BGT Machtigingenmodule begripsdefinities, model en diagram

Dit document legt veelgebruikte begrippen en entiteiten uit, die te maken hebben met de BGT Machtigingenmodule. Ook vindt u hier een model en diagram.

Tags:
Zakelijk documentatie BGT BGT-LV
Soort document
Begripsdefinities en entiteiten
Auteur(s)
SVB-BGT
Datum
datum onbekend
Toegankelijkheid

content, ja

versiehistorie onbekend

Begripsdefinities en entiteiten

BGT Bronhouder

De BGT vereist dat voor elke mutatielevering die wordt aangeboden ter registratie in de LV-BGT een BGT Bronhouder verantwoordelijk kan worden gesteld. Wat deze verantwoordelijkheid inhoudt is vastgelegd in paragraaf 3.1 van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie. Volgens deze Wet is de Bronhouder het bestuursorgaan of rechtspersoon aan wie bij deze wet de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens is opgedragen. In artikel 11 van de Wet BGT staat: De bronhouder draagt zorg voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door levering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 aan de Dienst.

BGT Aanbieder

De instantie die een mutatielevering aanbiedt ter registratie in de LV-BGT. Volgens de Wet BGT is de BGT Aanbieder een BGT bronhouder. In de praktijk is echter de situatie gegroeid waarbij partijen die de bronhouder bij het voorbereiden en aanmaken van mutaties op de BGT ontzorgen zelf ook het aanbieden van mutaties ter registratie in de LV-BGT op zich willen nemen.

Als gevolg daarvan is er in de praktijk sprake van 2 soorten Aanbieders:

  • de BGT bronhouders
  • niet-BGT bronhouders die BGT-bronhouders ontzorgen (zoals dataleveranciers, samenwerkingsverbanden, ingenieursbureaus )

Dataleverancier

Synoniem voor een BGT Aanbieder die zelf geen BGT bronhouder is, maar deze ontzorgt. Ook een BGT Bronhouder die een andere BGT Bronhouder via een machtiging ontzorgt, wordt in het kader van de Machtigingenmodule opgevat als een Dataleverancier.

Machtiging

Vastlegging van de toestemming van een BGT Bronhouder aan een Dataleverancier om onder verantwoordelijkheid van de machtigende BGT Bronhouder een mutatielevering aan te bieden ter registratie in de LV-BGT.

Met een verkregen machtiging heeft een Dataleverancier ook de bevoegdheid om namens de machtigende Bronhouder vooraankondigingen te doen of abonnementen af te sluiten.

Machtigingenmodule

De uitbreiding van het BRAVO portaal waarmee machtigingen aangemaakt en beheerd kunnen worden.

BRAVO

De portaal-applicatie van het SVB-BGT die de volgende taken vervult:

  • ontvangst, validatie en verwerking van elektronische mutatieberichten en vooraankondigingsverzoeken
  • upload en validatie van handmatige aangeboden mutatiebestanden en vooraankondigingsgebieden door ingelogde BGT Aanbieders
  • langs elektronische weg aanbieden van te registreren mutatiebestanden aan de LV-BGT
  • elektronische verzending van actualisatiebestanden naar gekoppelde BGT Aanbieders
  • beschikbaar stellen van actualisatiebestanden voor handmatige upload door ingelogde BGT Aanbieders
  • opvoeren en beheren van machtigingen
  • opvoeren en beheren van berichtenkanalen
  • monitoren van het automatisch berichtenverkeer met BGT Aanbieders en de LV-BGT

Organisatie

Een rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister, die optreedt als BGT Bronhouder of als BGT Aanbieder. Om als BGT Aanbieder te mogen optreden moet een Organisatie die geen BGT Bronhouder is, een intakeprocedure bij het SVB-BGT doorlopen hebben.

Account

Persoonlijke identificatie die een medewerker van een Organisatie autoriseert om in te loggen in BRAVO en vervolgens bepaalde functionaliteiten van Bravo te gebruiken.

