BRK-PB releasenotes

Inhoud releases

Nieuw uiterlijk en nieuwe functionaliteit 

Onderstaande vernieuwingen zijn beschikbaar: 

 • Nieuw uiterlijk BRK-PB applicatie
 • Functionaliteit ‘Terug naar Mijn Kadaster’ beschikbaar 

Nieuw uiterlijk BRK-PB applicatie 

Locatie: alle tabbladen.

Het uiterlijk van de BRK-PB beheerapplicatie is vernieuwd. De applicatie heeft nu de huisstijl van het Kadaster. De functie en structuur van de applicatie blijven hetzelfde. 

Functionaliteit ‘Terug naar Mijn Kadaster’ 

Locatie: linksboven op alle tabbladen.

Met de functionaliteit ‘Terug naar Mijn Kadaster’ keert de gebruiker terug naar de startpagina van Mijn Kadaster. Niet opgeslagen gegevens in de BRK-PB beheerapplicatie raken verloren en kunnen niet worden hersteld. 

Gewijzigde functionaliteiten

Onderstaande wijzigingen in bestaande functionaliteiten zijn beschikbaar:

 • Prefix in de kolom ‘identificatie’ verwijderd uit het exportbestand
 • Nieuwe versie van de BGT beschikbaar 

Prefix verwijderd uit exportbestand

Locatie: : tabblad ‘Raadplegen’ rechtsboven in het scherm

De beperkingenregistratie in de BRK-PB kan met de exportfunctionaliteit worden geëxporteerd in het formaat CSV of Excel. In het exportbestand is de inhoud van de kolom met de naam ‘identificatie’ gewijzigd. In deze kolom is de prefix ‘NL.IMKAD.PubliekrechtelijkeBeperking.’ voorafgaand aan de unieke aanduiding van de betreffende beperking verwijderd.

Nieuwe versie BGT beschikbaar

Locatie: tabblad ‘Inschrijven’

Bij het inschrijven van een publiekrechtelijke beperking kan er een BGT-object als werkingsgebied worden geselecteerd op de kaart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de BGT-WMTS van PDOK. PDOK heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld en bij het tonen van de kaartlaag voor BGT-objecten wordt nu gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de BGT-WMTS.

De subtypen werkingsgebieden functioneel gebied en tunneldeel uit de BGT kunnen nog niet worden geselecteerd op de kaart.

Vragen?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Nieuwe functionaliteiten

Er zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar:

 • Wijzigen van een groot aantal werkingsgebied-objecten
 • Zoeken op object(identificatie) van het werkingsgebied
 • Zoeken op het nummer van een monument uit het rijksmonumentenregister

Wijzigen groot aantal objecten

Het is al mogelijk om op het tabblad ‘inschrijven’ bij een beperking een groot aantal BRK-, BAG- of BGT-objecten tegelijk te relateren. Inmiddels is het ook mogelijk om een groot aantal objecten te wijzigen. Het wijzigen houdt zowel het toevoegen als het verwijderen in. In beide situaties is het slechts mogelijk om maximaal 2000 objecten te relateren.

U kunt dit doen door die objecten in een bestand aan te bieden. Per type werkingsgebied is een CSV-bestand beschikbaar. U kunt deze bij het Kadaster opvragen. Bij het wijzigen is het mogelijk om handmatige invoer te combineren met bestandsinvoer. Denk aan het toevoegen van 1 object gecombineerd met het verwijderen van meerdere objecten. Het is niet mogelijk om dezelfde objecten in 1 actie te verwijderen en toe te voegen.

Zoekveld werkingsgebied

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’ – zoekscherm

Bronhouders kunnen op het tabblad ‘raadplegen’ zoeken op de identificatie van het werkingsgebied-object. U kunt zoeken op de identificatie van een BRK-, BAG- of BGT-object. Het is alleen mogelijk om op de identificatie van 1 werkingsgebied-object te zoeken.

Hoe kunt u zoeken op object?

U selecteert eerst het betreffende type werkingsgebied. Het is niet mogelijk om op een subtype van een object te zoeken.

Afhankelijk van het typewerkingsgebied, kunt u de volgende gegevens invullen:

 • BRK-objecten: de aanduiding van het object uit de BRK. U geeft minimaal de kadastrale gemeente & sectie op. Bij het zoeken op appartementsrecht bent u verplicht om ook het perceelnummer op te geven.

 • BAG-objecten: de identificatie van het BAG-object. Dit nummer moet volledig worden opgegeven. Het is niet mogelijk om op een deel van het identificatienummer te zoeken.

 • BGT-objecten: de identificatie en type van het BGT-object. Dit nummer moet volledig worden opgegeven. Het is niet mogelijk om op een deel van de identificatie te zoeken.

Let wel dat er enkel wordt gezocht op de bij de publiekrechtelijke beperkingen geregistreerde werkingsgebied-objecten. Dit kan dus mogelijk anders zijn dan de output in (onze) informatieproducten, zoals in Kadaster-On-Line. Daarbij wordt immers wel een vertaling naar kadastrale percelen gemaakt.

Zoekveld monumentnummer

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’ – Zoekscherm

Op het tabblad raadplegen is het veld ‘monumentnummer’ toegevoegd aan het zoekscherm. Het monumentnummer is het unieke nummer van een rijksmonument uit het rijksmonumentenregister. Het monumentnummer is zichtbaar in het zoekresultaat. Het zoekresultaat bevat alleen resultaten waarbij het ingevoerde monumentnummer exact gelijk is aan het geregistreerde monumentnummer.

Bij het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen op basis van de grondslag EWA, EWE, EWB en EWD is het veld monumentnummer een verplicht veld. Dit veld is alleen bedoeld voor de beheerder van het bestuursorgaan met de opleggingsbevoegdheid voor dit type beperkingen. Om die reden zal dit zoekveld alleen worden gebruikt door de beheerder van dit bestuursorgaan.

Vragen?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Toevoegen van een groot aantal BRK- of BAG-objecten 

Locatie: tabblad ‘Inschrijving’

Bronhouders kunnen er op het tabblad ‘inschrijven’ voor kiezen om een beperking aan 1 of meerdere werkingsgebied-objecten te relateren. Dat kan vanaf nu ook voor een groot aantal BRK-, BAG- of BGT-objecten tegelijk. 

Hoe registreert u een groot aantal objecten?

Als u een groot aantal objecten wilt registreren, dan moeten die objecten via een CSV-bestand worden aangeboden. Per type werkingsgebied is een bestand beschikbaar. Dit staat op de pagina Wkpb-documenten.

Voor het toevoegen van het bestand kiest u voor ‘selecteer bestand'.
Afhankelijk van het type object, vult u in het bestand de volgende gegevens in:

 • BRK-objecten: de aanduiding van het object uit de BRK
 • BAG-objecten: het identificatienummer van het toegelaten BAG-object
 • BGT-objecten: het identificatienummer en type van het toegelaten BGT-object

In het bestand zelf geven we met een ‘headerregel’ aan welke gegevens u in welke kolom moet vermelden. Voor de verwerking moet deze headerregel in het CSV-bestand blijven staan. 
Haalt u deze headerregel weg, dan wordt het werkingsgebied-object, wat op de eerste regel staat, niet bij de beperking geregistreerd. 
De kolommen zijn van elkaar gescheiden door een komma. Deze komma mag niet gevolgd worden door een spatie, let daar goed op! De waarden in een kolom plaatst u tussen dubbele quotes (").

Vanaf het moment dat u bij het opvoeren kiest voor ‘selecteer bestand’, is het niet langer mogelijk om objecten via de kaart te selecteren of losse identificaties van het object op te voeren. Deze mogelijkheden worden (pas) weer actief als u het invoer-bestand verwijderd.

Mogelijke foutmelding bij valideren BGT-objecten

Bij het valideren van een groot aantal BGT-objecten krijgt u mogelijk een foutmelding. Probeer het dan nog nogmaals, of neem contact met het Kadaster op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Verklaring kaart verplicht bij inschrijven contour 

Locatie: tabblad ‘Inschrijven’

Publiekrechtelijke beperkingen kunnen in de vernieuwde Wkpb (BRK-PB) worden ingeschreven op basis van een contour. De contour kan met een GML-bestand tegelijk met het in te schrijven brondocument van de beperking worden ingeschreven. De regel is dat bij elke inschrijving op basis van een contour, een kaart moet zijn gevoegd waarop de geometrie is afgebeeld. De kaart moet een topografische ondergrond hebben uit de BGT of BRT.
Het is verplicht te verklaren dat een kaart aan het brondocument is toegevoegd bij het inschrijven of muteren van een beperking op basis van het werkingsgebied contour (handmatig ingetekende geometrie) in het BRK-PB beheerportaal. Dit geldt alleen voor het werkingsgebied contour. Als bij het inschrijven- of muteren van een beperking een contour is toegevoegd, is het verplicht een 2e verklaring af te geven. Deze verklaring moet naast de equivalentieverklaring worden aangevinkt op het tabblad ‘inschrijven’. Door het aanvinken wordt een 2e verklaring aan het brondocument toegevoegd. Deze is dan zichtbaar op het voorblad van het ingeschreven besluit.

Actualiseren werkingsgebied

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’ – Detailscherm

Een werkingsgebied bestaat uit 1 of meer objecten uit de basisregistraties BAG, BGT of BRK of een handmatig ingetekende geometrie (contour). De objecten kunnen vervallen wanneer zij in de bron een status krijgen die voor de BRK-PB niet meer als actueel aangemerkt kan worden. Een object is dan dus niet langer valide. 
Het vervallen van een werkingsgebiedobject komt voort uit een wijziging in een basisregistratie. Dat kan bijvoorbeeld een perceel zijn dat is gesplitst, een verblijfsobject dat is samengevoegd of een pand dat is gesloopt. 

Het actualiseren van vervallen werkingsgebiedobjecten was eerder nog niet mogelijk. De functie ‘Actualiseren werkingsgebied’ biedt die mogelijkheid nu wel.

Hoe werkt het actualiseren van het werkingsgebied?

Een beperking met een vervallen werkingsgebiedobject ziet u in een gele signaalkleur in het werkblad ‘Raadplegen’. Beëindigde of herroepen beperkingen zijn hiervan uitgezonderd. Deze krijgen geen gele signaalkleur. 
Na het aanroepen van de functie verschijnt een nieuw scherm, waarin het vervallen werkingsgebied in kolommen wordt gepresenteerd. Bij meer dan 50 objecten bladert u naar een volgende pagina of pagina’s. Door te klikken op de ‘-‘ aanduiding kunt u een object uit het werkingsgebied verwijderen. De identificatie wordt dan opgenomen in de lijst met te verwijderen objecten. Voor het toevoegen van een object dient de identificatie in de lijst met toe te voegen objecten te worden opgenomen. Er kunnen alleen objecten worden toegevoegd uit dezelfde registratie. Het minimumaantal objecten in een werkingsgebied bedraagt 1. Het verwijderen van alle objecten leidt dan ook tot een foutmelding.

Exportfunctionaliteit

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’ rechtsboven in het scherm

De beperkingenregistratie in de BRK-PB kan voor gebruik worden geëxporteerd in het formaat CSV of Excel. Met de exportfunctionaliteit wordt de gehele beperkingenregistratie van het bestuursorgaan  gedownload. Een gebruiker die de Wkpb beheert voor meer dan één bestuursorgaan dient voor elk afzonderlijk bestuursorgaan in te loggen om de beperkingenregistratie van dit orgaan te exporteren. 

De inhoud van de te downloaden export staat los van het op dat moment getoonde overzicht op het scherm, dat mogelijk een selectie van alle beperkingen bevat. Niet-actuele beperkingen worden als zodanig gemarkeerd in de export. Waar het datamodel van de Wkpb relationeel is, bevat de export 1 bestand waar meerdere verschijningsvormen van een beperking in ondergebracht kunnen zijn. Zo kan een beperking ontstaan, gewijzigd en beëindigd zijn waardoor deze meerdere keren en met andere attribuutwaarden in de export kan zijn opgenomen. Ook kan een beperking meerdere keren voorkomen als deze een werkingsgebied heeft dat uit meer dan één object bestaat. Elk object is dan in een afzonderlijke regel opgenomen met een gelijkluidende identificatie van de beperking. Ook combinaties van voorgaande varianten komen (veelvuldig) voor.  De bestandsnaam van de export bevat datum en tijdstip, alsmede de naam van het bestuursorgaan. De export kan worden bewaard door de gebruiker in zijn beheeromgeving, het bestand wordt níet in de BRK-PB bewaard.

