BAG terugmelden

Gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen deze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen. Maar ook private organisaties en particulieren kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven. Het melden van mogelijke fouten draagt bij aan een nóg hogere kwaliteit van de BAG-registratie. Wij stellen het op prijs dat iedereen die een mogelijke fout in de BAG-registratie tegenkomt, dit meldt via de BAG-viewer.

 

Naar de BAG viewer

 

In het document 'Terugmelden via BAG Viewer' vindt u een uitgebreide beschrijving van de werking van onze BAG terugmeldapplicatie.

Verplichte terugmelding door bestuursorgaan

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen.

Hoe doet u een terugmelding?

Iedereen kan mogelijke fouten in de registratie doorgeven via de BAG viewer. De wet BAG schrijft voor dat er 'gerede twijfel' moet zijn over de juistheid van gegevens. Het is daarom verplicht dat u bij het doorgeven van mogelijke fouten in de BAG registratie toelicht waarom de gegevens niet kloppen. Dit kan bijvoorbeeld ook door een foto of een ander document als bijlage toe te voegen bij uw melding.
Bestuursorganen hebben ook de mogelijkheid een terugmelding te doen via Digimelding. Digimelding is een centrale voorziening van de Rijksoverheid waarmee overheden vermeende onjuistheden in de gegevens van basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders.

Wat gebeurt er met uw terugmelding?

Wij sturen uw terugmelding per e-mail door naar de verantwoordelijke gemeente. U ontvangt ter bevestiging een cc van dit bericht.  De gemeente neemt uw terugmelding vervolgens inhoudelijk in behandeling. De wet BAG schrijft voor dat gemeenten terugmeldingen van bestuursorganen en correctieverzoeken van belanghebbenden binnen twee werkdagen afhandelt. 

Als de gemeente een terugmelding niet binnen twee werkdagen kan afhandelen, plaatst ze het object waarop is teruggemeld 'in onderzoek'. Daarna heeft de gemeente maximaal zes maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om deze terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht de terugmelder op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding. 

Hoe werkt terugmelden via Digimelding?

Publieke afnemers kunnen met eHerkenning (niveau 2) inloggen op het webportaal van Digimelding om een terugmelding te doen. De bronhouder van de BAG ontvangt een e-mail op zijn gebruikelijke e-mailadres voor terugmeldingen. Hierin wordt vermeld dat er een terugmelding voor hem klaarstaat in Digimelding. De bronhouder onderzoekt de melding en verbetert het gegeven zonodig in de BAG. Ook werkt de bronhouder de status bij in Digimelding. De melder (afnemer) kan via Digimelding zelf deze statusmeldingen van de bronhouder volgen. Afnemers moeten zijn aangesloten op Digimelding en eHerkenning (niveau 2) in huis hebben om Digimelding te kunnen gebruiken. Bronhouders krijgen toegang tot Digimelding door middel van eHerkenning (niveau 2). Meer informatie voor bronhouders vindt u op de website van Logius.

Hoe afnemers kunnen aansluiten op Digimelding leest u op de website van Logius. Hoe afnemers en bronhouders een eHerkenningsmiddel kunnen aanschaffen, leest u op de website van eHerkenning. Hoe bronhouders eHerkenningsmiddelen kunnen aanschaffen leest u ook op de website van KING

Vrijwillige terugmelding door private partij of particulier

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u als private partij vrijwillig een terugmelding doen. Na ontvangst sturen wij uw melding door naar de desbetreffende bronhouder (leverancier van het gegeven).

De bronhouder handelt de melding vervolgens af conform de Wet BAG en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (‘correctieverzoek door burgers en bedrijven’).

De wet BAG schrijft geen termijnen voor waarbinnen meldingen van private organisaties of particulieren die geen belanghebbende zijn, moeten worden afgehandeld. Het is aan gemeenten om te bepalen hoe ze met deze meldingen omgaan. In de praktijk worden deze meldingen vanwege de bijdrage aan de kwaliteit van de BAG registratie voortvarend afgehandeld.    

Onnodige foutmeldingen voorkomen

Onnodige foutmeldingen willen we graag voorkomen. Daarom verzoeken wij u rekening te houden met de actualiteit van de gegevens voordat u een terugmelding doet. Op de website digitaleoverheid.nl kunt u in de Stelselcatalogus zien welke objecten en attributen zijn opgenomen in de BAG.

Beheren van terugmeldingen

Vanaf 1 november 2017 kunnen gemeenten, als bronhouders van de BAG, de terugmeldingen die vanaf dat moment via de BAG viewer zijn gemeld, inzien en afhandelen in Mijn Kadaster. Lees meer hierover op de pagina Beheren terugmeldingen BAG.

Overige informatie

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.

Voor inhoudelijke vragen over een terugmelding verwijzen wij u naar de bronhouder van het gegeven waar uw terugmelding betrekking op heeft.