Wie zijn we

Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). We voeren onze taken zelfstandig uit. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verleent goedkeuring aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven.

Directieraad

De Directieraad ontwikkelt de strategie van het Kadaster en voert de dagelijkse leiding. In de Directieraad werken bestuur en directeuren samen.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht ziet er op toe dat de dagelijkse leiding zorgvuldig gebeurt.

Gebruikersraad

De Gebruikersraad bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert de Raad van Bestuur over onder andere kwaliteit en dienstverlening.

Structuur

In het organigram hebben we de structuur van het Kadaster in beeld gebracht.