Kabels over de grond

KLIC (WION)

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan telefoonlijnen en leidingen onder de grond. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan die kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen.

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is in 2008 opgegaan in het Kadaster. Het Kadaster voert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) de WION uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen.

Over de WION

De WION, ook wel grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet.

Doel van de wet

Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Ontwikkelingen KLIC periode 2014-2016

Het KLIC productplan beschrijft de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot KLIC. Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 van het Kadaster.

Nieuw programma: KLIC-WIN

 1. KLIC-WIN

  De graafsector en het Kadaster zijn gestart met een nieuw programma: KLIC-WIN. Met dit programma bereidt de sector zich voor op de toekomst.

Voor wie is KLIC bestemd?

 1. Grondroerders

  Als u mechanische graafwerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht informatie over de ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen op de graaflocatie op te vragen bij het Kadaster.

 2. Netbeheerders

  Als netbeheerder bent u verplicht betrouwbare informatie over uw netwerk aan te leveren als het Kadaster erom vraagt. Grondroerders gebruiken deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven.

 3. Serviceproviders

  Een serviceprovider voert één of meer diensten uit voor één of meer netbeheerder(s).

 4. Agrariërs

  Voor graafwerkzaamheden tot 50 cm geldt een gedoogbesluit, voor graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm moet u een Graafmelding doen.

 5. Particulieren

  Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Als u daarbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, moet u een Graafmelding doen.

KLIC en Netwerken registreren, 2 verschillende zaken!

KLIC heeft betrekking op kabels en leidingen en het registreren van netwerken ook. Verder gaat de overeenkomst niet. Wie in het kader van de WION informatie over een netwerk heeft aangeleverd, heeft hiermee niet automatisch de juiste informatie voor het registreren van een netwerk aangeleverd. En wie een netwerk bij het Kadaster registreert, voldoet niet automatisch aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

Kabel- en leidinginformatie voor KLIC

Wie een kabel of leiding in beheer heeft, is verplicht aan de WION te voldoen. Dat houdt in dat een netbeheerder gecertificeerd moet zijn en met behulp van een polygoon aan moet geven waar de kabels en leidingen liggen.
Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die een Graafmelding, Calamiteitenmelding of Oriëntatieverzoek heeft gedaan.
Het doel van het verstrekken van kabel- en leidinginformatie is graafschade te voorkomen.

Netwerktekening voor de registratie van een netwerk

Een netwerk moet in bepaalde gevallen in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven worden. Daarvoor is een netwerktekening nodig. Aan de hand van een vectorbestand van de hartleiding kan het Kadaster die netwerktekening maken. De netwerktekening wordt als bijlage bij een akte gevoegd.
Het doel van een netwerktekening is om de ligging van een kabel of leiding leiding t.o.v. kadastrale percelen duidelijk te maken. Meer informatie over de registratie van een netwerk.

Overige informatie

 1. KLIC overlegorganen

  Om de dienstverlening te optimaliseren voert het Kadaster regelmatig overleg met belanghebbenden.

 2. KLIC agenda

  KLIC Gebruikersoverleg, BAO en speciale bijeenkomsten: we hebben alle overlegdata voor u op rij gezet.

 3. KLIC documentatie

  We hebben alle KLIC documentatie voor u op rij gezet.

 4. KLIC vraag en antwoord

  Dit document bevat een antwoord op alle bij ons bekende vragen.