Mijlpalen in de geschiedenis

In de vele jaren van het bestaan van het Kadaster is er veel veranderd. U vindt op deze pagina een overzicht van alle mijlpalen de geschiedenis sinds het begin van de 19de eeuw tot nu.

Overzicht jaartallen en gebeurtenissen

Alle belangrijke jaartallen met een omschrijving van de gebeurtenis in dat jaar op een rij.

Jaar   Beschrijving mijlpaal
1801 Start landelijke driehoeksmeting door baron Krayenhoff als basis voor eerste topografische kaart van de toenmalige Bataafse Republiek
1811 Keizer Napoleon besluit dat Nederland een kadaster moet krijgen. Kadastrering begint. Eerste landelijke openbare registers
1813 Val Napoleon, kadastrering stokt
1816 Hervatting kadastrering onder Koning Willem I
1823 Het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog levert de ‘Choro-topographische kaart’ op, de kaart waar Krayenhoff rond 1800 aan is begonnen. Hij heeft een schaal van ‘800 Rijnlandse roeden op de duim’ (1:115.200) en is de eerste landsdekkende topografische kaart
1832 Kadaster van start in 54 vestigingen (1 oktober 1832)
1838 Invoering burgerlijk wetboek: inschrijving overdrachts- en hypotheekakten verplicht. Nieuwe registers van in- en overschrijving onroerende goederen
1854 ‘Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1:50.000’ gereed
1866 ‘Chromo-Topografische kaart 1:25.000’ (Bonnebladen) gereed: de eerste topografische kaart van Nederland in kleur
1885 Start rijksdriehoeksmeting; structurele bijhouding van referentiepunten in het landelijke coördinatenstelsel
1919 Eerste landmeterscursus in Wageningen
1924 Eerste ruilverkavelingswet; Kadaster adviseur van de plaatselijke commissie
1932 Uit twee militaire diensten ontstaat de Topografische Dienst. Luchtfotografie wordt de basis voor topografische kaarten
1947 Voor militaire doeleinden worden kaartseries op de schalen 1:100.000 en 1:250.000 gemaakt
1950 Letterlijke overschrijving van akten vervangen door getypt afschrift door notaris
1961 Topografische kaartserie schaal 1:10.000 gereed
1967 Netbeheerders richten voor een beperkt gebied het eerste Kabels en Leidingen Informatiecentrum op om daarmee graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te helpen voorkomen
1973 Kadaster van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
1975 Start vervaardiging Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), de eerste landsdekkende grootschalige topografische kaart
1989 Vier regionale Kabels en Leidingen Informatiecentra, die samen het hele land bestrijken, gaan van start. Op deze manier organiseren de netbeheerders de informatieverstrekking, nadat in 1986 het wetsontwerp Leidingenregistratie is ingetrokken
1990 Automatisering van de kadastrale registratie (AKR) is gereed. Deze vervangt de papieren grondboekhouding
1994 Kadaster wordt zelfstandig bestuursorgaan
1997 Topografische kaartserie 1:10.000 als digitaal bestand beschikbaar (TOP10vector)
2004 Kadaster en Topografische Dienst fuseren
2007 Als onderdeel van het stelsel van basisregistraties wordt het Kadaster aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT)
2007 Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) krijgt het Kadaster een nieuwe taak: informatie verstrekken over door gemeenten opgelegde publiekrechtelijke beperkingen
2008 Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) gaat op in het Kadaster. De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) wordt van kracht
2009 Landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) is gereed. Het Kadaster beheert deze en verzorgt de informatieverstrekking
2010 Landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (voorheen RO-online) is gereed en in beheer genomen door het Kadaster
2012 TOP10NL, het belangrijkste product van de BRT, is van heel Nederland klaar en als open data beschikbaar
2013 Kadaster start met beheer van de Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) en verzorgt de informatieverstrekking
2014 Kadaster neemt de Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in beheer en verzorgt hieruit de informatieverstrekking
2016 Digitale kadastrale kaart is van heel Nederland beschikbaar als open data.
2017 Kadaster valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadastermuseum?

Naar pagina Geschiedenis van het Kadaster