Gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer

Voorwaarden voor het gebruik

1. Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden

 1. De gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer zijn een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer en de algemene leveringsvoorwaarden, zal het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer prevaleren boven het gestelde in de algemene leveringsvoorwaarden.
 2. Het Kadaster heeft het recht de gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. 

2. Toegang Kadaster Archiefviewer

 1. Na acceptatie door het Kadaster, bieden de gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer klant de mogelijkheid om de Kadaster Archiefviewer op een locatie anders dan bij het Kadaster of Regionaal Historisch Centrum te gebruiken.  
 2. Indien vooraf overeengekomen, is het toegestaan om de Kadaster Archiefviewer voor algemeen besloten gebruik te gebruiken op een studiezaal van een gemeente- of een regionaal archief. 
 3. Derden die gebruikmaken van het account van klant, mogen de Kadaster Archiefviewer alleen gebruiken op een plaats die vooraf met het Kadaster is overeengekomen.   

3. Gebruik Kadaster Archiefviewer

 1. Klant verkrijgt een niet-exclusief, strikt persoonsgebonden en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de via de Kadaster Archiefviewer te raadplegen informatie. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster.
 2. De kadastrale informatie uit de Kadaster Archiefviewer mag alleen worden gebruikt voor het doel dat bij de aanvraag is opgegeven.
 3. Klant is niet bevoegd de kadastrale informatie uit de Kadaster Archiefviewer voor rechtszekerheidsdoeleinden als bedoeld in artikel 2a van de Kadasterwet, te gebruiken of te verstrekken aan derden.
 4. De kadastrale informatie in de Kadaster Archiefviewer mag niet op enerlei wijze door klant of door derden op commerciële wijze worden aangewend of geëxploiteerd, tenzij dit in overeenstemming is met het doel dat bij de aanvraag is opgegeven.
 5. De in de Kadaster Archiefviewer opgenomen kadastrale informatie betreft geen open data. Bepalingen en gebruik ten aanzien van open data zijn niet van toepassing op de gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer.
 6. De Kadaster Archiefviewer is bestemd voor gericht lokaal onderzoek en kent geen mogelijkheid tot downloaden van kadastrale informatie en/of het overbrengen van bulkbestanden. 
 7. De Kadaster Archiefviewer wordt periodiek aangevuld met nieuwe datasets, met een door het Kadaster te bepalen frequentie. Hierbij is de ouderdomstermijn van 20 jaar en het digitaal beschikbaar zijn van de datasets leidend.

4. Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover klant in afwijking van het vorige artikel, informatie uit de Kadaster Archiefviewer voor rechtszekerheidsdoeleinden gebruikt of met dat doel informatie verstrekt aan derden, is klant aansprakelijk voor de juistheid van de gebruikte of verstrekte informatie. In dat geval is het Kadaster gemachtigd om het abonnement op de Kadaster Archiefviewer eenzijdig te beëindigen en eventuele kosten op klant te verhalen. 
 2. Op het gebruik van de Kadaster Archiefviewer is artikel 9 lid 3 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Overtreding hiervan is strafbaar op grond van artikel 66 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en leidt terstond tot beëindiging van het abonnement, dit naar oordeel van het Kadaster.
 3. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor directe en of indirecte schade die ontstaat bij klant en/of derden en die een gevolg is van onkundig of onrechtmatig gebruik of verstrekking van kadastrale informatie door klant bedoeld in het vorige lid.

5. Abonnement en accounts

 1. Een abonnement op de Kadaster Archiefviewer wordt voor maximaal voor één jaar afgesloten. Na deze periode kan, op verzoek van klant en onder vermelding van de reden, het abonnement telkens met één jaar verlengd worden. Verlengen kan met het formulier Verlengen of stopzetten abonnement Archiefviewer.

 2. Klant heeft het recht om per abonnement maximaal 3 accounts aan te maken. Klant mag deze accounts uitsluitend voor eigen gebruik of voor de organisatie, vereniging of instelling gebruiken. De NAW-gegevens behorende bij deze accounts dient klant vooraf aan het Kadaster te verstrekken.  
 3. Klant is niet bevoegd om accounts die hij aanmaakt, betaald of onbetaald over te dragen aan derden.

6. Service Kadaster

 1. Bij het abonnement hoort een training Kadastrale archieven en registraties. Klanten die de training gevolgd hebben, kunnen gedurende de looptijd van het abonnement met inhoudelijke vragen terecht bij het Archief en Documentatiecentrum van het Kadaster. 
 2. Klant geeft bij het aanvragen van het abonnement aan of hij wil deelnemen aan de basiscursus Kadastrale archieven en registraties.
 3. Het Kadaster bepaalt op welke data de training plaats vindt. Klant heeft recht op deelname aan de training binnen zes maanden na opgave.
 4. Deelname aan de training is kosteloos en geeft recht op het boek Aan de slag in de kadastrale archieven. 
 5. Bij het abonnement hoort een handleiding. Klant ontvangt deze per mail. 

7.   Storingen

 1. Klant kan de Kadaster Archiefviewer op elk tijdstip gebruiken, behoudens uitval in verband met technisch of functioneel onderhoud. Verstoringen of uitval veroorzaakt door het Kadaster, mogen maximaal 48 uur duren, gerekend over werkdagen. 
 2. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor verstoringen of uitval met een externe oorzaak.
 3. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor (vermeende) onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de kadastrale informatie. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen gemeld worden bij onze Klantenservice.

8. Beëindiging contract

 1. Klant mag het abonnement op de Kadaster Archiefviewer binnen een week opzeggen, na het versturen van het aanvraagformulier, als de Kadaster Archiefviewer niet aan de verwachtingen voldoet.
 2. Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De tussentijdse beëindiging wordt gedaan via het formulier: Verlengen of stopzetten abonnement Archiefviewer.
 3. Het Kadaster kan de toegang tot de Kadaster Archiefviewer naast de gevallen beschreven in de Algemene Voorwaarden in ieder geval beëindigen indien klant gebruiksvoorwaarden Kadaster Archiefviewer niet naleeft, of indien hij de Kadaster Archiefviewer onoordeelkundig gebruikt.
 4. Het abonnement kan van rechtswege door het Kadaster worden beëindigd indien er vanuit het gebruik van de Kadaster Archiefviewer door klant of derden materiële of imagoschade wordt toegebracht aan het Kadaster of de Kadaster Archiefviewer.
 5. Bovenstaande naar oordeel van het Kadaster. In dat kader behoudt het Kadaster zich het recht voor om het feitelijk gebruik van de Kadaster Archiefviewer op detailniveau te monitoren.

Naar pagina Archiefviewer