Terug naar vorige pagina

Beperkingenbesluiten bestuursorganen en de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor bij het Kadaster ingeschreven, geregistreerde, door te halen en nog in te schrijven beperkingenbesluiten van bestuursorganen.

Omgevingswet en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Het ministerie van BZK heeft een brief verstuurd over de ‘Wijzigingen registratie publiekrechtelijke beperkingen’. Bij deze brief is een bijlage verstuurd, de ‘Transponeringstabel Wkpb’. Deze brief en de tabel vind u op iplo.nl

Acties door bestuursorganen

Van bestuursorganen wordt verwacht dat zij een aantal acties ondernemen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Door de inwerkingtreding moeten bepaalde beperkingenbesluiten doorgehaald of gewijzigd worden. 
Het Kadaster faciliteert dit proces en houdt rekening met grote aantallen.

Besluiten vallen wel of niet onder de WKPB

In de transponeringstabel wordt onderscheid gemaakt tussen besluiten die onder de reikwijdte van de Wkpb vallen (A) en besluiten die hier niet onder vallen (B).

A.    Besluiten die onder de reikwijdte van de Wkpb vallen, worden ingeschreven met het beheerportaal BRK-PB van het Kadaster. 
Hierbij onderscheiden we 3 categorieën:

  1. Nieuwe besluiten
    Besluiten die vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De essentialia van de besluiten worden in de BRK-PB geregistreerd. Direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de wettelijke grondslagen van die besluiten die vallen onder de reikwijdte van de Wkpb, beschikbaar in het beheerportaal BRK-PB. 
  2. Door te halen besluiten.
    Besluiten waarvan de wettelijke grondslag voor inschrijving en registratie in de BRK-PB komt te vervallen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het tijdstip van die inwerkingtreding is daarbij bepalend. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, moet zo spoedig mogelijk daarna de inschrijving worden doorgehaald. Dit zijn provinciale monumenten, een tweetal besluiten in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) en exploitatieplannen. Bestuursorganen kunnen de doorhaling van besluiten met een vervallenverklaring aanbieden via het beheerportaal BRK-PB. Met de nieuwe functionaliteit 'Wijzigen einddatum bulk' in het BRK-PB portaal is het mogelijk om meerdere beperkingen tegelijk door te halen (te beëindigen)
  3. Bestaande besluiten.
    Besluiten die ingeschreven blijven, maar waarvan de wettelijke grondslag wijzigt op basis van het overgangsrecht onder de Omgevingswet. Het bestuursorgaan moet zelf de wettelijke grondslag van de oude naar de nieuwe grondslag wijzigen in het BRK-PB portaal. Dat moet zo snel mogelijk ná inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit zijn zogeheten besluiten ‘ernst en spoed’ en besluiten ‘ernst niet spoed’ op grond van de Wet bodembescherming. Deze blijven na inwerkingtreding van de Omgevingswet ingeschreven. Maar vallen dan onder afzonderlijke modaliteiten. Deze modaliteiten moeten kenbaar worden gemaakt aan het Kadaster zodat de BRK-PB de juiste modaliteit kan tonen. Met de nieuwe functionaliteit 'Wijzigen grondslag bulk' in het BRK-PB portaal is het mogelijk de grondslag van grote aantallen beperkingen te wijzigen.

B.    Besluiten die niet onder de Wkpb vallen worden niet ingeschreven met het beheerportaal BRK-PB. Deze stukken kunt u aanleveren via het inschrijvingsproces voor stukken met de applicatie SYVAS van het Kadaster. Hiervoor is een gekwalificeerd persoonlijk certificaat nodig. Dit gaat bijvoorbeeld om voorkeursrechtbeschikkingen (eerder Wvg-beschikkingen).

Meer informatie