KLIC Netbeheerder Testdienst niet beschikbaar

In verband met onderhoud is de dienst KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) op dit moment niet beschikbaar.
Onze excuses voor het ongemak. 

Kennisdag Flevoland: Grondvraag in Gebiedsontwikkelingsopgaven

Vraagt u zich wel eens af hoe u om kunt gaan met alle claims die op de schaarse grond worden gelegd, met alle verschillende belangen? Kom dan op 4 oktober meepraten op deze kennisuitwisselingsdag, waar u uw collega gebiedsontwikkelaars kunt ontmoeten.

Bedoeld voor

Alle stakeholders in de provincie Flevoland die werken aan gebiedsontwikkeling, zowel bestuurlijk als uitvoerend.

Dagprogramma

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

tijdstip Programma
13.00 uur

Inloop met koffie en wat lekkers

14.30 uur Lezing Teisman
15.00 uur Begin workshops
16.00 uur Teisman daagt uit
16.30 uur Afsluiting en borrel

Lezing Teisman

Om op te warmen openen we deze middag gezamenlijk met een prikkelende lezing door Professor Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Professor Teisman is gespecialiseerd in de samenwerking tussen private-, en overheidspartijen.
Hij is bekend van de "Proceskunst" benadering als antwoord op veranderende opgaven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Proceskunst staat voor het gezamenlijk vermogen van partijen om hun initiatieven op te werken tot integrale ontwikkelingen. Er is sprake van geslaagde integratie als voor diverse partijen meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde kan onstaan door assemblage van projectenvoorstellen uit verschillende bronnen, kleinere en heel diverse voorstellen.

Workshops

Wij hebben voor u vijf inspirerende workshops samengesteld die om 15.00 beginnen.

Onderwerp  

Bodemdaling

De Flevolandse bodem daalt. Ten zuid-oosten van Almere is de te verwachten bodemdaling het grootst; tot 2050 maarliefst 70 cm. Ten noord-westen van Lelystad en in het gebied rond Schokland wordt tot 2050 ook een forse maaivelddaling verwacht tot plaatselijk 50 cm. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekenen de klimaatveranderingen eigenlijk voor dit onderwerp?
Natuurcompensatie “De registratie van natuurcompensatie moet beter”, aldus de Algemene Rekenkamer. Hoe? Dat laten we zien in deze workshop. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ruimtelijke ambities zijn groot, maar gaat dat ook ten koste van de natuur? En hoeveel wordt er dan gebouwd in de natuur? In principe mag dit niet, tenzij er een uitzondering gemaakt wordt. Dan is een goed plan voor de compensatie een vereiste. Wat is er dan nodig om natuurcompensatie goed te regelen, voor alle betrokken partijen?
Schaalsprong Almere Als jaren werkt Almere aan uitbreidingsplannen voor zo’n 60.000 woningen. Een groot deel daarvan aan de oostzijde van de stad in het Oosterwold. Hoe verhoudt zich dit het landelijke karakter van de rest van Flevoland? En vooral hoe wordt door de bestuurders van de betrokken gemeenten samengewerkt rond deze uitbreiding?
Sturing Omgevingswet Het eigendomsrecht is heel sterk In Nederland. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen niet zonder een goed plan voor grond en eigendom. “In de geest van de Omgevingswet” willen we plannen bottom up bedenken met de participatie van inwoners. Hoe verwezenlijken we onze ambities in een bottom up proces? En welke regie neemt de overheid daar wel of niet in?
Structuurvisie zon De energietransitie is in volle gang. Flevoland is de windprovince maar de ambitie is er om ook nadrukkelijk met de productie van zonne-energie haar doelstellingen halen. De ambitie is om 1.000 hectare landelijk gebied voor de productie voor zonne-energie in te richten. 
Maar hoe gaat het in de praktijk? Welke initiatieven zijn kansrijk? Wat merken omwonenden? Wie profiteren ervan? En wat zijn ervaringen elders?

Uit dit aanbod kunt u deze middag één workshop naar uw keuze bezoeken. De workshops worden gegeven samen met gebiedspartners uit de provincie, zoals de Provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, Aeres, LTO, Staatsbosbeheer en Royal Haskoning/ DHV.

