BAG-catalogus versie 1.0 gepubliceerd

De afgelopen twee jaar is er door Kadaster, Geonovum en BZK hard gewerkt aan de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.

En met succes, want de BAG-catalogus is klaar om gepubliceerd te worden. Voorlopig is de publicatie nog onder voorbehoud. Deze versie zal na goedkeuring door de minister van BZK naar verwachting op 1 juli 2018 van kracht worden. De BAG-catalogus bevat regels die afnemers inzicht geven in welke informatie over adressen en gebouwen in de BAG is vastgelegd. Hiermee kunnen gegevens uit de BAG op een juiste manier worden toegepast. Daarnaast is de catalogus ook een handleiding om de BAG op een juiste manier te vullen. Zo gebruiken softwareleveranciers het informatiemodel om hun software te ontwikkelen. Meer informatie over de nieuwe catalogus vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Wijziging certificaten van en door Kadaster

Eind april verlopen er een aantal PKI-overheid certificaten van het Kadaster.

Het betreft hier de certificaten van de volgende endpoints:

Vooruitlopend op het verlopen van deze certificaten gaat het Kadaster deze op 19 maart a.s. vervangen.

Geeft de certificaatvervanging problemen voor u?

WOZ

De WOZ-dienst wordt aangeboden op basis van Digikoppeling en werkt daarbij met PKI Overheid certificaten. Daarnaast kan de dienst WOZ gebruikt worden door in te loggen op Mijn Kadaster en het WOZ-waardeloket, voor deze 2 heeft de certificaatwissel geen gevolgen.

Voor de volgende WOZ-diensten kan de certificaatwissel gevolgen hebben:

 • Aanleveren berichten bronhouders en leveranciers aan de LV
 • Indirecte Bevraging
 • Directe Bevraging.

BAG

Voor de volgende BAG-diensten kan de certificaat wissel gevolgen hebben:

 • Aanleveren berichten bronhouders en leveranciers aan de LV
 • Afgifteservice
 • BAG Bevragen

G3-certificaat

Het nieuwe Kadaster-certificaat is een zogenaamd G3-certificaat. G3-certificaten worden al geruime tijd binnen PKI Overheid uitgereikt maar het zou bij sommige partijen nog een issue kunnen zijn wanneer zij hun zogenaamde truststore nog niet hebben aangevuld met de G3-hiërarchie.

Inrichting truststore

Het Kadaster ontsluit zijn diensten volgens de eisen voor PKI Overheid zoals die zijn opgesteld door Logius. Hierbij is het ook voor u als Kadaster-klant belangrijk de PKI Overheid-infrastructuur goed te gebruiken. Als uw applicatie contact maakt met een internet- en/of diginetwerkadres van het Kadaster wordt er gecontroleerd of het hier aanwezige certificaat als vertrouwd wordt beschouwd. Dit vertrouwen wordt bepaald door de inrichting van uw zogenaamde truststore. In het door Logius opgestelde Programma van Eisen deel 1 voor PKI Overheid is hier het volgende over geschreven:

'Het stamcertificaat is dus het ankerpunt van vertrouwen in de hiërarchie van de PKI voor de overheid en bepaalt het vertrouwen dat in alle andere certificaten wordt gesteld die zijn uitgegeven binnen het PKI Overheid stelsel. Door het vertrouwen uit te spreken in het stamcertificaat, worden alle onderliggende domein- of intermediair-, CSP- en eindgebruiker certificaten vertrouwd. De gebruikers hoeven dus slechts één certificaat te vertrouwen.'

Dit betekent concreet dat het opnemen van het Staat der Nederlanden Root CA – G3  certificaat in uw truststore voldoende is om te bepalen of het Kadaster certificaat mag worden vertrouwd.

Mogelijke problemen

Mocht u de inrichting van uw truststore anders hebben geïmplementeerd dan kan de komende certificaatvervanging tot problemen leiden. Wij adviseren u uw IT-afdeling en/of softwareleverancier te laten analyseren of uw truststore op de beschreven manier is ingericht en of er een aanpassing noodzakelijk is.

Meer informatie met betrekking tot PKI Overheid vindt u op de website van Logius.

Vragen?

Neem dan contact op met de Klantenservice LV-WOZ of de Klantenservice BAG via de gegevens op onze servicepagina's. Onze medewerkers staan u graag te woord.


Afgifteservice (GDS2) niet beschikbaar op maandag 19 maart

In verband met de vervanging van de certificaten van het Kadaster is de afgifteservice GDS2 tijdelijk niet beschikbaar op maandag 19 maart.
Alleen afnemers van BAG extracten en BAG compacten die gebruik maken van GSD2 zullen hiervan enige hinder ondervinden. Alle overige gebruikers van de BAG (BAG-viewer en afnemers die geen gebruik maken van GDS2) kunnen de producten op de gebruikelijke wijze raadplegen. 

Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7.100 hectare landbouwgrond per jaar via kavelruil overgedragen.

Tussen 2012 en 2016 is jaarlijks gemiddeld 7.100 ha landbouwgrond overgedragen via kavelruil. De overdracht van agrarische grond op de vrije markt varieerde in de periode 2012-2016 jaarlijks tussen de 30.000 en de 36.300 ha. Het aandeel van kavelruil op het totaal van deze twee vormen van grondoverdracht komt uit op gemiddeld 18%.

In het noorden en oosten van het land wordt de vrijwillige kavelruil veel meer toegepast dan in zuidwestelijke delen van Nederland. In de periode 2012-2016 is in 80% van de kavelruil-akten minder dan 50 ha geruild. In deze periode zijn gemiddeld 6 inbrengende en toegedeelde partijen betrokken.

De omvang en spreiding van kavelruil in Nederland zijn voor het eerst in beeld gebracht. Het Kadaster en Wageningen Economic Research schreven in opdracht van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Lees het volledige onderzoek over kavelruil 


Straatnamen bij luchtfoto’s in BAG viewer

De BAG viewer is verrijkt met straatnamen bij 'luchtfoto's' als ondergrond.

In de BAG viewer worden vanaf 8 maart 2018 nu ook de straatnamen vermeld als u ‘luchtfoto’s’ als ondergrond kiest.

Navigeren en oriënteren op de kaart is hierdoor makkelijker.

 


Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Kom donderdag 5 april naar het congres over stedelijke kavelruil met minister Kajsa Ollongren van BZK als spreekster

Donderdag 5 april organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Dit stimuleringsprogramma is een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiële aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod. 

Minister Kajsa Ollongren van BZK geeft in het hoofdprogramma haar visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In de verschillende masterclasses en workshops daarna komen concrete kavelruilprojecten in beeld. Er wordt ingegaan op de samenwerking met eigenaren en initiatieven die genomen zijn door private partijen. Maar ook hoe een project te starten en een visie tot uitvoering te brengen. 

Aanmelden en meer informatie 

Ga naar de website stedelijke kavelruil.

Genodigden:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Beleggers/projectontwikkelaars
 • Centrum-, gebieds-, binnenstadmanagers, parkmanagers
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen

Uitbreiding mutaties BRK Levering

Aanpassing maakt dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoefte van onze afnemers.

Momenteel ontvangt u een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK) of wanneer wij gegevens koppelen met andere basisregistraties. Om onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoefte hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in  onze dienstverlening. 

Wijzigingen die met een stuk bij het Kadaster zijn ingeschreven behoren tot de output van BRK Levering. U ontvangt hier altijd een mutatiebericht van. Wijzigingen op niet-natuurlijke personen, natuurlijke personen en BAG-adressen die geen koppeling hebben, zijn authentiek in de BRK en behoren dus ook tot de output van BRK Levering.

De wijzigingen op een rijtje:

 • Voortaan leveren wij u alle mutaties met persoonsinformatie voor natuurlijke personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) hebben. Van de gekoppelde natuurlijke personen leveren wij bij iedere mutatie van het object wel de meest actuele informatie.
 • Daarnaast leveren we bij niet-natuurlijke personen een mutatiebericht indien in de BRK de naam, zetel of rechtsvorm door middel van een ingeschreven akte wordt aangepast. Voor niet-natuurlijke personen die geen koppeling met het Handelsregister hebben, sturen wij u ook wijzigingen in het bedrijfsadres. Van gekoppelde niet-natuurlijke personen kan de actuele situatie opgehaald worden uit het Handelsregister.
 • Alle wijzigingen in adressen krijgt u na deze aanpassing van ons als mutatie.

Door deze aanpassingen nemen de dagelijkse mutaties toe, waardoor de levertijd gewaarborgd blijft.


Vernieuwing producten in Kadaster-on-line

Het Kadaster werkt aan vernieuwing van zijn systemen.

