Informatie over Verzoeken tot Verbetering (VTV) en Attenderingen op Niet Inschrijving (ANI)

Als notaris wilt u graag voorkomen dat aangeboden stukken onnodig vertraging oplopen.  Als een aangeboden stuk echter onjuistheden of onvolledigheden bevat of als er gegevens ontbreken waardoor het stuk niet of niet geheel kan worden verwerkt in onze registratie, kan de bewaarder van het Kadaster u een verzoek tot verbetering (VTV) sturen. Een attendering op niet inschrijving (ANI) ontvangt u van de bewaarder als een ter inschrijving aangeboden stuk niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet en het stuk niet wordt ingeschreven in de openbare registers.

Wat moet u doen als u een VTV of ANI ontvangt? Hoe kunt u een VTV of ANI voorkomen? Wat zijn de meest voorkomende redenen waarvoor VTV's en ANI's worden verzonden? Op deze pagina vindt u antwoord op deze en andere vragen over VTV's en ANI's.

Webinar 'Een VTV: wat nu?'

Wilt u meer weten over de redenen waarom het Kadaster VTV’s verstuurt én hoe we samen de wederzijdse verstoringen in onze werkprocessen kunnen terugdringen? Kijk dan ons webinar ‘Een VTV: wat nu?.

Vragen en antwoorden over VTV's en ANI's

Een VTV is een verzoek tot verbetering dat u ontvangt van het Kadaster, nadat u een stuk hebt ingediend. In een VTV wordt u gevraagd een verbeterstuk in te dienen.

Een VTV kunt u wellicht voorkomen door u vooraf te verdiepen in de veelvoorkomende redenen waardoor u een VTV krijgt. Lees meer over de meest voorkomende VTV's op de pagina Meest voorkomende VTV's

U wordt verzocht het stuk te verbeteren. Hiervoor kunt u een verbeterstuk indienen. De reden van de VTV is altijd in het verzoek opgenomen. Wanneer u vragen heeft over het VTV kunt u contact opnemen met het Meldpunt Notariaat via telefoonnummer 088 - 183 35 00 of vul het contactformulier in.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stuk te verbeteren. Afhankelijk van de situatie kunt u kiezen uit een partij-akte van verbetering, een proces-verbaal van clerical error of een bijhoudingsverklaring.

Wanneer het de bedoeling is de inhoud van een akte te verbeteren, dan kunt u altijd een partijakte van verbetering aanbieden.

Wilt u een kennelijke schrijffout of misslag verbeteren? Dan biedt u een proces-verbaal van verbetering ter inschrijving aan. 

In dit geval wordt de oorspronkelijke akte zonder medewerking van partijen verbeterd. Wanneer de notaris verklaart dat er sprake is van een kennelijke schrijffout of misslag toetst de bewaarder dit niet inhoudelijk maar gaat in principe over tot inschrijving van het stuk. In gevallen dat duidelijk is dat de akte niet zonder medewerking van partijen verbeterd kan worden waarschuwt de bewaarder de notaris en partijen. En werkt, afhankelijk van het geval, de registratie niet bij. 

Voorbeelden van situaties waarin de bewaarder overgaat tot het waarschuwen van de notaris en partijen:

  • Als de partij uit de oorspronkelijke akte wordt gewijzigd in een andere partij.
  • Als een ander registergoed onderdeel wordt van de rechtshandeling in de oorspronkelijke akte.

Wanneer er gegevens ontbreken in een akte kunt u een bijhoudingsverklaring indienen. Maar, dit kan alleen als:

  • in het oorspronkelijke stuk een gedeelte van een perceel wordt overgedragen of wordt belast met een beperkt recht;
  • onduidelijk is op welk gedeelte van het eerder ingeschreven stuk betrekking heeft;
  • in de bijhoudingsverklaring door de notaris wordt verklaard op welk gedeelte van het perceel het oorspronkelijke stuk betrekking heeft.

Een bijhoudingsverklaring dient binnen 10 werkdagen na de inschrijving aangeboden te worden.

Wanneer u geen verbeterstuk indient, ontvangt u na negen werkdagen een brief van het Kadaster met nogmaals het verzoek de mogelijkheid tot verbeteren te onderzoeken. Schrijft u ook hierna geen verbeterstuk in dan ontvangt u van het Kadaster rappelbrieven.

  • Bij analoog aangeboden stukken geldt dat wanneer u het verbeterstuk binnen 3 dagen na het versturen van het VTV aanbiedt, de inschrijving van het verbeterstuk kosteloos is. Daarna betaalt u 60,-.
  • Bij digitaal aangeboden stukken moet het verbeterstuk binnen 2 dagen worden aangeboden. Dan is de inschrijving kosteloos. Daarna betaalt u in geval van een niet-KIK akte 60,- en in het geval van een KIK akte 33,50.

ANI

Een ANI is een attendering op niet inschrijving. Bij een ANI krijgt u bericht dat het stuk niet ingeschreven wordt in de openbare registers, omdat het niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten.

VTV

Een VTV is een verzoek tot verbetering. Als u een VTV ontvangt, is het ingediende stuk wel ingeschreven in de openbare registers, maar wordt gevraagd om verbetering. Het VTV wordt verstuurd omdat het stuk mogelijk onjuistheden bevat of gegevens ontbreken die van belang zijn voor de bijwerking in de registratie. Afhankelijk van de onjuistheid of onvolledigheid wordt het stuk niet of niet geheel verwerkt in de kadastrale registratie.

Na ontvangst van een ANI hebt u bij een digitaal ter inschrijving aangeboden stuk 2 werkdagen de tijd om dit stuk in te trekken. Hiermee wordt de algemene termijnenwet in acht genomen. Wanneer u het stuk binnen deze termijn intrekt, wordt het stuk niet ingeschreven in de openbare registers. Wij brengen dan ook geen kosten in rekening. 

Trekt u het door u aangeboden stuk niet op tijd in? Dan wordt de inschrijving geweigerd en volgt de boeking in het 4D-register (register van voorlopige aantekeningen) volgens artikel 3:20 BW. U bent dan een tarief verschuldigd van € 60,- (artikel 2 Tarievenregeling Kadaster). 

Meest voorkomende VTV's

Bekijk welke Verzoeken tot Verbetering het meeste voorkomen.

Meest voorkomende ANI's

Bekijk welke Attenderingen op Niet Inschrijving het meeste voorkomen.