Beter Kenbaar en BRK-PB

Publiekrechtelijke beperkingen overzetten naar BRK-PB

Met het programma Beter Kenbaar worden de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten overgezet naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB).  De wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) is per 1 april 2020 van kracht.  De huidige Wkpb houdt uiterlijk 31 december 2020 op te bestaan.

Vernieuwingstraject Beter Kenbaar

Na de start van het vernieuwingstraject ‘Beter Kenbaar’ in 2016 heeft de landelijke stuurgroep eind juni 2018 aan ‘Beter Kenbaar’ groen licht gegeven voor de uitvoering van het programma. Het ministerie van BZK heeft het Kadaster de opdracht gegeven om het te realiseren. De wijziging van de wet is per 1 april 2020 van kracht.

Voor een goede kenbaarheid is een goede registratie nodig

Met de huidige Wkpb bleek geen optimale registratie mogelijk. Een paar knelpunten:

  • 2 gescheiden systemen zijn voor publiekrechtelijke beperkingen: gemeenten beheren hun eigen gegevens, andere overheden gebruiken de Basisregistratie Kadaster
  • gemeentelijke brondocumenten zijn niet via het Kadaster opvraagbaar
  • verplicht gebruik van kadastrale kenmerken om beperkingen mee te begrenzen: dit sluit vaak niet goed aan op de feitelijke situatie

Met het programma Beter Kenbaar en het overzetten van de beperkingen naar BRK-PB worden onder meer deze knelpunten opgelost. 

Stappenplan en informatie over vernieuwing LV Wkpb

Een stappenplan voor gemeenten om te migreren van de LV Wkpb naar de BRK-PB vindt u op de pagina Documentatie vernieuwing Wkpb. Dit stappenplan helpt u als gemeente om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Voortgangsmonitor LV Wkpb 

In de Voortgangsmonitor ziet u hoever elke gemeente is met de voorbereidingen en het overzetten van de data. Meer informatie vindt u op de pagina Voortgangsmonitor Wkpb.

De betekenis van Beter Kenbaar

Via 1 kanaal publiekrechtelijke beperkingen raadplegen: BRK-PB

De essentie van het nieuwe systeem is dat alle beperkingenbesluiten binnen de huidige Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) in de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB)  worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk van alle besluiten die nu nog in de afzonderlijke gemeentelijke beheersystemen zijn geregistreerd. 

Beperkingen op meer objecttypen registreren

Het wordt mogelijk om beperkingen te registreren op basis van een BAG-object (denk aan een woning), een BGT-object (zoals een monumentale brug) en een vrije contour (bijvoorbeeld bij een milieuverontreiniging). 

Verbetering kenbaarheid van beperkingen

Omdat alle gegevens in 1 systeem komen, kunnen gebruikers (vooral notarissen en makelaars) via 1 kanaal alle publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. Daarmee wordt de kenbaarheid van deze beperkingen aanzienlijk verbeterd.

Vraag en antwoord

Om te voldoen aan de gewijzigde Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), kunt u als gemeente een aantal stappen volgen. U vindt het stappenplan op de pagina Documentatie vernieuwing Wkpb.

De Kadastrale kaart is een zo goed mogelijke weergave van de ligging van de begrenzing van een perceel, maar hoeft niet de exacte ligging weer te geven. En objecten in de Gebouwen en Adressenregistratie (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kennen ook een bepaalde onnauwkeurigheid. Als de begrenzing van BAG-objecten, BGT-objecten en de Kadastrale Percelen over elkaar heen liggen, lijken objecten die in werkelijkheid op een bepaald perceel liggen, op de kadastrale kaart ook voor een klein deel op het naastgelegen perceel  te liggen. 

Hierdoor worden bij te veel percelen beperkingen gesignaleerd. 

Maatregelen om onterechte signaleringen te voorkomen

We voorkomen deze ongewenste signaleringen door voor de vergelijking van een kadastraal perceel, de BAG-panden met een beperking (rondom) te verkleinen met 40 centimeter.

Onderzoek meer soorten objecten

Zoals hierboven beschreven, nemen we nu eerst maatregelen om onterechte signaleringen bij beperkingen op BAG-objecten te voorkomen. Het gaat hier om de panden en verblijfsobjecten.
Ons onderzoek gaat verder naar het voorkomen van onterechte signaleringen als gevolg van beperkingen op andere soorten objecten.

Hoewel het inschrijfproces voor deze categorie van beperkingen op zich niet wijzigt, zijn er wel enkele veranderingen van belang.  Na vernieuwing van de Wkpb  worden een aantal processen anders ingericht:

  • Het zogeheten ‘depotproces’ vervalt. Het gebruik van het depotproces voor beperkingencontouren (voorafgaand aan de daadwerkelijke inschrijving), en het vervolgens mee-inschrijven van de contour, is dan niet meer mogelijk.
  • De bronhouder ontvangt geen meldingen meer bij het vervallen van percelen (de zogenaamde PB’s in onderzoek).

Na het transitieweekend van 19 juni 2021 kan via Web-Elan alleen nog op basis van kadastrale percelen een beperking worden gevestigd zoals  hieronder genoemd. Dit is van belang voor bronhouders die de volgende publiekrechtelijke beperkingen rechtstreeks inschrijven in de Basisregistratie Kadaster (dus niet via de nieuwe Wkpb-applicatie): 

  • Geluidszone ex. art.41 Wet geluidhinder
  • Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering
  • Besluit op grond van artikel 110i Wet geluidhinder
  • Besluit op grond van de Wet Milieubeheer

 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Informatie van de VNG over vernieuwing Wkpb

 Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt u ook informatie over de vernieuwing van de Wkpb.