Terug naar vorige pagina

WOZ-detailgegevens

Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens aan inwoners en bedrijven. WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat en banken. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. De afgelopen jaren heeft DataLand deze taak namens gemeenten uitgevoerd.

Van DataLand naar het Kadaster

Op 1 januari 2022 nam het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Gemeenten zijn bronhouders van deze WOZ-data. Het is nodig dat ze een nieuwe overeenkomst met het Kadaster aangaan om de gegevens bij het Kadaster aan te leveren. In een aantal gevallen zorgen belastingsamenwerkingen namens gemeenten voor deze aanlevering. Op 1 maart waren 277 van de 342 gemeenten aangesloten. Dit aantal neemt de komende tijd nog toe.

Nieuwe naam: van WOZ-detailgegevens naar WOZ+
In 2020 is onder de projectnaam ‘WOZ-detailgegevens’ gestart met de voorbereidingen om diensten van DataLand over te nemen door het Kadaster. Op 1 januari 2022 nam het Kadaster de taken van DataLand over en is er gekozen voor een nieuwe naam: WOZ+. Deze nieuwe naam ziet u binnenkort terug op onze pagina's en webformulieren.

Beëindiging Dataland
Dataland heeft zijn activiteiten per 1 januari 2022 beëindigd. Hebt u vragen of wilt u contact opnemen met de vereffenaar? Gebruik dan het contactformulier Dataland.

Voor bronhouders: leveren op basis van een nieuwe overeenkomst

  • U ontving als gemeente of samenwerkingsverband van ons een nieuwe overeenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te sturen naar het Kadaster. Overeenkomst niet ontvangen, kwijt of vragen hierover? Neem contact met ons op via het contactformulier WOZ+.
  • Leveringscontactpersonen van gemeenten krijgen per e-mail informatie over het aanleverproces bij het Kadaster.
  • Vanaf 1 januari 2022 levert u geen WOZ-detailgegevens meer aan bij DataLand, maar levert u WOZ+ gegevens aan bij het Kadaster.

Voor afnemers: vervangende producten

Als afnemer krijgt u vervangende producten voor de Vastgoedscanner en de databestanden van DataLand.  

Meer informatie

Vraag en antwoord

DataLand is gestopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar de gegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet, blijven de WOZ+ gegevens in een landelijke dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de BAG en de LV-WOZ.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ+ gegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering? Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Stel uw vraag via het contactformulier. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie.

Uw gemeente heeft hier enige tijd geleden een overeenkomst voor ontvangen. Hebt u deze niet gekregen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

In de Wet WOZ staat dat er een basisregistratie WOZ is, en dat een gemeente verplicht is om onroerende zaken, zoals gebouwen en grond, te registreren en te waarderen. Met andere woorden: gemeenten hebben een wettelijke taak in de uitvoering van de Wet WOZ. Dit staat beschreven in artikel 1 lid 2 jo. artikel 37a lid van deze wet. De wet WOZ bepaalt ook dat gemeenten waardegegevens met bijbehorende temporale kenmerken en meta-kenmerken aan het Kadaster moeten leveren. Dit staat in artikel 37b, lid 1. Het gaat hier om de levering voor de LV-WOZ die volgens de wet in beheer is bij het Kadaster.

Het Kadaster beheert de LV-WOZ. Daarin zijn de gegevens uit de door de gemeenten beheerde basisregistratie WOZ opgenomen. Dat staat in artikel 37aa van de Wet WOZ. Een verdere uitwerking van deze taak staat in artikel 3 lid 1 sub n van de Kadasterwet.

De WOZ+ gegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze plusgegevens zijn nu beschikbaar via het Kadaster.

De Wet WOZ verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV-WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV-WOZ leest u op de pagina WOZ.

U blijft de records 00, 20, 40, 21, 22, 35, 91, 92 leveren zoals u gewend bent. 

Belangrijk: er is 1 uitzondering

U levert het WOZ-waardegegeven en gegevens om het attribuut eigendom te bepalen niet aan het Kadaster. Het Kadaster ontvangt het WOZ-waarde gegeven via de LV-WOZ.  Door het gebruik van de KadasterTaxTool wordt deze informatie automatisch uit uw StUF-TAX bestand verwijderd.

Het verzamelen en leveren van WOZ+ gegevens heeft veel toegevoegde waarde voor gemeenten en voor de maatschappij. Soms zijn ze zelfs van cruciaal belang. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • WOZ+ gegevens zijn essentieel voor provincies en veiligheidsregio’s die toezicht houden op, en zorgen voor de veiligheid in een regio. Ze zijn cruciaal bij een grote brand of een ramp.
  • Ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland ontvangen deze gegevens voor beleidsvorming en analyses op het gebied van veiligheid en financiële controle. Ze gebruiken de gegevens ook voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen.

De WOZ+ gegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV-WOZ voorkomt. 

Er is geen verplichting voor bronhouders om de WOZ+ gegevens te leveren aan het Kadaster. Maar het mag wel, en er is een maatschappelijke meerwaarde om die gegevens landelijk te verstrekken.

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 van de Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele kenmerken en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan alleen het waardegegeven. 

Het Kadaster verstrekt uitsluitend gegevens aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen. Hierbij handelen wij volgens de geldende juridische kaders van de Wet WOZ. 

Ja, in de WOZ+ gegevens kunnen gegevens voorkomen die persoonsgegevens zijn. De AVG schrijft voor dat er dan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemaakt. Om díe reden is er bij de door het Kadaster voorgestelde leveringsovereenkomst ook een verwerkersovereenkomst meegestuurd aan gemeenten (en andere bronhouders). Het Kadaster is immers verwerker voor gemeenten voor wat betreft de WOZ+ gegevens. De verwerkersovereenkomst is alleen bedoeld voor de levering van die WOZ+ gegevens die (in)direct tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Zo zijn gemeenten en het Kadaster compliant aan de AVG.

In bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst is het waardegegeven ten onrechte en per abuis opgenomen. Het Kadaster is op grond van de wet voor de LV-WOZ verwerkingsverantwoordelijke en dan is het niet nodig het waardegegeven in de verwerkersovereenkomst op te nemen omdat het Kadaster dit gegeven al op grond van de wet ontvangt. Het waardegegeven maakt dus geen onderdeel uit van de levering van WOZ+ gegevens aan het Kadaster. In de loop van 2022 stuurt het Kadaster een vervangende “bijlage 1” aan de deelnemende gemeenten.

Is een WOZ+ gegeven toch een persoonsgegeven? Dan is de grondslag voor de levering van dit gegeven de uitvoering van een taak voor de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6.1(e) AVG) in combinatie met artikel 38 Wet WOZ.

Bij het Kadaster volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met bronhouders spelen we in op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ+ gegevens voor afnemers toegankelijk.

Levert u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster? Dan krijgt u vanaf dat moment toegang tot het WOZ Kwaliteitsdashboard van uw gemeente. Hiermee krijgt u direct en continu informatie over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu ook al de kwaliteitsdashboards voor bijvoorbeeld de BAG, BGT en Wkpb.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Stel uw vraag via het contactformulier of bel met 088 - 183 47 00

Handige link

VNG Ledenbrief

VNG stuurde leden een brief over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand.