WOZ

In het WOZ-waardeloket worden de WOZ-waarden getoond zoals de gemeente die heeft geleverd aan de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Is een gemeente nog niet aangesloten op de LV WOZ, dan zijn van die gemeente de WOZ-waarden niet zichtbaar in het waardeloket. Raadpleeg het overzicht aangesloten gemeenten om te zien of uw gemeente is aangesloten. 

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het Kadaster beheert de LV WOZ en stelt de gegevens beschikbaar. Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde en gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden via de LV WOZ aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiĆ«nter gebruiken. 

Wie mag gegevens uit de WOZ gebruiken?

De WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 openbaar via het WOZ-waardeloket. Verder is de Basisregistratie WOZ op dit moment niet openbaar. In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld wie gebruik mag maken van de informatie. Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van gebruik zijn:

 • de gemeente bij de berekening van de onroerendezaakbelasting (eigenaren van woningen en eigenaren en huurders van bedrijfsruimten betalen deze belasting);
 • de Belastingdienst bij de berekening van het eigenwoningforfait en de waarde van woningen in box 3 van de inkomstenbelasting, de heffing van de vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting;
 • waterschappen bij de berekening van de 'watersysteemheffing gebouwd';
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het bepalen van de belastingcapaciteit van gemeenten (een van de maatstaven voor de verdeling uit het gemeentefonds) en hun statistieken over de vastgoedmarkt, waaronder de prijsindex bestaande koopwoningen;
 • de notaris in het kader van de bestrijding van vastgoedcriminaliteit.

Betrokkenen bij de Landelijke Voorziening WOZ

 • Het Ministerie van FinanciĆ«n is wetgever en politiek verantwoordelijke voor de Wet WOZ, waaronder de LV WOZ.
 • De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren en houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie WOZ. Zij neemt hiervoor de besluiten en is verantwoordelijk voor de planning van het aansluitproces van bronhouders op de LV WOZ.
 • Gemeenten zijn bronhouder van de gegevens in de Basisregistratie WOZ. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens.
 • Het Kadaster is technisch verantwoordelijk voor de LV WOZ. Stelt WOZ-gegevens beschikbaar voor afnemers. Biedt ondersteuning aan bronhouders, afnemers en leveranciers.

Producten en diensten

Voor afnemers

De gegevens uit de LV WOZ kunt u via de volgende producten ontvangen:

 • Indirecte bevraging (Webservice massale bevraging, voor het afnemen van 'grote' bestanden);
 • Directe bevraging (Webservice individuele synchrone bevraging);
 • Bevragings-app (Webapplicatie individuele bevraging);
 • Digilevering (abonnementservice);
 • Klassiek StUF-WOZ bestand (tijdens overgangsfase).

Van welke producten en gegevens u gebruik mag maken, is bepaald via het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Voor deze diensten meldt u zich aan met het formulier Aanmelding afnemer LV WOZ.

Voor leveranciers en bronhouders

Voordat u zich als bronhouder kunt aansluiten op de productieomgeving van de LV WOZ moet u een aansluittoets uitvoeren. Dit is stap 3 in het draaiboek. Deze en alle andere stappen staan beschreven in het Draaiboek aansluiten gemeenten op de LV WOZ op de website van de Waarderingskamer.

Voor deze diensten meldt u zich aan met het formulier Aanmelding Aansluittoetsomgeving en Productieomgeving LV WOZ.

Voordat u zich als softwareleverancier of gemeente, die zelf software ontwikkelt, kunt aansluiten op de LV WOZ moet u eerst een conformiteitstoets uitvoeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de LV WOZ Conformiteitstoets en de externe testomgeving van de LV WOZ. Voor deze diensten meldt u zich aan met het formulier Aanmelding conformiteitsomgeving, testomgeving en conformiteitstoets LV WOZ.

 

Bent u een particulier? 

Lees meer informatie over de WOZ-waarde van uw woning.

Meer informatie

Meer weten over de producten en diensten van de LV WOZ? Lees de Dienstniveau overeenkomst, hoofdstuk 6 en 7. Informatie over de conformiteitstoets en aansluittoets vindt u op de website van de Waarderingskamer

Terugmelden op WOZ-gegevens

Bij twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Basisregistratie WOZ kunnen afnemers dit rechtstreeks terugmelden bij de betreffende gemeente.

Klantenservice WOZ
Voor al uw vragen over de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken.