Gebruiksvoorwaarden digitaal bezwaar indienen

In aanvulling op artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht ("AWB") is door het Kadaster toegestaan om elektronisch zowel bezwaren tegen de bijwerking van de kadastrale registratie, als bedoeld in artikel 56b Kadasterwet als verzoeken tot herstel van een misslag, als bedoeld in artikel 7t Kadasterwet, in te dienen.

Het gebruik van de elektronische weg geschiedt onder de volgende voorwaarden:

  1. Bij de elektronische indiening gebruik wordt gemaakt van DigiD, zoals bedoeld in de gebruiksvoorwaarden van DigiD.
  2. De gebruiksvoorwaarden van DigiD, zoals vermeld op www.digid.nl, zijn van overeenkomstige toepassing.
  3. De Dienst kan zijn verdere correspondentie over het bezwaarschrift of het verzoekschrift in de procedure en zijn beslissing op het bezwaar of verzoek sturen naar het in het bezwaarschrift of verzoekschrift vermelde e-mail adres, voor zover hij niet tijdig onder vermelding van het in het ontvangstbewijs toegekende kentekennummer een wijziging van het e-mailadres aan de Dienst heeft bekendgemaakt.
  4. Het elektronisch indienen van een bezwaarschrift of verzoekschrift komt in de plaats van een schriftelijk ingediend bezwaar- of verzoekschrift. Tegen de beschikking op een bezwaar- of verzoekschrift is uitsluitend nog beroep mogelijk bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht, krachtens artikel 7n lid 4 van de Kadasterwet.
  5. Het besluit op een bezwaarschrift of verzoekschrift wordt genomen door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 6 van de Kadasterwet. Het besluit wordt voorzien van een elektronische handtekening van een bewaarder en verzonden met een digitaal bewijs inzake bevoegdheid en identiteit (een zogenaamd gekwalificeerd certificaat). Het certificaat kan alleen worden geraadpleegd bij gebruik van Adobe Reader.
  6. Op verzoek wordt een schriftelijk, door een bewaarder van het Kadaster ondertekend, duplicaat van een besluit op een bezwaarschrift verstrekt.
  7. Het onderzoek naar aanleiding van een bezwaarschrift wordt tevens aangemerkt als een ambtshalve onderzoek naar een misslag bij de bijwerking van de kadastrale registratie (artikel 7s Kadasterwet). Een mogelijk gebrek in de ondertekening van het bezwaarschrift kan de ambtshalve bijwerking niet ongedaan maken.