Kadaster Jaarverslag 2022

Dit is het jaarverslag voor 2022 onder voorbehoud van de goedkeuring van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

In dit jaarverslag leest u wat het Kadaster in 2022 heeft gerealiseerd.

Download jaarverslag 2022
Tags:
Particulier documentatie
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
April 2023
Toegankelijkheid

Pdf, ja

Hebt u problemen om het pdf-bestand te bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie.

Versie 1.0 - April 2023

De samenleving heeft een jaar van snelle veranderingen achter de rug. Oorlog op het Europese continent, inflatie, hoge energieprijzen en een sterk veranderende vastgoedmarkt raken veel mensen. Ook het Kadaster. In deze tijd van onrust zijn we trots op wat we hebben bereikt en dit zagen we ook terug in onze waarderingscijfers. Hoewel COVID niet is verdwenen, zagen we in 2022 de manier van werken veranderen van thuis naar meer hybride werken. Ontmoeting en samenwerking zijn niet alleen essentieel voor goede teamresultaten, maar versterken ook ons mentale welzijn. Als raad van bestuur zijn we blij iedereen weer regelmatig op kantoor te mogen ontmoeten. De onzekerheid bij mensen over de eigen financiële situatie is ook terug te zien in de vastgoedmarktcijfers, die een sterke afname van akten en hypotheken laten zien. Een lager vertrouwen in de economie en een sterk gestegen rente maakten dat huizen minder makkelijk van eigenaar wisselden. Veel huiseigenaren kozen in het begin van het jaar er nog voor om hun hypotheek over te sluiten, later in het jaar daalde het aantal hypotheekakten. Het deel van de wettelijke taken dat betrekking heeft op de meerjarige afspraken met BZK over de NGII laat voor 2022 een positief resultaat zien van € 0,3 miljoen.

De nieuw geïntroduceerde organisatiestructuur uit 2021 is in 2022 verder geprofessionaliseerd. Hierdoor is datagericht werken nog sterker in de organisatie verankerd. Ook namen we in 2022 afscheid van Marjolein Jansen als lid van de raad van bestuur. We kijken met genoegen terug op haar belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie, en kijken uit naar de verdere samenwerking in haar rol als programma DG Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet bij het ministerie van BZK. Op 15 november is Cora Smelik begonnen als nieuw lid van de raad van bestuur. We hebben in de nieuwe samenstelling een goede start gemaakt en kijken uit naar een goede samenwerking de komende jaren.

In 2022 is een nieuw kabinet begonnen met voor het eerst sinds geruime tijd een specifieke minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gelet op de grote opgaven in het ruimtelijk domein is dit een belangrijke stap om de regie op de ruimtelijke opgaven te versterken. Om slim en integraal beleid mogelijk te maken zetten we in op het mede mogelijk maken van fact-based decision making. Het Kadaster heeft hiervoor fondsen ontvangen vanuit het Werk aan Uitvoering-budget. Met dit geld zullen wij samen met partners het komende jaar werken aan het verder brengen van de landsdekkende 3D-basisvoorziening als onderdeel van een breder datafundament.

Bij het Kadaster zijn er stappen gezet op het vlak van informatiebeveiliging. Desondanks heeft zich een incident voorgedaan waarbij een aantal adressen ten onrechte tijdelijk inzichtelijk zijn geweest voor professionele gebruikers. Dat is spijtig. Wij zijn daarover naar alle partijen zo open mogelijk geweest, omdat wij geloven dat transparant zijn onderdeel is van onze publieke taakuitvoering. Alle betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd over het datalek en professionele gebruikers hebben snel geacteerd om de situatie ongedaan te maken. Klachten zijn extra snel afgehandeld.

We willen dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Een voorbeeld van deze inclusieve dienstverlening is de nieuwe tactiele (voelbare) kaart, waarmee personen met een visuele beperking ook gebruik kunnen maken van onze topografische producten. Ook in Caribisch Nederland werken we, samen met de BES eilanden, aan het verbeteren van onze dienstverlening. Hierbij staan toegankelijkheid en betrouwbaarheid centraal.

In 2022 hebben vrijwel alle medewerkers gesprekken met elkaar gevoerd over de kernwaarden Betrouwbaar, Open, Relevant en Gedreven. Uit deze gesprekken komt naar voren dat medewerkers met veel gedrevenheid waarde willen toevoegen aan de maatschappij.

Het is een jaar geweest waarin we ons als organisatie veerkrachtig hebben getoond. Door elke dag te werken aan zekerheid voor iedereen, dragen we bij aan een bloeiende en transparante samenleving. Hier zijn wij trots op. Trots op al die collega's die net dat stapje extra hebben gezet om onze doelen te bereiken. In die wetenschap gaan wij met vertrouwen de toekomst in.

De raad van bestuur, 
Frank Tierolff en Cora Smelik