Erfdienstbaarhedenviewer gebruiksvoorwaarden

De Erfdienstbaarhedenviewer is een applicatie die bereikbaar is via Mijn Kadaster. Met deze applicatie kunt u, na het invoeren van een bestaand kadastraal perceel, zien of er wel of geen erfdienstbaarheid is gevestigd, gewijzigd of beëindigd op dat perceel of de oudere percelen vanaf 1950 waaruit deze is ontstaan.

Tags:
Zakelijk documentatie notariaat BRK Akte en onderzoek Inschrijving
Soort document
pdf
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
14-12-2023
Toegankelijkheid

content, ja

pdf, ja

1.1 - 11-01-2024

1.0 - 14-12-2023

Omschrijving Erfdienstbaarhedenviewer

De Erfdienstbaarhedenviewer is een applicatie die bereikbaar is via Mijn Kadaster. Met deze applicatie kun je, na het invoeren van een bestaand kadastraal perceel, zien of er wel of geen erfdienstbaarheid is gevestigd, gewijzigd of beëindigd op dat perceel of de oudere percelen vanaf 1950 waaruit deze is ontstaan.

Artikel 1 Begrippen

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die voor zakelijke doeleinden toegang wenst te verkrijgen tot de Erfdienstbaarhedenviewer.
 • Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten, gedeponeerd op 25 juli 2019 bij de griffie van de rechtbank Gelderland (locatie Zutphen) onder nummer: 26/2019.
 • Beheerder: een door Afnemer nader te bepalen persoon die voor Afnemer de interne gebruikersgegevens beheert en interne gebruikers autoriseert om toegang te krijgen tot de Erfdienstbaarhedenviewer en/of om mede-beheerfuncties (subbeheerders) uit te oefenen.
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis binnen of buiten de Erfdienstbaarhedenviewer die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid ervan.
 • Eindproduct: een door Afnemer vervaardigd product waarin naast de eigen data ook Informatieproducten en eventueel andere, niet van het Kadaster afkomstige, gegevens zijn verwerkt en dat Afnemer aan derden ter beschikking stelt.
 • Erfdienstbaarhedenviewer: applicatie binnen de MijnKadaster omgeving welke de Gebruiker in staat stelt zelfstandig onderzoek naar eventueel tot 1 april 1950 op registergoederen gevestigde, gewijzigde of beëindigde erfdienstbaarheden te verrichten.
 • Gebruiker: de persoon of personen die door of namens Afnemer zijn geautoriseerd om via de Erfdienstbaarhedenviewer Informatieproducten te raadplegen en/of gebruik te maken van de aangeboden diensten.
 • Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden waaronder een Gebruiker mag inloggen op de Erfdienstbaarhedenviewer en gebruik mag maken van de daarop aangeboden Informatieproducten en diensten.
 • Informatieproducten: digitale producten en/of diensten die het Kadaster via de Erfdienstbaarhedenviewer aanbiedt en levert.
 • Kadaster: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster.
 • Loggegevens: gegevens die het Kadaster registreert over de toegang tot en het gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Website: www.kadaster.nl

Artikel 2 Toegang en gebruik Erfdienstbaarhedenviewer

 1. Na aanmelding en acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden krijgt Afnemer voor bepaalde tijd toegang tot de Erfdienstbaarhedenviewer. Afnemer ontvangt een artikelcode waarmee hij binnen zijn huidige MijnKadaster abonnement deze toegang zal kunnen verkrijgen. De onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer.
 2. Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker kan via de aansluiting op de Erfdienstbaarhedenviewer op geautomatiseerde wijze Informatieproducten aanvragen en ontvangen.
 3. Bij gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer geldt het volgende:
  a) Indien bij opvoer van een vigerend kadastraal perceel in de Erfdienstbaarhedenviewer geen akte wordt getoond waarin (mogelijk) sprake is van een vestiging, wijziging of beëindiging van een erfdienstbaarheid, dan geeft het Kadaster de garantie dat er geen erfdienstbaarheid is gevestigd ten laste van het kadastraal perceel in de ingeschreven (onderliggende) akte(n) tot 1 april 1950. Deze garantie ziet (nog) niet toe op een inzage op een bestaand appartementsrechtindex;
  b) Indien bij opvoer van een vigerend kadastraal perceel in de Erfdienstbaarhedenviewer wel een akte wordt getoond waarin (mogelijk) sprake is van een vestiging, wijziging of beëindiging van een erfdienstbaarheid, dan geeft het Kadaster geen garantie dat er daadwerkelijk sprake is van een vestiging van een erfdienstbaarheid ten laste van het kadastraal perceel in de ingeschreven (onderliggende) akte(n) tot 1 april 1950. In dat geval wordt geadviseerd een ambachtelijk erfdienstbaarhedenonderzoek aan te vragen.
  c) De erfdienstbaarhedenviewer houdt geen rekening met kadastrale percelen die zijn onteigend op basis van een onteigeningsakte. Bij een onteigening vervallen alle erfdienstbaarheden van rechtswege, tenzij anders in de onteigeningsakte benoemd. De erfdienstbaarhedenviewer laat vanuit de filiatie echter mogelijk ook percelen zien met bijbehorende ouder ingeschreven akte(n) - met daarop gevestigde erfdienstbaarheden – dan de inschrijvingsdatum van de onteigeningsakte; 
  d) De erfdienstbaarhedenviewer laat vanuit de filiatie mogelijk ook oudere percelen zien dan de datum waarop eventueel heersende en dienende percelen en/of omliggende percelen in één hand komen waarbij er sprake kan zijn van vermenging van de erfdienstbaarheid. Op deze oudere percelen kan er sprake zijn van ouder ingeschreven akte(n) - met daarop gevestigde erfdienstbaarheden – die, gezien de eventuele vermenging, mogelijk niet relevant zijn.
 4. Afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de Beheerder en Gebruikers van de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden kennis hebben genomen en deze zullen naleven.
 5. Bij gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer dient de Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker te handelen overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden en de door het Kadaster opgestelde handleiding Erfdienstbaarhedenviewer.
 6. Het is Afnemer niet toegestaan om derden, niet zijnde de Beheerder en/of Gebruiker, toegang te verlenen tot de Erfdienstbaarhedenviewer\
 7. Voor adequate levering van Informatieproducten via de Erfdienstbaarhedenviewer dient de technische infrastructuur van Afnemer te voldoen aan een aantal vereisten. Afnemer dient hiervoor zelf en op eigen kosten zorg te dragen.
 8. De eventuele kosten die Gebruiker moet maken om geautomatiseerde bevragingen binnen zijn organisatie mogelijk te maken, maar ook de eventuele kosten voor het gebruik van een andere of nieuwere versie van de Informatieproducten en/of de Erfdienstbaarhedenviewer, indien deze door het Kadaster vervangen of gewijzigd worden, zijn voor rekening van Afnemer.
 9. De Algemene voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn van overeenkomstige toepassing.
 10. In geval van strijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden, zal het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden prevaleren.

Artikel 3 Nieuwe of andere versies

 1. De omschrijvingen van producten en diensten, die door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker via de Erfdienstbaarhedenviewer kunnen worden opgevraagd en door het Kadaster worden geleverd, worden vermeld op de Website.
 2. Het Kadaster behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Informatieproducten die via de Erfdienstbaarhedenviewer ontsloten worden te wijzigen, uit te breiden, dan wel te vervangen door andere of nieuwere versies. Het Kadaster zal Afnemer hiervan tijdig in kennis stellen langs elektronische weg, de Website of via andere media.
 3. Het Kadaster behoudt zich het recht voor om de Erfdienstbaarhedenviewer te wijzigen, uit te breiden, dan wel te vervangen door andere of nieuwere versies. Het Kadaster zal Afnemer hiervan tijdig in kennis stellen langs elektronische weg, de Website of via andere media.

Artikel 4 Tarieven

 1. Per opvoer van een vigerend kadastraal perceel in de Erfdienstbaarhedenviewer wordt aan Gebruiker € 22,50 in rekening gebracht. Deze prijsstelling zal in de toekomst worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.
 2. De kosten voor het gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer worden middels een factuur aan Afnemer in rekening gebracht.
 3. Het door Afnemer verschuldigde bedrag wordt met ingang van 2024 vastgesteld op de voet van hetgeen daarover is bepaald in de regeling bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Kadasterwet (thans: Tarievenregeling Kadaster). Aanpassingen van de in deze regeling vermelde tarieven worden doorberekend met ingang van het tijdstip genoemd in de regeling waarin de tarieven worden gewijzigd. Dit tijdstip wordt Afnemer langs elektronische weg of via andere media meegedeeld.

Artikel 5 Gebruik Informatieproducten

 1. Afnemer verkrijgt ten aanzien van de geleverde Informatieproducten het gebruiksrecht zoals omschreven in de Algemene voorwaarden en gebruikt de geleverde Informatieproducten uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in de Algemene voorwaarden.
 2. Afnemer is bevoegd de ontvangen Informatieproducten, als onderdeel van overige informatie, te verwerken tot een Eindproduct en beschikbaar te stellen aan derden. Onder ‘overige informatie’ in dit lid wordt verstaan informatie afkomstig van Gebruiker of informatie die Afnemer van derden betrekt of andere Informatieproducten.

Artikel 6 Beveiliging

 1. Het Kadaster treft alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens van de Afnemer en/of Gebruiker.
 2. Het Kadaster kan te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de Erfdienstbaarhedenviewer onderbreken indien er sprake is van een Beveiligingsincident of een dreiging daartoe.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen systeem, inclusief internetverbinding.
 4. Het Kadaster registreert gegevens over de toegang tot en het gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer door Afnemer, Beheerder en/of Gebruiker en kan, wanneer op basis van deze Loggegevens geconstateerd wordt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, de toegang tot de Erfdienstbaarhedenviewer beëindigen overeenkomstig artikel 7.
 5. Indien Afnemer kennis heeft van misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van de Erfdienstbaarhedenviewer, meldt Afnemer dit onverwijld aan het Kadaster. Het Kadaster kan als gevolg van deze melding de toegang tot de Erfdienstbaarhedenviewer met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 7 Beëindiging

 1. Afnemer kan te allen tijde het gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer beëindigen.
 2. Het Kadaster kan de toegang tot de Erfdienstbaarhedenviewer, naast de gevallen beschreven in de Algemene voorwaarden, in ieder geval, maar daartoe niet beperkt, beëindigen indien:
 • Afnemer de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft
 • Afnemer de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet accepteert
 • Afnemer de beveiligingsmaatregelen niet treft of niet naleeft
 • in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Erfdienstbaarhedenviewer en de via die weg ontvangen Informatieproducten door Afnemer en/of Gebruiker
 • Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene voorwaarden, heeft het Kadaster het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking aan Afnemer of op een zodanige datum als genoemd in die bekendmaking.
 2. Het Kadaster draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van de Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden op de Website en voor de mogelijkheid tot printen, downloaden en opslaan ervan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Het Kadaster is jegens derden nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of opmaak van het door Afnemer vervaardigde en ter beschikking gestelde Eindproduct, waarin Informatieproducten zijn verwerkt.
 2. Afnemer vrijwaart het Kadaster tegen aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuken op eigendomsrechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, alsmede ter zake van vermeende fouten of onjuistheden in het door Afnemer vervaardigde Eindproduct.
 3. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor verstoringen of uitval met een externe oorzaak. In dergelijke gevallen zal hij in overleg treden met Afnemer over de duur van de uitval en over een eventueel alternatief.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.