Teisman daagt uit

We sluiten de middag af met een uitdagende discussie onder leiding van Professor Geert Teisman. Aansluitend kunt u weer op adem komen en alle opgedane indrukken verwerken en nog eens nabespreken met uw mededeelnemers onder het genot van een borrel en een hapje. Hebben we nog eens speciaal onderwerp in gedachten voor de afsluiting, of met name delen van de ervaringen van de dag en conclusies.

Komt u ook?

Noteert u vast deze datum? Aanmelden kan via de website of via de uitnodiging die na de zomer volgt. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de organisatie via Charlotte Gillet: charlotte.gillet@kadaster.nl
We ontvangen u graag in het KAF Kunstlinie Almere Flevoland, Esplanade 121315 TA Almere

 


Ouderen blijven relatief veel huizen kopen

In juni zijn er 18.426 woningen verkocht. Dat is 15% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds begin dit jaar ligt het aantal woningverkopen maandelijks onder het niveau van 2017. Het aantal verstrekte hypotheken in juni nam ten opzichte van dezelfde maand verleden jaar af met 1,7% tot 30.541.

Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, licht de ontwikkelingen als volgt toe: ‘We moeten niet uit het oog verliezen dat het aantal verkopen in 2017 sterk toenam. Door het dalend aantal verkopen van 2018 met vorig jaar te vergelijken, kan een ietwat scheef beeld ontstaan’. 

Appartementen verkopen minder goed

We maken onderscheid in 5 typen woningen. Daarvan daalde in juni van dit jaar het aantal appartementen het sterkst (-19%). Dat dit woningtype minder goed verkoopt dan de andere typen is al langer een trend. Deze ontwikkeling hangt samen met het sterker dalende aantal verkopen in de grote steden. Ook voor de andere vier woningtypen lag het aantal verkopen lager dan verleden jaar. Bij 2-onder-1-kap woningen zien wij de kleinste daling.

Jongeren lijken minder te kopen

Het afgelopen kwartaal zijn het vooral kopers tussen de 25 en 35 jaar (-9%), gevolgd door de groep 35 tot 45 jaar (-6%), die minder woningen kopen dan in 2017. Kopers onder de 25 jaar kochten 5% minder woningen  Dit percentage is gelijk aan het landelijk gemiddelde over het 2de kwartaal 2018. De oudere leeftijdscategorieën (45 tot 55, 55 tot 65 en 65 jaar en ouder) kochten slechts 1% minder koopwoningen.  

Stijgend aantal afgesloten hypotheken 2e kwartaal

Het Kadaster registreerde in juni 30.541 nieuw afgesloten hypotheken. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is dat een afname van 1,7%. In het hele 2e kwartaal zijn er 86.537 hypotheken afgesloten, 2,5% meer dan verleden jaar.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Vernieuwing Wkpb van start!

Nadat in februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar was goedgekeurd door de Projectstuurgroep, heeft de VNG een uitvoeringstoets laten doen op het projectvoorstel. De uitkomst daarvan is dat de VNG van harte instemt met de uitvoering van het project.

De Projectstuurgroep (voorgezeten door het ministerie van BZK) heeft op 27 juni 2018 groen licht gegeven voor de uitvoering van het project. De systeemaanpassingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) zullen in 2018 en 2019 worden gerealiseerd. De hoofdlijnen daarvan lees je in het document ‘Definitiestudie Beter Kenbaar.'

Nieuwe methode van aanleveren

Verdere uitwerking en inrichting gebeurt in samenwerking met de bronhouders. Zij zullen zich het komende jaar voorbereiden op een nieuwe methode van aanleveren. Het Kadaster zal samen met gemeenten de bestaande registraties controleren op volledigheid en actualiteit.

Afronding project

In 2020 zullen de gegevens van alle bronhouders overgaan naar het nieuwe systeem. Eind 2020 moet de registratie in zijn vernieuwde vorm klaar zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de vernieuwingen binnen de Wkpb? Lees dan even het nieuwsbericht 'Vervolg vernieuwingstraject Wkpb.'

 

 


Met vakantie? Controleer of uw waarnemer een digitale handtekening heeft

Heeft uw waarnemer geen digitale handtekening? Regel dat dan tijdig!
Gaat u binnenkort met vakantie? Controleer dan of uw waarnemer over een eigen digitale handtekening beschikt. Is dat niet het geval? Vraag dan tijdig een digitale handtekening voor hem of haar aan. Let er ook op dat de naam in de equivalentieverklaring dezelfde is als die in de digitale handtekening. Afwijking in de naamgeving leidt tot een Verzoek tot Verbetering (VTV).