Het kan voorkomen dat er tijdens het exporteren naar het formaat Excel een time out error ontstaat. Wij doen ons best om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Als u dit probleem ervaart, dan kunt u contact met ons opnemen.  

De betekenis van de onderscheiden velden is als volgt:

Veldnaam

terug te vinden in BRK-PB?

betekenis

identificatie

ja, verkort en alleen numeriek

Unieke aanduiding van de betreffende beperking. In de export wordt het unieke nummer voorafgegaan door de aanduiding ‘NL.IMKAD.PubliekrechtelijkeBeperking.’

naamBevoegdGezag

ja

De statutaire naam van overheidsorganisatie die de beperking beheert.

kenmerk

ja

Optioneel gegeven dat de beheerder om redenen van herkenbaarheid of vindbaarheid kan toevoegen aan de beperking en dat alleen beheerdoelen van de gebruiker dient.

aantekening

ja

Optioneel gegeven dat de beheerder om redenen van herkenbaarheid of vindbaarheid kan toevoegen aan de beperking en dat alleen beheerdoelen van de gebruiker dient.

datumInWerking

ja

De datum waarop het betreffende besluit in werking treedt.

datumBeeindiging

ja

De eerste datum waarop de beperking niet meer van kracht is. Is deze datum de datum van vandaag of ligt deze achter ons, dan is de beperking niet meer van kracht. Indien datumInWerking gelijk is aan datumBeeindiging is de beperking herroepen.

codeGrondslag

ja

De code van 2 of 3 letters die de wettelijke grondslag vormt voor de betreffende beperking. De code verwijst naar een wet of een wetsartikel op grond waarvan het besluit is ingeschreven in de openbare registers.

waardeGrondslag

ja

De korte omschrijving van betekenis van codeGrondslag, uitgeschreven in de betreffende wet en voorzien van een  korte toelichting

typeWerkingsgebied

ja

Soort werkingsgebied dat voor de betreffende beperking is gekozen. Mogelijke waarden zijn: BAG_OBJECT, BGT_OBJECT, BRK_OBJECT en CONTOUR

vervallenObjecten

ja

Indicatie of het werkingsgebied een of meer objecten bevat die niet meer geldig zijn. . Mogelijke waarden zijn ONWAAR en WAAR

register

ja

Aanduiding van het soort register waarin het brondocument is ingeschreven.

reeks

ja

Verwijzing naar de oorspronkelijke (mogelijk tussentijds vervallen) kadastervestiging waar het stuk oorspronkelijk is ingeschreven.

deel

ja

De aanduiding van het deel binnen de reeks, waarin het stuk is geregistreerd.

nummer

ja

Het volgnummer van het stuk binnen het deel van het register.

tijdstipAanbieding

ja, als ‘Tijdstip inschrijving’

Datum en tijdstip waarop het betreffende brondocument is ingeschreven in de openbare registers en de bijbehorende gegevens zijn opgenomen in de BRK-PB

datumOntvangst

ja, alleen in de essentialia- en equivalentieverklaring

Datum waarop de betreffende brondocument door de bronhouder is aangeboden aan de openbare register en de bijbehorende gegevens zijn opgenomen in de beheerapplicatie BRK-PB

datumKenbaarheid

ja

De datum waarop het besluit kenbaar is gemaakt op de voor de bronhouder gebruikelijke wijze, bijvoorbeeld op een site of in een huis-aan-huisblad

typeObjectBAG

indirect door code objecttype in het identificatienummer of door de lengte van het identificatienummer

Gekozen objecttype uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Mogelijke waarden zijn ligplaats, pand, standplaats, verblijfsobject en woonplaats

identificatieObjectBAG

ja

Identificatienummer van het BAG-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

indicatieObjectVervallenBAG

ja

Indicatie of een BAG-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking niet meer geldig is. Mogelijke waarden zijn WAAR en ONWAAR.

identificatieObjectBGT

ja

Identificatienummer van het BGT-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

indicatieObjectVervallenBGT

ja

Indicatie of een BGT-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking niet meer geldig is. Mogelijke waarden zijn WAAR en ONWAAR.

identificatieObjectBRK

nee

Unieke aanduiding van het BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking. In de export wordt het unieke nummer voorafgegaan door de aanduiding ‘NL.IMKAD.KadastraalObject.’

kadastraleGemeenteBRK

ja

Kadastrale gemeentenaam van het BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

sectieBRK

ja

Kadastrale sectie van het BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

perceelnummerBRK

ja

Kadastraal perceelnummer van het BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

appartementsrechtVolgnummerBRK

ja

Volgnummer van het appartementsrecht van het BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking.

indicatieObjectVervallenBRK

ja

Indicatie of een BRK-object dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de beperking niet meer geldig is. Mogelijke waarden zijn WAAR en ONWAAR.

Locatie: tabblad ‘Inschrijven’ 

Selecteren van meerdere objecten via de kaart

Een BRK-, BAG- of BGT-object kon al worden geselecteerd op de kaart. Dit kan in het scherm ‘Inschrijven’. Inmiddels is de multiselect-functie waarmee vanuit de kaart meerdere objecten als werkingsgebied kunnen worden aangeklikt beschikbaar.

Bij gebruikmaking van de invoervelden en multi-select op de kaart is de kaart leidend. Dit houdt in dat de invoerlijst wordt aangevuld met de objectidentificaties indien er op objecten op de kaart worden aangeklikt. De kaart wordt echter niet bijgewerkt indien er objectidentificaties aan de invoerlijst worden toegevoegd. Onder de velden in de invoerlijst staat welk objecttype is geselecteerd. Hiernaast wordt ter controle nog aangegeven welk subtype is geselecteerd.

Vrije contour tekenen

Locatie: werkblad ‘Tekenen’

Met de functie ‘Tekenen’ kan een contour worden getekend en als GML-bestand lokaal worden opgeslagen bij de bronhouder.

Door in- en uitzoomen of het verschuiven van het kaartbeeld kan er worden genavigeerd. Ook het intikken en het selecteren van een adres (al of niet met postcode) in het invulveld leidt tot de gewenste locatie. Met het uitklapmenu ‘Selecteer kaarten’ kunnen onderdelen van de BRK, de BAG en de BGT worden aan- en uitgezet. Het gekozen kaartbeeld wordt pas bij een grote schaal zichtbaar. De volgorde van aan- en uitzetten bepaalt de zichtbaarheid van het kaartbeeld.

Met de knop ‘Tekenen aan’ wordt de tekenfunctie geactiveerd. In de kaart kan nu een hoekpunt van een vlak worden vastgelegd door op de linker muisknop te klikken. Een volgende klik maakt de eerste zijde van de veelhoek zichtbaar. Bij minimaal 3 muisklikken is een vlak gevormd. Dubbelklikken op het laatste hoekpunt legt de veelhoek vast. Punten en lijnen zijn niet toegestaan als werkingsgebied. Er kunnen op deze wijze meerdere vlakken worden gevormd. De GML wordt dan als multipolygoon vastgelegd. Let er op dat vlakken elkaar niet raken of snijden. 

Met deze tekenfunctie kunnen vooralsnog geen vlakken met gaten (zogeheten donuts) worden gevormd. Bij een foutieve invoer kan het vlak met de functie ‘Wissen’ worden verwijderd. Er is geen snap-functie op objecten uit de BRK, BAG en BGT. Met de functie ‘Opslaan’ wordt de gecreëerde GML in de eigen werkomgeving opgeslagen. De browserfunctionaliteit bepaalt in welke map het bestand terecht komt. Het bestand kan daarna via het werkblad ‘Inschrijven’ (of bij een mutatie via het werkblad ‘Raadplegen’) aan de BRK-PB worden aangeboden. De tekenfunctie staat dus los van het inschrijvings- of wijzigingsproces.