Berichtenkanaal

Een op WUS Digikoppeling gebaseerd technisch kanaal waarlangs elektronische StUF-Geo IMGeo berichten kunnen worden uitgewisseld tussen de BGT Aanbieder en het SVB-BGT. Elk berichtenkanaal wordt aan de zijde van de BGT Aanbieder beveiligd door een PKIO-certificaat van de BGT Aanbieder en aan de zijde van het SVB-BGT door het PKIO-certificaat van het SVB-BGT. De eigenaar van een kanaal is de Organisatie (van de BGT Aanbieder) aan wie het PKIO-certificaat is verstrekt.

Broker-kanaal

Berichtenkanaal waarvan de eigenaar een externe partij is die zelf niet bevoegd is om mutatieleveringen aan te bieden. Deze externe partij levert het PKIO-certificaat en de endpoint-technologie van het broker-kanaal en stelt dit kanaal vervolgens ter beschikking aan een BGT Aanbieder. Om dit te kunnen doen is geen Machtiging nodig.

Model

Componenten en Relaties

Het Entiteitenmodel van de Machtigingenmodule is gebaseerd op de onderstaande regels:

Een Organisatie kan een BGT bronhouder of geen BGT Bronhouder zijn. Voorbeelden van de laatste zijn ingenieursbureaus en samenwerkingsverbanden.

Alleen de Organisatie van een BGT Bronhouder kan als Verantwoordelijke optreden.

In beide gevallen kan de Organisatie als BGT Aanbieder optreden. Is de BGT Aanbieder echter zelf geen BGT Bronhouder dan heeft deze een Machtiging nodig van een BGT Bronhouder.

Een BGT Aanbieder die zelf geen BGT Bronhouder is wordt ook wel Dataleverancier genoemd.

Elke Dataleverancier heeft dus een Machtiging van een BGT Bronhouder nodig.

Een BGT Bronhouder kan namens zichzelf mutatieleveringen aanbieden, abonnementen bestellen en vooraankondigingen doen.

Een Dataleverancier kan alleen namens een BGT Bronhouder mutatieleveringen aanbieden, abonnementen bestellen en vooraankondigingen doen. Dit wordt vastgelegd via de Machtiging.

Mutatieleveringen kunnen door BGT Bronhouders en door Dataleveranciers zowel via handmatige upload (‘Handmatig’) als via Automatisch Berichten Verkeer (‘ABV’) aangeboden worden. In beide gevallen heeft een Dataleverancier een Machtiging van een BGT Bronhouder nodig.

Om een Mutatielevering via ABV aan te kunnen bieden heeft de BGT Aanbieder een eigen Berichtenkanaal nodig. Dit kan opgevoerd worden via het BRAVO portaal.

Abonnementen kunnen door BGT Bronhouders en door Dataleveranciers via het BRAVO portaal opgevoerd worden. Daartoe heeft een Dataleverancier een Machtiging van een BGT Bronhouder nodig.

Actualisatieberichten kunnen vanuit een Abonnement door BGT Bronhouders en door Dataleveranciers zowel via handmatige download (‘Handmatig’) als via Automatisch Berichten Verkeer (‘ABV’) opgehaald worden.

Om een Actualisatiebericht via ABV op te kunnen halen heeft de BGT Aanbieder een eigen Berichtenkanaal nodig. Dit kan opgevoerd worden via het BRAVO portaal en moet gekoppeld worden aan het Abonnement van de BGT Aanbieder.

Vooraankondigingen kunnen door BGT Bronhouders en door Dataleveranciers zowel via handmatige upload (‘Handmatig’) als via Automatisch Berichten Verkeer (‘ABV’) aangeboden worden. In beide gevallen heeft een Dataleverancier een Machtiging van een BGT Bronhouder nodig.

Om een Vooraankondiging via ABV aan te kunnen bieden heeft de BGT Aanbieder een eigen Berichtenkanaal nodig. Dit kan opgevoerd worden via het BRAVO portaal. Om gebruik te kunnen maken van het BRAVO portaal is een Account nodig dat is gekoppeld aan ofwel een BGT Bronhouder ofwel een Dataleverancier.

Diagram

In grafische weergave ziet het model van de Machtigingenmodule er als volgt uit:

Figuur 1. Model van de Machtigingenmodule als diagram

In de tekst leest u hoe dit diagram in elkaar steekt. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice BGT: 088 - 183 46 00.