Voorkom vertraging bij het inschrijven van een akte door typefouten

Door alert te zijn op typefouten kunt u een Verzoek tot Verbetering (VTV) voorkomen.
Bij het opmaken en inschrijven van een notariële akte worden regelmatig typefouten gemaakt. In die gevallen ontvangt u van ons een Verzoek tot Verbetering (VTV) en dat maakt dat de inschrijving vertraging oploopt. Wij adviseren u dan ook om bij het opmaken en inschrijven van een akte alert te zijn op typefouten. Typefouten kunt u voorkomen door bijvoorbeeld de actuele gegevens uit Kadaster-on-line te kopiëren en op de daarvoor bestemde plek in de akte te plakken. 

Kadaster routepartner van de Vierdaagse Nijmegen

Kadaster is dit jaar weer routepartner van de Vierdaagse Nijmegen, van 15 tot en met 20 juli. De SuperSelfie over de grens (panoramische film), landrechten (film Ontheemd) en ruilverkaveling (beeldverhalen) spelen een belangrijke rol. We zijn de hele week actief op de Wedren: de finish- en startlocatie van de Vierdaagse waar duizenden mensen passeren.

Tijdens de Vierdaagse Nijmegen zijn wij zichtbaar met de volgende activiteiten:

• LEDscherm met SuperSelfie op de Wedren: Waar steek jij de grens over in Nederland, Colombia of Nepal? Met een knipoog naar de film Ontheemd waarin we het belang van landrechten onderstrepen.
• LEDscherm op de Wedren met teaser (40 seconden) van de film Ontheemd.
• LEDscherm op de vier routes van de Vierdaagse. Elke dag passeren de wandelaars beeldverhalen over landrechten/ruilverkaveling.
• Kaartmateriaal voor de 45.000 lopers.
• Challenge (prijsvraag) op de Wedren.
• Promoteam op de Wedren in Kadaster T-shirts.
• 39 Kadastercollega's en 25 introducés lopen als Kadasterambassadeur de Vierdaagse!

Routepartner

Het Kadaster is al vele jaren routepartner van de Vierdaagse. Voor de Vierdaagse zijn wij dan ook een logische partij om mee samen te werken als het gaat om routegegevens. Het Kadaster is immers dé organisatie in Nederland die gegevens registreert en verstrekt over het land: wat is van wie en waar ligt de grens?

Meer weten?

Wil je meer informatie over wat het Kadaster nog meer doet tijdens de Vierdaagse? kijk dan even op onze Vierdaagse pagina.
 


Prijsstijging Nederlandse huizen groter dan Europees gemiddelde

De prijsstijging van koopwoningen in Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar was bijna 2 keer zo groot als de gemiddelde prijsontwikkeling binnen Europa.

Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, de huizenprijsindex Nederland en de nieuwe prijsindex nieuwbouw koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Letland koploper

Op dit moment behoort Nederland in Europa tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Het eerste kwartaal steeg de prijs van Nederlandse koopwoningen met 9,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Europese koploper in het eerste kwartaal van 2018 is Letland, met een gemiddelde prijsstijging van bijna 14%.  

Meer weten?

Wilt u weten hoe de prijsontwikkeling van Nederlandse koopwoningen zich verhoudt tot andere landen in Europa? Of wilt u meer informatie over de prijsontwikkelingen van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in Nederland? Bekijk dan de onderzoeksresultaten op de website van het CBS.

 


POP3 draagt bij aan betere verkaveling

Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 draagt bij aan de ontwikkeling, verduurzaming en innovatie van de agrarische sector. Kavelruil speelt daarbij een belangrijke rol.

Kavelruil zorgt voor percelen dichterbij huis voor met name melkveehouders. Dat betekent niet alleen minder kosten en meer verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat melkveehouders gemakkelijk hun gewassen kunnen controleren en efficiënter het vee kunnen laten weiden. En dat is nog niet alles. Betere verkaveling draagt ook bij aan de realisatie van verbeteringsdoelen voor natuur, water en biodiversiteit.