Inschrijven beperking met een contour als werkingsgebied

Locatie: werkblad ‘Inschrijven’

Als de grondslag van een publiekrechtelijke beperking de contour als werkingsgebied toestaat wordt na selectie van CONTOUR gevraagd om een GML-bestand te selecteren. Dit selecteren kan door het bestand vanuit een lokale map naar het aangegeven vak te slepen of door het bestand in de map aan te klikken. Bij inschrijving is slechts één GML-bestand toegestaan. Na selectie wordt de geselecteerde GML getoond in de kaart, waarbij op basis van de GML wordt ingezoomd op het kaartbeeld. Ter referentie wordt tevens de kadastrale kaart als ondergrond afgebeeld. 

De GML kan worden verwijderd en het selectieproces kan worden herhaald. Na het verwijderen van een GML als werkingsgebied wordt het kaartbeeld pas ververst nadat een nieuwe GML is geselecteerd. Als GML kan een bestand gekozen worden dat met de functie ‘Tekenen’ is vervaardigd, maar ook GML’s die via een andere applicatie zijn aangemaakt kunnen worden aangeboden. 

Een GML die niet aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet wordt direct na selectie afgekeurd. In de rode balk boven aan de pagina wordt dan aangegeven waarom de GML wordt afgekeurd. Een dergelijke GML wordt niet getoond in de kaart. Uit het zichtbaar worden van een GML kan daarom worden afgeleid dat het bestand aan de inschrijvingsvereisten voldoet.

Door de nieuwe werkwijze rond het aanbieden van GML’s is ook de user-interface voor het aanbieden van brondocumenten aangepast. Dit functie-onderdeel is nu in lijn gebracht met het selecteren van GML’s, waarbij geldt dat slechts één brondocument ter inschrijving kan worden aangeboden.
 

Wijzigen werkingsgebied

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’

Een werkingsgebied bestaat uit 1 of meer objecten uit de basisregistraties BAG, BGT of BRK of uit handmatig ingetekende geometrie (contour). Het wijzigen van een werkingsgebied was niet mogelijk als dit gebied uit meer dan 50 objecten bestond. De functie ‘Wijzigen werkingsgebied’ biedt die mogelijkheid nu wel.

Na het aanroepen van de functie verschijnt een nieuw scherm, waarin het bestaande werkingsgebied in kolommen wordt gepresenteerd. Bij meer dan 50 objecten kan gebladerd worden naar een volgende pagina of volgende pagina’s. Door te klikken op de ‘-‘ aanduiding kan een object uit het werkingsgebied worden verwijderd. De identificatie wordt dan opgenomen in de lijst met te verwijderen objecten. Voor het toevoegen van een object dient de identificatie in de lijst met toe te voegen objecten te worden opgenomen. Er kunnen alleen objecten worden toegevoegd uit dezelfde registratie. Het minimumaantal objecten in een werkingsgebied bedraagt 1. Het verwijderen van alle objecten leidt dan ook tot een foutmelding.

Het wijzigen van een werkingsgebied vloeit voort uit een wijzigingsbesluit, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak en heeft dus rechtsgevolg. Het bijbehorende brondocument wordt gelijktijdig met het wijzigen van het werkingsgebied ingeschreven in de openbare register. De ‘Datum kenbaarheid’ van besluit, beroep of uitspraak wordt met de wijziging in de BRK-PB opgenomen en door de bronhouder opgevoerd. 

Vereiste variabelen:

 • Te verwijderen objecten aangegeven met de objectidentificatie of kadastrale aanduiding
 • Toe te voegen objecten aangegeven met de objectidentificatie of kadastrale aanduiding
 • Na het ingeven van voorgaande twee soorten variabelen dient minimaal één objectidentificatie over te blijven
 • Datum kenbaarheid
 • Brondocument
 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Verplichtingen wijzigen niet-valide objecten vervalt

In de vorige release gold de verplichting om bij het wijzigen van een werkingsgebied ook de niet-valide objecten te vervangen door valide objecten. Deze verplichting vervalt met versie 1.07. De functie ‘Wijzigen van een werkingsgebied’ is niet bedoeld om 1 of meer vervallen werkingsgebieden te actualiseren. We adviseren bronhouders dit actualiseren tot nader bericht te laten rusten.

