Terug naar vorige pagina

KIK-mogelijkheden

Op deze pagina leest u wat wel en niet mogelijk is met KIK.

Wat is mogelijk met KIK

De volgende modellen zijn beschikbaar voor KIK:

 • Hypotheekakten (optioneel: incl. overbruggingshypotheek) t.b.v.
  • ABP
  • Aegon
  • ABN-AMRO (incl. Florius en MoneYou) 
  • Argenta Spaarbank N.V.
  • ASR Levensverzekering
  • ING
  • Lloyds
  • MUNT
  • Nationale-Nederlanden Bank N.V.
  • Obvion
  • Rabobank
  • Syntrus Achmea
  • Vista Hypotheken B.V.
  • Volksbank (handelend onder de naam BLG, SNS en Regiobank) 
  • Triodos 
  • Credo 
  • Quion label:
   • IQWoon Robuust
   • WoonNu
   • Achmea
   • Allianz
   • HOLLAND WOONT
   • Clarian Wonen
   • Centraal Beheer
   • HT Hypotrust ELAN
   • HT Hypotrust
   • Vrijleven (BAWAG)
 • Particuliere hypotheek (optioneel: incl. overbruggingshypotheek)
 • Royementsakte: opzegging, afstand en vervallenverklaring van de gehele hypotheek of gedeeltelijke doorhaling van hypotheek t.l.v. één of meerdere objecten
 • Akte van levering van A naar B, al dan niet met;
  • Vestiging van erfdienstbaarheden (onder opschortende voorwaarden), kwalitatieve verplichting (al dan niet over- en weer)
  • Bestemmen van mandeligheid
 • Akte van levering van A naar C (met koop A-B of cessie recht op levering)
 • Akte van levering met meerdere koop-leveringen, partijen en/ of meerdere objecten
 • Registerverklaring koopovereenkomst
 • Akte van verdeling tussen echtgenoten, geregistreerd partners, samenwoners, vennoten in een VOF, commanditaire vennootschap en maatschap

Voorbeelden van modellen vindt u op de pagina KIK-voorbeeldakten

Een notaris kan in de equivalentieverklaring en aanhef optreden als: toegevoegd notaris, waarnemer van een vacant kantoor/protocol of waarnemer van een met verlof afwezige notaris.

 • Comparant betreft buitenlandse partij
 • Eén of meerdere gevolmachtigden treden op voor de hele partij of voor één of meerdere natuurlijke personen binnen de partij

Welke comparitie mogelijk is binnen de KIK-akte leest u in de Comparitie lijst.

 • 1 natuurlijk persoon die zelfstandig optreedt
 • 2 natuurlijke personen met een gezamenlijke burgerlijke staat en verschillend of gezamenlijk woonadres, met optioneel:
  • 1 of meerdere gevolmachtigden die optreden namens 1 persoon
  • 1 persoon die namens zichzelf en namens de ander optreedt
 • 2 of meer natuurlijke personen zonder affectieve relatie en met een verschillend of gezamenlijk woonadres, met optioneel de keuzes:
  • 1 of meerdere gevolmachtigden die optreden namens 1 of meerdere personen
  • 1 persoon die namens zichzelf en namens de ander(en) optreedt
 • 1 of meerdere natuurlijke personen of niet-natuurlijke personen handelend (al dan niet in privé) namens 1 of meerdere niet-natuurlijke personen (inclusief vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap)
 • 1 of meerdere natuurlijke personen of niet-natuurlijke personen kunnen in verschillende hoedanigheden handelen als:
  mondeling of schriftelijk gevolmachtigde, directeur, bestuurder, burgemeester, rechtsgeldig vertegenwoordiger, curator, bewindvoerder, vennoten of maten

Registergoederen en zakelijke rechten m.b.t. één of meerdere percelen/ (onder)appartementsrechten:

 • Eigendom
 • Eigendom belast met één of meerdere rechten van vruchtgebruik of gebruik en bewoning
 • Eigendom belast met één of meerdere zakelijke rechten als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht
 • Eigendom belast met één of meerdere rechten van erfpacht. Eeuwigdurend is mogelijk
 • Erfpacht op opstal of opstal op erfpacht. (alleen mogelijk bij percelen)
 • Recht van erfpacht of ondererfpacht. Eeuwigdurend is mogelijk
 • Erfpacht op opstal of opstal op erfpacht (alleen mogelijk bij percelen)
 • Recht van opstal of onder opstal
 • Eigendom belast met één of meerdere rechten van opstal, opstal nutsvoorzieningen of opstal leidingen
 • Eén of meerdere percelen met afwijkend BAG-adres
 • Combinaties van bovenstaande rechten zijn mogelijk
 • Oppervlakte registergoed in are of vierkante meters
 • Een onverdeeld aandeel of een onbekend onverdeeld aandeel in een appartementsrecht
 • Een onverdeeld aandeel in een perceel
 • Onbekend onverdeeld aandeel bij een mandelig perceel
 • Eén of meerdere percelen zonder huisnummers/ plaatselijke aanduiding/ plaatselijk niet nader aangeduid
 • Eén of meerdere percelen met meerdere binnenlandse adressen/ meerdere huisnummers
 • Eén of meerdere percelen met voorlopige kadastrale grenzen
 • Per object een verkoopprijs (bij levering en Registerverklaring koopovereenkomst)
 • Mogelijkheid koop- en aanneemsom op te nemen
 • Mogelijkheid leveren van schepen, netwerken en luchtvaartuigen
 • Legitimatiebewijs uitgegeven door een gemeente of instantie

Wat is niet mogelijk met KIK

 • Rechtsfeiten in het tweede (niet-Kadaster) deel
 • Comparitie waarin de erfgenamen van een overledene (kadastraal gerechtigde) optreden
 • Comparitie met een ‘rol’ of functie 'executeur' of 'commissaris van de koning'
 • Niet-notariële stukken, zoals rechterlijke uitspraken, beslagen en instellingen rechtsvordering
 • Verbeterakten (rectificatie, clerical error, aanvullende akte)
 • Akte van levering waarvan de naamswijziging NNP niet bekend is bij het Kadaster
 • Teboekstelling luchtvaartuigen & schepen en het registreren van netwerken
 • Een koopsom, hoofdsom of andere tegenprestatie met een waarde van 5 miljoen euro of meer
 • Uitgifte erfpacht, erfpachtconversie, vestiging opstal en vestiging vruchtgebruik
 • Akte inhoudende uitsluitend vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting of bestemming mandeligheid (wel mogelijk in combinatie met een akte van levering)
 • Akte van veiling/ vaststelling veilingsvoorwaarden
 • Verklaring van erfrecht of executele/ verklaring van verjaring
 • Afgifte legaat
 • Akte van schenking of ruiling
 • (Wijziging, onder-)splitsing in appartementsrechten
 • Koop is op basis van mondelinge koopovereenkomst
 • Einde zakelijk recht door tenietgaan of vermenging
 • Hypotheekakten van andere banken dan hiervoor (wel mogelijk met KIK) vermeld
 • Akte betreffende rangwisseling, cessie en bijverband
 • Doorhaling beslag en doorhaling/ afstand van een gedeelte van de hoofdsom/ de schuldeiser of één van de schuldenaren

Informatie en tips

 • Nadere omschrijving zakelijke rechten
 • Aanhaling bestaande erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen
 • Kettingbeding
 • Publiekrechtelijke beperkingen zoals een beschermd monument
 • Energielabel
 • Wet bodembescherming

Binnen het KIK-programma wordt voortdurend gewerkt aan het uitbreiden van het aantal KIK-modellen en de mogelijkheden binnen deze KIK-modellen. Uw wensen met betrekking tot toe te voegen functionaliteit kunt u doorgeven aan het meldpunt notariaat.

De specifieke (on)mogelijkheden kunnen per softwareleverancier verschillen. Uw softwareleverancier is van de door het Kadaster geboden mogelijkheden op de hoogte. Vragen hierover kunt u stellen aan meldpunt notariaat.

Contact meldpunt notariaat

088 - 183 35 00

Contactformulier

Meer informatie