BAG 2.0 - Wat is er veranderd?

Een overzicht van alle wijzigingen

Op 1 juli 2018 is de gewijzigde Wet bag in werking getreden. De structuur van de wet- en regelgeving en de inrichting van kwaliteitszorg en -toezicht van de BAG zijn hierdoor veranderd. Ook zijn kleine wetswijzigingen doorgevoerd.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per onderdeel. 

Wilt u weten wat de planning en de wijzigingen van de BAG-producten zijn? Deze informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 producten.

De BAG is inhoudelijk zo weinig mogelijk veranderd, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

 • in onderzoek: per attribuut in plaats van per object;
 • hanteren voorschriften Archiefwet voor bewaren brondocumenten;
 • uitbreiden van het aantal tekens voor het brondocumentnummer van 24 naar 40;
 • opheffen van enkele uitzonderingen in de pandafbakening en verblijfsobjectafbakening. Zo worden windturbines bijvoorbeeld straks ook gezien als pand; 
 • definitie van de oppervlakte zo veel mogelijk in lijn gebracht met bestaande normen zoals NEN2580, NEN3610, Bouwbesluit 2012, etc;
 • behoud identificatiecodes bij woonplaatsgrenswijzigingen en wijzigingen openbare ruimte;
 • nieuwe statussen van panden en verblijfsobjecten. Naast de statussen 'gesloopt', 'in gebruik' komen daar de statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' bij;  
 • introductie van 3 nieuwe typen tijdstippen: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.

Een overzicht met links naar de oude en de nieuwe documentatie met betrekking tot de nieuwe wetgeving vindt u op de website Geobasisregistraties.nl.

Als gevolg van de nieuwe Wet bag worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IMBAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Aangezien niet alle bronhouders in 1 keer overgaan naar BAG 2.0 zullen er tijdelijk twee databases (oud en nieuw) naast elkaar bestaan. 

Bronhouders moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen aanbieden en afnemers moeten zowel 1.0 als 2.0 kunnen ontvangen. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 en van BAG 2.0 naar BAG 1.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. Op het moment dat alle afnemers de BAG afnemen via IMBAG 2.0 kunnen de transformaties worden uitgeschakeld. 

Bent u benieuwd hoe de status ‘verbouwing’ of het in onderzoek zetten van een attribuut wordt getransformeerd? 

U vindt een overzicht in het document Transformatieregels BAG.

Om de kwaliteit van BAG 1.0 producten voor afnemers te kunnen garanderen, is het van belang dat er een goede tijdlijn wordt opgebouwd wanneer berichten van bronhouders via het BAG 2.0 koppelvlak zijn aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Om dit proces soepel te laten verlopen, is een werkafspraak opgesteld. Aandachtspunt hierbij is met name ‘in onderzoek’. De werkafspraak geldt in elk geval voor de periode dat het BAG 1.0 koppelvlak open staat voor afnemers van de BAG.  
U vindt meer informatie in het document Werkafspraak in onderzoek BAG 2.0.

De inhoudelijke wijzigingen worden in overleg met de softwareleveranciers van de bronhouders en VNG/VNG Realisatie doorgevoerd in de gemeentelijke BAG-applicaties. Hiervoor worden koppelvlakbeschrijvingen en een nieuw koppelvlak (dat de uitwisseling van gegevens tussen bronhouder en het Kadaster mogelijk maakt) ter beschikking gesteld. Nadat het nieuwe koppelvlak ingevoerd is, blijven er 1 jaar lang 2 koppelvlakversies naast elkaar bestaan. Zo krijgen bronhouders voldoende gelegenheid om over te stappen naar het nieuwe koppelvlak.

De BAG producten zijn aangepast op de BAG Catalogus 2018, te beginnen met de specificaties van BAG Extract. U vindt de specificaties van het vernieuwde BAG Extract op de pagina over het BAG 2.0 Extract.

Een gedetailleerde planning met de publicatie van de specificaties van de overige BAG producten vindt u op de pagina BAG 2.0 producten

De aangepaste BAG producten worden binnen een jaar na publicatie van de specificaties voor gebruik aangeboden. U hebt na publicatie van de specificaties 2 jaar de tijd om de aangepaste producten in gebruik te nemen. Vanwege de implementatie van de BAG 2.0 wijkt dit af van het huidige releasebeleid waarin een overgangstermijn van 1 jaar wordt gehanteerd. 2 jaar na publicatie van de specificaties zijn de huidige BAG producten niet meer beschikbaar. Wij adviseren u tijdig te starten met een impactanalyse.

Om u wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving, is de BAG Catalogus ontwikkeld. In de catalogus staan:

 • algemene principes en uitgangspunten van de BAG
 • kwaliteitseisen
 • het conceptuele informatiemodel
 • afspraken over de invoering
 • instructie voor de objectafbakening

De objectafbakening is zo geschreven dat er zo min mogelijk uitzonderingen op de regels zijn. 

Deze informatie stond voorheen verspreid in documenten als de Grondslagen Catalogus, het Objectenhandboek, het Processenhandboek en diverse verdiepingsdocumenten. 

U vindt de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018 u op de website Geobasisregistraties.nl.

De praktijkhandleiding heeft als doel bronhouders te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet bag in de dagelijkse praktijk. De 'grijze' gebieden worden hierin besproken en het document moet u helpen bij de functionele registratie van objecten in de BAG. Bijvoorbeeld wanneer welke status voor een object moet worden gebruikt. Ook wordt toegelicht voor welke gevallen u een 'schriftelijke verklaring' of 'proces-verbaal van constatering' kunt gebruiken.

Ga naar de praktijkhandleiding op Github.

De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl. Deze beleidsnotitie geeft een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en -toezicht. Dit document geldt formeel vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving BAG per 1 juli 2018.

Aanvullend is ook overgangsbeleid opgenomen in het Kwaliteitskader. Het implementatiebeleid bepaalt in hoeverre bronhouders nieuwe wet- en regelgeving met terugwerkende kracht moeten toepassen op de huidige registratie.

Bekijk het Kwaliteitskader BAG op de website Geobasisregistraties.nl.

Meer informatie over de Kwaliteitszorg en -toezicht vindt u op de pagina BAG Kwaliteitszorg.

Vraag en antwoord

Bij de invoering van de BAG zijn verschillende modelbesluiten verschenen. Deze zijn geactualiseerd voor BAG 2.0 en opnieuw gepubliceerd. Zo kunnen gemeenten deze modelbesluiten ook onder de nieuwe wetgeving als handvat gebruiken. Meer informatie over de modelbesluiten vindt u op de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.