Aanwijzen van een BGT-object als werkingsgebied

Locatie: tabblad ‘Inschrijven'

Een beperking kan worden ingeschreven met 1 of meer BGT-objecten als werkingsgebied. In het scherm ‘Inschrijven’ wordt in dat geval als ‘Type werkingsgebied’ voor ‘BGT’ gekozen. Op basis van de gekozen grondslag wordt de mogelijkheid om de BGT als werkingsgebied te kiezen al of niet aangeboden. Er zijn 6 toegelaten BGT-objecttypen als werkingsgebied: functioneel gebied, kunstwerkdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, scheiding, tunneldeel. Het BGT-objectenhandboek geeft meer informatie over de betekenis van deze typen.

Een object aanwijzen kan door in het invulveld de identificatie ervan in te voeren (38 karakters – zonder koppeltekens) en het bijbehorende objecttype te selecteren. Meerdere objecten in 1 beperking voegt u toe aan het werkingsgebied met de ‘+’-knop. 

Een BGT-object kan ook worden geselecteerd op de kaart. Voor het selecteren maakt u gebruik van de PDOK-service voor de BGT. De geboden functionaliteit is hiervan afhankelijk. Om de BGT in beeld te krijgen selecteert u deze registratie als werkingsgebied. Voor een goede selectie van de objecten kan het nodig zijn in te zoomen op de kaart zodat de grootschalige topografie goed zichtbaar wordt. Als in het invul-vak in de kaart een (BAG-)adres wordt ingegeven dan wordt direct volledig ingezoomd. In de BGT-kaartlaag kunt u objecten aanklikken. Wordt een voor de Wkpb niet-toegelaten object geselecteerd, dan is dit object op de kaart gemarkeerd met een blauwe bies maar wordt de identificatie niet overgenomen in het invulveld. Selecteert u een voor de Wkpb toegelaten object, dan is het object op de kaart gemarkeerd met een blauwe bies en wordt de identificatie wel overgenomen in het invulveld. Onder dit veld staat welk objecttype is geselecteerd. Hiernaast wordt ter controle nog aangegeven welk subtype is geselecteerd.

Omdat BGT objecten ‘over elkaar heen’ kunnen liggen is het soms moeilijk en een enkele keer onmogelijk om objecten op de kaart te selecteren.  Zoom daarom zo ver mogelijk in voordat u een keuze maakt en controleer de gemaakte keuze goed.  Met de ‘-’ knop verwijdert u een object uit de lijst. Als u op deze wijze 1 of meer BGT-objecten selecteert, is het invoerproces verder gelijk aan het kiezen van objecten uit de BAG of de BRK als werkingsgebied.

Vereiste variabelen:

 • Grondslag
 • Type werkingsgebied: BGT
 • Werkingsgebied met identificatie van functioneel gebied, kunstwerkdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, scheiding en/of tunneldeel (minimaal 1 object)
 • Datum kenbaarheid
 • Datum in werking
 • Datum beëindiging (indien bekend bij inschrijving)
 • Brondocument
 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Transitie met BGT-objecten

Maakt u voor de transitie gebruik van het beheerportaal, hebt u BGT-objecten als werkingsgebied en wilt u aansluiten op de BRK-PB? Dan is de laatste hobbel met versie 1.06 mogelijk weggewerkt.

Het transitieportaal biedt géén mogelijkheid om BGT-objecten als werkingsgebied te kiezen. Gaat uw gemeente via sheet en transitieportaal de transitie in en wilt u BGT-objecten als werkingsgebied aanwijzen? Neem dan contact op met het transitieteam Wkpb van het Kadaster.  Vermeld vast hoeveel beperkingen er bij benadering worden voorzien van BGT-objecten als werkingsgebied.

Wijzigen van een werkingsgebied

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’

Een werkingsgebied van een bestaande beperking wijzigen, kan door een nieuw brondocument in te schrijven. Dit brondocument kan een wijzigingsbesluit zijn, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat het werkingsgebied is gewijzigd. De wijziging kan een uitbreiding of een inkrimping van het gebied zijn. Bij een wijziging van een werkingsgebied door middel van een contour wordt het oude werkingsgebied geheel vervangen door de nieuw aangeleverde contour. Bij een wijziging van een werkingsgebied op basis van BAG-, BGT- of BRK-objecten moet minimaal 1 object als werkingsgebied overblijven. 

Eén of meer vervallen objecten in het werkingsgebied staat het wijzigen van dat werkingsgebied op basis van een besluit, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak niet langer in de weg. De noodzaak om de beperking te beëindigen of te herroepen en vervolgens opnieuw in te schrijven met een ander werkingsgebied hoort hiermee tot het verleden.

Werkingsgebieden met meer dan 50 objecten kunnen nog niet gewijzigd worden. Hier wordt nog aan gewerkt. De functie ‘Wijzigen van een werkingsgebied’ is niet bedoeld om een of meer vervallen werkingsgebieden te actualiseren. Bronhouders wordt geadviseerd dit actualiseren tot nader bericht te laten rusten.

Vereiste variabelen:

 • Datum kenbaarheid
 • Brondocument
 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Toegestane variabelen (1 variabele is vereist):

 • BAG-object (toevoegen en/of verwijderen)
 • BGT-object (toevoegen en/of verwijderen)
 • BRK-object (toevoegen en/of verwijderen)
 • Contour (vervangen)

Locatie: tabblad ‘Raadplegen’ – Detailscherm

Herroepen van een beperking

Een bestaande beperking kan worden herroepen (voorheen: ingetrokken) door een brondocument in te schrijven. Dit brondocument kan een intrekkingsbesluit zijn, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat het oorspronkelijke besluit nooit had mogen worden genomen of had mogen worden ingeschreven.  Bij het herroepen van een beperking wordt de ‘Datum beëindiging’ gelijk gesteld aan de ‘Datum in werking’ waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de beperkingen juridisch nooit heeft bestaan. Dit laat onverlet dat de beperking wel in kadastrale informatieproducten kan zijn opgenomen.

Vereiste variabelen:

 • Datum kenbaarheid

 • Brondocument

 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Toevoegen van een brondocument

Een brondocument kan worden toegevoegd aan een bestaande beperking door deze in te schrijven. Dit brondocument kan een wijzigingsbesluit zijn, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak. Indien met het document de attribuutwaarden ‘Werkingsgebied’ en/of de ‘Datum beëindiging’ veranderen, dienen de functies ‘Wijzigen van een  werkingsgebied’ danwel ‘Beëindigen beperking’ te worden gebruikt. Het toevoegen van een brondocument is met name bedoeld voor situaties waarbij de ontbindende voorwaarden om de beperking te beëindigen worden gewijzigd, bijvoorbeeld door veranderende eisen om een pand in de nieuwbouwstaat terug te brengen.

Vereiste variabelen:

 • Datum kenbaarheid

 • Brondocument

 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Wijzigen van een werkingsgebied

Een werkingsgebied van een bestaande beperking kan worden gewijzigd door een nieuw brondocument in te schrijven. Dit brondocument kan een wijzigingsbesluit zijn, een beslissing in administratief beroep of een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat het werkingsgebied is gewijzigd. Deze wijziging kan zowel een uitbreiding als een inkrimping van het gebied betreffen. Bij een wijziging van een werkingsgebied door middel van een contour wordt het oude werkingsgebied geheel vervangen door de nieuw aangeleverde contour. Bij een wijziging van een werkingsgebied op basis van BAG-, BGT- of BRK-objecten dient minimaal één object als werkingsgebied over te blijven. Werkingsgebieden met meer dan 50 objecten kunnen nog niet gewijzigd worden.

Vereiste variabelen:

 • Datum kenbaarheid

 • Brondocument

 • Equivalentie- en essentialiaverklaring (aanvinken)

Toegestane variabelen (1 variabele is vereist):

 • BAG-object (toevoegen en/of verwijderen)

 • BGT-object (toevoegen en/of verwijderen)

 • BRK-object (toevoegen en/of verwijderen)

 • contour (vervangen)

Vraag en antwoord

U kunt zich aanmelden voor onze RSS-feeds. Via de RSS-feed Wkpb houden we u op de hoogte van de BRK-PB releaseberichten. Via de RSS-reader krijgt u dan automatisch een melding als er een nieuw bericht online staat.