Beperkingen verstrekking persoonsgegevens

Als zakelijke klant kunt u informatie aanvragen via de naam van een persoon. Maar deze informatie met persoonsgegevens van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rederij leveren wij vanaf 20 november 2023 alleen als uw organisatie daarvoor doelbinding heeft. Met doelbinding wordt bedoeld dat iemand alleen informatie van het Kadaster mag opvragen als dit in lijn ligt met de reden waarom het Kadaster deze informatie heeft verzameld. De zakelijke klant moet dus een gerechtvaardigd doel hebben, zoals dat staat in de Kadasterwet.

 • Sommige beroepsgroepen worden vermoed vanuit hun rol of taak bij het geven van rechtszekerheid doelbinding te hebben.    
 • Een aantal beroepsgroepen moet voor verstrekking doelbinding aantonen. Daardoor verloopt het aanvraagproces en de levering van informatie anders. Soms betekent dit dat informatie niet wordt geleverd.  
 • Andere beroepsgroepen hebben geen doelbinding. Daarom hebben deze beroepsgroepen vanaf de wijziging geen toegang tot persoonsgegevens op naam. 

Wat blijft mogelijk?

Het blijft voor alle zakelijke klanten mogelijk gegevens te raadplegen van rechtspersonen via aanvragen op naam. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld besloten vennootschappen (bv) of naamloze vennootschappen (nv). Ook voor aanvragen op basis van object verandert er niets.

Voor wie geldt een beperking op de verstrekking van persoonsgegevens op naam

Hieronder ziet u in welke mate beroepsgroepen en organisaties toegang hebben tot persoonsgegevens via aanvragen op naam. En aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. 

Doelbinding: verstrekking mogelijk

De verstrekking van informatie met persoonsgegevens van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rederij via aanvragen op naam is mogelijk voor een organisatie wanneer er sprake is van doelbinding. Dat wordt altijd verondersteld aanwezig te zijn bij de volgende beroepsgroepen en organisaties:

 • notarissen 
 • deurwaarders
 • overheidsorganen
 • financiële instellingen die met een Wft artikel staan vermeld in het openbare register van DNB (De Nederlandsche Bank)
 • financiële instellingen die als financiële dienstverleners in het vergunningenregister van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) staan. (Staat een instelling ingeschreven als ‘Aangesloten Instelling via’ of ‘Verbonden bemiddelaar via’? Dan zien wij dit niet als doelbinding. En krijgt de instelling geen toegang tot zoeken op naam.)

Doelbinding onder voorwaarden: verstrekking na toetsing

Bij het bestellen van informatie met persoonsgegevens van een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of rederij via aanvragen op naam moet een reden worden opgegeven. Dit kan in Kadaster-on-line via het zelf omschrijven van de reden in een vrij invulveld. Dit wordt getoetst. Daardoor wordt de informatie later geleverd. En geldt het tarief van niet automatisch leverbare producten. Als er geen sprake is van doelbinding dan verstrekken we geen persoonsgegevens en ontvangt u het product niet. Dit geldt voor de volgende beroepsgroepen:

 • makelaars, rentmeesters en vastgoedtaxateurs
 • journalisten

Doelbinding onder voorwaarden: verstrekking met reden

Bij het bestellen van informatie met persoonsgegevens van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rederij via aanvragen op naam moet een reden worden gegeven. Dit kan in Kadaster-on-line door de reden aan te vinken in een vooringevulde lijst. Dit geldt voor de volgende beroepsgroepen:

 • advocaten
 • accountsorganisaties met een Wet toezicht accountantsorganisaties-vergunning (Wta-vergunning)
 • makelaars, rentmeesters en vastgoedtaxateurs die lid zijn van een beroepsorganisatie die hiervoor met het Kadaster criteria heeft vastgelegd
 • journalisten die lid zijn van een beroepsorganisatie die hiervoor met het Kadaster criteria heeft vastgelegd, of een houder van een door de NVJ afgegeven pers- of politieperskaart, voor de journalistieke doeleinden

Overeenkomsten afgesloten met beroepsorganisaties

Met de volgende beroepsorganisaties zijn overeenkomsten afgesloten over de criteria om verantwoord te ontsluiten (op naam):

Geen doelbinding: geen verstrekking

Behoort u niet tot één van de beroepsgroepen of organisaties die hierboven staan vermeld? Dan kunt u niet langer informatie aanvragen op naam van een natuurlijke persoon, personenvennootschap of rederij. Het blijft wel mogelijk informatie af te nemen van rechtspersonen via aanvragen op naam. Ook kunt u nog altijd informatie afnemen via het zoeken naar een object.

Vraag en antwoord

De beperking op de verstrekking van persoonsgegevens is 1 van de maatregelen om de kans op misbruik bij de toegang tot onze registers binnen zo klein mogelijk te maken. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht Kadaster past dienstverlening aan per 20 november 2023.

Vindt u dat u een andere mate van toegang moet hebben omdat u aan de voorwaarden voldoet? Vul dan het formulier Plaatsing in onjuiste beroepsgroep in. 

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Het maakt daarvoor niet uit tot welke beroepsgroep u hoort. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 60 30. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.