WOZ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoud van de landelijke voorziening WOZ. Wilt u op de hoogte gehouden worden van releasenotes, storingen en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feeds.

Releases

In onze releasenote van 31 augustus was vermeld dat uniformeringsafspraak 6 naar productie was gebracht. Uit ervaring van onze leveranciers bleken enkele casussen niet uitvoerbaar omdat hierop nog de foutmelding LVWZ068, – Ten onrechte toekomstmutatie, afging. 

LVWZ068 gaat niet langer af wanneer:

 • de toekomstmutatie een medebelanghebbende betreft. 
 • statusBelang van de medeBelanghebbende wordt gewijzigd met een toekomstmutatie 
 • de datum eindGeldigheid in de toekomst ligt ten opzichte van het tijdstip bericht bij het uitvoeren van een toekomstmutatie. 

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via het contactformulier of telefonisch via 088 - 183 43 00.

Bugfix WOZ Terugmelden op SWO’s

Het was niet mogelijk om terug te melden op een Sluimerend WOZ-object. Dit was niet opgenomen in de catalogus. Dit is nu aangepast. Hiervoor is tevens een gecorrigeerde catalogus 1.0.3 beschikbaar.

Bugfix op header in statusOverzichtResponse

In de header van de statusOverzichtResponse ontbraken de WSA gegevens (Action, MessageID, To), deze zijn nu conform standaard toegevoegd.

Aanpassing catalogus WOZ Terugmeldingen in voorbereiding nieuwe statusBeschikking

In Q4 zal er gewerkt worden aan de ondersteuning van 6 nieuwe statussen voor het attribuut statusBeschikking (status 4 t/m 9). In voorbereiding op deze wijziging zijn de nieuwe statussen alvast opgenomen in de gecorrigeerde catalogus 1.0.3. Deze nieuwe statussen worden echter pas ondersteund na live-gang in Q4.

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

In overleg met de betrokken partijen is tijdens de Klankbordgroep Berichtenverkeer van 14 september besloten om de huidige versie van Uniformeringsafspraak 9 – Correcties naar de productieomgeving van de LV-WOZ te brengen. Deze update bevat aanpassingen waarmee de gevallen die niet gecorrigeerd konden worden nu kunnen worden verwerkt. 


Releases die onderdeel zijn van deze update

Met deze release implementeren wij de uniformeringsafspraken over correcties zoals die zijn vastgelegd in document Uniformeringsafspraken WOZ.
Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke release op de Externe testomgeving, die onderdeel zijn van deze release op productie:

 1. Releasenote 18 april 2023 – Correctie oudste beginGeldigheid ETO
  De oudste beginGeldigheid zal voortaan uitsluitend gecorrigeerd worden als alle elementen van een entiteit zijn opgenomen in de correctie. Wordt geprobeerde de oudste beginGeldigheid te corrigeren door middel van een wijziging, ook dan moeten alle elementen opgenomen zijn. Zo niet, dan wordt deze behandeld als een gewone correctie en blijft de oudste beginGeldigheid ongewijzigd.
   
 2. Releasenote 4 juli – Het gebruik van sleutelsynchronisatie op ETO
  Bij de verwerking van synchronisatieberichten gebruikt de Landelijke Voorziening voortaan uitsluitend sleutelSynchronisatie om de te muteren relatie vast te stellen. De verwerking van dienstberichten blijft met deze update ongewijzigd. Zie de releasenote van 4 juli voor detailinformatie over de regels omtrent het gebruik van de sleutelSynchronisatie. 

  Aanvullend is met deze release een bug opgelost bij het gebruik van verwerkingssoort E. 
   
 3.  Releasenote 31 augustus – Corrigeren ingangsdatumObject ETO
  Voor de attributen ingangsdatumObject, einddatumObject, beginRelatie, eindRelatie, ingangsdatumWaarde en waardepeildatum houdt de LV-WOZ uitsluitend formele historie bij. Een bug is opgelost waarbij een correctie van deze attributen niet volledig werd doorgevoerd.

Daarnaast hebben we een bug in normalisaties opgelost, deze stond sinds 30 mei op de Externe testomgeving en is tevens met de release van vandaag naar productie gegaan. Zie releasenote 30 mei 2023.

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ: telefoonnummer: 088-183 43 00 via het contactformulier Klantenservice WOZ.

Update MijnOverheid

De voorwaarden waaronder iemand een WOZ-waarde van een woning mag inzien via MijnOverheid zijn aangescherpt. We tonen alleen de recentste WOZ-waarde. Tenzij met zekerheid vastgesteld kan worden dat de ingelogde burger het jaar daarvoor ook al een belang had bij het WOZ-object.

WOZ-waarden

Is iemand bekend in de LV-WOZ? Dan worden beide WOZ-waarden getoond. Is iemand niet bekend in de LV-WOZ? Dan controleren wij de BRK om te kijken of deze burger op dit moment eigenaar is van een WOZ-object. Als dit zo is dan tonen we de recentste waardepeildatum. We onderzoeken of het mogelijk is dit in de toekomst uit te breiden. Zo kunnen we eventueel de WOZ-waarde van het jaar daarvoor ook tonen.

Gebruik attribuut locatieOmschrijving

Eind augustus is vastgesteld dat sommige bronhouders van de LV-WOZ oneigenlijk gebruik maken van het attribuut locatieOmschrijving. Vastgelegd is in het koppelvlak StUF WOZ 3.12 dat de locatieomschrijving enkel gebruikt mag worden voor het invullen van de aanvullende omschrijving van de ligging van een WOZ-object ten opzichte van de dichtstbijzijnde verblijfsobject, standplaats, ligplaats of openbare ruimte. In de LV-WOZ komen wij echter tegen dat onder andere Voorletters, (achter)namen, relaties tot objecten en status van verbouwing van het object worden geregistreerd in dit veld.

Attribuut locatieOmschrijving niet langer weergegeven

Het veld locatieOmschrijving was openbaar inzichtelijk in alle producten van de LV-WOZ waaronder het WOZ-waardeloket, met een potentieel datalek tot gevolg. Tot nader orde wordt de inhoud van het attribuut locatieOmschrijving niet langer weergegeven in het WOZ-waardeloket. Alleen de indicatie (locatieOmschrijving aanwezig) wordt getoond. Alle andere producten van de LV-WOZ zijn zodanig afgeschermd dat hierbij niet ingegrepen is. We willen onze bronhouders vragen om hun gebruik van het attribuut locatieOmschrijving te controleren en waar nodig aanpassingen door te voeren. 

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:
telefoonnummer: 088-183 43 00
via het contactformulier Klantenservice WOZ

Bugfix notatie attribuutnamen

Een voorbeeld van het opgeven van een attribuut in een terugmelding conform de specificaties is:

<dmks:Attribuut>
    <dmks:Uri>urn:attribuut:WOZ/aanduidingWozObject/postcode</dmks:Uri>
    <dmks:BetwijfeldeWaarde>1234AB</dmks:BetwijfeldeWaarde>
    <dmks:VoorgesteldeWaarde>9876ZY</dmks:VoorgesteldeWaarde>
</dmks:Attribuut>

Hierin begint de Uri altijd met “urn:attribuut:” en volgt daarna het pad van het specifieke attribuut. Het pad heeft een hiërarchische structuur en de onderdelen worden gescheiden met een slash (/) conform de RFC 8141-standaard. De eigen implementatie van de Landelijke Voorziening WOZ voldeed echter niet aan deze specificatie. Dat is nu opgelost. Ook de catalogus (bijlage bij de specificaties) was niet juist. Er is nu een gecorrigeerde catalogus beschikbaar. U hoeft niets te wijzigen als uw implementatie al voldeed aan de specificaties.

Bugfix notatie bronverwijzing

In de specificaties voor het opgeven van een bronverwijzing in een terugmelding is:

<dmks:Bronverwijzingen>
    <dmks:Bronverwijzing>
        <dmks:Uri>urn:woz:012301234567</dmks:Uri>
    </dmks:Bronverwijzing>
</dmks:Bronverwijzingen>

De eigen implementatie van de Landelijke Voorziening WOZ voldeed echter niet aan deze specificatie. Dat is nu opgelost. De specificaties zijn niet gewijzigd en u hoeft niets te wijzigen als uw implementatie al voldeed aan de specificaties.
U vindt de details van de API voor terugmeldingen in de productbeschrijving op onze website.

Vragen of suggesties voor verbetering?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:
telefoonnummer: 088-183 43 00
via het contactformulier Klantenservice WOZ
 

Uniformeringsafspraken correcties – Corrigeren ingangsdatumObject op ETO

In de testfase in juni bleek dat in sommige situaties ingangsdatumObject niet volledig werd gecorrigeerd terwijl dat wel had gemoeten. Naar aanleiding van deze constatering bleek vervolgens dat dit ook bij correcties van einddatumObject, beginRelatie, eindRelatie, ingangsdatumWaarde en waardepeildatum voor kon komen.

Voor deze attributen houdt de Landelijke Voorziening geen materiële historie bij (uitsluitend formele historie). De fout in de verwerking is gevonden en opgelost.

Uniformeringsafspraken medebelanghebbenden – Toekomstmutaties toegestaan op ETO

Voor het werken met medebelanghebbenden zijn in de uniformeringsafspraken regels opgenomen voor het BSKMB-bericht en voor synchronisatieberichten waarin medebelanghebbenden voorkomen.

In het BSKMB-bericht mag in de toevoegkennisgeving voegMedeBelanghebbendeToeWOZ mag in de relatie heeftBelanghebbende de eindRelatie worden ingevuld ondanks dat de verwerkingssoort T is. Wel moet zoals gespecificeerd in de Conformiteitstoets beginGeldigheid gelijk zijn aan beginRelatie.

In WOZ-synchronisatieberichten mag voor de relatie heeftBelanghebbende een toekomstmutatie worden gebruikt

 • voor het wijzigen van statusBelang van 0 naar 8 (met verwerkingssoort W) en
 • voor het beëindigen van de relatie (met verwerkingssoort E).

Dit mag uitsluitend voor een medebelanghebbende (aanduidingEigenaarGebruiker M). Een mutatie is een toekomstmutatie wanneer beginGeldigheid later ligt dan tijdstipBericht.

Vragen of suggesties voor verbetering

Wilt u meer informatie ontvangen over deze release? Hebt u vragen of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

2 gemelde storingen

Klantenservice WOZ

Stel uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten.