Terug naar vorige pagina

Toelichting gebruik Vastgoeddashboard

In het Vastgoeddashboard kunt u in een oogopslag actuele vastgoedcijfers bekijken.

U kunt op verschillende manieren selecties maken:

 • Filters
  Hier kunt u de periode kiezen waarover u de cijfers wilt zien: 1, 2, 3, 5 jaar of de gehele beschikbare periode. U kunt hier ook kiezen of u de cijfers per maand, kwartaal of per jaar wilt zien (als deze beschikbaar zijn)

 • Categorie
  Indien beschikbaar kunt u hier kiezen uit verschillende categorieën, zoals aantal of gemiddelde prijs

 • Inzoomen 
  U kunt inzoomen door in de grafiek met uw muis een gebied te selecteren. U kunt ook gebruik maken van ‘Inzoomen Y-as’ onder de grafiek. Om weer terug te gaan naar het originele beeld, klikt u op ‘Herstel beeld’

 • Periodevergelijking
  Standaard laat de grafiek het periodiek verloop van een bepaalde waarde zien. Wilt u weten wat de procentuele verandering is ten opzichte van de vorige periode of dezelfde periode vorig jaar? Dan klikt u onder de grafiek op de button ‘maand op maand’ of ‘jaar-op-jaar’. Om weer terug te gaan, klikt u weer op de button

 • Soort grafiek 
  U kunt kiezen uit een lijn of staafgrafiek (als de cijfers dat toelaten) door op de betreffende buttons te klikken

Ja, in het Vastgoeddashboard ziet u op iedere pagina rechts 2 symbooltjes, waarmee u de gegevens kunt downloaden als Excel-bestand of als pdf-bestand.

Rechts van de grafiek ziet u een symbool met 3 liggende streepjes. Als u hierop klikt, kunt u de grafiek in verschillende formaten downloaden. Hier kunt u de grafiek ook afdrukken.

Door bepaalde instellingen van uw browser of besturingssysteem worden de grafieken wellicht niet meteen getoond. Kies in dat geval voor F5 (verversen). Ziet u de grafieken dan nog steeds niet? Laat dit ons dan weten via het contactformulier.

De maand op maand vergelijking laat de procentuele ontwikkeling van een cijfer zien in een bepaalde maand ten opzichte van de voorgaande maand.

De jaar op jaar vergelijking laat de procentuele ontwikkeling van een cijfer zien in een bepaalde periode (kwartaal of maand), ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Of stel uw vraag direct via het contactformulier. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Voor persvragen neemt u contact op met de afdeling Communicatie via telefoon 088 - 183 32 94 of via het contactformulier.

Toelichting Woningen 

Het aantal aan particulieren verkochte bestaande woningen dat het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. Wij registreren het moment dat de notaris de akte inschrijft in de openbare registers.

Om het woningtype te kunnen benoemen, vergelijken we informatie uit de akte met informatie uit andere registraties. Het gaat hierbij om de bebouwing, het perceel en de adreslocatie. Als de geraadpleegde bronnen niet overeenstemmen, levert deze vergelijking geen expliciet woningtype op. De transactie valt dan onder woningtype 'onbekend'.

Toelichting Prijsindex

Het Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) geeft het prijsverloop weer van woningen die door particulieren zijn gekocht. De prijsindex is een gezamenlijke uitgave van het Kadaster en het CBS en verschijnt maandelijks.

De index is gebaseerd op de waarde van de totale voorraad koopwoningen. Door rekening te houden met de WOZ-waarde, corrigeert het CBS de index voor  prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen. De verkopen van nieuwbouwwoningen maken geen deel uit van de index. Wij publiceren de PBK rond de 21ste van de maand (2015 = 100). Tot februari 2018 was het basisjaar waar vanuit gerekend werd: 2020.

Toelichting Gemiddelde koopsom

De gemiddelde koopsom van het aantal geregistreerde verkochte bestaande woningen in een bepaalde periode. In tegenstelling tot de Prijsindex Bestaande Koopwoningen kent de gemiddelde koopsom kent geen correctie naar prijsveranderingen die het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen. Meer informatie vindt u op de pagina Toelichting op de cijfers.

Toelichting Hypotheken

Het aantal hypotheken dat het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. Het gaat om hypotheken voor bestaande (bedrijfs)woningen en bouwterreinen voor woningbouw, afgesloten door een particulier.

De gemiddelde hypotheeksom voor particuliere woningen in een bepaalde periode. Het Kadaster baseert de informatie op hypotheken die één op één gekoppeld zijn aan een verkooptransactie. De gemiddelde hypotheeksom gaat over hypothecaire leningen die wij als 1e hypotheek hebben ingeschreven.

De totale som van hypotheken op (bedrijfs)woningen en bouwterreinen voor de woningbouw die het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. De totale som is in miljoen euro. 

Toelichting vastgoeddashboard Kadaster

Het grootste marktsegment is die van hypotheken aan particulieren. Voor dat segment publiceert het Kadaster een drietal indicatoren:

 • aantal verstrekte hypotheken
 • totale hypotheeksom
 • gemiddelde hypotheekbedrag

De verwerking van hypotheekakten binnen het Kadaster is gewijzigd per oktober 2018. Inherent hieraan, is ook de inhoud van de indicatoren gewijzigd. In samenwerking met hypotheekverstrekkende instellingen zijn de indicatoren en de achterliggende rekenregels opgesteld.

De herziening is doorgerekend vanaf oktober 2018. Deze herziening van de hypotheekcijfers is op 19 februari 2020 gerealiseerd in het vastgoeddashboard. Voorlopige cijfers zijn niet langer beschikbaar.

Andere partijen hanteren eigen rekenregels, waardoor verschillen in resultaten verklaarbaar zijn.

Dit betreft een aantal hypotheekmarktindicatoren en aanpassing op de rekenregels. De nieuwe verwerkingsmethode die vanaf oktober 2018 wordt toegepast, geeft daartoe mogelijkheden die het Kadaster voor 2018 niet had.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Toelichting Leeftijd-verkrijger

De leeftijd-verkrijger is de leeftijd van de verkrijger op het moment van ontvangst van de akte. Zijn er meerdere verkrijgers? Dan wordt de leeftijd van de jongste verkrijger als leeftijd-verkrijger genomen. Wanneer de leeftijd hoger is dan 99 jaar, dan wordt 99 ingevuld op de akte.

Toelichting Bouwkavels

Het aantal akten van overgedragen bouwkavels dat het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. Bouwkavels voor appartementen worden niet meegenomen in de selectie.

De gemiddelde prijs van bouwkavels die verkocht zijn aan particulieren. Verkopen waarbij minder dan 100 m2 is overgedragen, vallen hier niet onder. Vervolgens plaatsen we de transacties op volgorde van prijs per m2 en de bovenste en onderste 2,5% van de transacties laten we buiten beschouwing.

Als u ‘aantal bouwkavels’ downloadt via ‘Downloads > Grond en Kavels' in de linkerkolom, ziet u 2 soorten getallen in het CSV-bestand, 'Totaal' en 'Getransporteerd'

'Totaal' heeft betrekking op alle transacties. 
Onder 'getransporteerd' wordt verstaan het aantal transacties dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Koopsom is gevuld
 • 'Indicatie meer onroerend' goed moet ‘N’ zijn, of deze mag ‘J’ zijn als de totale oppervlakte van alle bij de transactie betrokken percelen groter dan nul is
 • De totale oppervlakte van alle bij de transactie betrokken percelen moet meer dan, of gelijk zijn aan 100m2

Toelichting Agrarische grond

De gemiddelde prijs van verkochte agrarische grond. De basis van deze cijfers zijn de transacties in het eigendomsregister van het Kadaster, aangevuld met informatie over de agrarische sector. De selectiecriteria zijn samen met Wageningen Economic Research vastgesteld. Voor de grondprijsberekening passen we de volgende selecties toe: 

 • gras-, bouwland en of maisland
 • zakelijk recht is volle eigendom 
 • soort overdracht is koop-verkoop
 • de koper is agrariër
 • geen opstallen
 • geen reguliere pachtovereenkomst of erfpacht 
 • geen familierelatie
 • oppervlak perceel groter dan 0,25 ha 
 • de koopsom is groter dan 1 euro

Verhandelde percelen met extreem hoge en lage prijzen zijn volgens een statistische methodiek uitgesloten. De figuren tonen het (naar oppervlakte) gewogen gemiddelde.

De actuele cijfers (aangeduid met de categorieën Agrarisch totaal, Akkerland en Grasland) tonen we vanaf 2012. Van de cijfers die volgens de verouderde methode werden berekend, tonen we 10 jaar historie. Deze gegevens heten Oud_Agrarisch totaal, Oud_Akkerland en Oud_Grasland. Wij hebben er daarom voor gekozen de oude methode zichtbaar te houden. De gedeeltelijke overlap geeft een indruk van de trendbreuk / trendverschillen tussen beide methodes.

Het Kadaster publiceert in samenwerking met het Wageningen Economic Research  ook een kwartaalbericht 'Grondmarkt Agrarisch Gebied'. In dit kwartaalbericht vindt u prijs- en mobiliteitsontwikkelingen.

Toelichting Executieveilingen

Het aantal executieveilingen in een bepaalde periode. Een executieveiling is een automatisch recht van de schuldeisende bank of hypotheekverstrekker om onroerend goed in het openbaar via een veiling te verkopen. Gedwongen onderhandse verkopen vallen hier niet onder.

Toelichting Schepen

Het aantal schepen dat het Kadaster in een bepaalde periode geeft geregistreerd in het scheepsregister. Het scheepsregister bevat behalve tankers en handelsschepen, ook pleziervaartuigen en woonboten.

Toelichting op de cijfers

Uitleg over het verschil tussen de vastgoedcijfers van het Kadaster en die van andere organisaties en het verschil tussen de gemiddelde koopsom en de Prijsindex bestaande koopwoningen krijgt u op de pagina Toelichting op de cijfers in het Vastgoeddashboard.