Op 5 maart vernieuwen wij het Kadastraal Bericht Object en het Hypothecair Bericht Object in Kadaster-on-line. Deze producten krijgen dan ook een nieuwe naam. Op korte termijn worden daarnaast het Kadastraal Bericht Persoon en de Objectlijsten (Rechthebbende en Betrokkene) vernieuwd. Op de pagina Vernieuwing inzage producten staat een overzicht van alle vernieuwingen en wijzigingen. 

Webinar 

Graag laten wij u in een webinar kennismaken met de belangrijkste wijzigingen en beantwoorden wij direct uw vragen over de nieuwe uittreksels. Wij nodigen u uit om deel te nemen op 7 of 14 maart. 

Meer informatie en aanmelden


8 maart: Basiswebinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line

Noteer het in uw agenda: op donderdag 8 maart gaan we live met het basiswebinar Mijn Kadaster en Kadaster-on-line.
Video still webinar basiscursus Kadaster-On-line
In dit webinar komen de volgende zaken aan bod:
 
Hoe bestel ik producten en waar moet ik op letten?
Hoe kan ik een akte opvragen?
Wat is de status van het door mij bestelde product?
De zoekfuncties binnen Kadaster online (onroerende zaken, natuurlijke en niet-natuurlijke personen)
Het aanmaken van een gebruikersgroep (ondersteuning eerste beheerders)
 
Het basiswebinar is een leerzame ervaring. In een interactieve setting ontdekt u hoe u, als abonnee, relevante informatie kunt opvragen. Zo krijgt u tijdens dit seminar handige tips en trucs om tijd en geld te besparen met Mijn Kadaster en Kadaster-on-line. 

Interesse?

Bent u benieuwd wat u uit Mijn Kadaster en Kadaster-on-line kunt halen? Kijk dan op de pagina Webinars en meld u aan. Het basiswebinar van 8 maart wordt herhaald op donderdag 13 september. 

Nieuwe versie Web-ELAN brengt verbeteringen

De komende versie van Web-ELAN, versie 3.0, verschijnt binnenkort. Deze versie zal enkele zinvolle wijzigingen bevatten.
formaat 800x260

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Het wordt mogelijk om Web-ELAN mails via een beveiligde internet verbinding te versturen. In de huidige versie van Web-ELAN, kan de mail alleen verstuurd worden via een onbeveiligde verbinding. De authenticiteit van de mail wordt immers al beschermd door het toevoegen van de digitale handtekening.
  Mailen via onbeveiligde lijnen wordt echter steeds ongebruikelijker en klanten ondervinden daar steeds vaker problemen mee. Daarom wordt de mailfunctie hierop aangepast.
 • Het wordt mogelijk voor een notaris(kantoor) om een disclaimer aan de mail toe te voegen. Met deze mogelijkheid realiseren we een veel gehoorde klantwens. Het notariskantoor is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de inhoud van de disclaimer.

Alle gebruikers van Web-ELAN ontvangen binnenkort een e-mail met de exacte datum van deze release.


Verklaring Huisvestingswet verbeteren

De afgelopen periode is het aantal splitsingsakten met een onjuiste huisvestingswet verklaring toegenomen. We leggen uit wat er fout gaat.

Uit de verklaring die onder de akte geplaatst wordt, moet blijken dat:

 • Bij het ondertekenen van de akte een vergunning (als bedoeld in artikel 22) wel of niet is vereist. Als deze vereist is:
 • dat de betreffende vergunning onherroepelijk is geworden.

Voorbeeld van een veel gebruikte ONJUISTE verklaring

"Ondergetekende, ……. notaris te ………….., verklaart dat bij de voormelde splitsing in appartementsrechten niet in strijd is gehandeld met artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet."

De akte bij deze huisvestingswet verklaring mag niet ingeschreven worden. Er volgt een attendering op niet-inschrijving.

Waarom is dit fout?

De verklaring moet voldoen aan artikel 27 jo. 22 Huisvestingswet, en niet alleen aan artikel 22 (zoals in het foutieve voorbeeld hierboven).
Als onder de akte alleen staat vermeld dat er niet in strijd is gehandeld met artikel 22 lid1, dan is het niet duidelijk of er een vergunning vereist is en zo ja, of deze onherroepelijk verleend is.

Voorbeelden van JUISTE verklaringen

Een correcte huisvestingswet verklaring zou als volgt kunnen zijn:

Een vergunning is vereist en verleend

"Ondergetekende, …….notaris te ……………….., verklaart dat met betrekking tot onderhavige splitsing in appartementsrechten, de vereiste vergunning ingevolge artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, is verleend en dat deze onherroepelijk is geworden."

Een vergunning is niet vereist

"Ondergetekende, …….notaris te ……………….., verklaart dat met betrekking tot onderhavige splitsing in appartementsrechten, de vergunning zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, niet vereist is."


Voorlopige grens wijkt soms teveel af

Als bij het aanwijzen van een voorlopige grens blijkt dat de aangewezen grens teveel afwijkt van het perceel zoals gevormd binnen SPLITS, volgt een verzoek tot rectificatie. Wat kunt u doen?

Bij het splitsen van een perceel met voorlopige kadastrale grenzen, wordt de met de applicatie SPLITS gevormde lijn beoordeeld als een mee-ingeschreven tekening. Als bij het aanwijzen  van een voorlopige grens blijkt dat deze teveel afwijkt van het perceel zoals gevormd binnen SPLITS, volgt een verzoek tot rectificatie. Wij vragen de notaris dan te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het openbaar register (de akte) in overeenstemming kan worden gebracht met de aanwijs van de partijen.

Er zijn twee mogelijkheden om dit op te lossen:

 • Een nieuwe akte indienen waarmee de akte en de aanwijs in overeenstemming worden gebracht.
 • Partijen wijzen de beoogde grens opnieuw aan in overeenstemming met het ingeschreven stuk.

Meer handige informatie op de notariaat pagina.


Makelaarsmail al gelezen?

Lees over de vernieuwing van het Kadastraal Bericht en Hypothecair Bericht

In de nieuwste Makelaarsmail van februari vindt u de volgende onderwerpen: 

 • Op 5 maart vernieuwen we het Kadastraal Bericht en Hypothecair Bericht.
 • Schrijf u in voor een van onze webinars ‘Vernieuwde producten’ op 27 en 28 februari, en 7 en 14 maart.

Lees nu de Makelaarsmail

Aanmelden voor de Makelaarsmail


Kaart van 2017 op Topotijdreis.nl

De kaart van 2017 is nu beschikbaar op Topotijdreis.nl. Ook hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van feedback van gebruikers.

Gebruikers gaven aan dat kaartbladen op de site soms verschoven bij het navigeren naar andere jaartallen. Bij sommige jaren miste hierdoor een stuk kaart. Ook werden sommige kaarten in het verkeerde jaartal getoond. Dit hebben we nu opgelost. 

Op Topotijdreis.nl kun je eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken, is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk zichtbaar gemaakt. 

Maak een reis door de tijd en ga naar de website Topotijdreis.nl.


Volledigheidscontrole BRK Levering nu mogelijk

Binnen BRK Levering hebben we voor de controle op de volledigheid van de afgenomen data en mutatiebestanden, een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze downloadservice.

Er is per individuele afgifte een contract-/afgiftenummer toegevoegd. Op basis hiervan kan worden gecontroleerd of er mutatiebestanden gemist zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker nu de mogelijkheid een controle uit te voeren op de volledigheid van het binnengehaalde bestand. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken zal uw softwareleverancier een wijziging moeten doorvoeren. De bij ons bekende softwareleveranciers zijn geïnformeerd over deze aanpassing.

Meer informatie

Meer informatie en handleidingen kunt u vinden op onze pagina Schema's, optie ‘GDS2’.

 


Woning verkopen duurt gemiddeld 7 maanden

Een woningverkoper heeft gemiddeld 7 maanden nodig tot de overdracht. Dit blijkt uit het onderzoek van het Kadaster en de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

De NVM en het Kadaster koppelden in een gezamenlijk onderzoek meer dan 23.000 woningtransacties in de gemeente Zwolle uit de periode 1994 tot en met 2017.

Wat blijkt? Vanaf het moment dat de woning te koop wordt gezet duurt het gemiddeld 4,1 maanden tot het tekenen van de koopovereenkomst (‘verkooptijd’). Daar komt nog eens gemiddeld 3,1 maanden bij tot de overdracht bij de notaris (‘overdrachtsperiode’).

Gedurende de crisisperiode nam de verkooptijd toe, terwijl de overdrachtsperiode afnam. De overdrachtsperiode is het kortst bij appartementen.

Lees het volledige artikel over het NVM-Kadaster-onderzoek.


Prijzen koopwoningen bijna 9% gestegen in januari 2018

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

In januari 2018 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen met 8,8% toegenomen ten opzichte van januari 2017. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende lijn.

Bijna 25% hoger dan in juni 2013

De huidige prijsstijging is de grootste in 16 jaar. In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen, met als dieptepunt juni 2013. Sindsdien is er sprake van een stijgende lijn. Ten opzichte van de piek in 2008 is het actuele prijsniveau nog 2% lager. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de huidige prijzen van koopwoningen gemiddeld 24,8% hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in januari 2018 ongeveer even hoog als in januari 2008.

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard


Webinar Vernieuwde producten

Vanaf 5 maart wijzigen de naam en de inhoud van het Kadastraal Bericht Object en het Hypothecair Bericht Object.

Graag laten wij u kennismaken met de belangrijkste wijzigingen en beantwoorden wij uw vragen over de nieuwe uittreksels. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan onze eerste webinar ‘Vernieuwde producten’ op 27 februari aanstaande, om 9:30 uur. Maar ook op 28 februari, 7 en 14 maart kunt u deelnemen.

Uitnodiging voor de webinar Vernieuwde producten via video op Youtube

 

Aanmelden webinars

bekijk de uitnodiging op YouTube (30 seconden)>>Alle geplande webinars en webinaropnames


Minder verkochte woningen geregistreerd in januari 2018

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 39,3% ten opzichte van vorige maand december 2017 (26.398 ).

In januari 2018 registreerde het Kadaster 16.035 verkochte woningen. Dit is een daling van 3,1% ten opzichte van januari 2017 (16.555). Vergeleken met de voorgaande maand, december 2017, is er sprake van een daling van 39,3%. Het Kadaster registreerde toen 26.398 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met januari vorig jaar zien we alleen een stijging bij hoekwoningen met 0,7%. Bij appartementen registreren wij de grootste daling van 6,0%. Ten opzichte van de vorige maand, december 2017, zien we bij alle woningtypes een daling. Bij appartementen is deze het kleinst (34,7%), bij 2-onder-1-kap woningen is de daling het grootst (43,4%).

Provincies

Ten opzichte van januari 2017 is in Limburg de stijging het grootst met 16,3%. In Zuid-Holland is de daling het grootst met 6,9%. Vergeleken met december 2017 zien we in Friesland de grootste daling (49,7%) en in Noord-Holland de kleinste daling (31,6%).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in januari 2018 met 2,0% af ten opzichte van januari 2017, van 24.580 naar 24.083. Vergeleken met december 2017 (40.184) is er sprake van een daling van 40,1%.


Executieveilingen

In januari 2018 vonden 99 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 41,4% ten opzichte van januari 2017 (169).

 

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.


Topografische kaarten in vector in plaats van raster

Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn nu beschikbaar als vector bestanden.

Vanwege de vele voordelen van vector hebben wij, in opdracht van het ministerie van BZK, met Webmapper en Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), de handen ineen geslagen om de BRT en BGT in vector tegels aan u beschikbaar te stellen.

Raster tegels

De topografische kaarten van de BRT en BGT waren enkel beschikbaar als raster bestanden (.png of .jpeg) via de traditionele viewservices zoals TMS en WMTS. Raster heeft als nadeel dat het moeilijk is om de stijl van de kaarten zelf aan te passen. 

Vector tegels

Vector bestanden zijn klein en bevatten informatie die gebruikt wordt om aan een kaart een (eigen) stijl mee te kunnen geven. Het is ook mogelijk om objecten zoals wegen of gebouwen wel of niet te tonen op de kaart en er is geen restrictie voor wat betreft zoomniveaus. 

Eenvoudig kaartstijl aanpassen

Om het u, als afnemer, makkelijk te maken is een voorbeeldstijl beschikbaar die u kunt overnemen en verder naar eigen inzicht kunt uitbreiden. Zo kunt u kaarten op basis van de BRT en de BGT met uw eigen stijl maken. 
Deze voorbeeldstijl, de url’s en meer technische informatie vindt u op de website van GitHub. Hier vindt u binnenkort ook meer gedetailleerde documentatie.

Vector tegels als bèta versie beschikbaar via PDOK

De vector tegels worden nog niet dagelijks bijgewerkt en zijn als bèta-versie beschikbaar gesteld via PDOK, de centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Er zijn dus nog enkele zaken niet uitontwikkeld. We horen graag uw mening. 

Bekijk de mogelijkheden en laat weten wat u er van vindt

Bekijk de mogelijkheden van vector tegels via de volgende link naar onze demo viewer. Wij ontvangen graag uw feedback via het forum op de website van PDOK.