Snel ruilproces met Verkavelen voor Groei

Samen met LTO-Nederland ontwikkelde het Kadaster ‘Verkavelen voor groei’. Deelnemers maken met deze methode in relatief korte tijd, op gelijkwaardige en transparante manier, afspraken met elkaar over vrijwillige kavelruil.

Veel projecten in uitvoering en voorbereiding

In heel Nederland lopen inmiddels 23 POP3-projecten waarbinnen zo’n 9.000 hectare wordt geruild. Ook zijn er in verschillende provincies soortgelijke projecten in voorbereiding.

Lees meer op de website van Netwerk Platteland

 


CBS en Kadaster maken statistiek van nieuwbouwtransactie

Na een leegstandsmonitor en een prijsindex voor commercieel vastgoed, slaan CBS en het Kadaster nu de handen ineen voor het maken van nieuwbouwstatistieken: het nieuwste alliantie-initiatief.

Alliantie-overeenkomst

In juni 2017 hebben het CBS en Kadaster een alliantie-overeenkomst afgesloten. Deze richt zich naast de bestaande samenwerking op gezamenlijke innovatie. Een nieuw onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een statistiek van nieuwbouwtransacties.

“Het inzichtelijk maken van de vastgoedontwikkelingen is van belang voor bijvoorbeeld huizenbezitters en kopers om financiële afwegingen te kunnen maken," zegt Menno Pover, Hoofd Producentenprijzen en Goederenproductie bij het CBS. "Maar ook economisch is het belang groot. Als er meer woningen worden verkocht heeft dat een positief effect op verschillende deelsectoren in de economie. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, de bouw en de dienstverlening gerelateerd aan de aankoop van een woning. Daarnaast is het belangrijk voor het monitoren van de financiële stabiliteit.”

Lees het volledige artikel


Kadaster draagt bij aan duurzame landregistratie Benin

Landbouw en export bieden in Benin de beste kansen op economische groei en zelfredzaamheid. Het Kadaster gaat daarbij helpen.

De Nederlandse Ambassade in Cotonou wil bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. Hierdoor kunnen arme boeren en boerinnen meer produceren en stijgt ook de voedselzekerheid. Zekerheid over grondeigendom en het verkrijgen van krediet zijn dan essentieel. Het Kadaster gaat daarbij helpen.

Steun Nederlandse ambassade

Een multidisciplinair team van het Kadaster, het Nederlandse adviesbureau MDF en l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) van Benin werken sinds het begin van dit jaar samen. Het project over landmanagement wordt uitgevoerd met steun van de Nederlandse ambassade.

Lees het volledige artikel


Release LV-WOZ beschikbaar vanaf 5 juli

De release voor de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV-WOZ) is op 5 juli beschikbaar gesteld.
Inhoudelijke informatie over deze release vindt u op de pagina Releasenotes WOZ.

De nieuwste Makelaarsmail

Onze digitale nieuwsbrief Makelaarsmail geeft actuele informatie over de woningmarkt en de vastgoedbranche.

In Makelaarsmail 14 leest u onder andere over de woningschaartse in de regio en de laatste vastgoedcijfers.

Bekijk de laatste versie van de Makelaarsmail


Provincie deelt kennis in strijd tegen winkelleegstand

Provincie Zuid-Holland deelt kennis over de aanpak van leegstand in winkelstraten. De kennis is opgedaan bij de toepassing van de leegstandverordening in 5 gemeenten.

Met de brochure ‘Aanpak leegstand in Zuid-Hollandse winkelstraten (pdf, 1.2 MB)’ deelt de provincie slimme en effectieve oplossingen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken. Op dit moment kampen veel Zuid-Hollandse winkelstraten met leegstand. Zonde, volgens de provincie, want de ruimte in Zuid-Holland is schaars. Die moeten we daarom slim gebruiken. Dat betekent: detailhandel niet op nieuwe perifere locaties maar in het centrum waar vaak voldoende ruimte is. En soms: een andere functie geven aan een leeg winkelpand.

Leegstandverordening als uiterste middel

Sinds 2010 kunnen gemeenten de leegstandverordening inzetten om in gesprek te komen met pandeigenaren en zo samen te werken aan een oplossing voor de leegstand. De ervaring van 5 gemeenten met deze verordening laat zien dat de leegstandsverordening niet altijd de beste oplossing is; het is een uiterste middel. Beter is het om eigenaren op een andere manier in beweging te krijgen. Maak een goede inventarisatie van leegstaande panden, bepaal als gemeente je rol en zet in op samenwerking met eigenaren. Wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen partijen is hierbij cruciaal.

Samen leegstand bestrijden

In heel Nederland worstelen diverse gemeenten met leegstand in winkelgebieden. Dit is een gezamenlijk probleem. Hoe houden we de gebieden aantrekkelijk en leefbaar? Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van de leegstandverordening? Samen met de gemeenten Bodengraven-Reeuwijk, Gouda, Maassluis, Noordwijkerhout en Schiedam is de provincie Zuid-Holland opgetrokken om tot een beste aanpak te komen. Deze opgedane kennis is nu via de brochure beschikbaar voor alle gemeenten in de provincie.

Bron provincie Zuid-Holland 
 


Kabinet laat gegevens bedreigde personen afschermen

Informatie over mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, zal in het register worden afgeschermd. Dit heeft het kabinet de Tweede Kamer laten weten als reactie op eerdere vragen en het advies van Autoriteit Persoonsgegevens.

Kabinetsreactie

Informatie over mensen die een persoonlijk risico lopen of worden bedreigd, wordt afgeschermd in het register. Dit wordt geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het kabinet heeft dit vandaag uit de ministerraad laten weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet reageert op een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via onze registers. Lees de reactie van het kabinet.

Het ministerie van BZK heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen ter consultatie geplaatst. De consultatieperiode loopt tot 12 augustus. Lees meer over de consulatieperiode.

Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) worden opgenomen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien. 

Reactie bestuur Kadaster

Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje is blij dat deze Algemene Maatregel van Bestuur er komt: “Als Kadaster zijn we een groot voorstander van deze regeling. De openbaarheid van gegevens is belangrijk voor de Nederlandse vastgoedmarkt en economie, maar mag nooit de veiligheid van personen in gevaar brengen.“

Aanleiding Kamervragen

Begin mei bracht RTL Nieuws het item ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’. Deze berichtgeving kwam voort uit een publicatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de publicatie werd de openbaarheid van persoonsgegevens en het afschermen van personen in het kader van veiligheid ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Eind mei had de minister deze vragen al deels beantwoord. Daarbij benadrukte ze dat een snelle en directe toegang tot de openbare registers over onroerende zaken in het Kadaster essentieel is voor vastgoedtransacties.

Meer weten?

Kijk op de pagina kadaster.nl/openbaarheid en privacy voor informatie of lees hier meer over via de “veel gestelde vragen”. Ook vind u hier een link naar de site van Ministerie BZK en vind je alle relevante documenten, zoals de kabinetsreactie en het advies van Autoriteit Persoonsgegevens.


Wim Kuijken nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Kadaster

Per 1 juli 2018 is Wim Kuijken de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster. Hij volgt hiermee Ron Icke op die, na 8 jaar, zijn taken voor de Raad van Toezicht neerlegt.

Vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn stopt Ron Icke na 8 jaar als voorzitter RvT. Icke is in 2010 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kadaster en was vice-voorzitter en voorzitter van de auditcommissie. Vorig jaar werd hij aangesteld tot voorzitter na het vertrek van Sybilla Dekker.

Wim Kuijken (1952) volgt Icke op voor 4 jaar. Kuijken heeft zijn loopbaan doorlopen in het openbaar bestuur, onder andere als gemeentesecretaris van Den Haag en secretaris-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van Algemene Zaken en van Verkeer en Waterstaat (nu IenW). Hij is momenteel Deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank en voorzitter van de Raad van Toezicht van de bestuurlijke alliantie VUmc-AMC (Amsterdam UMC).

Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster over de komst van Kuijken:  “Naast zijn ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van de fysieke leefomgeving, informatievoorziening, openbaar bestuur en innovatie, zeer waardevol voor het Kadaster.

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur en de minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtsfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het Kadaster. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af.


Ondersteunend document gepubliceerd voor BAG-werkprocessen

Bent u bronhouder of softwareleverancier van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)? Vanaf 1 juli geldt de gewijzigde Wet BAG. Dit betekent dat de verwerking van mutaties op een aantal punten verandert.
Om u te ondersteunen stelden Kadaster en VNG Realisatie samen het document ‘Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018’ op. Dit document is een goede basis voor het aanpassen van uw procesbeschrijvingen voor het wijzigen van BAG-gegevens.
 

Kadaster ontsluit vernieuwde versie TOPnamen

Het Kadaster heeft een vernieuwde versie van TOPnamen ontsloten. TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen en wordt ieder jaar bijgewerkt.

TOPnamen vermeldt alle geografische namen, ook wel 'toponiemen' genoemd. Deze komen op een kaartserie voor en worden aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Het product is beschikbaar voor alle versies en schaalniveaus van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.

TOPnamen is bijgewerkt tot aan april dit jaar. Op verzoek van de Basisregistratie Topografie (BRT), is op basis van de teksten een lijn-geometrie gemaakt. Deze moet het makkelijker maken om de teksten te gebruiken en te visualiseren.

TOPnamen is te downloaden in Esri file-geodatabase formaat via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Meer weten?

Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over TOPnamen is te vinden op de pagina TOPnamen.


Onderhoud KIK-inzage

Onderhoud Kadaster-on-line en KIK-inzage op maandagavond 9 juli.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zijn de diensten Kadaster-on-line en KIK-inzage niet beschikbaar op maandagavond 9 juli van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.


De gewijzigde Wet BAG officieel van start

Op 1 juli is de gewijzigde Wet BAG officieel in werking getreden. De handboeken, verdiepingsdocumenten en catalogus van vóór 1 juli 2018 zijn vervallen.

De Catalogus BAG 2018 en de BAG Praktijkhandleiding zijn in de plaats gekomen van de handboeken, verdiepingsdocumenten en de vorige catalogus. U vindt de nieuwe Catalogus BAG op de website van het ministerie van BZK

We streven ernaar om de Catalogus en de Praktijkhandleiding allesomvattend te laten zijn. Hierbij is de Catalogus normatief. De Praktijkhandleiding volgt de Catalogus en is informatief. De Praktijkhandleiding heeft dan ook géén juridische status. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uitkomst van objectafbakening niet afhankelijk kan of mag zijn van de Praktijkhandleiding.

Praktijkhandleiding ondersteunt bronhouders

De Praktijkhandleiding is openbaar en gericht op de ondersteuning van bronhouders bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Het beheer van de Praktijkhandleiding is flexibeler dan eerder geldende documentatie, zoals het Objectenhandboek, waardoor we ook beter kunnen inspelen op actuele thema’s.

Inhoud Praktijkhandleiding

De inhoud van de Praktijkhandleiding is erop gericht om vanuit de inhoud van de Catalogus een praktijkgerichte toelichting te geven. Dat doen we ondere andere via vragen die we krijgen via de helpdesk. Graag nodigen we gebruikers uit om voorbeelden en verbeteringen te blijven aandragen die de actualiteit kunnen waarborgen. Het ministerie van BZK en het Kadaster voeren daarbij de regie en redactie op de inhoud en zorgen voor een juridische toets. Een groot voordeel van de aangeboden vorm is dat de inhoud van de Praktijkhandleiding nu via zoekmachines eenvoudig te vinden is en dat er ook eenvoudig naar kan worden verwezen. 

Bronhoudersbijeenkomsten

Voor de totstandkoming van de Praktijkhandleiding zijn de afgelopen maanden 4 bronhouderbijeenkomsten gehouden met zo’n 25 tot 30 deelnemers. Daarbij is gekeken in welke mate de inhoud van de huidige aangeboden informatie behouden en geactualiseerd moest worden, en welke informatie kon verdwijnen. Bovendien hebben we de werking getoetst van de website waarop de Praktijkhandleiding staat. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot de huidige versie van de Praktijkhandleiding.

Samen voor hetzelfde doel

Dat bronhouders enthousiast zijn over de samenwerking blijkt uit het volgende citaat van een van hen: "De totstandkoming van de praktijkuitwerking vond ik een boeiend proces. Het was erg mooi om te zien dat wij allemaal met hetzelfde doel aan tafel zaten: een zo bruikbaar mogelijke handleiding realiseren voor de invulling van BAG 2.0. Ik vond het heel plezierig om op deze manier een bijdrage te leveren aan de landelijke invulling van de BAG." 

Naar de Praktijkhandleiding