BRK-PB voor bronhouders

De bronhouders zijn verantwoordelijk

Bij publiekrechtelijke beperkingenbesluiten geldt (aansluitend op de bekendmaking) de verplichting tot registratie in de BRK-PB. Binnen maximaal vier kalenderdagen na de dag waarop beperkingenbesluit kenbaar is gemaakt. Als bronhouder bent u er verantwoordelijk voor dat dit goed en op tijd gebeurt. 

Beheerportaal BRK-PB

Het registreren en bijhouden van een publiekrechtelijke beperking is mogelijk via het BRK-PB beheerportaal. Het portaal is via Mijn Kadaster benaderbaar. Voor het inloggen op Mijn Kadaster is eHerkenning op minimaal niveau EH3 vereist. Wanneer ook andere organisaties, bijvoorbeeld een Omgevingsdienst de werkzaamheden voor u uitvoeren dan kunnen zij via een ketenmachtiging toegang krijgen tot uw portaal. Meer informatie over e-Herkenning kunt u vinden op de pagina mijn kadaster en eHerkenning.

Registratie en het register

Als een beperking in de BRK-PB wordt geregistreerd wordt het onderliggende beperkingenbesluit tegelijk ingeschreven in het Openbaar Register. 

In het Openbaar Register van het Kadaster worden authentieke brondocumenten ingeschreven. In deze brondocumenten zijn de oorspronkelijke gegevens beschreven. Als deze gegevens veranderen, zorgt u als bronhouder ervoor dat de verandering ook wordt opgenomen in het register. 

In de registratie (BRK-PB) wordt per beperking de verwijzing naar de brondocumenten en essentialia vastgelegd. Essentialia zijn de bij een in te schrijven beperking benodigde gegevens waardoor de registratie wordt bijgewerkt.

Uitgebreidere informatie over de Wkpb vindt u op de pagina documentatie Wkpb.

Registratie eisen 

Voor brondocumenten over publiekrechtelijke beperkingen zijn de volgende (technische) inschrijvingsvereisten van toepassing:

  • type pdf (pdf met een portfolio- of bijlagenstructuur zijn niet toegestaan)
  • maximaal aantal van 24 lettertypen (embedded fonts/embedded types)
  • niet corrupt (direct leesbaar bij openen)
  • maximale omvang 100 Mb
  • tags zijn toegestaan
  • digitaal ondertekende documenten zijn niet toegestaan

Werkingsgebied

Objecten uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) of handmatig ingetekende geometrieën kunnen als werkingsgebied worden geregistreerd. Dit schema is te gebruiken voor het aanleveren van vrije contouren aan de BRK-PB.

Het geregistreerde werkingsgebied moet eenduidig en niet voor interpretatie vatbaar in het brondocument zijn opgenomen. De locatie wordt verbeeld door een beschrijving, een kaart of een opsomming van objecten (kadastrale aanduiding of identificatienummer). Voor de leesbaarheid is het handig om ook een adres of een lokale aanduiding in het document op te nemen.

Wijzigen

Wilt u een publiekrechtelijke beperking wijzigen dan zijn naast het brondocument ook de wijzigingsdatum en het te wijzigen werkgebied van belang.

Vraag en antwoord

U vindt het tarief voor het inschrijven van een publiekrechtelijke beperking in de BRK-PB op onze tarievenpagina.

In het kader van het programma Beter Kenbaar is tussen de VNG en het Kadaster een vaste jaarlijkse vergoeding afgesproken voor de periode van 01-01-2021 t/m 31-12-2029. Dit geldt alleen voor de inschrijvingskosten van de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen.

Het brondocument moet duidelijkheid geven over:

  • De opgelegde beperking
  • Het tijdvak waarbinnen de beperking geldt
  • Eventuele voorwaarden voor het opheffen van de beperking

Het brondocument biedt ook rechtszekerheid: de beperking kan er als het ware mee worden afgedwongen. Om deze zekerheid te borgen heeft de wetgever bepaald dat iedereen het brondocument moet kunnen inzien. Daarom moeten subject-gebonden gegevens worden geanonimiseerd. Een voorbeeld van het anonimiseren vindt u op de pagina documentatie Wkpb.

Bij inschrijving wordt het besluit in de openbare registers opgenomen met een registeridentificatie bestaande uit deel, nummer en reeks. In het beheerportaal BRK-PB is dit brondocument direct of via het pb-identificatienummer te traceren.

In het BRK-PB beheerportaal is het mogelijk om op het tabblad ‘inschrijven’ bij een beperking een groot aantal BRK-, BAG- of BGT-objecten tegelijk in te schrijven of te wijzigen. De CSV-bestanden kunt u op deze pagina downloaden.

U kunt maximaal 2.000 objecten in een CSV-bestand aanbieden. Bij het wijzigen is het mogelijk om handmatige invoer te combineren met bestandsinvoer. Denk aan het toevoegen van een object gecombineerd met het verwijderen van meerdere objecten.

Het is niet mogelijk om dezelfde objecten in een actie te verwijderen en toe te voegen.

Als een beperking is beëindigd of herroepen, wordt de beperking en de stukverwijzing naar de brondocumenten niet meer ontsloten. Een eenmaal in het openbaar register ingeschreven brondocument blijft ingeschreven en kan dus altijd nog worden opgevraagd. Wees u hier bewust van bij het inschrijven van een brondocument.

Uitgebreidere informatie over het beëindigen of het herroepen vindt u in het handboek op de pagina documentatie Wkpb.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.