KIK Inzage ETO Gebruiksvoorwaarden

De KIK Inzage Externe Test Omgeving (ETO) is een testomgeving die het Kadaster ter beschikking stelt aan software ontwikkelaars die het berichten verkeer van de webservice KIK Inzage in hun applicatie willen integreren. De KIK Inzage ETO bevat een beperkte set testscenario’s die gebruikt kunnen worden om gratis de implementatie te kunnen testen. De scenario’s bevatten fictieve gegevens en worden beschreven in het document KIK Inzage ETO testscenario's dat u kunt downloaden.

Tags:
KIK BRK documentatie notariaat Zakelijk
Soort document
Gebruiksvoorwaarden
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
22 mei 2019
Toegankelijkheid

content, ja

pdf, ja

KIK Inzage ETO testscenario's versie 1.9  - 22 mei 2019

Omschrijving KIK Inzage ETO


De KIK Inzage Externe Test Omgeving (ETO) is een testomgeving die het Kadaster ter beschikking stelt aan software ontwikkelaars die het berichten verkeer van de webservice KIK Inzage in hun applicatie willen integreren.

De KIK Inzage ETO bevat een beperkte set testscenario’s die gebruikt kunnen worden om gratis de implementatie te kunnen testen.

De scenario’s bevatten fictieve gegevens en worden beschreven in het document KIK Inzage ETO. Dit document vindt u onder het kopje Testscenario’s op de pagina Aanvragen testomgeving KIK Inzage.

Artikel 1 Begrippen

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvraagformulier KIK Inzage ETO: het formulier waarmee Afnemer de aanvraag voor aansluiting op KIK Inzage ETO indient
 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie of een natuurlijk persoon, die toegang wenst te verkrijgen tot een internetportaal/webservice met behulp waarvan het Kadaster diverse informatieproducten/kadastrale data en diensten ter beschikking stelt
 • Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster
 • Beheerder: een door Afnemer nader te bepalen persoon die voor Afnemer de interne gebruikersgegevens beheert en interne gebruikers autoriseert om toegang te krijgen tot het internetportaal/webservice en/of om mede-beheerfuncties (subbeheerders) uit te oefenen
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis binnen of buiten KIK Inzage ETO die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van KIK Inzage ETO
 • Eindproduct: een door Afnemer vervaardigd product waarin naast de eigen data ook kadastrale data uit een bericht en eventueel andere, niet van het Kadaster afkomstige, gegevens zijn verwerkt en dat Afnemer aan derden ter beschikking stelt
 • Gebruiker: de persoon of personen die door of namens Afnemer zijn geautoriseerd om via het internetportaal/webservice informatieproducten te bestellen en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten
 • Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden waaronder Afnemer/Gebruiker mag inloggen op KIK Inzage ETO en gebruik mag maken van de daarop aangeboden informatieproducten en diensten, die door het Kadaster beschikbaar worden gesteld via een internetportaal/webservice
 • Informatieproducten: producten en/of diensten die het Kadaster via het internetportaal/webservice aanbiedt en levert; ook Topografische producten maken onderdeel uit van deze producten; de via het internetportaal/webservice aangeboden producten en diensten staan vermeld op de website: https://www.kadaster.nl
 • Internetportaal: een via internet ontsloten portaal van het Kadaster waardoor Afnemer/Gebruiker digitale informatieproducten van het Kadaster kan bestellen en ontvangen, alsmede download- of overige diensten van het Kadaster kan gebruiken
 • Kadaster: de Dienst voor het kadaster en openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 • KIK Inzage ETO: een op webservices gebaseerde dienst, waarmee informatieproducten van het Kadaster opgevraagd kunnen worden
 • Loggegevens: gegevens die het Kadaster registreert over de toegang tot en het gebruik van KIK Inzage ETO door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • Topografische producten: fragmenten uit de digitale topografische kaart
 • Webservice: een interface van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd zonder menselijke tussenkomst
 • Website: www.kadaster.nl
 • Bericht: een elektronisch bericht, waarin informatieproducten/kadastrale data en/of een informatieproduct via een netwerk aan Afnemer wordt geleverd in een vorm die geautomatiseerde verwerking van deze data mogelijk maakt

Artikel 2 Toegang en gebruik KIK Inzage ETO

 1. Na acceptatie van de aanvraag door het Kadaster, stelt het Kadaster KIK Inzage ETO voor onbeperkte duur aan Afnemer ter beschikking, tenzij op grond van de Gebruiksvoorwaarden de toegang tot KIK Inzage ETO beëindigd wordt
 2. Afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de Beheerder en Gebruiker van de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden hebben kennis genomen en deze zullen naleven
 3. Bij gebruik van KIK Inzage ETO dient de Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker te handelen overeenkomstig de Algemene voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en door het Kadaster gegeven aanwijzingen
 4. Voor adequate gebruik van KIK Inzage ETO dient de technische infrastructuur van Afnemer te voldoen aan een aantal vereisten
 5. Afnemer dient hiervoor geheel op eigen kosten zelf zorg te dragen. De functionele en technische beschrijving inzake het geautomatiseerd ontvangen van kadastrale data staan vermeld op de website. Op deze website zullen ook eventuele toekomstige aanpassingen worden vermeld
 6. De Gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden, zal het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden prevaleren boven het gestelde in de Algemene voorwaarden
 7. Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker kan via de aansluiting op het internetportaal/webservice op geautomatiseerde wijze informatieproducten/kadastrale data aanvragen en ontvangen

Artikel 3 Levering informatieproducten

De omschrijvingen van producten en diensten, die door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker via het internetportaal/webservice kunnen worden opgevraagd en door het Kadaster worden geleverd, staan vermeld op de website. Het Kadaster behoudt zich het recht voor om de inhoud van het portaal en de informatieproducten die via het portaal/webservice ontsloten worden, te wijzigen, uit te breiden, dan wel te vervangen door andere of nieuwere versies. Het Kadaster zal Afnemer hiervan tijdig in kennis stellen langs elektronische weg of via andere media.

Artikel 4 Tarieven

Het gebruik van de KIK Inzage Externe Test Omgeving is gratis.
Aanpassingen van de in deze regeling vermelde tarieven worden doorberekend met ingang van het tijdstip genoemd in de tarieven regeling Kadaster waarin de tarieven worden gewijzigd. Het Kadaster deelt Afnemer dit tijdstip mee langs elektronische weg of via andere media.

Artikel 5 Gebruik informatieproducten (data)

 1. Afnemer verkrijgt ten aanzien van de geleverde Informatieproducten het gebruiksrecht zoals omschreven in de Algemene voorwaarden en gebruikt de geleverde informatieproducten uitsluitend overeenkomstig het doel waarvoor deze aan Afnemer zijn geleverd, te weten voor de normale uitoefening van de praktijk en/of beroep van Afnemer
 2. In het geval Afnemer (tevens) het doel heeft om de geleverde Informatieproducten ongewijzigd door te leveren of te verkopen aan derden, zal Afnemer het volgende in acht moeten nemen:
 • Afnemer sluit op zijn website of in zijn reclame-uitingen niet aan bij de huisstijl (kleur, lettertype, delen website etc.) van het Kadaster en neemt geen delen daarvan over. In ieder geval dient niet de suggestie gewekt te worden dat Afnemer verbonden is aan het Kadaster of hier een onderdeel van is
 • Afnemer mag het beeldmerk van het Kadaster (‘blauwe K’) zonder toestemming van het Kadaster niet gebruiken. Dit geldt ook voor de overige merken die het Kadaster gebruikt en gedeponeerd heeft
 • Afnemer geeft zelf uitleg over aangeboden producten e/o diensten en handelt ook zelf klachten af zonder dat daarbij naar de klantenservice van het Kadaster wordt doorverwezen

3. Het in het eerste lid bedoelde gebruiksrecht vangt aan na ontvangst van de Informatieproducten door Afnemer en eindigt bij beëindiging van          aansluiting van Afnemer op KIK Inzage ETO

Artikel 6 Beveiliging

 1. Het Kadaster treft alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de Afnemer en/of Gebruiker
 2. Het Kadaster kan te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot KIK Inzage ETO onderbreken indien er sprake is van een beveiligingsincident of een dreiging daartoe
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen systeem inclusief internetverbinding
 4. Indien Afnemer kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van KIK Inzage ETO, meldt Afnemer dit onverwijld aan het Kadaster. Het Kadaster kan als gevolg van deze melding de toegang tot KIK Inzage ETO met onmiddellijke ingang beëindigen

Artikel 7 Beëindiging

 1. Afnemer kan te allen tijde KIK Inzage ETO beëindigen
 2. Het Kadaster kan de toegang tot KIK Inzage ETO naast de gevallen beschreven in de Algemene Voorwaarden in ieder geval, maar daartoe niet beperkt, beëindigen indien:
 • Afnemer en/of Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft
 • Afnemer gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet accepteert
 • Afnemer en/of Gebruiker de beveiligingsmaatregelen niet treft of niet naleeft
 • Afnemer en Gebruiker KIK Inzage ETO voor een aaneengesloten periode van 2 jaar niet heeft gebruikt
 • in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van KIK Inzage ETO en de via die weg ontvangen informatieproducten en topografische producten door Afnemer en/of Gebruiker

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, databankrechten en
merkenrechten, met betrekking tot de website, KIK Inzage ETO, de aan de Afnemer/Gebruiker ter
beschikking gestelde Informatieproducten en Topografische producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan het Kadaster.

Artikel 9 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Het Kadaster heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. Voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden wordt Afnemer hierover via de website geïnformeerd en wordt Afnemer in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien Afnemer op de datum van inwerkingtreding te kennen geeft de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet te willen accepteren, beëindigt het Kadaster zijn toegang tot KIK Inzage ETO
 2. Het Kadaster draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden op de website, en voor het kunnen printen, downloaden en opslaan daarvan

Artikel 10 Wijziging structuur en vorm berichten

 1. Het Kadaster behoudt zich te allen tijde het recht voor de berichten qua vorm, structuur en inhoud te vervangen door een andere of nieuwere versie
 2. Indien de in het eerste lid bedoelde berichten zullen worden vervangen of gewijzigd, zal het Kadaster de Afnemer in de gelegenheid stellen voor de introductie en implementatie van de vervangingen en/of wijzigingen de benodigde informatie te ontvangen. Evenzo zal het Kadaster na implementatie van een nieuwe of gewijzigde versie de verouderde versie gedurende zes maanden blijven ondersteunen
 3. De eventuele kosten die Afnemer en/of Gebruiker moet maken om geautomatiseerde bevragingen binnen zijn organisatie mogelijk te maken, maar ook de eventuele kosten voor het gebruik van een andere of nieuwere versie van de berichten, indien deze door het Kadaster vervangen of gewijzigd wordt, zijn voor rekening van Afnemer

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de Algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden is het Kadaster jegens Afnemer nimmer aansprakelijk, als voor Afnemer in redelijkheid nog andere wijzen van informatiebevragingen dan door middel van KIK Inzage ETO openstaan of hebben gestaan
 2. Het Kadaster is jegens derden nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of opmaak van het door Afnemer vervaardigde en ter beschikking gestelde Eindproduct, waarin kadastrale data uit een bericht is verwerkt
 3. Afnemer vrijwaart het Kadaster tegen aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuken op eigendomsrechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, alsmede ter zake van vermeende fouten of onjuistheden in het door Afnemer vervaardigde Eindproduct

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.