Gebruiksvoorwaarden KIK Inzage

Gebruiksvoorwaarden KIK Inzage van augustus 2019, versie 2.2

Tags:
KIK BRK documentatie notariaat Zakelijk
Soort document
Gebruiksvoorwaarden
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
Augustus 2019
Toegankelijkheid

content, ja

Versie 2.2 - augustus 2019

Artikel 1 Begrippen

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie of een natuurlijk persoon, die toegang wenst te verkrijgen tot het Internetportaal/Webservice met behulp waarvan het Kadaster diverse Informatieproducten en diensten tegen betaling ter beschikking stelt
 • Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) op 25 juli 2019 (onder nummer: 26/2019).
 • Beheerder: een door Afnemer nader te bepalen persoon die voor Afnemer de interne gebruikersgegevens beheert en interne gebruikers autoriseert om toegang te krijgen tot het Internetportaal/Webservice en/of om mede-beheerfuncties (subbeheerders) uit te oefenen
 • Bericht: een elektronisch bericht, waarin Informatieproducten aan Afnemer worden geleverd in een vorm die geautomatiseerde verwerking van deze data mogelijk maakt
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis binnen of buiten KIK Inzage die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van KIK-inzage
 • Eindproduct: een door Afnemer vervaardigd product waarin naast de eigen data ook Informatieproducten uit een Bericht en eventueel andere, niet van het Kadaster afkomstige, gegevens zijn verwerkt en dat Afnemer aan derden ter beschikking stelt
 • Gebruiker: de persoon of personen die – door of namens Afnemer zijn geautoriseerd – om via het Internetportaal/Webservice Informatieproducten te bestellen en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten
 • Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden waaronder een Gebruiker mag inloggen op KIK Inzage en gebruik mag maken van de daarop aangeboden Informatieproducten en diensten, die door het Kadaster beschikbaar worden gesteld via het Internetportaal/Webservice
 • Informatieproducten: digitale producten en/of diensten die het Kadaster via het Internetportaal/Webservice aanbiedt en levert. De via het Internetportaal/Webservice aangeboden producten en diensten staan vermeld op de Website
 • Internetportaal: een via internet ontsloten portaal van het Kadaster waardoor gebruiker Informatieproducten kan bestellen en ontvangen, alsmede download- of overige diensten van het Kadaster kan gebruiken
 • Kadaster: de Dienst voor het kadaster en openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 • KIK Inzage: een op webservices gebaseerde dienst, waarmee Informatieproducten opgevraagd kunnen worden
 • Loggegevens: gegevens die het Kadaster registreert over de toegang tot en het gebruik van KIK Inzage door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 • Webservice: een interface van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd zonder menselijke tussenkomst
 • Website: www.kadaster.nl

Artikel 2 Toegang en gebruik KIK Inzage

 1. Na acceptatie van de aanvraag door het Kadaster, stelt het Kadaster KIK Inzage voor onbeperkte duur aan Afnemer ter beschikking. De onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van KIK Inzage
 2. Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker kan via de aansluiting op het Internetportaal/Webservice op geautomatiseerde wijze Informatieproducten aanvragen en ontvangen
 3. Afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de Beheerder en Gebruikers van de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden hebben kennis genomen en deze zullen naleven
 4. Bij gebruik van KIK Inzage dient de Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker te handelen overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden en de door het Kadaster gegeven aanwijzingen
 5. Voor adequate levering van Informatieproducten via KIK Inzage dient de technische infrastructuur van Afnemer te voldoen aan een aantal vereisten. Afnemer dient hiervoor zelf en op eigen kosten zorg te dragen. De functionele en technische beschrijving inzake het geautomatiseerd bevragen en ontvangen van Informatieproducten staan vermeld op de Website. Op de Website zullen ook eventuele toekomstige aanpassingen worden vermeld
 6. De eventuele kosten die Gebruiker moet maken om geautomatiseerde bevragingen binnen zijn organisatie mogelijk te maken, maar ook de eventuele kosten voor het gebruik van een andere of nieuwere versie van de Informatieproducten, Internetportaal, KIK Inzage of Berichten, indien deze door het Kadaster vervangen of gewijzigd worden, zijn voor rekening van Afnemer
 7. De Algemene voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn van overeenkomstige toepassing
 8. In geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden, dan zal het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden prevaleren boven het gestelde in de Algemene voorwaarden

Artikel 3 Nieuwe of andere versies

 1. De omschrijvingen van producten en diensten, die door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker via het Internetportaal/Webservice kunnen worden opgevraagd en door het Kadaster worden geleverd, staan vermeld op de Website
 2. Het Kadaster behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Internetportaal en de Informatieproducten die via het Internetportaal/Webservice ontsloten worden, te wijzigen, uit te breiden, dan wel te vervangen door andere of nieuwere versies. Het Kadaster zal Afnemer hiervan tijdig in kennis stellen langs elektronische weg, de Website of via andere media
 3. Het Kadaster behoudt zich het recht voor om KIK Inzage te wijzigen, uit te breiden, dan wel te vervangen door andere of nieuwere versies. Het Kadaster zal Afnemer hiervan tijdig in kennis stellen langs elektronische weg, de Website of via andere media en daarbij tevens aangeven hoe lang de verouderde versie van KIK-inzage ondersteund blijft worden
 4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid, kan het Kadaster in uitzonderlijke gevallen, én alleen indien dit in het kader van de bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen noodzakelijk is, Afnemer verplichten om binnen twee maanden na het moment van beschikbaarstelling, een verbeterde versie van KIK Inzage in gebruik te nemen. Na afloop van de termijn van twee maanden, zal de verouderde versie van KIK-inzage niet meer ondersteund worden
 5. Het Kadaster behoudt zich te allen tijde het recht voor de Berichten qua vorm, structuur en inhoud te vervangen door een andere of nieuwere versie. Afnemer zal voor de introductie en implementatie van de andere of nieuwere versie van de Berichten in de gelegenheid worden gesteld de benodigde informatie hierover te ontvangen. Evenzo zal het Kadaster na implementatie van een nieuwe of gewijzigde versie de verouderde versie gedurende zes maanden blijven ondersteunen

Artikel 4 Tarieven

 1. Afnemer betaalt de kosten die verbonden zijn aan de levering van Informatieproducten via KIK Inzage
 2. Het bedrag dat Afnemer verschuldigd is, wordt vastgesteld op de voet van hetgeen daaromtrent is bepaald in de regeling bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Kadasterwet (thans: Tarievenregeling Kadaster). Aanpassingen van de in deze regeling vermelde tarieven worden doorberekend met ingang van het tijdstip genoemd in de regeling waarin de tarieven worden gewijzigd. Het Kadaster deelt Afnemer dit tijdstip mee langs elektronische weg of via andere media

Artikel 5 Gebruik Informatieproducten

 1. Afnemer verkrijgt ten aanzien van de geleverde Informatieproducten het gebruiksrecht, zoals omschreven in de Algemene voorwaarden en gebruikt de geleverde Informatieproducten uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in de Algemene voorwaarden
 2. Het in het eerste lid bedoelde gebruiksrecht vangt aan na ontvangst van de Informatieproducten door Gebruiker en eindigt bij beëindiging van de aansluiting van Afnemer op KIK Inzage
 3. Afnemer is bevoegd de via Berichten ontvangen Informatieproducten, als onderdeel van overige informatie, te verwerken tot een Eindproduct en beschikbaar te stellen aan derden. Onder ‘overige informatie’ in dit lid wordt verstaan informatie afkomstig van Gebruiker of informatie die Afnemer van derden betrekt of andere Informatieproducten

Artikel 6 Beveiliging

 1. Het Kadaster treft alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens van de Afnemer en/of Gebruiker
 2. Het Kadaster kan te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot KIK Inzage onderbreken indien er sprake is van een Beveiligingsincident of een dreiging daartoe
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen systeem, inclusief internetverbinding
 4. Het Kadaster registreert gegevens over de toegang tot en het gebruik van KIK Inzage door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker en kan, wanneer op basis van deze Loggegevens geconstateerd wordt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van KIK-inzage, de toegang tot KIK-inzage beëindigen overeenkomstig artikel 7
 5. Indien Afnemer kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van KIK Inzage, meldt Afnemer dit onverwijld aan het Kadaster. Het Kadaster kan als gevolg van deze melding de toegang tot KIK-inzage met onmiddellijke ingang beëindigen

Artikel 7 Beëindiging

 1. Afnemer kan te allen tijde KIK Inzage beëindigen
 2. Het Kadaster kan de toegang tot KIK Inzage naast de gevallen beschreven in de Algemene voorwaarden in ieder geval, maar daartoe niet beperkt, beëindigen indien:
 • Afnemer de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft
 • Afnemer de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet accepteert
 • Afnemer de beveiligingsmaatregelen niet treft of niet naleeft
 • Afnemer KIK Inzage voor een aaneengesloten periode van twee jaar niet heeft gebruikt
 • in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van KIK Inzage en de via die weg ontvangen Informatieproducten door Afnemer en/of Gebruiker
 • Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen

Artikel 8 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene voorwaarden, heeft Het Kadaster het recht de Gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. Uiterlijk twintig werkdagen voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding wordt de Gebruiker hierover via de Website geïnformeerd, en wordt Afnemer in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien Afnemer op de datum van inwerkingtreding te kennen geeft de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet te willen accepteren, beëindigt het Kadaster zijn toegang tot KIK Inzage
 2. Het Kadaster draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van de Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden op de Website en voor het kunnen printen, downloaden en opslaan ervan

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is het Kadaster jegens Afnemer nimmer aansprakelijk, als voor Afnemer in redelijkheid nog andere wijzen van informatiebevragingen dan door middel van KIK Inzage openstaan of hebben gestaan
 2. Het Kadaster is jegens derden nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of opmaak van het door Afnemer vervaardigde en ter beschikking gestelde Eindproduct, waarin Informatieproducten uit een Bericht zijn verwerkt
 3. Afnemer vrijwaart het Kadaster tegen aanspraken van derden terzake van vermeende inbreuken op eigendomsrechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, alsmede terzake van vermeende fouten of onjuistheden in het door Afnemer vervaardigde Eindproduct

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.