WOZ

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.

Bent u een particulier? 

Lees dan meer informatie op: de WOZ-waarde van uw woning. Deze pagina is voor afnemers, leveranciers en bronhouders van de WOZ

Landelijke Voorziening WOZ

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het Kadaster beheert de LV WOZ en stelt de gegevens beschikbaar . Gegevens die de LV WOZ beschikbaar stelt zijn: de WOZ-waarde, adresgegevens en kadastrale aanduiding uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de BAG-ID’s uit de LV BAG.

Het WOZ-waardeloket

In dit loket worden de WOZ-waarden getoond die de gemeente heeft geleverd aan de LV WOZ. 

Naar het WOZ-waardeloket

 

Is een gemeente nog niet aangesloten op de LV WOZ, dan zijn van die gemeente de WOZ-waarden niet zichtbaar in het waardeloket. Raadpleeg het overzicht aangesloten gemeenten om te zien of uw gemeente is aangesloten . U vindt dit overzicht onder het kopje ‘Planning aansluiten gemeenten op de LV WOZ’ op de site van de Waarderingskamer

Wie mag gegevens uit de WOZ gebruiken?

De WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 in te zien via het WOZ-waardeloket. Verder is de Basisregistratie WOZ op dit moment niet openbaar. In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld wie gebruik mag maken van de informatie. Dit zijn voornamelijk organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van gebruik zijn:

  • de gemeente bij de berekening van de onroerendezaakbelasting (eigenaren van woningen en eigenaren en huurders van bedrijfsruimten betalen deze belasting);
  • de Belastingdienst bij de berekening van het eigenwoningforfait en de waarde van woningen in box 3 van de inkomstenbelasting, de heffing van de vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting;
  • waterschappen bij de berekening van de 'watersysteemheffing gebouwd';
  • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het bepalen van de belastingcapaciteit van gemeenten (een van de maatstaven voor de verdeling uit het gemeentefonds) en hun statistieken over de vastgoedmarkt, waaronder de prijsindex bestaande koopwoningen;
  • de notaris in het kader van de bestrijding van vastgoedcriminaliteit.

Wie zijn bij de LV WOZ betrokken?

  • Het Ministerie van Financiën is wetgever en politiek verantwoordelijk voor de Wet WOZ, waaronder de LV WOZ.
  • De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren en houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie WOZ. Zij neemt hiervoor de besluiten en is verantwoordelijk voor de planning van het aansluitproces van bronhouders op de LV WOZ.
  • Gemeenten zijn bronhouder van de gegevens in de Basisregistratie WOZ. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens.
  • Wij als Kadaster zijn technisch verantwoordelijk voor de LV WOZ en stellen de WOZ-gegevens beschikbaar aan afnemers. We bieden ondersteuning aan bronhouders, afnemers en leveranciers.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken kunt u terecht bij de Klantenservice WOZ.

Lees meer