BAG verklarende woordenlijst

Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen die worden gebruikt in en rond de Landelijke Voorziening BAG.

Voorkomens kunnen actief of niet actief ('niet BAG' of 'inactief') zijn. Enkel de actieve voorkomens maken onderdeel uit van de geldige levenscyclus van een object. Meer informatie vindt u in de Praktijkhandleiding BAG op Github.

Een actueel voorkomen is het actieve voorkomen dat 'nu' geldig is. Meer informatie vindt u in de Praktijkhandleiding BAG op Github.

Oftewel 'registratief gebied': op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een stadsdeel). Meer informatie vind u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties

Object waar een adres aan kan worden toegekend. Dit kan een ligplaats, standplaats of verblijfsobject zijn. De officiële definitie vindt u in paragraaf 6.5 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

 Organisatie of persoon die gegevens afneemt uit de LV BAG. 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De BAG bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Daarnaast zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

De BAG is opgebouwd uit BAG Objecten. We onderscheiden de volgende objecttypen:

  • Woonplaats
  • Openbare ruimte
  • Nummeraanduiding
  • Standplaats
  • Ligplaats
  • Verblijfsobject
  • Pand

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Een volledig overzicht van alle basisregistraties vindt u op de website van de digitale overheid.  

Een bronhouder is een bij wet aangewezen organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Alle Nederlandse gemeenten zijn bronhouder bij de LV BAG

 Formele historie beschrijft wanneer welke gegevens geregistreerd zijn in de registratie en vanaf dat moment beschikbaar zijn gekomen. Dit moment betreft een tijdstip en betreft het moment van registratie zelf (en ligt op het moment zelf dus nooit in het verleden of in de toekomst). De formele historie van een object bestaat uit de levenscyclus van alle voorkomens van een object, met een tijdstip registratie en tijdstip eind registratie. De formele historie beschrijft dus op welke moment welke voorkomens geregistreerd zijn in de registratie en wanneer welke voorkomens een eind registratie hebben gekregen. Meer informatie vindt u in het document Historiemodel BAG 2018.

Een selectie van een bepaalde set van één of meerdere voorkomens uit de gehele levenscyclus van een BAG object. De LV BAG ondersteunt de volgende gegevensvarianten: Actueel, Huidig, Peildatum, Levenscyclus.

Zie actief voorkomen. Voorkomens kunnen actief of niet actief ('niet BAG' of 'inactief') zijn. Enkel de actieve voorkomens maken onderdeel uit van de geldige levenscyclus van een object. Meer informatie vindt u in de Praktijkhandleiding BAG op Github 

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit van deze gegevens. Daarnaast is de gemeente een gebiedsindeling die standaard beschikbaar is als selectiegebied bij het product BAG Extract. Het is hierbij mogelijk een selectie te maken op één of meerdere gemeenten.

Geography Markup Language. XML-structuur voor de representatie van geografische gegevens. De LV BAG levert producten in XML-formaat met daarbinnen de geometrie in GML-formaat.

In de BAG wordt de historie van alle objecten bijgehouden. Telkens als (attribuut van) een object wijzigt, wordt bij de laatste gegevens van dat object een datum einde geldigheid opgenomen. Gelijktijdig wordt een nieuw voorkomen van hetzelfde object in de BAG opgenomen (met een datum begin geldigheid die identiek is aan de datum einde geldigheid van het vorige voorkomen). De levenscyclus van een object kan ook voorkomens met een begindatum in de toekomst bevatten. Meer informatie vindt u in het document Historiemodel BAG 2018.   

Een huidig voorkomen is een actueel voorkomen dat een status heeft dat aangeeft dat het object niet in historie is geplaatst. Met andere woorden: een huidig voorkomen is een actueel voorkomen zonder eindstatus. Meer informatie vindt u de Praktijkhandleiding BAG op Github.

Inactieve voorkomens maken geen onderdeel uit van de geldige levenscyclus van een object. Inactieve voorkomens zijn of 'inactief' of 'niet BAG':
1) Inactieve voorkomens zijn voorkomens die nog wel bij de bronhouder aanwezig zijn, maar die inmiddels zijn ingetrokken.
2) Voorkomens met een tijdstip 'niet BAG' zijn voorkomens die in zijn geheel niet meer aanwezig zijn bij de bronhouder. Deze voorkomens ontstaan door synchronisatie.

Meer informatie vindt u in Praktijkhandleiding BAG op Github.

Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. Een voorbeeld van een openbare ruimte met type kunstwerk is een brug. Meer informatie vindt u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties

De Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) is het centrale opvraagpunt van de adres- en gebouwgegevens. Kopieën van alle door gemeenten decentraal beheerde BAG-gegevens worden verzameld in de LV BAG (BAG Kernvoorziening). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak en aan andere afnemers, zoals private partijen en individuele consumenten. 

Te verdelen in 'Geografisch gebied' (geografisch benoemd of aangeduid gebied waarvan de grenzen niet altijd exact zijn vastgesteld (bijvoorbeeld Noordoostpolder of Zuid-Limburg)) en 'Functioneel gebied' (begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein of bungalowpark)). Meer informatie vindt u in de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties

Gegevensvariant binnen de LV BAG. De levenscyclus van een BAG object omvat alle in de BAG voorkomende (actieve en inactieve) voorkomens van dat object. Bij een bevraging op levenscyclus wordt de gehele historie van het object weergegeven. De levenscyclus van een object kan ook voorkomens met een begindatum in de toekomst bevatten. 

Een plaats in het water (al dan niet aangevuld met op een oever aanwezig terrein) die door de bevoegde gemeente als zodanig is aangewezen. Een ligplaats is bestemd voor het permanent afmeren van een drijvend object. De officiële definitie vindt u in paragraaf 6.6 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

Gegevensvariant binnen de LV BAG.

Wijziging in de BAG-gegevensset, opgevoerd door een gemeente. Een mutatie heeft een datum begin geldigheid en de inhoud van de wijziging bestaat uit de ‘was’- en de ‘wordt’-situatie. 

Materiële historie beschrijft welke gegevens er wanneer geldig zijn. De materiele historie beschrijft vanaf welke datum een voorkomen geldig is in de registratie, via het attribuut begin geldigheid, en vanaf welke datum het voorkomen niet meer geldig is, via het attribuut einde geldigheid. De materiele historie van een object bestaat uit de gehele levenscyclus van een object. Meer informatie vindt u in het document Historiemodel BAG 2018.

Een door de bevoegde gemeente toegekende aanduiding van een adresseerbaar object. Een adresseerbaar object heeft een nummeraanduiding voor het hoofdadres en kan een of meer nummeraanduidingen voor nevenadressen hebben. De officiële definitie vindt u in paragraaf 6.3 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.  

Set gegevens waarin de eigenschappen van een BAG object als samenhangend geheel worden geregistreerd. Een object wordt geïdentificeerd met een unieke Object-identificatie.

Van een BAG Object kunnen door de tijd heen meerdere voorkomens bestaan. De actieve voorkomens vormen met hun ‘datum begin geldigheid’ en ‘datum einde geldigheid’ een aaneengesloten periode. 

De unieke identificatie van een object. 

Een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte die door de bevoegde gemeente als zodanig is aangewezen en van een naam is voorzien. Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt wegen, water, spoorbanen en landschappelijke gebieden. De officiële definitie vindt u in paragraaf 6.2 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Meer informatie vindt u in paragraaf 6.4 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

Dit is de datum waarop bepaalde voorkomens al dan niet geldig zijn. Het gaat hier om de datum die in de database wordt vergeleken met de 'begin- en einddatumtijdvakgeldigheid' van voorkomens van objecten. 

Manier om bij het Kadaster gegevens op te vragen uit de LV BAG. Een overzicht van alle producten vindt u op de pagina BAG producten.

Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails. Meer informatie vindt u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.  

Een aangewezen (gedeelte van een) terrein dat door de bevoegde gemeente als zodanig is aangewezen. Een standplaats is bestemd voor het permanent plaatsen van bouwwerken die niet direct en duurzaam met de aarde zijn verbonden. Meer informatie vindt u in paragraaf 6.7 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.  

Dit is de datum waarmee wordt bepaald van welk moment de stand van de database wordt gebruikt.

Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond. De officiële definitie vindt u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

Een actief of inactief voorkomen waarvan de 'datum begin geldigheid' later is dan de uitvoerdatum.

De datum (én tijdstip) waarop een aangevraagd product wordt samengesteld, zodat dit geleverd kan worden aan de afnemer.  

Een Verblijfsobject is de kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Meer informatie vindt u in paragraaf 6.6 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

Grondoppervlak in principe bedekt met water. De officiële definitie vindt u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.

Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land. Meer informatie vindt u in paragraaf 8.9 van de Catalogus BAG op Geobasisregistraties

Een gedeelte van het grondgebied van een gemeente dat door deze gemeente als zodanig is aangewezen en van een naam is voorzien. De officiële definitie vindt u in paragraaf 6.1 van de Catalogus BAG 2018 op Geobasisregistraties.