WOZ-detailgegevens

Van DataLand naar het Kadaster

Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens aan inwoners en bedrijven. WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat en banken. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. De afgelopen jaren heeft DataLand deze taak namens gemeenten uitgevoerd.

Uiterlijk op 1 januari 2022 neemt het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Gemeenten zijn bronhouders van deze WOZ-data. Het is nodig dat ze een nieuwe overeenkomst met het Kadaster aangaan om de gegevens bij het Kadaster aan te leveren. In een aantal gevallen zorgen belastingsamenwerkingen namens gemeenten voor deze aanlevering.

Voor bronhouders: overgang naar nieuwe overeenkomsten

 • Als gemeente of belastingsamenwerking kunt u uw WOZ-detailgegevens vooralsnog blijven aanleveren bij DataLand. Ook kunt u kwaliteitsrapportages blijven inzien.
 • U ontvangt als gemeente of samenwerkingsverband van ons een nieuwe overeenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te sturen naar het Kadaster.
 • Leveringscontactpersonen van uw gemeente krijgen per e-mail informatie over het aanleverproces bij het Kadaster.
 • Zijn DataLand en het Kadaster klaar om de gegevensuitwisseling van uw gemeente ‘over te zetten’? Dan zullen wij u hierover informeren, uiterlijk op 1 januari 2022. Vanaf dat moment levert u uw WOZ-detailgegevens niet meer aan bij DataLand, maar bij het Kadaster.

Voor afnemers: vervangende producten

Als afnemer krijgt u vervangende producten voor de Vastgoedscanner en de databestanden van DataLand.  

 • Voor de Vastgoedscanner is dat Objectinformatie
 • Voor de databestanden worden dat maatwerkleveringen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

Vraag en antwoord

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet, blijven deze gegevens in een landelijke dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de BAG en de LV WOZ.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering? Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Stel uw vraag via het contactformulier. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie.

Uw gemeente heeft hier enige tijd geleden een overeenkomst voor ontvangen. Hebt u deze niet gekregen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
 • het WOZ-waardeloket.nl
 • het Kadaster zet de volgende dienstverlening voort van DataLand:
  • de Vastgoedscanner in Objectinformatie  
  • de kwaliteitsrapportages in het WOZplus-kwaliteitsdashboard  
  • de levering van WOZ-detailgegevens in maatwerkleveringen 

In de Wet WOZ staat dat er een basisregistratie WOZ is, en dat een gemeente verplicht is om onroerende zaken, zoals gebouwen en grond, te registreren en te waarderen. Met andere woorden: gemeenten hebben een wettelijke taak in de uitvoering van de Wet WOZ. Dit staat beschreven in artikel 1 lid 2 jo. artikel 37a lid van deze wet. De wet WOZ bepaalt ook dat gemeenten waardegegevens met bijbehorende temporale kenmerken en meta-kenmerken aan het Kadaster moeten leveren. Dit staat in artikel 37b, lid 1. Het gaat hier om de levering voor de LV WOZ die volgens de wet in beheer is bij het Kadaster.

Het Kadaster beheert de LV WOZ. Daarin zijn de gegevens uit de door de gemeenten beheerde basisregistratie WOZ opgenomen. Dat staat in artikel 37aa van de Wet WOZ. Een verdere uitwerking van deze taak staat in artikel 3 lid 1 sub n van de Kadasterwet.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

De Wet WOZ verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

U blijft de records 00, 20, 21, 22, 35, 91, 92 leveren zoals u gewend bent. Er is 1 uitzondering.

Belangrijk: uitzondering

U levert het WOZ-waardegegeven en gegevens om het attribuut eigendom te bepalen niet meer aan het Kadaster. Het Kadaster ontvangt deze gegevens al via de LV WOZ. Een dubbele levering van dat gegeven moet worden voorkomen.

Het verzamelen en leveren van WOZ-detailgegevens heeft veel toegevoegde waarde voor gemeenten en voor de maatschappij. Soms zijn ze zelfs van cruciaal belang. Denk bijvoorbeeld aan het volgende.

WOZ-detailgegevens zijn essentieel voor provincies en veiligheidsregio’s die toezicht houden op, en zorgen voor de veiligheid in een regio. Ze zijn cruciaal bij een grote brand of een ramp.
Ook grote banken, accountantskantoren en bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland ontvangen deze gegevens voor beleidsvorming en analyses op het gebied van veiligheid en financiële controle. Ze gebruiken de gegevens ook voor de ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor bijvoorbeeld veiligheidsregio’s en provincies. Lees meer over het belang van WOZ-detailgegevens op de website van Dataland.

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele kenmerken en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan alleen het waardegegeven. Er is dus geen verplichting voor gemeenten om de WOZ-detailgegevens te leveren aan het Kadaster, maar het mag wel, en er is een maatschappelijk meerwaarde om die gegevens landelijk te verstrekken.

Het Kadaster verstrekt uitsluitend gegevens aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen. Hierbij handelen wij volgens de geldende juridische kaders van de wet WOZ. 

DataLand ontsluit de gegevens en vult de wettelijke taak van gemeenten in. Vanaf 1 januari 2022 ontsluit het Kadaster de WOZ-detailgegevens. Dit betekent dat gemeenten de gegevens vanaf 1 januari 2022 niet meer aan DataLand, maar aan het Kadaster leveren. Om deze overgang goed te regelen, heeft het Kadaster een leveringsovereenkomst opgesteld en ter ondertekening aan gemeenten voorgelegd.

Ja, in de WOZ-detailgegevens kunnen gegevens voorkomen die persoonsgegevens zijn. De AVG schrijft voor dat er dan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemaakt. Om díe reden is er bij de door het Kadaster voorgestelde leveringsovereenkomst ook een verwerkersovereenkomst meegestuurd aan gemeenten (en andere bronhouders). Het Kadaster is immers verwerker voor gemeenten voor wat betreft de WOZ-detailgegevens. De verwerkersovereenkomst is alleen bedoeld voor de levering van die WOZ-detailgegevens die (in)direct tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Zo zijn gemeenten en het Kadaster compliant aan de AVG.

In bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst is het waardegegeven ten onrechte en per abuis opgenomen. Het Kadaster is op grond van de wet voor de LV-WOZ verwerkingsverantwoordelijke en dan is het niet nodig het waardegegeven in de verwerkersovereenkomst op te nemen omdat het Kadaster dit gegeven al op grond van de wet ontvangt. Het waardegegeven maakt dus geen onderdeel uit van de levering van WOZ-detailgegevens aan het Kadaster. Na de transitie, dus in de loop van 2022, zal het Kadaster een vervangende “bijlage 1” doen toekomen aan de deelnemende gemeenten.

Is een WOZ detailgegeven toch een persoonsgegeven? Dan is de grondslag voor de levering van dit gegeven de uitvoering van een taak voor de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6.1(e) AVG) in combinatie met artikel 38 Wet WOZ.

Bij het Kadaster en DataLand volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten spelen we in op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

Levert u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster? Dan krijgt u vanaf dat moment toegang tot het WOZ Kwaliteitsdashboard van uw gemeente. Hiermee krijgt u direct en continu informatie over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu ook al de kwaliteitsdashboards voor bijvoorbeeld de BAG, BGT en Wkpb.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Stel uw vraag via het contactformulier of bel met 088 - 183 47 00

Handige links

Informatie vanuit DataLand

Ook DataLand houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze informatie is afgestemd met het Kadaster.

VNG Ledenbrief

VNG stuurde leden een brief over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand.