekrechtelijke beperkingen worden geleverd via:
•    Kadaster-on-line (eigendoms- en eigenaarsinformatie)
•    KIK Inzage
•    BRK Levering 
•    PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart)

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.